Openbaring 2

 

ENGEL VAN DIE GEMEENTE

 

Openbaring 2:1 Die boek Openbaring is vereers aan sewe gemeentes in in die eerste eeu na Christus geskryf. Dit is die Here Jesus self wat vanuit die hemel vir Johannes die opdrag gee om dit in Sy naam te doen. Ons lees dit in Openb 1:11: “Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ’n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Efese en Smirna en Pergamus en Thiatire en Sardis en Filadelfia en Laodicea”

Die Here Jesus Christus self skryf aan die begin van die boek Openbaring aan elk van hierdie gemeentes afsonderlik ’n brief om hulle elkeen in hulle eie omstandighede die pad te wys. Ons kan baie daarvan leer. Juis ook vir ons gemeente wees in ons tyd. 
Die eerste wat opval is dat hierdie briewe geskyf is aan die engel van elke gemeente. Die woord wat hier gebruik word beteken letterlik boodskapper. Dit gaan hier om die herder en leraar van daardie gemeente. Die brief moet na die dominee van die kerk gestuur word. Hoekom? Omdat sy spesiale taak is om die woorde van God vir die gemeente oor te bring. Hy is nie in die eerste plek die dienaar van die gemeente nie maar van die Woord van God. Hy moet nie verkondig wat mense graag wil hoor nie maar wat die Gees hom in die Woord voorsê. Dit is daarom so belangrik dat die verkondigers van die evangelie in ons tyd hulle bind aan die onfeilbare Woord van God. Die hele Woord.

 

GELOVEN IN EEN ONGELOVIGE WERELD

 

Openbaring 2:1 Christus schrijft een brief aan Zijn gemeente in Efeze. Dat is in die tijd een grote stad. Er wonen ongeveer 300.000 mensen. Het is een centrum van handel en godsdienst. Het is ook een havenstad. Het heeft door de rivier de Cayster een korte en goede verbinding met de Egeische Zee. Het is een stad die in die tijd bruist van leven.

Een van de grote aantrekkelijkheden van deze stad is dat er de tempel voor de godin Artemis of Diana staat. Die tempel werd toen gezien als een van de zeven wereldwonderen. Deze godin was in de hele omtrek heel populair. Zij was de godin van de vruchtbaarheid. Rond deze tempel was er een ruim aanbod om godsdienstig vreemd te gaan met een priester of priesteres. De godsdienst rond deze godin was ook een belangrijke bron van inkomsten voor de mensen in de stad. Verder werd ook de keizer in deze stad als een god vereerd. Het leven was hier tot op het bot vergiftigd met afgodendienst.
In zo’n stad is er een gemeente van Christus ontstaan. Ze zijn op die 300.000 mensen een heel, heel kleine minderheid. Hoe hou je het in zo’n stad vol als kerk van Christus? Die vraag is in onze tijd in de westerse wereld heel actueel. Je kunt ook dan volhouden als je er op let dat Christus tussen de kandelaren loopt. Hij houdt Zijn kerk vast! Als je op Hem vertrouwt kun je zelf ook nu trouw blijven. Als Hij de Heer en God van je leven is.

 

SEWE STERRE EN KANDELAARS

 

Openbaring 2:1 Die Here Christus gee vir Johannes die opdrag om ‘n brief te skryf aan die engel van die gemeente van Efese. Die dienaar van die Woord moet die Woord van Sy Sender aan die gemeente in Efese oorbring. 

By hierdie opdrag kom Christus ook met ‘n groot bemoediging, Hy laat in die brief skryf wie die afsender van hierdie brief is: “Dit sê Hy wat die sewe sterre in Sy regterhand hou”. Wie is hierdie sterre? Ons lees dit in 1:20: “Die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes”. ‘n Dienaar van die Woord wat die Woord trou verkondig skitter as ‘n ster. Die boodskap wat hy bring is die heerlike evangelie wat in die donker wêreld skyn. 
Wie so die evangelie verkondig in Christus se gemeente mag weet dat Christus hom in Sy regterhand hou. Die troue verkondiger van die Woord word deur Christus self beskerm. Hierdie leraar, wat trou aan die Woord is en dit uitdra, word steeds weer deur Sy Sender vasgehou. Dit gee die moed om die Woord te bly verkondig soos Christus ons dit in die Woord voorsê. Wat die reaksie van mense dan ookal is nogtans mag jy weet dat Christus met jou is. 
So is dit ook met die gemeentes. Hulle word hier kandelaars genoem. Die egte kerk van Christus hou aan die Woord vas en versprei so die lig in hulle omgewing. Die kerk wat dit doen en daarom in liefde leef, mag weet dat Christus die gemeentes vashou.

 

GEEN PANIEK

 

Openbaring 2:1,2 De Here Jezus Christus wandelt tussen de kandelaren. Hij wandelt en dat laat zien dat er bij Hem rust is. Hij raakt niet in paniek. Hij rent niet van de ene kandelaar naar de andere om overal brandjes te blussen om dan weer gauw naar een ander te moeten omdat het anders niet goed gaat. Nee, Christus loopt rustig tussen Zijn kerken. Hij ziet wat er in al Zijn gemeenten aan de hand is. Niets ontgaat Hem. Hij kan dat in alle rust doen omdat alles in Zijn hand is. Hij regeert vanuit de hemel. Hij is in het bijzonder de Koning van Zijn kerk. Het bemoedigende is daarbij dat Christus ook regeert over de hele geschiedenis. Dat is ook de reden waarom Christus kan zeggen: “Op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Matt 16:18
Dat is een geweldige bemoediging voor kerken waarin echt op Christus gebouwd en vertrouwd wordt. Dan ben je door Hem ook echt een kandelaar in deze wereld. Een kandelaar verspreidt licht in het donker. De taak van Gods volk is in de hele geschiedenis om het verlossende licht van God te verspreiden. Zie bijvoorbeeld: Jes 42:6; 49:6; Matt 5:14-16. Om juist in deze wereld op Christus te wijzen die van zichzelf getuigt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Joh 8:12

 

CHRISTUS KEN ONS

 

Openbaring 2:2 Christus wandel tussen die kandelaars. Hy is by die kerke betrokke. Die spesiale is dat Hy as Seun van God ook alles van hulle weet. Niks bly vir Hom verborge nie. Christus wat ook God is, weet alles van elkeen se lewe. Ons kan niks vir Hom wegsteek nie. Ook nie een gedagte of een gevoel wat in ons hart is nie.

Dalk voel dit vir jou negatief want dit beteken dat die Here Jesus ook al jou en my slegte dinge ken. Nogtans is dit vir God se kind positief. Christus sê vir de gemeente in Efese dat Hy hulle “werke en arbeid en lydsaamheid” ken. Hy is daaroor positief.
Christus weet hoe die gemeente in Efese hom steeds weer teen dwalings verset. Hulle verslap nie daarin nie. Hulle hou vol. Paulus het hulle al eerder daarvoor gewaarsku dat mense met ‘n verkeerde leer onder hulle gaan kom. Ons lees in Handelingen 20 dat Paulus vir de ouderlinge van Efese sê: “Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder jullie sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie.” Vs 29-31
Christus sien dat die gemeente op hierdie punt mooi geluister het. Hulle het gewaak, hulle het weerstand teen die verkeerde leer wat gekom het, gebied. Dit is goed in Sy oë.

