Belijdenisdienst - Pinksteren Spreuken 3:5

Belijdenisdienst - Pinksteren  Spreuken 3:5

Stil gebed

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 34:1,2

Lezing van Gods wet met

Gez 103:1,2,4,5

Schriftlezing:  Handelingen 2:1-14

Psalm  139:1,3,11

Schriftlezing:  Spreuken 3:1-15

Lied: Mijn toevlucht (Psalm 91)

Lied: Ik wil komen en knielen

Aflegging Geloofsbelijdenis

Lied: In Jezus naam

Gedicht Ria Knol

Tekst: Spreuken 3:5

Verkondiging van het evangelie

Lied: Wijs mij de weg

Dankgebed

Lied 477

Collecte

Psalm 18:9,10

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De Here Jezus is naar de hemel. Hij heeft laten zien dat Hij de Koning is. Wat volgens de wetten van de natuur niet kan, deed de Here Jezus. Hij ging zelf naar de hemel Hij is ook de koning over de wet van de zwaartekracht.

Hij gaf Zijn leerlingen de opdracht om naar Jeruzalem te gaan en te wachten. Te wachten op die ene Helper die Hij zal sturen. De Heilige Geest. Die er voor zal zorgen dat zij en de hele kerk de kracht krijgen om een getuigend volk van God te zijn. Een volk dat de wereld overgaat met de opdracht, de missie om mensen het goede nieuws van Christus te brengen. De Geest die zo in jong en oud wil werken dat we allemaal op onze eigen plaats getuigen van Jezus Christus zijn. Dat is het grote geheim, dat is het blijde nieuws dat op de Pinksterdag klinkt. De Geest maakt al Gods kinderen tot profeten. In het leven van elke dag. Zonder dat dit betekent dat er geen mannen zijn die een bijzonder ambt in de kerk krijgen om leiding te geven, om met gezag het Woord te verkondigen, om de gemeente te leiden in het werk van omzien naar elkaar en anderen om ons heen.

Jullie die net belijdenis van jullie geloof gedaan hebben, hebben door jullie belijdenis toegang gekregen tot het vieren van het heilig Avondmaal. Jullie hebben daarmee uitgesproken dat jullie in deze wereld getuigen van Christus willen zijn. Dat jullie bij Christus vergeving van jullie zonden zoeken en dat jullie elke dag dit willen doen en dan de Geest vragen om midden in deze wereld christen te zijn. Om dat uit te stralen op je werk, op school, thuis, tussen jullie vrienden, in jullie contacten op de sociale media. Overal waar jullie zijn en komen. Christus wil jullie Zijn Geest geven om zo te leven. Wat betekent nu zo’n leven vanuit je belijdenis? We zien daarvan heel belangrijke dingen als ik jullie vanuit Spreken 3:5 het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

BELIJDENIS DOEN IS DAT JE JE LEVEN BUITEN JEZELF ZOEKT

 

1. Door op de HERE te vertrouwen

2. Door niet op jezelf te vertrouwen

 

1.  Door op de HERE te vertrouwen

 

Je ziet iemand met een stok lopen. Misschien iemand die oud is. Of iemand die een bepaalde handicap heeft. Je komt in een verzorgingstehuis of bij iemand die  nog thuis woont maar bij het lopen een rollator nodig heeft.  Het is voor de man of vrouw niet meer mogelijk om zonder stok of rollator goed te lopen. Soms is er zelfs een rolstoel of scoutmobiel nodig om nog ergens anders dan op eigen kamer te kunnen komen. Je hebt dan steun nodig. Je kunt het niet meer op eigen kracht. Je hebt nodig dat je ergens anders op moet leunen. Waarom vertel ik dit nu?

