Brengen wonderen tot geloof?

02-04-2016 08:22

 

 

BRENGEN WONDEREN TOT GELOOF?

 

We leven in een tijd waarin er veel aandacht voor het bijzondere is. Dingen moeten opvallend zijn om de aandacht te blijven trekken. Als dingen niet snel genoeg gaan, als er niet veel opvallends te beleven is, is het saai. Dan komen er al snel minder mensen. Televisie-uitzendingen moeten ook steeds weer iets anders hebben want anders dalen de kijkcijfers. Kerkdiensten moeten voor veel mensen ook iets hebben dat verrast of op dat moment veel indruk maakt want anders is het saai. Dan ga je na een tijdje ergens anders heen waar het leuker, afwisselender en spectaculairder is. 

Bij deze tijdgeest hoort ook dat er voor gepleit wordt om meer gericht te zijn op wonderen. Dit uit zich dan vaak in het veel aandacht hebben voor gebedsgenezers. Ik ga nu niet in op gebedsgenezing zelf. Dat hoop ik nog een andere keer te doen. Daarbij moet ook gezegd worden dat genezing op het gebed een werkelijkheid is. De HERE kan ook op dit punt wonderen doen. De vraag die ik nu wil stellen en beantwoorden is of wonderen mensen tot geloof brengen.

 

 Voorbeelden uit het Oude Testament

 

We zien in het Oude testament steeds weer dat de HERE o.a. door wonderen laat zien dat hij God is. De enige God. Je kunt hier denken aan de tijd dat Mozes de Farao in Egypte bezoekt.  De 10 plagen zijn wonderen waarin de HERE laat zien dat Hij God is. Deze wonderen hebben ook de Israëlieten gezien. Na de 10 plagen laat de Farao Gods volk gaan. Als de Farao dan toch nog achter het volk aangaat is het de HERE die in de Schelfzee een droog pad geeft om over te vluchten. De Farao met zijn paarden en ruiters verdrinken als de HERE het water weer terug laat komen. In de woestijn geeft de HERE o.a. het wonder van elke ochtend het manna. Voor het hele volk is er elke dag te eten in de woestijn. Ondanks al die wonderen is er steeds weer het ongeloof, de opstand tegen de HERE. Hoe de HERE ook heeft laten zien dat hij God is en dat Hij Zijn Naam waarmaakt. De Naam waarmee Hij zich aan het volk in Egypte heeft bekend gemaakt is: ‘Ik ben die ik ben’. Ex 3:14 De HERE heeft in de woestijn en daarvoor laten zien dat je op Hem aan kunt. Voor 100%. Toch is er de opstand, toch is er dat ze het beloofde land niet in willen gaan omdat ze te bang zijn en niet op de HERE vertrouwen. Na 40 jaar in de woestijn zijn er weer de wonderen van de HERE. Bijvoorbeeld dat de HERE een droog pad in de Jordaan maakt en het volk langs een muur van water Kanaän   binnentrekt. Je kunt ook denken aan het vallen van de muren van Jericho. Ondanks zoveel wonderen van de HERE in de geschiedenis zie je steeds weer afval van de HERE bij Zijn volk.

Ik noem nog een voorbeeld. Dat is als 12 stammen verdeeld zijn in een Twee en een Tienstammenrijk. De eerste koning van de 10 stammen is koning  Jerobeam.  Hij besluit dat zijn onderdanen niet meer naar Jeruzalem mogen om de HERE  daar volgens Zijn wil samen met heel Gods volk te vereren. Hij laat 2 nieuwe heiligdommen bouwen in Dan en Berseba. Daar moet de HERE dan door beelden van kalveren en met priester uit andere stammen dan Levi gediend worden.  De HERE laat bij de inwijding van het heiligdom in Berseba heel duidelijk blijken dat dit tegen Zijn wil in gaat. Bij deze inwijding grijpt de HERE door wonderen in. Hij laat het altaar tijdens de inwijdingsplechtigheid scheuren. Verder zorgt Hij er voor dat de arm die Jerobeam dan naar Gods profeet uitsteekt verstijft en hij die arm niet meer terug kan trekken. Dat kan Jerobeam pas weer wanneer de profeet op zijn verzoek voor koning Jerobeam gebeden heeft. Je zou zeggen dat er nu bij  Jerobeam en het volk van de 10 stammen bekering zou komen. Dat ze die heiligdommen in Dan en Berseba zouden afbreken en weer naar Jeruzalem zouden gaan. Ondanks die duidelijke wonderen waarin de HERE liet zien wie Hij is kwam er geen bekering!      