 

LEER EN LEVEN EEN!

 

Openbaring 2:2 We zagen gisteren dat Paulus aangekondigd heeft dat in de gemeente van Efeze er mensen zouden komen die een verkeerde leer gaan verkondigen. De gemeente heeft dat niet over zich laten komen. Ze waren gewaarschuwd en een gewaarschuwde gemeente telt als het goed is voor twee. De Here Christus prijst deze gemeente dan ook dat ze de dwaalleraars weerstaan hebben. Christus noemt mensen die dwaalleer verkondigen hier ook ‘boosdoeners’ of ‘slechte mensen’. We kunnen bij dat slecht zijn aan twee dingen denken. Het is slecht als mensen niet voor het onderwijs buigen dat Christus geeft en daarom hun mening niet veranderen. Het tweede is dat veel dwaalleer er toe leidt dat mensen niet meer volgens de wil van God leven maar volgens hun eigen verlangens. De Here Jezus wijst daarop in de Bergrede als Hij van de valse profeten zegt: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.” Vs 15-18 We zien hier dat de leer niet een of andere onbelangrijke zaak is. Leer en leven voor Christus hebben alles met elkaar te maken. Ze zijn in het leven van Gods kind een.

 

TOETS

 

Openbaring 2:2 Is dit verkeerd om ondersoek in te stel na die leer wat mense verkondig? Is dit verkeerd as mense sê dat hulle van Jesus hou en baie oor Jesus praat om dan tog nog te toets of hulle die regte evangelie verkondig? Die gemeente van Efese het dit gedoen en wordt deur Christus self daarvoor geprys. 
Ons moet bedink dat dit altyd weer ons taak as gemeente is om te doen wat die Gees ons ook op andere plekke in die Bybel leer. Ek noem 2 voorbeelde:
“Verag die profesieë nie. Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad.” 1 Tes 5:20-22
“Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld ingegaan.’ 1 Joh 4:1
Die gemeente van Efese het dit ook gedoen toe manne by hulle gekom het wat sê dat hulle apostels is. Ons lees in die Nuwe-Testament  die naam apostels ook vir anderes as die twaalf apostels. Byvoorbeeld vir Paulus en Barnabas (Hand 14:14). Ook vir Jakobus die broer van die Here Jesus. (Gal 1:19) Die gemeente van Efese het manne weerstaan wat hulle apostels noem maar  nie volgens die leer van die apostels geleer het nie. Dan kan iemand nie ‘n regte apostel wees nie. Steeds weer toets is goed en nodig in Christus se kerk.

 

NIET JEZELF ZOEKEN

 

Openbaring 2:2 De mannen die zichzelf in Efeze als apostelen gepresenteerd hebben, zijn door de gemeente die onderzoek ingesteld heeft, ontmaskerd. Ze zijn geen apostelen. Ze leren zelfs niet hetzelfde als waarvan we in Efeze 2 lezen: “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.` vs 20
Je kunt door Christus niet gezonden zijn en het gezag van een door Hem gestuurde hebben als je niet de leer van de echte apostelen brengt. 
Hier komt nog iets bij. Deze mensen zoeken een positie in de kerk. Ze gebruiken daarvoor zelfs een leugen. Ze presenteren zich als apostelen terwijl ze het niet zijn. Ze proberen door te bluffen gezag te krijgen in de gemeente. Dan ben je een leugenaar. Dan zoek je jezelf en heb je daar zelfs voor over om te liegen. Om te doen alsof je meer bent dan je in werkelijkheid bent. Ook in de kerk vinden we dat. Dat was voor mijzelf in de loop van de jaren een van de grootste teleurstellingen. Hoe mensen ook in Christus gemeente op een positie uit zijn en daarvoor middelen gebruiken die zo duidelijk in strijd met het evangelie zijn. Laten we oprecht zijn en alleen het evangelie met liefde willen verkondigen. Dan geeft Christus ons de plaats in Zijn kerk die goed is. Dan zoeken we geen kerkelijke carrière. Dan zoeken we naar de plaats waar we dienstbaar in Christus gemeente kunnen zijn.

 

BLY WEERSTAAN

 

Openbaring 2:3 Die weerstaan van die dwaalleraars bly nie sonder gevolge nie. Die kririek kom. Hoekom moet hulle so krities op hierdie mense wees wat tog ook van Jesus hou. Ondanks die kritiek bly die gemeente van Efese volhou in die weerstaan van die dwaalleer en die dwaalleraars. Ook as hulle daarom vervolg word. As dit vir hulle negatiewe gevolge het. Dis duidelik dat die naam van die gemeente nou in ‘n slegte daglig gestel word. Nogtans verdra hierdie gemeente dit. Nie omdat hulle hulself wil handhaaf nie maar ter wille van Christus se Naam. Dit gaan daarom dat in die gemeente en vanuit die gemeente die evangelie van die regte Christus verkondig word. 
Christus prys hierdie gemeente dat hulle na al die teenstand en die negatiewe gepraat oor hulle nie moeg geword het nie. Dat hulle op hierdie punt nie verslap het nie maar volgehou het. Juis vanweë die egte Christus en die ware evangelie. ‘n Mens en ‘n gemeente kan regtig moeg word en dan dreig verslapping. Ons lees dit o.a. in die brief aan die Hebreërs: “daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit die lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.” Hebr 12:12,13 By die HERE kan ons die nuwe krag altyd vind: “ maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag .... hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Jes 40:31

 

REKENSOM?

 

Openbaring 2:4 De Here Jezus heeft de gemeente van Efeze geprezen om het weerstaan van de dwaalleer en de dwaalleraars. Dat was en dat is positief. Toch is dat niet alles. In hun ijver om de dwaalleer te weerstaan zijn ze iets heel belangrijks kwijtgeraakt. Dat is de liefde die er in het begin was. Het weerstaan van een verkeerde leer is tot een dode orthodoxie geworden. Een wettische manier van kijken naar de dingen. Een soort rekensom waarvan je koud zegt dat het niet klopt en dat je er dus niet mee te maken wil hebben. 
Je zou het hiermee kunnen vergelijken: Iemand moet berekeningen maken voor een brug waar veel verkeer over moet. Als je naar de berekeningen kijkt, merk je dat er iets niet klopt. Je trekt aan de bel omdat het niet klopt en daarmee uit. Iemand anders kijkt het ook na en ziet ook de fout en hij voelt als het ware de pijn en het gevaar. Hij ziet voor zich dat als de brug zo gebouwd wordt het gevaar op instorten groot is en ziet al dat het voor heel veel ellende en verdriet gaat zorgen. Uit liefde en bewogenheid met mensen trekt hij aan de bel. 
De echte diepe liefde voor God en de naaste is in de gemeente verdwenen. Daardoor wordt het bij alle rechtzinnigheid koud en kil. Het gaat erom dat we uit liefde voor Christus en onze naaste de HERE op Zijn Woord geloven. Om samen te leren en zo onder de indruk van Gods liefde elkaar in het warme bad van Gods liefde te willen onderdompelen.

