Advent: Vier moeders van Christus

Advent: Vier moeders van Christus

 ADVENT

 

Ik hoop in de adventstijd van 2014 aandacht te vragen voor Gods werk naar de geboorte van Christus toe zoals we dat zien bij Sara; Lea, Tamar en Rachab. Hieronder vind je de preken daarover zodra ze gehouden zijn. 

 

ORDE  VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 72:10

Lezing van Gods wet

Psalm  84:4,5

Gezang 3

Schriftlezing: Genesis 18:1-15

                       Hebreeën 11:8-16

Gebed

Psalm 26:1,4

Tekst: Genesis 18:13-15

Verkondiging van het evangelie

Gez 160

Dankgebed

Collecte

Lied 434/Opwekking 386: 1,2,5

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De tijd van advent breekt weer aan. De tijd waarin het goed is om er op te letten hoe de HERE in de geschiedenis na de zondeval heeft toegewerkt naar de komst van Christus. De komst van de Verlosser. Advent is niet dat wij als het ware leven en denken alsof de Here Jezus nog moet komen en dat Hij dan met Kerst komt. Wij doen niet over wat de HERE in Zijn grootheid en genade al gedaan heeft. Wij mogen staan op de vaste grond van wat de HERE gedaan heeft. Wij worden geroepen om dat te geloven en vanuit die machtige feiten te leven. Om zo vol verwachting toe te leven naar de tweede komst van Christus. Christus komst op de wolken.

Dan is het zo goed om te zien hoe de HERE naar de eerste komst van Christus toegewerkt heeft en te zien wat dat voor ons betekent als we naar Zijn tweede komst toeleven. Dan leren we de HERE en Zijn werk weer beter kennen en worden we toegerust om vandaag als kind van God sterker in het leven te staan. De HERE is namelijk de God die niet verandert. Op wie je altijd aankunt zoals Hij zich heeft laten zien.

De komende weken naar het Kerstfeest toe willen we letten op de omgang van de HERE met vrouwen die bij de voorouders van de Here Jezus horen. Ik hoop dan aandacht te geven aan Sara, Lea, Tamar en Rachel. Op het kerstfeest zelf zullen we dan ook letten op Gods werk met Maria. Dan zien we hoe de HERE werkt, hoe Hij dat in verschillende omstandigheden doet. Hoe de HERE de omgang in het verbond met ons zoekt. Dan zie je voor je oplichten wie Hij is en hoe wij bij Hem in allerlei verschillende omstandigheden het leven kunnen vinden. Het verloste leven.

Dat zeg ik nu misschien in jou ogen wel wat heel makkelijk. Het kan zo zijn dat jij het idee hebt dat je juist weinig van dat beloofde verloste leven bij jezelf en in je omgeving ziet. Dat juist dat bij jou een onzeker gevoel geeft. Je ziet zo weinig werkelijkheid worden van wat de HERE beloofd heeft. Misschien leidt dat bij jou ook wel tot twijfel.  Hoe betrouwbaar is de Here God?  Hoe zeker is het dat de Here Jezus terugkomt en er die nieuwe hemel en aarde komt?  Belangrijke vragen die je heel erg kunnen bezighouden. We willen juist dan naar de HERE luisteren als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

SARA: DE KOMST VAN DE VERLOSSER IS EEN WONDER

 

1. Een wonder van Gods trouw

2. Een wonder dat vraagt om geloof

 

1. Een wonder van Gods trouw

 

Abram en Sara leven in Ur der Chaldeën. Samen met hun familie. Dat is voor hen de vertrouwde plaats. Abram is rijk. Ze hebben het goed. Ze dienen er de HERE maar ook andere goden. Zo zijn ze opgevoed. De HERE is heel belangrijk maar is niet de enige God.

Het is de tijd waarin je een tweede golf ziet waarin de wereldbevolking van de HERE afvalt. Die eerste golf was er van de zondeval tot de zondvloed. De kerk wordt al kleiner, de wereld al groter. De wereld worden miljoenen maar de kerk krimpt tot 8 mensen. Met deze 8 gaat de HERE in Zijn diepe trouw dat Hij de Verlosser zal sturen verder.

Zelfs na dit geweldige ingrijpen van de HERE door de zondvloed en de ark komt er toch weer de afval van de HERE. Toch neemt de keuze voor de wereld en tegen het samen gehoorzaam leven met de HERE weer toe. Dat komt heel duidelijk uit als de HERE wil dat de mensen zich over de aarde gaan verspreiden. Daartegenover bouwen dan de mensen de toren van Babel. Om te laten zien dat ze hun eigen baas zijn. Dat ze dat ook zijn als het gaat om de godsdienst. De HERE laat ons als mensen dan voelen dat je zo niet met Hem kunt omgaan. Hij zorgt ervoor dat in een keer dem mensen niet meer de ene taal spreken en verstaan. Ineens zijn er groepen mensen met een eigentaal en kunnen ze anderen niet meer verstaan. Samenwerken wordt heel moeilijk. De toren van Babel staat er dan als symbool van menselijke onmacht. Ook deze dingen leiden er niet toe dat de hele wereldbevolking opschrikt en het met hun hart weer bij de Here God gaat zoeken.

Zelfs Abram en Sarai  zijn dan mensen die niet alleen meer de HERE dienen. We lezen in het boek Jozua namelijk dit: “Dit zegt de HEER, de God van Israël: Jullie voorouders woonden lang geleden ten oosten van de Eufraat. Het waren Terach en zijn zonen Abraham en Nachor. Ze dienden andere goden.  Maar ik heb jullie stamvaderAbraham daar weggehaald en hem door heel Kanaän laten trekken. Ik schonk hem een groot aantal nakomelingen.” Joz 24:2,3  

Dan zie je de geweldige genade van God in de geschiedenis oplichten. Dan zie je dat komst van de Verlosser op geen enkele manier en voor geen 1% een menselijke zaak is. Het is Gods ongelooflijke trouw en genade dat Hij toch nog naar ons omkijkt. Toch Abram uitkiest om met hem en met Sara de weg naar de Verlosser van zonden en schuld te gaan.

Daarbij schakelt de HERE Abraham en Sara in! Hij roept ze om op Zijn aanwijzing naar het land  Kanaan te gaan. Om daar als vreemdelingen te wonen. Je familie en je vertrouwde omgeving te verlaten. Om alleen te leven in het vertrouwen op de HERE, op wat Hij beloofd heeft. Dan lijkt het alsof het volgen van Christus alleen maar verlies oplevert.  Je moet zoveel opgeven.

Wat krijgen Abraham en Sara daarvoor in de plaats? De HERE heeft beloofd dat uit Abraham en dan mag je verwachten ook uit Sara een groot volk zal voortkomen. Uit dat volk komt dan eens die geweldige Redder.  Dat zijn de woorden die de HERE gesproken heeft! Dat is wat Hij beloofd heeft. Maar dan komt lijkt het weinig van terecht. Alleen maar woorden. Wat moet je met al die woorden. We hebben er veel meer aan als er wat gedaan wordt. Dat is ook wat mensen in onze tijd denken. Een gevoel dat ook zo makkelijk over ons komt. In de kerk worden zoveel woorden gesproken. Er wordt zoveel verteld, zoveel uitgelegd, zoveel onderwijs gegeven. Tot in de formulieren voor doop en avondmaal. Wat moet je met al die woorden?  Dat gaat toch allemaal langs je heen? Je kunt toch beter wat doen. Zo kun jij het voelen. Toch moeten we bedenken dat geloven, dat leven met de HERE uit het gehoor is! Het komt aan op luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Om juist vanuit de woorden die de Heilige Geest vanuit de Bijbel en het onderwijs vanuit dat Woord van God spreekt de HERE al meer en weer te leren kennen. Om juist vanuit die zo heel persoonlijke woorden echt met de HERE te leven.