 

Voorbeelden uit het Nieuwe Testament

 

 We zien in het Nieuwe Testament  in feite hetzelfde.  Als je er eens aan denkt hoeveel wonderen de Here Jezus gedaan heeft. Wonderen die laten zien dat Hij de beloofde Verlosser is. Wonderen die laten zien hoe het leven op de nieuwe aarde zal zijn. Ondanks al die wonderen is bij de massa het geloof in Hem weg als de Here Jezus bij Pilatus is.  Dan roepen ze bijna allemaal: Kruisig hem, kruisig Hem!

Het geloof in de Here Jezus verdwijnt ook bij Zijn naaste vertrouwelingen.  Wat de Here Jezus ook allemaal heeft laten zien. Zoals het stilmaken van water en storm op het meer van Galilea. Al hebben ze de Here Jezus over het water zien lopen in de storm en heeft Hij Petrus toen van de verdrinkingsdood gered. Wanneer de Here Jezus in het graf ligt is er niemand van Zijn leerlingen die nog in hem gelooft en verwacht dat Hij op de derde dag uit de dood zal opstaan. Je ziet hier hetzelfde als in het Oude Testament.  De wonderen op zichzelf brengen niet tot geloof. Zeker niet tot blijvend geloof. Daarvoor is iets anders nodig. Het spectaculaire is niet waar de kerk van leeft. Heel duidelijk maakt de Here Jezus dat in Lukas 16.    

 

Lukas 16

 

In Lukas 16 lezen we o.a. de gelijkenis over de arme Lazarus en de rijke man.  Lazarus heeft tijdens zijn leven op aarde in liefde voor de HERE geleefd en de rijke man niet. De rijke man beseft na zijn sterven dat het evangelie, dat Gods Woord echt waar is. Dat het echt waar is dat een leven met Christus als je Redder een mens het leven geeft. Dat een leven zonder Christus op de eeuwige ellende uitloopt.

Hij vraagt daarom aan Abraham of die er voor wil zorgen dat zijn broers gewaarschuwd worden. Hij vraagt of Lazarus zijn broers op aarde mag gaan waarschuwen. Let dan op het antwoord dat de Here Jezus in de gelijkenis door Abraham geeft. We lezen het antwoord in vers 29: Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren.  Dat betekent: het is niet nodig om Lazarus uit de dood te laten opstaan en naar die broers te laten gaan.  Ze hebben Gods Woord dat hen al zo vaak is voorgehouden, zo vaak is verkondigd en ze kunnen dat steeds weer horen. Let erop hoe de Here Jezus hier de weg van Gods eigen Woord: de Bijbel aanprijst. De Bijbel is het Woord van de Geest, daarin komt de Heilige Geest zelf naar ons toe. De Bijbel, de verkondiging van het evangelie is niet een of ander minderwaardige manier om mensen tot Christus te brengen en bij Hem te bewaren. Als in de tijd van Maarten Luther allerlei mensen heel veel over bijzondere tekenen spreken en zeggen dat juist die dingen het werk van de Geest zijn. Wanneer deze mensen het over de Geest hebben dan gaat het altijd weer over het bijzondere. Dan zegt Luther: “Zij zeggen steeds: de Geest, de Geest, de Geest maar het is in werkelijkheid: Het Woord, het Woord, het Woord want door het Woord spreekt de Geest!” Het is de Here Jezus zelf die na zijn opstanding erop wijst dat niet het zien maar het horen de weg is die Hij wil gebruiken om mensen tot geloof te brengen. Zo wil Hij mensen bij het leven met Hem, als de uit de dood Opgestane, bewaren.