 

KRUISPAD

 

Openbaring 2:5 Die Here Jezus vermaan die gemeente van Efese dat hulle hul eerste liefde verlaat het. Dit is ‘n ernstige ding. Die gemeente het daardeur ver agteruit gegaan. Hulle het van die vlak van Christus na die vlak van die wêreld geval. 
‘n Lewe sonder die liefde van God is ‘n wêreldse lewe. Wat moet ‘n gemeente of ons persoonlik doen as ons van so ‘n hoë vlak geval het? In ons teks gee Christus daarvoor belangrike aanwysings. Die eerste is dat ons in die lig van God se liefde en Woord na onsself leer kyk. Steeds weer die tyd neem om stil te staan om onsself aan die wil van ons liefdevolle Redder te toets. Nie net jou eie ding bly doen nie maar na jouself kyk. Christus sê hier dat die gemeente van Efese moet “onthou”. Dit moet nie by die onthou bly nie. Die onthou moet ons daartoe bring dat ons besef dat ons op ‘n kruispad gekom het. As ‘n mens of ‘n gemeente op so’n punt gekom het, moet jy besluit wat jy gaan doen. Gaan jy regtig omkeer of besluit jy tog die pad te bly gaan wat jy die laaste tyd gegaan het. As die HERE ons wys dat ons in liefde vir Hom en ons naaste agteruitgegaan het is dit regtig nodig om om te keer. Om ons te bekeer. Om ons weer tot die HERE en Sy liefde te keer. Om Sy liefde weer in ons te laat stroom en vanuit die liefde te leef. So kom ons ook by die derde element wat hierby behoort. Jy gaan op die gebed dan ook regtig weer anders leef! Op die gebed om die Gees wat God se liefde in jou laat werk.

 

BEROUW TONEN

 

Openbaring 2:5 De Here Jezus Christus roept de gemeente in Efese op om tot de eerste liefde terug te keren. Hij doet dat met ernst. Ze moeten met een leven alleen vanuit een theorie en zonder echte liefde stoppen. Als ze dat niet doen komt Christus naar ze toe. Je ziet hier wat je in de hele Bijbel leest over het komen van God naar Zijn volk. Zijn komen kan zegen betekenen maar ook straf. Dat hangt er van af hoe Zijn volk leeft. Hier zie je hoe de HERE in Zijn verbond met Zijn volk omgaat. Je moet daarbij ook steeds in rekening brengen dat zelfs het komen met ernstig vermaan bij de HERE gedragen wordt door Zijn liefde voor Zijn volk. Hij wil niet dat mensen verloren gaan.
Dat is ook de reden waarom de Here Jezus de gemeente nu oproept om “berouw te tonen”. Berouw is dat je inziet dat je dingen verkeerd gedaan hebt en doet. Dat je daar ook echt in je hart spijt van hebt tegenover de HERE. 
Als dat berouw en vanuit dat berouw er geen verandering komt. Als ze nu niet vanuit een hart met liefde de HERE willen dienen en met elkaar willen omgaan, is Gods uiteindelijke straf dat de kerk uit Efeze gaat verdwijnen. Dat het licht van Hem er niet meer zal schijnen. Het mooie is dat we uit de kerkgeschiedenis weten dat de gemeente het vermaan van Christus ter harte genomen heeft. De gemeente heeft er nog honderden jaren mogen bestaan.

 

LIEFDE EN LEER

 

Openbaring 2:6 Die Here Jesus het ´n ernstig vermaan laat hoor. Nogtans neem Hy nie afstand van Sy gemeente nie. Hy kom nou met ‘n heerlike bemoediging. Hy sien in die gemeente ook ‘n element waarvoor Hy hulle prys. Dit is dat ‘hulle die werke van die Nikolaite haat”. Christus sluit hier by Sy eerdere woorde aan waarin Hy hierdie gemeente prys vir die weerstaan van die dwaalleer. So maak Christus duidelik dat as Hy met diepe erns die gemeente oproep om tot hulle eerste liefde terug te keer dit nie beteken dat hulle dus uit sogenaamde liefde die dwaalleer nie meer moet verwerp nie. Nee, dit gaan daarom dat hulle dit bly doen maar dan vanuit die gemeenskap met, vanuit die liefde vir die HERE en nie om net ‘n teorie veilig te stel nie. Die liefde verwerp juis wat in leer en lewe wat in stryd kom met die wil van God omdat God se kind die HERE bo alles stel. Jy het Christus lief en dit is Christus wat sê dat Hy die werke van de Nikolaite haat. As ‘n mens dit lees gaan my gedagtes na Psalm 139 waar Dawid deur die Gees gelei sê: “HERE, sou ek die nie haat wat vir U haat, en ‘n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?” Dan dreig altyd die gevaar dat die regte liefde uit jou lewe verdwyn. Om op ‘n goeie manier te haat en dit te doen uit liefde is die gebed waarmee Psalm 139 afsluit baie belangrik: “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” vs 21,23,23

 

IK HAAT DIT!

 

Openbaring 2:6 De Here Jezus en de gemeente van Efeze haten de praktijken van de Nikolaieten. Praktijken die het gevolg van een bepaalde overtuiging zijn. We weten vanuit de brieven die Christus aan Pergamum en Tyatira gestuurd heeft dat het hier gaat om de overtuiging dat het voor wie in de HERE gelooft niet meer belangrijk is hoe je leeft. Hoe je ook leeft Christus heeft jou zonden gedragen. Je kunt aan zondige dingen meedoen, zonder probleem als je in je hart maar van de Here Jezus houdt.

We komen deze manier van denken en leven steeds weer in de geschiedenis tegen. Het zijn de mensen die de wet van God in het leven van een christen niet meer belangrijk vinden. Christus heeft de wet vervuld en dus is het volgens deze mensen  niet meer nodig om ons er aan te houden. Je staat als christen in de vrijheid. In de praktijk ook een vrijheid om te zondigen. De concrete zaken die dan in de brieven aan Pergamum en Tyatira genoemd worden, zijn dat christenen rustig met het offeren aan de afgoden kunnen meedoen en dat ook op seksueel terrein het huwelijk niet de enige plek voor seksuele gemeenschap hoeft te zijn. 
Voor de mens die zijn eigen zondige verlangens wil volgen en niet op de smalle weg wil gaan maar toch zichzelf wil geruststellen dat hij gered is een heel aantrekkelijke leer en praktijk. Maar onze Here en Heiland zegt: Ik haat dit! Dan is alles duidelijk toch?!

 

SOU EK NIE LUISTER NIE?