Wat heeft de HERE nu o.a. aan Abraham en Sara beloofd? 

“ Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Gen 12:2,3 HSV

Waar blijven de kinderen?  Het is jaren later en nog steeds is er geen kind!  Mooie woorden van God maar waar blijven de daden? Moet het dan via Abrahams belangrijkste knecht?

Gods antwoord: “  Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’  15:4

Abraham echt uit jou komt dat volk. Vertrouw op Mij. Maar dan duurt het weer jaren en nog steeds is Sara niet in verwachting. Als het dan Gods bedoeling is om uit Abraham de hoop voor  de wereld te verwekken, is het dan soms de bedoeling om dat via een tweede vrouw te doen? Sara komt met deze gedachte en dit voorstel.  Je ziet hier hoe Sara volgens menselijke berekening denkt.  Het was in die tijd en cultuur niet vreemd om een tweede vrouw te nemen als de eerste onvruchtbaar leek. Hier winnen tijd, menselijk denken en de cultuur het van wat de HERE als Zijn wil gegeven heeft. Een man en een vrouw en geen derde daartussen. Het komt ook voor Sara aan op vertrouwen op de HERE.

Toch wordt Hagar als tweede vrouw genomen. Uit haar wordt Ismael geboren. Sara heeft een slim plan bedacht en zo de HERE geholpen om Zijn plan uit te voeren en Zijn belofte werkelijkheid te laten worden. Zo lijkt het. Dat maakt de HERE zelfs duidelijk met de naamsverandering van Sarai naar Sara. Lees maar mee in Gen 17: “Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara.   Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’  …….  Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak  moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. Vs 15,16,19

Toch dringt dit nog niet echt tot Sara door. Ze kan niet geloven dat zij nog een kind zal krijgen. Ze wordt allang niet meer ongesteld.  Ze kan gewoon geen kind meer krijgen. Dat ze zo denkt en voelt komt duidelijk uit in het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Sara lacht als de HERE komt en zegt dat ze over een jaar een zoon zal hebben gebaard. Dan horen we de HERE zeggen: “‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?” 18:13,14 

We zien hier dat de HERE met opzet Abraham en Sara lang op het beloofde kind heeft laten wachten. De HERE wil aan Sara en aan ons allemaal laten zien dat de komst van die Ene van begin tot het einde Zijn werk is. Dat Zijn komst echt een wonder is dat alleen door Hem gedaan kan worden.

Abraham en vooral Sara lijken met lege handen te staan. God heeft veel beloofd maar waar is het nu gebleven. Zo kan het ook bij ons zijn. God belooft veel, heeft jou en mij in de doop ook zoveel beloofd. Toch kan er in jouw leven zoveel verdriet zijn, zoveel strijd, zoveel vragen. Dingen die er bij je inhakken en ook de twijfel laten opkomen. Je voelt je eenzaam, je voelt je niet begrepen, je leven gaat zo anders en zo moeizamer dan je had verwacht en gehoopt. Jouw leven lijkt niets beter en makkelijker dan dat van anderen op deze wereld die niet in Christus geloven.

Dan komt de HERE naar je toe en zegt: Vertrouw me op Mijn Woord!  Zo was het toen en zo het nu. Ook toen. Denk maar eens terug aan wat we in Hebr 11 hebben gelezen: “Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.  Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.  En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd.  Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.” Vs 13-16

De HERE geeft onderweg  zijn tekenen van trouw!  De dingen waarvan hij beloofd heeft dat ze op aarde zullen gebeuren en waardoor het leven van Gods kinderen echt houvast krijgt die geeft Hij! Ondanks het kleingeloof en ongeloof bij ons. Hij had Sara belooft dat zij een zoon zou krijgen. Hij had de naam van de jongen al genoemd: Izak.  Als Sara twijfelt of via haar er wel de weg naar de Verlosser zal zijn zegt de HERE: “Is maar iets voor de HEER te wonderlijk?”  Over een aantal maanden gaat Sara het antwoord op die vraag zien en voelen. Ze ziet haar buik groeien, ze voelt het leven van de kleine Izak in haar buik. Over een jaar heeft ze het antwoord in die kleine Izak in haar handen. De HERE is niets te wonderlijk. Hij doet de grootste wonderen!  Zelfs voor mensen die vaak zo ontrouw zijn en toch is daar Gods trouw. Dat vraagt in de tweede plaats om ons geloof.

 

2.  Een wonder dat vraagt om geloof.

 

Sara heeft het er moeilijk mee om te geloven dat ze over een jaar een jongetje in haar armen zal houden dat ze zelf gebaard zal hebben dat kan toch niet! Bij Sara is het op dat moment echt kleingeloof.  Waarom wordt Izak straks op zo’n wonderlijke manier geboren. Waarom heeft de HERE gewacht met zijn komen in de wereld nadat Sara zo oud was en de overgang al lang voorbij was?  Juist om te laten zien dat niets voor hem te wonderlijk, te groot is. Hij is God en Hij doet dingen die ons verstand ver te boven gaan. Op die God die wonderen doet om ons te redden mogen wij ons vertrouwen stellen. Beter en mooier kan het niet.

Het grote doel van Izak’s geboorte is dat de Here Jezus als de Verlosser geboren wordt. Dan zie je weer het werk van de God die wonderen doet! Die laat zien dat de redding voor zondaren voor 100% Zijn werk is, voor 100% Zijn genade is. Als Gabriel bij Maria komt en zegt dat uit haar de Verlosser geboren zal worden, is er bij haar verbazing. Biet zozeer ongeloof maar wel de vraag: Hoe kan dat?  Want ze heeft nog nooit met een man het bed gedeeld, ook niet met Jozef.  Dan is het de engel Gabriel die er o.a. op wijst dat ook  de oude Elisabet nu in verwachting is. Elisabeth die ook al voorbij de overgang was en nooit een kind gekregen heeft. Zij is in verwachting van de aankondiger van de Verlosser. Dan zegt Gabriel erbij: “Want voor God is niets onmogelijk.” Luk 1:37

Bij Hem is het zelfs mogelijk dat Hij uit de maagd Maria, zonder enig menselijk sperma, de Here Jezus laat geboren worden. wat een wonder! Wat een liefde, wat een onverdiende liefde van de HERE. Hij is echt de God die wonderen doet. Ook tot redding van mensen die uit zichzelf dat voor 0% vetrdiend hebben. Hier bij Sara en later bij Elisabeth en Maria zie je die geweldige God die wij mogen kennen. Met wie we mogen leven, op wie wij mogen vertrouwen.