Omdat het woord vertrouwen dat in de tekst gebruikt wordt ook leunen betekent. Je redt het zelf niet en daarom leun je op iets of iemand anders. Dat is het nu wat je bij je belijdenis doen uitspreekt. HERE, ik zie in dat ik het zelf echt niet redt. Ik heb niet de kracht, ik heb niet de moed, ik heb niet de wil, ik kan uit mezelf geen leven leiden dat echt goed is. Als ik alleen op mezelf let dan kan ik mezelf niet redden van al die verkeerde dingen die ik gedaan heb. Als ik op mezelf red en op wat wij als mensen er van maken wordt ik depressief of heb ik geen toekomst. Zelf red ik het niet. Dat is precies wat de mensen op Pinksterdag zagen toen Petrus verteld had dat Jezus de beloofde Verlosser was en dat zij die hadden doodgemaakt. Dan komt een hele groep naar Petrus met deze vraag: “Wat moeten wij doen broeders?” Het antwoord van Petrus is dan: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.” Hand 2:38

Je erkent dat je jow leven niet meer zoekt bij jezelf maar buiten jezelf in Jezus Christus. Hem heb je nodig. Hij is jouw steunpilaar geworden. Niet maar een steunpilaar maar de steunpilaar, de Rots van je leven. De Here God is voor jou alles geworden. Want hoe moet  je nu vanuit je belijdenis doen op Hem te steunen. Wat betekent het nu dat je op God en niet op jezelf vertrouwt?  Dat je de HERE kent (vs 6). Dat je Hem kent in al je wegen.

Dat heeft alles te maken met het eerste deel van onze tekst: “Vertrouw op de HEER met heel je hart”.

Wat is nodig en onmisbaar in je leven? Wat wil de HERE die met Zijn ongelooflijke liefde naar je is toegekomen van je? Dat je jou aan Hem toevertrouwd met je hele hart! Je steunt dus op Hem, je laat je leven dus door hem bepalen. Niet voor een klein beetje, niet voor een groot deel maar helemaal!  Je wilt dat je hart echt tot in het kleinste plekje door Hem bezet is. Dat de Geest je echt helemaal in beslag neemt.

Wat betekent dat je de HERE wilt kennen in al je wegen?  Wat is dat nu? Om daarbij uit te komen, wil ik eerst iets noemen wat het niet is. De reden daarvoor is we in de wereld van 2014 leven. Met de invloeden en meningen die er vandaag zijn. Die ook op ons invloed hebben. Ook op ons als gemeente, ook op jullie jongelui maar net zo goed op de ouderen. In onze tijd en ook in onze gemeente hoor je meerdere keren dat het in je leven met Christus om de liefde gaat en niet om gehoorzaamheid. Is het vertrouwen op de HERE, is het kennen van Christus in al je wegen alleen een zaak van het gevoel van liefde?  Is het zo dat als je dat gevoel maar hebt dat je dan op de stem van je eigen hart kunt leven? Dat het dan niet nodig is om steeds weer de woorden, de wet, de geboden van de HERE te horen te krijgen? Is leven uit de belijdenis van je geloof leven op de golven van je gevoel met Jezus?

Nee, want dan vaar je in je leven eigenlijk niet op het kompas van Christus maar op het kompas van je eigen gevoel. De HERE kennen in al je wegen is juist dat je vanuit de liefde van God in alles gehoorzaam wil Zijn aan de HERE. Dat je wilt leven naar de geboden van Christus. Wie echt met Christus leeft en Zijn liefde kent wil juist in gehoorzaamheid aan het Woord van God leven. Niet om iets te verdienen maar uit liefde, uit dankbaarheid.