 

Openbaring 2:7 Aan die einde van hierdie brief kom die Here Jesus met ’n bevel. ’n Bevel wat die hele gemeente van Efese moet bereik. Dit is die leraar van die gemeente wat hierdie brief moet voorlees. Hy is die stem van Christus. Ons sien hier hoe die Gees en Christus nie van mekaar geskei kan word nie. Wanneer Christus skryf is dit die Gees wat praat! Christus se woorde is die woorde van die Gees. Die Gees neem wat Hy sê uit Christus! Die engel van die gemeente hou die gemeente van Efese die Woord van Christus en die Gees voor! Met ´n duidelike bevel. ’n Bevel van geloof en bekering. Nie een of ander advies wat jy die beste kan doen nie. Nee, ’n ernstige bevel uit liefde vir die gemeente. Hier word ook duidelik dat wat vir die gemeente van Efese geskryf is ook betekenis het vir die ander kerke. Dit is ook die Woord van God vir al Christus se kerke op die wêreld in die 21e eeu. Ons lees naamlik: “Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê”. 
Dit gaan daarom dat ons met ons hart luister as die Gees deur die Woord met ons praat. Dat as ons ons Bybel lees en in die kerk na die verkondiging van die evangelie luister, besef dat die HERE self ons aanspreek. Dan leer jy met jou hart luister, dan wil jy as kind van God jou ore spits om niks van die woorde te mis nie. Jou Redder wat Sy lewe vir jou gegee het praat met jou. Sou ek dan nie luister nie?

 

OVERWINNING

 

Openbaring 2:7 Wie in liefde naar de woorden van Christus luistert overwint. Die is steeds in het leven weer overwinnaar. Wie naar de Geest in liefde luistert keert naar de echte liefde terug en wil vanuit die liefde van God voor Christus en zijn naaste leven. Dan sta je uit je zondeval waardoor je die liefde verloren hebt weer op. Dat is een dagelijkse strijd in het leven van Gods kinderen. Een strijd waarin je dan door de kracht van de Geest overwinningen behaalt. Na de nederlaag sta je op om te overwinnen. Om geen loser te zijn of te blijven. Door Gods genade. 
Die overwinning wordt dan door Gods genade een blijvende overwinning. Je krijgt maar niet een keer een prijs waar je later niet veel meer aan hebt. Nee, je gaat dan bij je sterven of als de Here Jezus terugkomt het paradijs in. Je mag dan zonder einde leven in de paradijstoestand waarin Adam en Eva voor de zondeval leefden. Een leven waarin je van de heerlijke vruchten van de boom van het leven mag eten. Die boom is het symbool van een geweldig leven, zonder maar een smet, dat God Zijn kinderen voor altijd wil geven. De HERE geeft wie nu naar Christus luisteren en zichzelf verloochenen zo’n heerlijk uitzicht, zo’n geweldig leven. Wie bij Christus de grote schoonmaak van zijn leven elke dag zoekt is te feliciteren. Lees maar: “Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen; zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnen gaan.” Openb 22:19 Het Nieuwe Jeruzalem!

 

RYK IN CHRISTUS

 

Openbaring 2:8 Christus skryf ook ’n brief aan die gemeente wat in Smirna ontstaan het. Ons weet nie hoe hierdie gemeente ontstaan het nie. Smirna was in die tyd ’n groot stad. ’n Stad waarin toe omtrent 200.000 mense gewoon het. Smirna was ’n welvarende stad wat 75 kilometer van Efese gelê het. ’n Welvarende stad wat vanaf die Egeise See goed bereikbaar was. Hierdie stad het toe bekend gestaan as een van die mooiste stede. Hulle het dit die eerste stad van Asia genoem. Dit was ook die hoofstad van die Romeinse provinsie Asia. Smirna was ’n stad wat sterk op Rome gerig was. Ons vind daar 2 eeue voor Christus al ’n tempel  aan die godin Rome gewy: Dea Roma. In 26 na Christus kry hierdie stad toestemming om ’n tempel vir keiser Tiberius te bou. In Smirna woon baie Jode. Die kans is groot dat daarom die Jode daar volgens hul eie Joodse reg bereg kon word. As ’n mens hierdie dinge bedink, sien jy ook raak waar die gevaar vir die klein gemeente van Christus vandaan gekom het. Vervolging van die kant van die Romeine en van Jode. Christene het nie die Romeinse gode gedien en het geweier om die keiser as god te vereer. Hulle het ook die Jode opgeroep om in Christus te glo. Wie sy lewe nie aan Christus as die Verlosser toevertrou, gaan verlore. As jy na die gemeente van Christus in hierdie welvarende stad kyk, sien jy dat hulle arm is. Hulle tel nie mee nie. Nogtans sê Christus dat hulle ryk is! Ryker as die hele welvarende stad Smirna! Ryk in Hom.

 

DE BELANGRIJKSTE

 

Openbaring 2:8 Smyrna, het huidige Ismir, werd de ‘eerste van Asia’ genoemd. De mooiste, de belangrijkste, de hoofdstad van deze Romeinse provincie. In deze stad worden de echte christenen juist arm gehouden en moeten vrezen voor hun leven. Het zou niet vol te houden zijn om te blijven geloven als Smyrna echt het belangrijkste in het leven is. Als iets op deze wereld echt het belangrijkste is, waar je voor kan leven, is leven met Christus niet vol te houden. Dan ontzeg je je dingen op deze wereld voor niets. Dan heeft het geen zin om vooral op de hemel gericht te zijn in plaats van op de aarde. We lezen over die gerichtheid o.a. in Kol 3:2: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.”
Toch is juist het gericht zijn op boven het echte leven! Waarom? Omdat Christus de ‘Eerste en de Laatste is’. Niet Smyrna of wat of wie ook maar op deze aarde is de eerste en de belangrijkste. Christus is God. Hij was er altijd en zal er altijd zijn. Hij is het van wie we in Johannes 1 lezen: “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is, In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” 
Je leven heeft zin hoe arm en verdrukt je ook bent als je aan Christus als de Eerste en de Laatste verbonden bent. Dan leef je en kan je leven niet stuk! Dan werk je op aarde in Zijn dienst. 

 

WEER LEWEND GEWORD

 

Openbaring 2:8 Christus ken ons. Hy weet wat ons nodig het. Hy weet hoe moeilik dit vir Sy kerk in Smirna is. Hoe verdrukking hul deel is juis omdat hulle op Christus bou. Hoe die dood, vanweë hul lewe met die HERE, hulle bedreig. 

Juis in daardie omstandighede kondig Hy Homself aan as die: ‘wat dood was en weer lewend geword het’. Dis nie nodig dat die gemeente daar die moed verloor as hulle in die tronk kom of selfs om die gehoorsaamheid aan Christus dood gemaak word nie. Een van die bekendste martelaren uit die eerste eeue is ds Polikarpus uit Smirna. Hy kom in 156 na Christus op die leeftyd van 86 jaar op die brandstapel. Dit beteken dat hierdie Polikarpus uit Smirna op die oomblik dat hierdie brief in die gemeente voorgelees word omtrent 26 jaar oud is. 
Christus wys Sy gemeente in Smirna dat selfs as hulle in die tronk kom of dood gemaak word hulle hoop nie vervlieg het nie. Dan is die ewige lewe daar! Die dood is vir God se kind nie die einde nie. Hoekom nie? Omdat Christus vir ons gesterf het en ook vir ons uit die dood opgestaan het! Hy het weer lewend geword en so die dood oorwen vir elkeen wat by Hom sy of haar lewe soek. So gee Christus Sy kerk en elke gelowige moed selfs as ons met die dood bedreig word. Dan mag ons in die geloof weet wat ons in 2 Tim 2:11 lees: “Dit is ’n betroubare woord; want as ons met Hom gesterf het, sal ons ook met Hom lewe.”