Juist op de momenten dat het lijkt dat we met legen handen staan. Juist op de momenten dat we het zo moeilijk is en het leven zo zwaar voelt. Juist als kinderen van god gevangen genomen worden en hun hoofd in een strop wordt gelegd. Juist als je hoort dat jij of een geliefde dodelijk ziek is is, juist als jij het psychisch zo zwaar hebt, als angst je leven zo bedreigend binnen komt. Dan kan het voelen alsof je met lege handen staat. Waarom ben je eigenlijk een christen en wat heb je er aan?  Dan kan het ook zijn dat ondanks je gebed in die tijden er geen uitkomst uit je nood op deze aarde komt.

Toch is het geheim, het reddende geheim van het leven dan dat je je kunt en mag toevertrouwen aan de HERE die om Christus werk van het dragen van de straf jouw Vader wil zijn. Die zich elke zondag in de kerk laat horen, die elke keer met jou praat als je de Bijbel leest. Die zich zelf laat voelen en laat zien!  Als jij ziet dat een kindje hier gedoopt wordt zie je de HERE, de Drie-enige God!  Hij laat Zijn belofte horen dat Hij je van al dat moeilijke en ook je eigen schuld wil redden. Dat Hij je ook in de moeite en het verdriet door het leven wil dragen. Niet maar dragen in de zin dat het leven naar de dood toe toch nog net dragelijk is. Nee, je dragen naar het leven waar al die ellende verdwenen is. Door het wonder van Gods trouw en liefde. Waar je dat door Gods werk achter je mag laten voor altijd. Niet omdat ik daar maar voor 1% aan gewerkt heb of het verdiend heb. Maar helemaal Gods werk, Zijn wonder, Zijn genade.

Dat mag je als je je aan Christus toevertrouwd ook voelen. Dat mogen we samen voelen. Als we avondmaal vieren. Als ik dat stukje brood in mijn hand heb, het in mijn mond doe, als ik de wijn drink en proef. Dan zegt mijn God en Redder: mijn kind ik laat je weer voelen dat Ik er ben en je niet met lege handen laat staan. Zo zeker als je dit voelt en proeft. Zo zeker is Mijn wonder!  Zo zeker is het dat als je op Mij je leven bouwt en Christus volgt volgens Zijn Woord dat Ik je naar die totaal verloste toekomst draag. De Geest wil jou daarvoor het geloof, het vertrouwen geven.

Dan kunnen er in mijn en jouw leven heel veel jamaars zijn.  Dan begrijp ik ook lang niet alles. Maar dan zie ik de grote Zoon van Izak Jezus Christus. Dan zie ik in Hem Gods hart. Dan zie ik dat de HERE in en in goed is en dat Hij God is en Hij alleen. Dan leg ik ook mijn jamaars in Zijn handen. Dan verwondering ik me om Zijn trouw dat zelfs ik kind van Hem mag zijn onverdiend. Dan leg ik mijn hand, mijn hart in Zijn handen. Dan vind mijn leven rust, dan heb ik toekomst. Hij draagt mij dag aan dag!  Het is een wonder!

 

AMEN

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Lied 124:1,2,3

Lezing van Gods wet

Tekst: Jesaja 8:23-9:1

Psalm 36:2,3

Gebed

Gezang 27

Schriftlezing: Genesis 29:14b-35

Psalm  113

Tekst: Genesis 29:31,35

Verkondiging van het evangelie

Psalm  146:3,6,8

Dankgebed

Collecte

Psalm 150

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Hoe geliefd voel jij je?  Er zijn mensen die leven in een warm nest. Die dit ook zo voelen. Ze voelen en horen dat ze met liefde en warmte omgeven worden. Toch is dat niet met iedereen zo. Het kan ook zijn dat je je helemaal niet zo geliefd voelt. Je voelt je misschien wel tweederangs. Zoals jij het meemaakt zijn er anderen die geliefd zijn maar jij zeker niet. Jij hangt er misschien maar wat bij omdat jij in de ogen van mensen minder talenten als anderen hebt, omdat jij er niet zo knap uitziet als anderen. Er is weinig aandacht voor jou omdat jij zo gewoon bent. Je laat niet merken dat het je pijn doet maar toch.

Het voelt misschien zelfs wel zo dat een ander eigenlijk steeds iets tegen je heeft. Je voelt je eigenlijk niet meer als geduld door anderen. Bij Lea zien we hoe ze zich echt achteruit gezet voelt. Zij is maar tweederangs. Jakob houdt van Rachel. Zijn hart gaat naar haar uit. Lea is per ongeluk zijn vrouw geworden. Haar wilde hij helemaal niet. In de voorstudie voor deze preek vond ik de volgende beschrijving: “”Lea is het meest de dupe, zij is als het ware ondergeschoven. Haar aanwezigheid zal Jakob dag in dag uit eraan herinneren hoe hij bij de neus is genomen en nu wordt uitgebuit voor half loon. Zo komt ze in het verdomhoekje van levenslang verfoeid te worden.” (Jan Fokkelman oog in oog met Jakob p. 92)

De menselijke verhoudingen zijn in het gezin van Jakob heel moeilijk. Zeker geen hemel op aarde voor Lea. Ze voelt zich echt ongeliefd.  

Onbemind. Steeds maar weer zoeken naar de liefde van je man. Toch maar weer proberen om liefde van hem te krijgen. Steeds weer teleurgesteld worden. Het doet zo zeer. De HERE ziet het. De HERE grijpt op weg naar de komst van de Christus in. De onbeminde Lea wordt door Hem ingeschakeld bij de komst van de Verlosser. Niet de mooie Rachel maar wel de niet knappe Lea met haar fletse ogen (vs 17). De onbeminde voelt en ziet de liefde van God over haar leven. Die liefde wordt voor haar beslissend. We zien dat als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

 

 

 LEA VINDT HAAR LIEFDE IN DE HERE

 

1. Al was ze niet geliefd

2. Toch vindt ze haar lof in Christus

 

1. Al was ze niet geliefd

 

We gaan terug naar de situatie van Lea. Wat is er tot nu toe eigenlijk gebeurd?  Jaren geleden kwam plotseling Jakob bij Laban en zijn gezin in huis. Jakob was hun neef. Hij leefde in Kanaan bij zijn vader en moeder Izak en Rebecca. Hij had ook nog een tweelingbroer: Ezau. Ezau was de oudste. Toch had de HERE al aan moeder Rebekka duidelijk gemaakt dat niet Ezau maar Jakob  de belangrijkste was. Niet de ouderdom maar Gods keuze was hierbij het beslissende. Toch lijkt het helemaal niet zo te gaan. Vader Izak houdt meer van Ezau dan van Jakob.  Hij wil op een bepaald moment dan ook de grote zegen aan Ezau geven. Zodat Ezau bijna alles krijgt. Wat blijft er dan nog voor Jakob over?  Dan maken Rebekka en Jakob een plan waardoor ze de blinde Izak kunnen bedriegen en Jakob toch de grote zegen krijgt. Ze denken dat ze de HERE moeten helpen omdat het anders niet goed komt. Er is niet het nodige vertrouwen op de HERE. Dat Hij door alles heen zal zorgen voor de vervulling wat Hij beloofd heeft. Daar hoeven wij niet voor te zorgen. Zeker niet met middelen die tegen Gods wil ingaan.