De Here Jezus zelf maakt  zo duidelijk dat Hem liefhebben en leven in gehoorzaamheid aan de HERE alles maar dan ook alles met elkaar te maken heeft. Wie zegt dat dit niet zo is volgt niet de echte Christus. Luister maar naar deze woorden van de Here Jezus: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:  je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.  Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.” Vs 9-11

Je blijft in Gods liefde als je uit liefde echt in alles naar de HERE wilt luisteren: gehoorzaam zijn!    Dat is ook wat je steeds weer in de Bijbel leest over het leven in Gods verbond. Dat is een leven in diepe liefde en dankbaarheid aan de HERE en daarom gehoorzaam aan God wil! Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk jongelui dat,  nu jullie belijdenis gedaan hebben,  jullie intensief blijven luisteren naar de stem van de Geest. Die vind je niet in je eigen gevoel, die vind je niet in de cultuur. Die vindt je in het Woord van de Geest, de Bijbel! Wees je leven lang met de Bijbel bezig. Lees je Bijbel met liefde stuk, kom luisteren waar het evangelie vanuit de Bijbel trouw verkondigd wordt. Kom luisteren met een hart vol liefde voor de HERE.

Dan wil je de HERE kennen in al je wegen! De Here Jezus  die alles voor je over heeft gehad. Die de hel, die jij en ik verdiend hebben, voor je gedragen heeft om jou er van te bevrijden. Hij wijst je de weg in het kennen van God in je hele leven. Hij geeft de volgende samenvatting van de wil van je hemelse Vader met jouw leven: “‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.  Dat is het grootste en eerste gebod.  Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.” Vs 38,39

De Heilige Geest wil jou en mij steeds weer leren om uit ons leven weg te doen wat in ons leven het liefhebben van de HERE en Zijn wil in de weg staat. Gods liefde is echt geweldig groot.

Wat betekent dat nu voor ons, voor jullie die belijdenis van jullie geloof gedaan hebben?

Dat geloven, leven met Christus niet maar een deel van je leven is. Niet iets alleen voor de zondag of als je met anderen zingt en muziek maakt om God daarmee te eren en te aanbidden. Dat is prachtig maar daar mag het leven met Christus niet toe beperkt blijven. Geloven, leven met de HERE is als het goed is geen eiland in jouw leven. Nee, het is je leven! Je hele leven.

Dat geeft ook rust. Want dan zie je met jouw hele leven bij de HERE terecht kunt. Hij wil jouw Vader zijn. Hij is met liefde geïnteresseerd in alles wat je doet, denkt en voelt. Hij wil je Zijn liefde en leiding zo graag geven in al de dingen van je leven.

Dat betekent voor je bidden elke dag weer dat je met jouw hele leven bij de HERE kunt komen. Je kunt alles met Hem bespreken. Je kunt Hem echt alles voorleggen. Je mag echt je hele hart, je hele leven bij Hem als Zijn kind brengen. Met de vraag: HERE help me om Christus offer in alles van mijn leven om U te volgen. Om te zien dat U er bent dat U voor mij wilt zorgen. Dat u mij wilt redden van de schuld van mijn zonden.

Dan leer je om overal en in alles de HERE boven alles uit te willen volgen in liefde. Als je merkt dat je liefde tekort komt dan ga je weer naar Hem met de vraag om de liefde die je zo nodig hebt om Hem weer te willen volgen.

Dan wil ik leven volgens Gods wil als ik thuis ben. Als ik op mijn werk ben, als ik bij vrienden ben en met vrienden uitga. Als ik samen met vrienden of familie op een feest ben of in de soos. Dan vraag ik om liefde om Christus te volgen als ik een biertje drink en het zo doe dat ik niet dronken wordt. Dan wil ik uit liefde voor Christus zaterdagavond zo laat op bed liggen dat ik de volgende ochtend fris in de kerk zit omdat de HERE mij roept. Omdat Hij mij daar zo graag wil ontmoeten. Dan wil ik niet daar zijn waar mensen me heen helemaal los van Gods wil leven en daar plezier in hebben. Dan wil ik zo met mijn computer omgaan en die dingen op tv of mijn computer bekijken dat de Here Jezus rustig naast mij kan zitten. Ik wil de HERE kennen en op Hem vertrouwen in al mijn wegen. In mijn hele leven. Dan bepaalt Gods wil mijn leven, denken en voelen. Dat is iets waar ik dan mijn hele leven mee bezig ben. Waarbij de Geest mij steeds weer op het gebed wil terugbrengen bij Christus en Zijn wil.