 

TOCH RIJK

 

Openbaring 2:9 Christus schrijft dat Hij de kerk in Smyrna kent. Hij is helemaal op de hoogte met wat er in de gemeente speelt en hoe ze leven. Hij leeft als de Zoon van God, die alwetend is, met ze mee. Dat is een grote troost. De kerk van Christus in Smyrna heeft het namelijk moeilijk. De Here Jezus laat merken dat Hij weet dat Zijn gemeente daar met ‘verdrukking en armoede’ te maken heeft. Hierbij is ook de volgorde van deze twee zaken van belang. Het gaat hier om verdrukking en armoede vanwege het leven met Christus. Geloven leidt in Smyrna tot verdrukking. Het woord dat hier gebruikt wordt, wijst op zowel lichamelijke als geestelijke verdrukking. Omdat de broeders en zuster met Christus als hun Koning leven en daar voor uitkomen, krijgen ze klappen. Ze worden ook achteruit gezet. Ze zijn arm om hun geloof. Waarschijnlijk krijgen ze ontslag en kunnen geen baan vinden omdat ze als echte christenen bekend staan. Ze worden om hun leven met de HERE geboycot. Dat zorgt voor armoede. Als dat in je leven gebeurt, is het moeilijk. Dan valt het echt niet mee om als volgeling van Christus te blijven leven. Om samen echt kerk van de Here Jezus te blijven. Juist dan is het zo goed en bemoedigend om te weten dat Christus, die Zijn volk het eeuwige leven geeft, je ziet en je erdoor zal helpen. Hoe moeilijk ze het ook hebben, hoe arm ze ook zijn toch zijn zij echt rijk. Ze mogen zich aan dit woord van Christus vasthouden: “Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.’ Luk 6:20

 

IN CHRISTUS RYK

 

Openbaring 2:9 Die Here Jesus weet hoe ons voel. Hy weet watter met ons gebeur as ons vanweë die geloof geboikot word. As jy geminag word, verdruk word en daarom armoede ly. As ons persoonlik of as gemeente so ter wille van Christus ly, mag ons weet wat ons lees in Hebt 4: “Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.” Vs 15 Juist Christus is vanweë Sy lewe vir God vervolg selfs tot die dood aan die kruis. Hy weet hoe dit voel om verdruk te word. Hy verstaan wat jy voel as die probleme van die lewe so baie groot is. Ons lees dan in die volgende vers van Hebr 4: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”
Die Here Jesus wat tot die dood aan die kruis gely het, het opgestaan en is die groot Koning vir ewig. Jy kan by Hom aanklop in jou nood en dan maak Hy oop. Dan is Sy heerlike hulp daar vir jou. Dan word jy op die regte tyd gehelp. As mense sterf omdat hulle op Hom bou, is die regte hulp dat hulle die ryk lewe sonder end in die hemel by Christus ontvang. Hoe arm en verdruk ook nogtans staan die ewige rykdom, deur Christus verdien, vir God se troue volk te wagte. Wie hier op aarde rykdom en aansien sonder Christus gesoek het, is dan vir altyd brandarm. Hoe groot is die houvas as Christus vir Sy gemeente in Smirna sê: “Maar jy is ryk”.

 

ECHTE JOOD

 

Openbaring 2:9 De grootste en felste tegenstand komt in Smyrna van de mensen die het dichtst bij de christenen staan. De Joden. Je ziet dat vaker in de wereld dat juist de mensen met wie je het meest deelt je tegenstanders worden. Ook in het boek Handelingen zien we dit. In het begin van de jonge kerk deelde de kerk nog in de bescherming die de Joden in het Romeinse Rijk hadden. Het Joodse geloof werd in het Romeinse Rijk toegelaten en de Joden waren vrijgesteld van de plicht om voor de keizer als een god te offeren. In het begin werd de kerk van Christus door de buitenwacht als een stroming binnen het Jodendom gezien. Ze werden daarom niet verplicht voor de keizer te offeren. De Joden deden er alles aan om te zorgen dat duidelijk werd dat christenen geen Joden waren. In het jaar 75 na Christus wordt officieel in het Achttiengebed, dat elke sabbat in de synagoges gebeden werd, ook een vervloeking van de christenen opgenomen. De Joden nemen heel duidelijk afstand van het geloof in Christus als de beloofde Verlosser. Zij zien volksgenoten die in Christus geloven niet meer als Joden. Nu zegt Christus dat je niet een echte Jood, een echt verbondskind kunt zijn als je niet in Christus gelooft. Een echte Jood is iemand die met Christus als de beloofde Verlosser leeft. We lezen dat heel duidelijk in Galaten 3:29: “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”.

 

DIE ISRAëL VAN GOD

 

Openbaring 2:9 Christus ken die lastering wat die gemeente van Smirna tref. Hierdie lastering kom veral van die Jode. Juis deur die lastering wys hulle dat hulle nie by God se volk behoort nie. Hulle het hul in diens van die Satan gestel. God se groot teenstander. 
Die Here Jesus self het ook duidelik gemaak dat as verbondskinders hulle teenoor Hom opstel hul die duiwel as vader het. Sien Joh 8:44. Hulle wat hul aan Christus in liefde toevertrou behoort by God se volk, by die Israël van God. Baie duidelik en mooi lees ons dit in Gal 6:15,16: “Want in Christus Jesus het nog die besnydenis nog die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reel, en oor die Israël van God!”
Jode wat nie by die Israël van God behoort belaster die gemeente van die Here Jesus in Smirna. Dit beteken dat hulle dinge oor die gemeente vertel wat nie regtig so is nie. Hulle stel die gemeente in ‘n slegte daglig om daarvoor te sorg dat die gemeente vervolg word en swaarkry. ‘n Voorbeeld van so’n lastering deur die Jode sien ons byvoorbeeld in Hand 17:6,7 as gesê word dat die gemeente van Christus mense tot opstand teen die wettige gesag aansit. Wanneer oor ons juis as kinders van God oneerlike dinge vertel word mag ons weet dat Christus weet hoe dinge regtig is. Gelukkig is Hy die Regter wat die laaste oordeel uitspreek.

 

STIL BLIJVEN?