De HERE laat Jakob dan ook voelen dat Hij het zo niet wil. Jakob moet vluchten en moet met niets op weg. Van de grote zegen is nu niets te zien. Zo komt hij als vluchteling bij oom Laban.  Daar ziet hij de mooie dochter van Laban: Rachel. Wat een mooie jonge vrouw. Wat een prachtige ogen. Een heel aantrekkelijke vrouw om te zien. Jakob raakt tot over zijn oren verliefd op Rachel. Hij wil haar als vrouw hebben. Dat keurt oom Laban goed maar dan moet Jakob wel eerst 7 jaar voor haar werken. Na 7 jaar werken kan Rachel zijn vrouw worden. Jakob doet in deze jaren met veel plezier zijn werk.  Hij werkt voor een prachtig doel. Dat is de reden waarom de tijd voor hem vliegt. De zeven jaar zijn voorbij.

Dan krijgt hij op het huwelijksfeest zijn gesluierde vrouw. Die nacht wordt het huwelijk bezegeld met deze gesluierde vrouw door met haar gemeenschap te hebben. Dan komt de volgende ochtend en dan blijkt deze vrouw Rachel’s oudere zuster Lea te zijn. Jakob van wie de naam o.a. bedrieger betekent en die zijn vader bedrogen heeft, wordt nu zelf bedrogen. Jakob moet nu voelen wat hij een ander heeft aangedaan. Hij krijgt een vrouw die hij niet wilde. Een vrouw naar wie zijn liefde en verlangen niet uitgaat. De veel minder mooie en aantrekkelijke Lea. Dan na veel protest krijgt hij ook nog in diezelfde week Rachel tot vrouw en moet nog 7 jaar voor haar werken. Wat een ellende, wat een beroerde situatie. Je ziet wat de zonde en een leven in vertrouwen op jezelf oplevert.

Toch lijkt het alsof Jakob er niet te slecht vanaf komt. Hij kan met Rachel verder. Ze kunnen samen in hun eigen liefdesnestjes zich terugtrekken. Wat zal dat Lea een pijn doen. Ze voelt dat ze echt tweederangs is. Dat ze eigenlijk alleen maar een soort last is. Ze hoort er eigenlijk niet bij. Ze had er niet zo moeten zijn. Dat is zoals je wel eens hoort dat tegen een kind in een gezin op een negatieve manier gezegd wordt: “Het was eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling dat je er zou zijn.”

We lezen in onze tekst ook van het grote verdriet dat Lea treft:  “Toen de HEER zag dat Jakob minder van Lea hield”.  Lea is onbemind. Het zal je maar overkomen. Ze is een vrouw die niet echt meetelt. Ze is er maar eigenlijk kon ze er net zo goed en misschien zelfs op meerdere ogenblikken beter niet zijn. Zijn dat nu dingen die je alleen maar overkomen? Als jij dat in jouw leven op een manier meemaakt is het dan nu eenmaal zo? Is het dan zo dat er  echt niemand naar je omziet? Zo kan het lijken en voelen. Toch is dat niet zo! Wij als mensen maken er vaak een puinhoop van. Wij zorgen voor veel pijn bij anderen. Wat zijn er een mensen op de wereld die zuchten onder de liefdeloosheid en het egoïsme van anderen. Als dat je treft is je leven dan zinloos geworden? Heb je dan een verloren leven?

Nee, want er is er Een die boven alles staat. Er is die ene God die echt ziet wat er gebeurt en die juist vol liefde kijkt naar mensen die liefdeloos behandeld worden. De HERE is die ene God die omkijkt naar de wees, de weduwe en de vreemdeling. Die ook vol liefde kijkt naar die Syrische vluchtelingen die geen leven meer hebben in eigen land en ergens een veilige plaats op deze wereld zoeken voor zichzelf en hun kinderen.

De HERE wil Zijn liefde geven voor wie in zijn of haar nood naar Hem komt. Hij wil deuren voor wie bij Christus als zijn of haar Verlosser het leven zoekt, open maken. Hij wil je dragen. Hij is het ook die door allerlei zondige ellende heen er voor zorgt dat er juist voor wie onder liefdeloosheid zucht toekomst is. Hij is het die hier naar Lea omziet en door Lea verder op weg gaat naar de komst van Christus als de Redder van je zonden en schuld. Hij is het die op Zijn Goddelijke manier door alle menselijke ellende heen Christus geeft als de Redder die Gods kinderen redt van uitzichtloosheid. Zelfs als je je op aarde ongeliefd voelt. Zelfs als je voelt dat je door God niet geliefd bent omdat je zelf de HERE een hele tijd niet gezocht hebt. Als je een tijd zonder Christus geleefd hebt en gedaan wat in Zijn ogen niet goed is. Als je met die nood naar Christus vlucht dan kijkt de HERE naar jou en mij als Zijn geliefd kind. We lezen dat op zo’n mooie manier in Matt 11: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’  Vs 28-30

We zien in onze tekst hoe de HERE ziet wat Lea moet meemaken. Hij is het die juist haar in deze situatie troost. Door juist er voor te zorgen dat uit haar kinderen geboren worden en niet uit Rachel. De HERE laat zien dat iemand die minderwaardig behandeld wordt door mensen voor Hem echt meetelt!  Hoe je ook bent en wat je in je leven ook hebt meegemaakt. Hoe groot misschien je minderwaardigheidscomplex ook is je bent bij de HERE altijd welkom! Hij wil jou maken tot iemand die eens samen met Christus als koning zal heersen over deze schepping.

De HERE schakelt de onbeminde Lea in Zijn heerlijke liefde in op weg naar Christus. Lea krijgt van de HERE kinderen. Je ziet hoe het Lea troost. Je ziet ook hoe Lea nog erg gericht blijft op het menselijke. Je hoort haar belijden dat ze de zonen die ze krijgt van de HERE heeft gekregen. Toch is er ook steeds weer dat ze op deze manier de liefde van Jakob hoopt te verdienen.   Steeds weer speelt een soort concurrentiestrijd tussen de vrouwen een rol in Jakobs tent. Je ziet hier de wijsheid van God dat het huwelijk is voor een man en een vrouw die elkaar al hun liefde geven.  Lea denkt bij de eerste drie zonen die ze krijgt dat ze nu de plaats van Rachel voor Jakob zal gaan innemen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Lea moet nog iets anders leren. Iets dat ook voor ons heel belangrijk in ons leven is. Ze leert dat als ze van haar vierde kind in verwachting is en die geboren wordt. We zien dat in het tweede punt.

 

2. Toch vindt ze haar lof in Christus

 

Lea krijgt haar vierde kind. Rachel is nog steeds kinderloos. Als Lea op haar kraambed ligt, wordt de vierde zoon gezond geboren. Ze geeft haar vierde zoon de naam Juda. Deze naam betekent: Godlof! God komt de lof toe. Een prachtige naam. Een naam die laat zien wat het echte goede doel van je leven is. Dat je leeft tot lof  van God. Dat je zo wilt leven dat de HERE de eer krijgt en mensen via jou vol verwachting naar de HERE kijken.