Wanneer Thomas bewijzen van Jezus opstanding wil zien, krijgt hij die doordat de Here Jezus aan hem verschijnt. Maar let er dan op wat de Here Jezus zegt: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Joh 20:29.

In de gelijkenis dringt de rijke man er toch op aan dat Lazarus uit de dood zal opstaan en zijn broers zal gaan opzoeken. Want als iemand uit de dood opstaat en over het bestaan na de dood als eigen ervaring kan spreken zal dat de broers overtuigen. Het bijzondere zal mensen toch veel eerder overtuigen dan wat er in de Bijbel staat en wat daaruit verkondigd wordt?!

Zo denken wij als mensen. Altijd weer komen deze ideeën in het leven van mensen terug. Dan maakt de Here Jezus duidelijk dat dat niet zo is! Het bijzondere, zelfs een opstanding uit de dood brengt mensen niet tot geloof. Het bijzondere, wonderen houden mensen niet bij Christus en Zijn kerk als ze zich niet in diepe eerbied door het evangelie zelf laten overtuigen. We moeten onze kracht ook als kerken niet in het bijzondere zoeken maar in de duidelijke en liefdevolle verkondiging van het evangelie, van het Woord. Het geloof is er niet door het zien maar uit het horen!  Juist dat horen gebruikt de Geest om mensen in liefde aan Christus te verbinden.  Dat wordt ook heel duidelijk als mensen uit de dood opstaan.

Het is de Here Jezus die zijn vriend Lazarus uit de dood opwekt. (Johannes 11:1-46)  Hij laat hem uit zijn graf komen. Ondanks dit machtige teken van de Heiland worden de Joodse leiders er niet door overtuigd dat de Here Jezus de beloofde Verlosser is. We lezen zelfs dan: “De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden. Omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.” Joh 12:10,11 Veel mensen zagen in het laten opstaan van Lazarus een bevestiging dat Jezus de Verlosser is die de HERE in het Oude Testament beloofd heeft. Maar wie zich niet door het Woord laat aanspreken, doet dat ook niet door het meest bijzondere teken.

Als de Here Jezus later uit de dood opstaat, blijven de Joodse leiders ook al vertellen de wachten wat er gebeurd is, vijandig tegenover Jezus. Hoe groot bijzondere tekens ook zijn ze overtuigen, brengen niet tot geloof als het Woord van de Opgestane Christus hen niet overtuigt, als de Geest niet overtuigt met het Woord.

Laten wij dan ook uit dankbaarheid voor die machtige liefde en trouw van God steeds weer heel intensief en eerbiedig persoonlijk en samen Gods Woord lezen en naar de verkondiging luisteren. Laten we daarin dan ook een voorbeeld nemen aan de gemeente van Berea. Als Paulus vanuit Gods Woord heeft laten zien dat de Here Jezus de beloofde Redder is, lezen we over de mensen daar: “De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen.” Hand 17:11,12

Laten wij geen mensen zijn die wonderen zoeken of heel bijzondere menselijke wijsheid. (1 Kor 1:22) Laten wij vanuit de dankbaarheid voor Christus werk voor ons, heel eerbiedig en eenvoudig willen luisteren naar Gods stem zoals die vanuit de Bijbel tot ons komt. Dan leren we luisterend naar Gods stem te leven. Zo te leven dat wij ook na ons sterven als kinderen van Abraham bij Abraham zijn. Bij de HERE onze Redder en God voor altijd. Dat is echt goed.