 

Openbaring 2:10 De Here Jezus maakt duidelijk dat Zijn gemeente in Smyrna het moeilijk gaat krijgen. Er zullen er zijn die om hun leven met Christus in de gevangenis komen. Dat komt. Toch zegt onze Heiland dat ze daar in Smyrna niet bang hoeven te zijn in verband met het lijden dat over ze komt. Dat klinkt ons misschien makkelijk in de oren. Het gaat namelijk om lijden, om ellende dat echt komt. In de gevangenis gezet worden, achteruitgezet worden, door mensen geminacht worden omdat je Christus volgt, gaat je toch niet in de koude kleren zitten toch? Wij hebben in onze situatie waarin we vrij zijn al de neiging om bepaalde standpunten die we vanuit het leven met de HERE hebben wat af te zwakken of er niet over te praten. Dat kan namelijk felle reacties oproepen. Dat wil je niet, je wilt voor vol worden aangezien. Dan zie je hoe de angst ons leven regeert in plaats van frank en vrij voor Christus en het goede leven met Hem uit te komen. 
De Here Jezus zelf zegt dat we niet bang hoeven te zijn. Juist als je in je leven de tegenstand van de wereld voelt, is Christus op een bijzondere manier bij je. Juist dan komt Zijn Geest vol liefde jou te hulp. Dat belooft Christus jou en mij. Ook daarvoor is Hij gestorven. 
Ook als je de angst wel voelt, mag je het bij de Here brengen en bidden om nieuwe geloofsmoed. Die geeft Vader in de hemel dan als jouw liefdevolle Vader!

 

DIE DUIWEL SE MAG IS BEPERK

 

Openbaring 2:10 Ons sien dat die duiwel nog altyd mag op aarde het. Hy het dit tot die Here Jesus op die wolke terugkom. Hy kan na Christus se hemelvaart nie meer in die hemel kom nie. Hy konsentreer hom nou heeltemal op die aarde en dan veral op die gelowiges. Ons lees dit in Openbaring 12. As ons daar lees van die vrou gaan dit om die gemeente van Christus. Ons lees dan in vers 12,13: “Wee, die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het”. Die duiwel soek regtig as ’n leeu wat honger is om die kerk, om die gelowiges in sy hande te kry. Die Here Jesus maak vir die gemeente van Smirna duidelik dat die duiwel dit by hulle met geweld gaan probeer. Christus gebruik hier die woord duiwel wat letterlik lasteraar beteken. Die duiwel sal sorg dat dinge van God se kinders vertel word wat nie waar is nie maar wat mense glo en daarom christene in die tronk sal gooi. Nogtans kan die duiwel nie doen wat hy maar wil nie. Hy kan nie verder gaan as waarvoor Christus hom ruimte gee nie. Daarom kan Christus sê dat die gevangeskap ’n beperkte tyd sal vat. Tien dae. Die duiwel kan God se kinders nie vir altyd in sy hand hou nie. Christus het oorwen en dit gewys toe Hy uit die dood opgestaan het. Die duiwel kon Hom nie vashou nie. Dit is ons houvas as die duiwel moeilike dinge oor ons laat kom.

 

TROUW TOT IN DE DOOD

 

Openbaring 2:10 De duivel gaat in deze wereld tekeer. Vooral tegen de trouwe kerk van Christus. Dat zorgt er voor dat er in Smyrna een tijd komt dat gelovigen gevangengenomen, gemarteld en zelfs gedood zullen worden. Er komt door Christus ingrijpen een einde aan de vervolging. Daarop wijzen die 10 dagen. Toch zullen sommigen trouw moeten zijn tot in de dood. We zien dat later in de geschiedenis ook steeds weer. De duivel krijgt niet de macht om Christus kerk door vervolging van de wereld te vagen. Toch kost het broeders en zusters in alle tijden hun leven. De Here Jezus roept op waar nodig trouw te zijn tot in de dood. Als je er op let wat Hij gedaan heeft dan zie je dat Hij dit met alle recht kan zeggen. Bij Hem kun je ook de moed, de trouw vinden om zo te leven. Het was de Here Jezus die totaal onschuldig gevangengenomen is, gemarteld is en aan het kruis gedood is. Waarom? Omdat Hij trouw bleef aan Zijn Vader in de hemel en zich helemaal aan Hem toevertrouwde. Zelfs toen om onze zonden de Vader Hem drie uren verliet. De Here Jezus stierf om Zijn trouw aan God en stond na de 3 dagen weer op! Liet de duivel met lege handen, een leeg graf staan. Christus is de overwinnaar van de dood! Zie vers 8. Hij belooft je om de trouw tot in de dood je te willen geven. Hij belooft, en dat is zeker, dat wie met Hem lijdt ook deelt in Zijn overwinning, Zijn heerlijkheid. Zie ook Rom 8:17

 

KROON VAN DIE LEWE

 

Openbaring 2:10 Trou tot in die dood. Hoekom sou jy dit wees? Die dood is tog die einde van die lewe? Baie mense dink so. Ander mense sê dat dit so kan wees dat na die sterwe nog lewe is. Nogtans is hulle daarvan nie seker nie. As ‘n mens so dink en voel hoekom sou jy dan trou aan Christus wees tot in die dood toe? Dan wil jy tog uit die lewe haal alles wat jy kan. As die lewe nie meer lekker is en jy dink dat dit nie meer lekker kan word nie kies jy vir eutanasie. Dan lê jy jou lewe en die oomblik van jou sterwe nie in die hande van God nie. 
Gelukkig is die dinge nie so nie! Christus het vir wie trou aan Hom is tot die einde toe die lewe verdien. Die lewe wat soveel mooier is dan die lewe nou op hierdie aarde. Die lewe wat regtig vol is van geluk en niks anders nie. Waarin ‘n mens geniet omdat hy so naby die HERE is en vrede met Hom het. Christus het dit as die Verlosser verdien. Deur op Christus te bou, deur in de krag van die Gees vol te hou, kry ‘n mens dan die louerkrans omgehang. Die krans van die oorwinning. Die Here Jesus bemoedig die gelowiges wat vervolg sal word so: “En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” Matt 10:22. Ons kan in moeilike tye vorentoe kyk soos onsook  in Jak 1:12 lees: “Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan wie Hom liefhet.

 

DE TWEEDE DOOD

 

Openbaring 2:11 De Here Jezus sluit met bijzondere woorden de brief aan Smyrna af. Echt als de Heiland die van Zijn gemeente houdt. Hij weet hoe moeilijk ze het daar gaan krijgen. Hoe ze in hun geloof, in het volhouden in geloof op de proef gesteld zullen worden. De beulshanden zullen meerderen van hen treffen. Het zal bij gemeenteleden tot de dood leiden. Dan komt de Here Jezus met woorden die voor Zijn kerk van alle tijden heel belangrijk zijn. Dan zegt Hij: “Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”
Je kunt sterven om je leven met Christus en toch een overwinnaar zijn. Wie in de kracht van de Geest aan Christus heeft vastgehouden, ligt misschien dood op de vloer maar deelt in de overwinning door Christus behaald. Je hoort hier de juichkreet van Paulus in Rom 8: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here.” Vs 38,39 Wie zich aan Christus toevertrouwt, leidt geen schade door de tweede dood. De eerste dood is het sterven hier op aarde. Ook de gelovigen sterven. Het lijkt alsof hun geloven geen zin heeft gehad. Maar zo is het niet. Want die tweede dood, het eeuwig oordeel zal hen niet treffen! Dat maakt alles zo anders maar daarover morgen verder.