De aandacht van Lea is na de geboorte van haar vierde zoon helemaal op de HERE gericht. Ze praat nu niet meer over die verziekte menselijke verhoudingen in de tent van Jakob. Dat wil niet zeggen dat ze het er niet meer moeilijk mee heeft. Dat wil ook niet zeggen dat ze helemaal niet meer in de concurrentiestrijd meegaat. Toch is hier haar aandacht gericht op de Ene die in alle omstandigheden een mens het goede uitzicht geeft. Dat is de HERE. Ze heeft nu geleerd om de HERE alleen over te houden.

Wat bedoel ik daar mee? Je kunt in je leven over Christus spreken. Je kunt met de HERE leven. Toch is dat voor jou nog niet genoeg. Je zoekt naast de HERE toch ook nog steeds menselijke steun. Je hebt nog heel erg andere mensen nodig om echt vrede in je leven te hebben. Zo was het hier met Lea tot nu toe. Lea moet leren om niet echt te bouwen op menselijke steun. Die steun is altijd tijdelijk en die stelt zo vaak teleur.

Ik denk nu ook aan Psalm 146: “Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.  Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,  die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft,  hij die trouw is tot in eeuwigheid,  recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.” Vs 3-7

Lea leert door de Geest nu al haar aandacht op de HERE te richten. Om zo boven allerlei menselijk gekonkel die haar pijn doet uit te komen. Om zo uit te komen boven wat haar hier op aarde wordt aangedaan. Om juist haar hart op de HERE te kunnen richten. Te kunnen richten op Christus die ook uit haar geboren zal worden en die ook zij nodig heeft als de Verzoener van haar zonden.

Dat heeft zij nodig. Dat heeft ook later Juda nodig. Als zijn naam werd uitgesproken, klonk: God komt de lof toe. Toch was er in Juda’s leven zoveel dat niet goed was. Dat er voor zorgde dat God niet de lof kreeg. Daar komen we volgende week DV nog op terug. Juda was een van de voorvaders van de Here Jezus. Ook al deze voorouders hadden Christus als hun Verlosser nodig net zoals wij. Deze mensen zoals Lea met al hun menselijkheid, met al hun gebrekkigheid, met hun zonden en ook met al hun verdriet neemt de HERE in dienst om de Here Jezus in de wereld te brengen.

Jij bent nooit te min, jij bent nooit teveel beschadigd,  jij bent nooit te ongeliefd om door de HERE aangenomen te worden als Zijn kind. Wie je ook bent en hoe mensen ook over je denken toch is jou in de doop Christus als je Redder aangeboden. Jij mag jouw leven in Zijn reddende handen leggen. Dan is het goed. Dan is ook al jouw kleingeloof vergeven. Hoe mensen ook slecht over je spreken en je zouden mijden. Dan zegt Christus± kom tot Mij als grote Zoon van Lea en vind bij Mij rust. Mijn rust en verlossing is meer dan wat mensen je kunnen geven.

Dat betekent dat je in je verdriet bijvoorbeeld je kinderloosheid. Dat je wanneer mensen je onterecht aan de kant schuiven of wanneer je gepest wordt altijd de Ene overhoudt bij wie je kunt schuilen. De HERE. Dat heeft Christus door Zijn lijden voor al Gods kinderen verdiend. Dat betekent dat we altijd weer naar boven kunnen kijken als het hier op de aarde zo moeilijk is. Dan is het de HERE die je ziet. De HERE van wie  we weten en mogen geloven wat we lezen in lofzang die de priester Zacharias na de geboorte van Jezus voorloper Johannes zong:

“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan  en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ Lucas 1:78,79

 Dat stralende licht is in Christus gekomen. Zijn licht valt ook over het leven van zijn voormoeder Lea. Zodat ze ondanks alles de echte vrede zou krijgen en op weg naar die vrede kon.

Die vrede wil de HERE jou geven. Die vrede wil de HERE ons als gemeente geven. De echte vrede als we ons niet richten op mensen maar samen in vrede met God op Christus. Als we  ons laten bewegen door Zijn bewogenheid.  Dan zien we Gods vrede in Christus voor ons en willen nu samen al leven in en door die vrede. Dan is ons hart op de HERE gericht. Dan zien we uit naar die volle vrede bij Christus terugkeer. Om samen van die vrede te genieten en nu al genezend vanuit die vrede te leven. Vanuit de vrede van Christus en in vrede  met elkaar. Tot opbouw van Zijn gemeente. Dan is het de lof op God die al het andere uit ons leven wegdrukt. Dan willen we de onvrede in ons leven niet laten heersen. Dan is Christus ons genoeg. Hij is dan onze vreugde.  Ook als het leven zwaar en oneerlijk voelt. Christus verlost wie in de nood is. Ook van je eigen zonden.

Als dienaar van het Woord bid ik jullie allemaal met Paulus toe: “De God van de vrede zij met u allen.”

 

AMEN   

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 40:1,7

Lezing van de wet

Jesaja 11:1-5

Gez 78:1,2

Schriftlezing: Genesis 38

                       Mattheus 1:1-3

Gez 78:3,4

Viering van het Heilig Avondmaal  (Formulier 3)

Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht: Gez 77:1

1.                                                                       Gez 77:2   

Terwijl we van en aan tafel gaan:                      Gez 77:3

2.                                                                        Gez 77:4

Terwijl we van tafel gaan                                   Gez  77:5

Slot formulier: Zingen als dankzegging: psalm 118:1,3,10

Collecte

Psalm 132: 8,9,10

Zegen.

 

MEDITATIES BIJ DE 2 TAFELS WAARAAN WE HET AVONDMAAL GEVIERD HEBBEN ONDER HET THEMA:

 

TAMAR MOEDER VAN CHRISTUS – DE HERE LAAT DE GROOTHEID VAN ZIJN GENADE ZIEN

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

1. Ben je het wel waard om bij de HERE te horen? Ben jij wel goed genoeg voor Christus? Het zijn vragen die zomaar bij je binnen kunnen komen. Vragen die je onzeker kunnen maken. Zeker als je jouw leven langs de meetlat van Gods volmaaktheid gaat leggen. De Here Jezus zegt in de Bergrede zelfs: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Matt 5:48  Als je daarover nadenkt, kan dat je moedeloos maken. Het lijkt of je leven lamgeslagen wordt.

Juist dan is het goed om eens op het geslachtsregister van de Here Jezus te letten.  Wat voor mensen schakelt de HERE nu in om op weg te gaan naar de geboorte van de Here Jezus? Zijn dat de supergelovigen voor zover die er zouden zijn. Zijn dat de mensen die je nooit een erge zonde hebt zien doen? Zijn het de mensen die altijd in hun leven lang als betrouwbaar en een goed voorbeeld bekend gestaan hebben?

Nee. Als je eens goed kijkt wie er door de HERE ingeschakeld zijn op weg naar de geboorte van Christus dan kom je uit bij een heel bont gezelschap. Dan zitten er ook mensen tussen die dingen gedaan hebben die niet best waren. De Heilige Geest noemt sommige daarvan zelfs op een heel opvallende manier in het geslachtsregister van de Here Jezus. Vooral bij de enkele vrouwen die daar genoemd worden. Een van hen is Tamar.