De HERE weet veel beter wat goed voor jou en mij is dan dat ik het zelf weet of voel. Daarom ook het tweede punt:

 

2. Door niet op jezelf te vertrouwen

 

De Here Jezus heeft op de Pinksterdag een geweldig cadeau uit de hemel gegeven: De Heilige Geest!  De Geest die ons wil veranderen! Wie belijdenis van zijn geloof doet wil niet meer zichzelf blijven. Die wil een ander mens worden. Die wil opnieuw geboren zijn en uit die band met Christus als een ander, nieuw mens leven.

Op een heel mooie manier lezen we dat in 1 Kor 2: “Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.  Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.  Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.” Vs 12-14      

De Heilige Geest leert ons om  “niet op ons eigen inzicht te steunen”.  Dus is voor wie met Christus leeft niet je eigen verstand en ook niet je eigen gevoel beslissend. Je wilt bij alles wat je doet denken aan de HERE. Wat zegt Hij er van. Hoe leert Hij mij de dingen in deze wereld te beoordelen. Dan wil ik niet mijn gedachten en gevoelens doordrijven. Dan ga ik niet zomaar omdat ik nu zo denk of voel iets doordrijven. Nee, dan ga ik met diep ontzag naar de HERE. Dan pak ik vol eerbied het Woord van God. Dan denk ik vol liefde en ontzag er aan wat ik vanuit de Bijbel geleerd heb. Om mijn gedachten en gevoelens juist in lijn met Gods gedachten en gevoelens te krijgen. Om me zo door de Geest te laten leiden.

Dan sta je anders in het leven dan veel andere mensen. Dan heb je ook echt een boodschap voor mensen op deze wereld. In ons land zijn er velen die niet verder kijken dan het leven hier en nu. Daarom leven ze juist wel volgens hun eigen inzicht. Zij zien als werkelijkheid  alles wat zij zien en meemaken zonder God.

Dat betekent dat ze naar een fantasie kijken. Ze zien de werkelijkheid niet. Ze leven met de gedachte dat het na dit leven afgelopen is en zo leven ze ook. Wat ben je dan ongelukkig als het in je leven moeilijk gaat. Wat sta je dan verschrikt te kijken als je na de dood voor God moet verschijnen.

Wij hebben een geweldige boodschap voor de wereld. Wij mogen ze de werkelijkheid laten zien. Wij mogen de wereld laten zien dat leven volgens je eigen inzicht geen toekomst heeft en leven met Christus je toekomst geeft door vergeving en eeuwig leven. Jullie mogen met een machtige boodschap de wereld in. Met de boodschap dat je op Gods wijsheid mag steunen en je daardoor mag laten leiden.

Dan ga je ook zien wat verkeerd, wat kwaad in je eigen leven en in de wereld is. Dat wil je dan juist vanuit de liefde en gehoorzaamheid aan de HERE wegdoen. Zo lees je het ook in vers 7: “en ga het kwaad uit de weg.”  Wie zo leeft krijgt het enige echte goede medicijn om voor altijd gezond te worden: Christus als de Redder van je leven. Die voor jou je zondeziekte gedragen heeft en van je genomen heeft.

Dan wil je juist daarom Zijn beeld gaan laten zien op deze wereld. Zoals Job dat op een prachtige manier deed. We lezen van hem: “hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.” 1:8

Waarom wil je zo als belijdend christen leven? Omdat Christus je Redder ook je voorbeeld geworden is. Je hoort steeds Zijn stem, je ziet steeds Zijn zondeloze leven. Je wilt Zijn volgeling Zijn elk moment van je leven!  Dan is je leven rijk, gezond en gered.

 

AMEN