 

GEEN SKADE VAN DIE TWEEDE DOOD NIE

 

Openbaring 2:11 Wie in vertroue op Christus sterf, “sal deur die tweede dood geen skade ly nie.” Die eerste dood is jou afsterwe op hierdie aarde. ’n Mens se bestaan eindig nie as jy op aarde sterf nie. Ons kom almal sonder ons liggaam voor God se troon. Ons lees dit o.a. in 2 Kor 5: “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.” Vs 10 Wie sonder die ware geloof in Christus sterf, word deur God veroordeel. ´n Mens sal dan verder bestaan ver van die HERE en Sy liefde. Hierdie bestaan in die hel word die ewige verderf genoem. Dit is die tweede dood. Sien o.a: Openb 20::6,14; 21:8 

Die tweede dood is die straf wat ons as mense na die sondeval almal verdien het. Nogtans word wie op Christus bou van daardie oordeel gered omdat Christus die Godverlatenheid vir die gelowiges gedra en weggedra het. Christus het in Sy opstanding gewys dat Hy die tweede dood verslaan het. Wie steeds vanuit die vergewing wat Christus verdien het, lewe en steeds weer soek om God se wil te doen, kom nie in de tweede dood nie. Die ewige oordeel kan by jou dood jou dan selfs in niks beskadig nie. Christus is jou advokaat waardeur die Vader jou vryspreek en deur die sterwe heen die ewige lewe gee. Heerlik Christus sê: “Ek is die opstanding en die lewe, wie in My glo, sal lewe al het hy gesterwe”. Joh 11:25

 

KERK IN PERGAMUM

 

Openbaring 2:12 Christus schrijft ook een brief aan Zijn gemeente in Pergamum. Deze stad ligt meer landinwaarts. Deze stad is in economisch opzicht minder belangrijk dan Efeze en Smyrna. Toch is het een stad die toen van groot belang was. Vooral als het om godsdienst en cultuur gaat. Deze stad is trots op haar wereldberoemde bibliotheek. In deze bibliotheek bevinden zich 200.000 boeken. Dat was voor die tijd dat elk boek nog met de hand geschreven werd een ongelooflijke hoeveelheid. Je kunt dus begrijpen dat veel geleerden naar Pergamum gingen om daar te studeren. Veel van deze boeken waren op perkament geschreven. Dat was voor die tijd een dun soort papier dat van dierenvellen gemaakt was. De naam perkament komt van Pergamum omdat juist in deze stad het perkament door een bepaald proces heel sterk verbeterd is. De cultuur is in deze stad  sterk verbonden met de godsdienst. Ik kom daar morgen nog uitgebreider op terug. Ik noem nu een heel belangrijk onderdeel van de godsdienst in deze stad. Dat was de dienst aan de god van de genezing: Asclepius. Hij wordt als een slang voorgesteld. Deze god wordt ook Verlosser genoemd. De gemeente van de echte Verlosser staat in deze stad tegenover de Satan in cultuur en godsdienst. Gelukkig heeft Christus het scherpe tweesnijdende zwaard in Zijn hand. Hij beschermt Zijn kerk. Ook vandaag en morgen.

 

HARTLIK CHRISTEN WEES

 

Openbaring 2:12 Pergamum is ´n stad van kultuur en godsdiens. Mense kom na hierdie stad om Zeus, Athene, Dionysius en Asklepius te vereer. Hierby kom nog dat Pergamum in Asia die amptelike sentrum vir die verering van die keiser is. Pergamum was die eerste stad in die Romeiense provinsie Asia wat toestemming gekry het om vir ’n keiser wat nog leef ’n tempel te bou. Dit was in die jaar 29 voor Christus toe hulle ’n tempel kon bou vir ‘die goddelike Augustus en die godin Rome’.
Die Satan het in Pergamum baie wapens om Christene aan te val en te verlei. Die verleiding in hierdie stad is groot om ´n kompromis met de wêreld te sluit. Om in jou hart te sê dat Christus jou Verlosser en God is maar dat jy tog van tyd tot tyd met die verering van die keiser saamdoen. Dan loop jy geen gevaar nie. Dan bring jy die gemeente van Christus nie in probleme nie. Dit gaan in die lewe met God tog nie om reëls nie maar om wat in jou hart lewe? Hierdie soort gedagtes voel vir ons as mense dikwels goed. Nogtans is hulle nie reg nie. Die Here wil dat ons met alles wat in ons is Hom dien. Wat in ons hart is moet dan ook ons hande, ons mond, ons voete, alles in ons lewe bepaal. Dan wil ons geen kompromis met de wêreld sluit nie. Dan wil ons ook daar waar die troon van die Satan staan net dienaar van Koning Christus wees. Christus wil jou en my daarvoor die moed, Sy Gees gee!

 

TROON VAN DE SATAN

 

Openbaring 2:12 Kerk van de Here Jezus zijn daar waar de troon van de Satan staat. Je zou zeggen dat is onmogelijk. Daar kun je het als gelovigen toch niet volhouden? Dat denken wij ook wel eens als we zien in wat voor een samenleving onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Dan slaat de angst ons om het hart. Het is toch bijna onmogelijk in een samenleving waar een leven zonder God en tegen zijn wil in overdonderend door allerlei media op ons afkomt? Je ziet als het ware de troon van de Satan voor je. In dit soort omstandigheden presenteert Christus zich aan de gemeente van Pergamum als: “Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft”. Het lijkt er vaak op dat de Satan regeert en je daaraan niet kunt ontkomen. Toch is het anders. Niet de Satan, niet de regeerders die Christus trouwe kerk vervolgen, niet de media en de meerderheid die ons en onze kinderen een leven zonder het echt volgen van Christus aanbevelen, regeren. Er is er een die sterker is dan de Satan, dan alle verleidende invloed van de wereld. Dat is die ene die het slagzwaard in Zijn hand heeft. Dat zwaard dat aan de punt scherp is en dat aan twee kanten snijdt. Niemand kan deze persoon verslaan. Wij mogen als biddende mensen hoop hebben voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen als we ons, ook waar de troon van de Satan staat,  toevertrouwen aan Christus. Hij beschermt ook nu wie zich aan Hem toevertrouwt tegen de Satan.

 

DIE TEENSTANDER

 

Openbaring 2:12,13 Ons lees weer, soos in die briewe aan Efese en Smirna, dat Christus weet wat in die gemeente van Pergamum gebeur. Hy weet dat hulle daar gemeente is waar die troon van die Satan staan. Ons moet bedink dat die woord Satan ’n Hebreeuse woord is wat teenstander beteken. Die woord het tot ’n naam vir die duiwel geword. Die duiwel is God se groot teenstander. Die Satan is vir Christus die Teenstander. Daarom is dit ook so vir Christus se kerk. As ’n mens hierdie dinge weet dan sien jy ook die diepte in die Here Jesus se woorde wat hy na Petrus se belydenis dat die Here Jesus die Seun van God is, uitspreek: “Jy is Petrus en op hierdie rots sal Ek My gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” Matt 16:18 Hoe naby die doderyk, die hel, die woonplek van die Satan ook al is as Christus se kerk trou is aan Hom kan die ryk van die duiwel die kerk nie verslaan nie. Nooit nie! In die geestelike stryd vind die gelowige rus by Christus wat opgestaan is, na die hemel gegaan en vanuit die hemel regeer. Dink ook aan wat ons lees in Jes 11:4 en vind daarin vandag jou rus en vrede: “Maar aan die armes sal de HERE in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van Sy lippe die goddelose doodmaak.” Christus het die skerp, tweesnydende swaard!