Tamar is getrouwd met Juda’s oudste zoon: Er. Wat Er gedaan heeft weten we niet. Het is wel iets waar de HERE zo boos over is dat Hij hem laat sterven. Dan krijgt Tamar volgens de regel die later ook onder Israel geldt de jongere broer Onan tot man. Ook als Onan al een andere vrouw heeft. De bedoeling is dat Onan bij Tamar een kind verwekt die dan op naam van zijn oudere broer komt te staan. In dit geval wordt dan de eventuele zoon die hij bij Tamar verwekt de wettige erfopvolger van Juda.  Onan doet er alles aan om geen kind bij Tamar te verwekken. Hij wil dat hij en niet de zoon die hij bij Tamar zou verwekken de grote erfenis van vader Juda krijgt.

Je ziet hier in de kerk van die tijd veel wat niet goed is. Mensen denken heel erg aan hun eigen belang. Er wordt niet echt op wat de HERE gezegd heeft, gebouwd. Niet echt vanuit het vertrouwen op Hem geleefd. Er is veel mis in de kerk van die tijd. De HERE komt met Zijn straf en Onan sterft.  Dan zie je er ook de onbetrouwbaarheid van vader Juda. Hij belooft aan Tamar dat hij haar aan Sela zal geven als die oud genoeg is. Maar hij doet het niet. Bij Juda leeft er het bijgeloof dat Tamar zorgt voor de dood van zijn zonen.        

Wat een beroerde omstandigheden. Je zou zeggen hier kan niets goeds uit voortkomen. Dan volgt ook nog het overspel van Juda met Tamar.

Wat is dan het wonder dat je ziet gebeuren?  Dat de HERE niet alleen maar met Zijn oordeel komt.  Hij zorgt er voor dat zelfs  die zondige verhouding tussen Juda en Tamar, waaruit 2 zonen geboren worden, de lijn naar de Verlosser Jezus Christus is.

Wat laat dat ons nu o.a. zien?  Dat er voor zondaren in dit leven altijd hoop is. Dat jouw verkeerde dingen in je leven nooit te groot zijn om naar de HERE te gaan. Nooit te groot om daarvoor vergeving te krijgen. De Here Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. Hij is in de wereld gekomen om mensen die bij zichzelf erkennen dat ze een dokter nodig hebben  het goede medicijn te geven. Dan ben je nooit te ziek. Dan zegt Christus nooit: maar voor jou ben ik niet gekomen. Nee, Christus laat in Zijn voorgeslacht zien dat je echt met wat voor verleden ook  altijd naar de HERE kunt gaan. Wie zijn of haar schuld bij Hem neerlegt met berouw, krijgt vergeving, deelt in Gods liefde. Ook als mensen je allang afgeschreven hebben. In deze donkere wereld schijnt echt het licht van Gods liefde en vrede. Zelfs voor mensen die diep gevallen zijn. Wat een liefde en een genade!  Het schittert hier bij de inschakeling van Tamar als voormoeder van de Verlosser Jezus Christus. De vraag of jij wel goed genoeg bent voor de HERE mag je voor altijd aan de kant schuiven. Door het werk van de Verlosser die echt gekomen is. God belooft je: wie tot Mij komt met al zijn tekort en schuld die krijgt vergeving. Nu! Zo zeker als je van het brood gegeten hebt en uit de beker gedronken. Tot Christus komen is vergeving ontvangen en daarom hoop hebben. Bemoedigd worden om weer echt op weg te gaan. Om licht te verspreiden, om Christus licht te verspreiden in deze donkere wereld.

 

2.   Tamar ziet dat Juda zich niet aan zijn woord houdt. Ze zoekt naar een manier om Juda te dwingen zijn belofte toch uit te voeren. Ze kent haar schoonvader en besluit daarom om haar rouwkleren af te leggen en zich te kleden als een hoer. Dat verklaart ook waarom Juda haar niet herkende. Juda valt voor de verleidelijke hoer. Tamar zorgt ervoor dat ze een onderpand heeft dat haar er van verzekerd dat ze de afgesproken beloning krijgt.

Dan hoort Juda een tijd later dat Tamar in verwachting is. Terwijl hij haar niet aan Sela gegeven heeft. Juda is boos. Hij zal er voor zorgen dat Tamar de verdiende doodstraf krijgt. Het is belangrijk om hier even stil te staan. Om hier de vergelijking te maken tussen Juda en de Here Jezus die uit hem zal voortkomen.

Bij Juda zie je wat je later bij de Farizeeën en Schriftgeleerden ziet als ze de overspelige vrouw bij de Here Jezus brengen. Ze voelen zich hoog boven deze vrouw verheven en willen voor haar de doodstraf.  Ze willen zelfs Jezus de zondeloze in de val lokken om ook Hem te veroordelen.

Juda die niets beter  als Tamar is, voelt zich boven haar verheven. De Here Jezus die voor 100%  God en mensen liefde bewijst, zegt tegen de overspelige vrouw: “Ga heen en zondig niet meer.”  Joh 8:11 Wat een liefde en een genade! Gelukkig zijn we niet aan mensen overgeleverd maar is het de Zoon van God die over ons leven oordeelt.

Christus is voortgekomen uit Juda en Tamar en heeft Zijn leven gegeven voor mensen als Juda en Tamar. Zodat ze hun zonden kunnen belijden en vergeving vinden. Zo mogen we nu aan tafel zitten. Wat er in ons leven ook is gebeurd bij Christus is er vergeving en nieuw leven! Zelfs als in de ogen van mensen heel erg gezondigd hebt. Juist deze tafel die Christus verdiend heeft met Zijn lijden laat ook zien dat we dan elkaar door Christus kunnen vergeven. Samen leven van genade. Samen in Zijn vrede voor elkaar de echte vrede zoeken. Samen genezend bezig zijn.

Je ziet hoe de HERE Zijn weg gaat. Zijn Goddelijke weg. Onan wil geen kind bij Tamar verwekken omdat hij de erfenis wil. De HERE zorgt dat Tamar een van de moeders wordt van het grootste cadeau dat we als mensen ooit hebben gekregen: de Verlosser Jezus Christus.

Juda denkt dat Tamar voor de dood van zijn zonen zorgt. Zij is een gevaar. De HERE gebruikt haar om ook uit haar de Man te laten voortkomen die voor het eeuwige goede leven zorgt. Die zelfs kan zeggen dat Hij het leven is. Joh 14:6

Juda en Tamar hebben hun grote Zoon nodig om vergeving ook voor hun overspel, voor hun incest te krijgen. Ook daarvoor is de Here Jezus gestorven. Tamar’s opnemen in Christus geslachtsregister laat zien dat voor de grootste zondaar er vergeving bij Christus is. Elke keer dat je bang bent dat je te slecht voor de HERE bent, mag je naar Christus gaan en weten dat je dan door Christus zo wit als sneeuw voor de HERE bent.

Leven met de HERE is zo goed. Je raakt echt verwonderd over Gods liefde en daarom komt de jubel op Hem dan in je leven op. Door de Geest.

 

AMEN

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm  29:1,5

Lezing van Gods wet

Tekst: Zacharia 12:10-13:1

Psalm 44:1,2

Rachab

Schriftlezing: Jozua 2

                       Hebreeën 11:23-31

Gez 12

Gebed

Gez 86

Tekst: Mattheus 1:5

Verkondiging van het evangelie

Lied 134

Dankgebed

Collecte

Psalm 65:2,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Hebben we als kerk een boodschap op de walletjes?  Hebben we een boodschap als kerk voor vrouwen en mannen die voor geld bereid zijn om met je naar bed te gaan?  Hebben we een boodschap voor hoeren, voor wat tegenwoordig wel sekswerkers genoemd worden?

Wat doen we met drugsverslaafden?  Zijn het mensen die door ons afgeschreven zijn en die we wel wat eten willen geven maar verder eigenlijk geen contact met ze zoeken? Wat zouden we doen als iemand die als hoer haar geld verdiend met een aantal drugsverslaafden de kerkdiensten bezoekt? Gaan we ze dan opzoeken of doen we net alsof ze er niet zijn.

We kunnen dat nog best wat uitbreiden.  Hoe gaan we om met mensen die in onze ogen asociaal zijn. Die aan de onderkant van de samenleving leven. Staan we voor ze open. Is er bij ons echte bewogenheid en liefde voor hen?

Hoe is het met  bijvoorbeeld met  Turkse en Marokkaanse landgenoten?  Staan we tegenover hen of gaat onze liefde naar ze uit en zouden we het geweldig vinden als ze deel van onze gemeente zouden worden?  De vraag die hier gesteld wordt, kom er eigenlijk op neer of wij een gemeente zijn van mensen die een soort vriendenclub vormen. Een kerk die mensen van een bepaalde sociale klasse zijn of dat we een gemeente zijn die mensen van allerlei kleur en achtergrond    welkom heten. Mensen die zich van zichzelf zondaar weten en hun redding zoeken bi9j Christus en hem op Zijn Woord willen volgen. Zijn we een gemeente die van genade wil leven en zich daarom niet boven anderen verheffen omdat we beseffen dat wij net zo goed elke dag van genade moeten leven als die ander die zo’n opvallend zondig verleden met zich meedraagt.  We zien op weg naar Christus komst die genade van God schitteren in de Rachab de hoer. Laten we zien wat dat werk van God ook vandaag en morgen laat zien. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

 RACHAB MOEDER VAN CHRISTUS

 

1.  van kanaanitische afkomst

2.  van beroep hoer

3.  door Christus gerechtvaardigd

 

1.  van Kanaanitische afkomst

 

De veertig jaar in de woestijn zijn voorbij. Mozes is op de grens naar het beloofde land gestorven. Hij is opgevolgd door Jozua. Het volk ziet het beloofde land. Het land dat vruchtbaar is. Het land dat een echt thuis voor het rondtrekkende volk kan zijn. Een land waar ze in rust en vrede kunnen wonen. Een land waar de opbrengt mee4r dan genoeg is om goed te kunnen leven. Ze staan nu nog voor de Jordaan. Als ze deze rivier overtrekken komen ze snel bij de stad Jericho. Deze stad bewaakt hier eigenlijk de ingang in dit land.  Het lijkt militair gezien een groot obstakel. Het is echt een sterke stad.

Jozua stuurt verspieders, spionnen om in deze stad en zijn omgeving eens polshoogte te nemen. Er is hier wel iets opvallends aan de hand. Als je het boek Jozua leest, zou je dit verhaal voor de grote lijn best kunnen missen. Het is een prachtig verhaal, we zien hier een van Gods grote daden maar voor het geheel is het niet echt nodig. Je zou het ook alleen kunnen doen met het verhaal dat Jericho op een heel bijzondere manier door de HERE overwonnen is. Door de dikke muren van deze stad zonder enige menselijke kracht te laten instorten.

Toch heeft de heilige Geest het nodig gevonden om ons het verhaal van Jozua 2 te vertellen. Daarbij neemt Rachab een belangrijke plaats in. Wie is deze Rachab eigenlijk?

Zij is een vrouw die echt bij de inwoners van het land hoort.  Ze hoort bij de Kanaanieten. Ze is ook een bekende inwoonster van Jericho. Ze woont  in of op de muur, de wal van Jericho. Ze heeft er een herberg. Je kunt er wat drinken en eten. Als je niet in de stad woont kun je er ook een slaapplek krijgen. Je zou dus kunnen zeggen dat het een soort hotel is. Rachab biedt bij dit alles nog een extra dienst aan. Ze is voor een bepaalde tijd ook te huur om seks mee te hebben. Ze is een vrouw die haar eigen kleine hotel runt en ook zichzelf aanbiedt als hoer voor de bezoekers. Ze woont echt op de wallen van de stad.

Je zou zeggen een vrouw die voluit in de wereld leeft. Een vrouw die met de grote meerderheid van de Kanaanieten  met overtuiging een leven tegen de wil van God in leidt. Een leven dat zoals vroeger Sodom en Gomorra gericht is op de bevrediging van eigen verlangens. Toch is daarmee niet alles gezegd.  Je ziet hoe de heilige Geest door alles heen kan werken. Zijn vrije werk in mensen doet. Hoe Hij dat ook doet door de grote daden van de HERE die niet verborgen kunnen blijven.

Want wat is de reden waarom deze door en door Kanaanitische vrouw tegen haar volk en stadsgenoten in voor deze Israëlitische spionnen kiest?  Dat is dat ze over de HERE en wat Hij gedaan heeft gehoord heeft. Het is de Heilige Geest die er voor heeft gezorgd dat dit niet alleen angst en vijandschap veroorzaakt heeft. De Geest zorgt er voor dat  dit bij Rachab er voor zorgt dat ze tot bezinning komt. Wat is het dat ze gehoord heeft: “‘Ik weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie,  want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 1 Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde.”     Joz 2:9-11

Je ziet hier dat de HERE al zonder het volk Israel in Jericho is.  Hij is hier al aanwezig met Zijn Woord. Zijn stem klinkt hier in de grote daden die Hij voor Zijn volk israel heeft gedaan. Hierin klinkt de boodschap dat de HERE God is. Dat Hij de God is die alle macht in hemel en op aarde heeft. De Geest zorgt er voor dat deze boodschap bij Rachab niet alleen angst inboezemt maar ook het verlangen om bij het volk van God te horen.   

Hier zie je het geweldige wonder van Gods liefde dat niet beperkt is tot mensen van een volk. Hier zien we  hoe de banfd van geloof, van liefde voor de HERE altijd meer is dan je afkomst. Je afkomst kan er nooit voor zorgen dat je niet bij de HERE en niet bij de door Christus verdiende verlossing kan komen. De Israëlieten mochten geen verbond met de kanaanieten sluiten. Zie Deut 7:1,2. Maar de Kanaaniet die die zijn of haar zondige Kanaanitische leven aan de HERE belijdt en om vergeving vraagt die mag bij Gods volk horen. Die roept samen met Ruth nooit tevergeefs:  “Uw volk is mijn volk en Uw God is mijn God.”   Gods liefde en Zijn Geest zijn sterker dan welke bloedband dan ook. Hier zie je gebeuren wat we in Johannes 1 lezen:   “Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.”vs 12,13

Rachab als Kanaanitishce laat zien dat Christus is gekomen voor mensen uit alle volken. In Christus is er zo zegen voor de hele wereld. Dat geeft moed en kracht om vandaag vanuit de kerk mensen van alle volken tot Christus en Zijn kerk uit te nodigen. Om geen volk daarbij over te slaan. Zelfs de Kanaanieten werden daarbij  niet overgeslagen hoe hun goddeloze leven ook om Gods oo0rdeel riep. Zijn sommige mensen toch niet te zondig om tot Christus uit te nodigen. Is ons leven soms niet te zondig om nog tot hem te komen? We zien dat in het tweede punt.

 

2.  van beroep hoer.

 

Een van de voorouders van de Here Jezus was een hoer. Tot twee keer toe wordt Racab in het Nieuwe Testament zo genoemd. We hebben het gelezen in hebr 11 en we lezen het ook in Jakobus 2.

Hebr 11:31:   “Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen.”

Jakobus 2:25: “Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardigverklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken?”

Kan dat eigenlijk wel?  Past een hoer bij de Here Jezus? Past iemand die zo diep in de zonde geleefd heeft bij de zondeloze Jezus? Dat het leven als hoer, dat het leven met wisselende seksuele contacten iets is waar de HERE boos over is en Zijn oordeel over laat komen is heel duidelijk. Ik noem ook daarvan een duidelijk voorbeeld  uit het Woord van God.

1 Kor 6:15-20: “Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoermaken? Dat nooit!  Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’  Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.  Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.  Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.”

Betekent dit nu dat wie als een hoer geleefd heeft of wie op seksueel gebied  er meerdere contacten op na gehouden heeft dus voor altijd buiten de verlossing staat. Ga je dan dus zeker voor eeuwig verloren? Moeten we mensen waarvan we weten dat ze zo geleefd hebben of nu zo leven links laten liggen. Met de nek aankijken?  Moeten we zelf wanhopig worden als dit ons eigen verleden is of als we weten dat het op dat gebied in ons eigen leven niet goed zit?

Het zijn belangrijke vragen. Dan is het goed om er op te letten dat de HERE Rachab redt en zelfs de eer geeft een van de voorouders van de Here Jezus te zijn.

Het is de Heilige Geest die deze vrouw tot geloof brengt. Hij weekt haar door de liefde van en voor de HERE los van een Kanaanitisch bestaan. Ook wie zo diep gevallen is als Rachab hoort Gods liefdesstem die roept. Gods genade is zo groot dat de Here Jezus ook hoeren en tollenars opzocht om ze tot Hem te roepen. Ook wat wij als mensen misschien zien als het uitschot van de samenleving wordt door de HERE geroepen. Zijn liefde en genade is zo groot dat er ook voor hen redding is als ze met hun leven met belijdenis van schuld tot Rachabs grote Zoon Jezus Christus komen. Dat leert ons ook om ons niet te verheffen maar te zien dat ook wij elke dag Gods genade en vergeving nodig hebben en uit onszelf niets beter zijn dan hoeren, moordenaars en allerlei criminelen. Wie geleerd heeft om zelf van genade te leven, verheft zich boven niemand en wil andere zondaren zo graag laten zien dat er redding is als je tot Christus komt en met hem leeft. Dan wil je ook anders leven met al je gebrek. Dan wil je in de kracht van de heilige Geest tempel van de Geest zijn op deze wereld. Ook door je lichaam zo te gebruiken zoals Christus dat graag ziet. Zoals het bij Hem past. Dan beseffen we dat we allemaal, ieder mens nodig heeft om gerechtvaardigd te worden door Christus. We letten daarop in de derde plaats.

 

3. door Christus gerechtvaardigd

 

De Here Jezus de grote Zoon van Rachab schaamt zich niet voor haar. Zijn hart gaat uit naar verloren zondaren. Naar een wereld verloren in schuld. Zijn hele leven staat in dienst van de redding van zondaren. Hij zoekt de hoeren en de tollenaars op. De groepen die in de samenleving van toen het meest veracht waren. Dat waren mensen die te verachtelijk waren om mee om te gaan!  Die liet je links liggen.

De Here Jezus doet dat niet. Hij zoekt ze op, Hij eet met ze. Zijn hart gaat ook naar deze mensen uit. De Joodse leiders verwerpen de Here Jezus o.a. daarom. Hij zou een vriend van hoeren en zondaars zijn. Zij voelen zich ver boven deze mensen verheven. Zij zijn goede gelovigen. Zij hebben eigenlijk geen bekering, geen verandering in h7un leven nodig. Zij hebben zich door hun leven aannemelijk voor de HERE gemaakt. Zij hebben niet elke dag  de dokter nodig die voor vergeving als het beslissende medicijn in hun leven zorgt. Zij vinden zich echt wel beter dan die hoeren en die criminelen. Zij zeggen tegen de HERE als ze deze mensen tegenkomen: Gelukkig ben ik veel beter dan deze mensen. Maar de tollenaar die bidt: Here, wees mij zondaar genadig gaat gerechtvaardigd naar huis en niet de man of vrouw die zichzelf veel beter voelt.  

Christus komt in de wereld ook voor hoeren en tollenaars, ook voor  Turken en Marokkanen. Ook voor moordenaars zoals Paulus, ook voor andere criminelen. Hoe blijven wij ook voor deze mensen openstaan?  Hoe leren we ook om mensen die in onze ogen diep gevallen zijn met liefde uit te nodigen om tot Christus te komen en deel van onze gemeente te worden? Door te zien dat de grote Zoon van Rachab  voor goddelozen naar de wereld gekomen is. Voor mensen die erkennen dat je zonder Gods liefde, zonder het werk van de Geest in je leven los van God en van Christus leeft. Dat je het zelf niet redt en dat je uit jezelf gewoon de verkeerde kant op gaat. Jij en ik hebben elke dag Christus nodig, de Vader in de hemel nodig, de Heilige Geest nodig om kind van God te zijn en te blijven. Als je dat ziet en je daaruit leeft dan verhef je je niet boven anderen maar dan leer je bewogen te zijn met mensen die Christus niet echt kennen. Dan leren we vanuit de rechtvaardiging van de goddeloze die we uit onszelf zijn om voor anderen open te staan. Om anderen op te zoeken met het evangelie van Gods liefde in Christus. Dan zien we de gemeente ook niet meer als een club mensen die het gezellig met elkaar hebben en waar we niet teveel anderen bij moeten krijgen omdat het onze gezelligheid kan verstoren. Nee, dan zien we de gemeente als een toevluchtoord voor zondaars die hun redding en genezing bij Christus zoeken. Het is geweldig dat Gods liefde zo groot is dat dit kan. Zo gemeente van Christus zijn, zo kind van God  zijn is het wonder dat we aan God te danken hebben.   

Leven van genade. Wie dat niet wil en zichzelf beter dan anderen voelt. Zet zich buiten die genade. Wie wil leven van deze genade wil zijn leven beteren zonder zichzelf beter te voelen. Die wil door Gods liefde de zonden in eigen leven al meer bestrijden omdat Gods liefde je zo lief geworden is.

Als ik dan denk aan die Zoon van Rachab die uit Maria in Bethlehem geboren is dan zingt het in mijn hart: “Komt, verwondert u hier, mensen,  …..
                       ziet dit nieuw geboren kind.”

Dan is mijn hart vol blijdschap, vol dankbaarheid om Christus!

 

AMEN