 

GOD, HEER EN REDDER

 

Openbaring 2:13 De gemeente in Pergamum leeft op een gevaarlijke plaats. De titels van Heer en Redder worden hier nadrukkelijk aan anderen dan Christus gegeven. De keizer wordt hier als Heer vereerd. De god Asclepius als Redder. Daarbij komt dat Zeus er als de oppergod aanbeden wordt. Dat Christus de Heer en de Redder is wordt niet erkend en roept weerstand op. Dat de HERE de enige God is, roept tegenstand op want Zeus is hier de oppergod. Dan zijn er nog de Joden die niet met de christenen te maken willen hebben. De gelovigen in Pergamum zijn echte vreemde eenden in de bijt. Een heel kleine minderheid. Een minderheid die ook voelt hoe het onrecht hen treft. Tot zelfs in de dood van broeder Antipas toe. Het is echt schrikken als iemand met wie je in de kerk zit om het geloof in Christus doodgemaakt wordt. Broeder Antipas is doodgemaakt omdat hij een trouwe getuige van Christus bleef. Hij bleef getuigen van Christus als de Opgestane uit de dood die God en Heer en Redder is. Hij bleef getuigen dat er geen andere God en Redder is. 
Wat is jouw houvast als dit soort dingen gebeuren? Wat houd je dan op de been? Dan denk ik aan de volgende woorden van de Here Jezus zelf: “Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Matt 10:31-33

 

GOD, HEER EN REDDER

 

Openbaring 2:13,14 Antipas het as martelaar gesterf. Die gemeente van Pergamum word geprys omdat hulle trou aan Christus bly. Hulle bly bely dat Hy die enigste Heer en Verlosser is. Ook al beteken dit vervolging en die dood. Nogtans is in hierdie gemeente dinge aanwesig waarvan Christus nie hou nie. Ons sien hier dat glo nie net is dat jy met oortuiging leer dat die HERE die enigste God is en dat Christus die enigste Verlosser is nie. Ons het nodig om hierdie dinge te leer en te bely. Daarsonder kan ons nie ’n gemeente van Christus wees nie.
Die regte leer vra egter  ook om die regte lewe. Christus het teen die gemeente van Pergamum dat hulle nie optree teen mense wat die leer van Bileam aanhang en uitdra. Wat is nou die leer van Bileam? Vir die antwoord moet ons daarop let dat Bileam God se volk in die woestyn wou vervloek maar dit deur die werk van God se Gees nie kon doen nie. Hy kon met woorde die volk net seën! Sien Num 22-24. As hy God se volk nie kan vervloek nie gee hy koning Balak die raad om ’n fees te organiseer. ’n Fees met baie drank, met mooi Maobitiese vroue  waar ook die afgode gedien word. Hy gee die raad dat die mooi vroue van Moab die manne van Israël vir daardie fees sal nooi. Die vroue moes die mans van die verbondsvolk, wat mooi geweet het wie die HERE is, verlei tot sondes. Christus verduidelik dat dit nie so kan wees  dat jy bely dat Christus die enigste Heer is en dat jy nogtans saamdoen met die sondige wêreld nie.

 

TOCH SLAAF VAN DE DUIVEL?

 

Openbaring 2:14 Bileam was een heel slimme man. Heel doortrapt. Hij was uit op geld. Hij was een in die tijd wereldberoemde man. In de wijde omtrek stond hij bekend om zijn occulte macht. De laatste jaren is ook bij opgravingen uit die tijd zijn naam naar voren gekomen en wordt hij beschreven als de grootste en machtigste tovenaar. Als je hem aan je kant hebt, heb je een geweldige macht. Hij heeft een verbond met de demonen gesloten. Toch loopt hij stuk op de macht en liefde van de HERE voor Zijn volk. Hij kan in dienst van koning Balak geen enkel negatief woord over Gods volk uitbrengen. Hij wordt profeet van de HERE tegen wil en dank! De Geest van God overwint.
Deze dingen zorgen er niet voor dat Bileam een volgeling van de HERE wordt. Nee, zijn haat tegenover God wordt alleen maar groter. Hij staat echt in dienst van de duivel. Daarom komt hij met het advies voor dat feest met die mooie vrouwen en daarbij het offeren voor de afgoden. Num 25;31:16 Ook vandaag klinkt het zo aantrekkelijk om van Jezus te houden en toch een los leven te leiden. Toch zo te feesten dat je rustig dronken kunt zijn, eens met een ander naar bed kunt gaan. Om uit je dak te kunnen gaan zonder er aan te hoeven denken hoe Christus jouw leven wil. Dat moet toch kunnen. Allemaal niet zo zwaar hoor. Dat heet dan staan in de vrijheid. In werkelijkheid noem je jezelf een christen en ben je slaaf van de duivel.

 

AANPAS?

 

Openbaring 2:15 Ons lees hier oor die Nikolaiete. Christus het hulle ook al genoem in Sy brief aan die gemeente van Efese. Hierdie Nikolaiete leer wat Bileam as ’n struikelblok voor die Israëlieten neergelê het. Die Nikolaiete leer dat jy ’n Christen kan wees en tog op verskillende punte ’n wêreldse lewe kan lei. Die HERE sou dit net belangrik vind dat jy in jou hart van die Here Jesus hou. Nogtans kan jy, as dit volgens jou nodig is, maar teen die wil van God in leef. ’n Voorbeeld kan verduidelik wat dan gebeur. Jy is getroud. Jy hou van jou vrou. Jy soek werk. Jy kom agter dat om die werk te kan kry dit goed sou wees om met ’n ander vrou as jou eie die bed te deel. Is dit dan so dat jy kan sê: geen probleem nie as ek maar in my hart van my eie vrou bly hou? As jy dit lees besef jy dat dit nie so is nie. Regte liefde vra om trou! 
Die verleiding is groot wanneer in die kerk mense sê dat ons ’n kompromie met die wêreld kan sluit. Mense beweer dikwels dat dit goed is om ons meer aan die wêreld aan te pas want dan sal mense meer na ons luister. As dit gaan om dinge wat die HERE se norme is dan mag ons uit liefde vir Hom nie aanpas nie. As dit net om ons eie gewoontes gaan is dit anders. Die regte liefde vir Christus vra om volledige gehoorsaamheid aan Hom. Die Here Jesus self haat die aanpassing aan ’n wêreldse lewe. Dit moet vir ons genoeg wees.

 

RILLINGEN

 

Openbaring 2:16 Er zijn van die momenten dat woorden van God je zo in de spiegel laten kijken dat je de rillingen over je lijf voelt gaan. Zo vergaat het mij nu. Als ik deze woorden op mij in laat werken en kijk hoe wij in onze tijd vaak denken en handelen dan wijst Christus nu zo’n duidelijk weg. Hij roept de gemeente van Pergamum op tot bekering. Terwijl ze zelfs voor Christus opkwamen en daarvoor stierven. Ondanks dat goede is het erg dat ze in hun midden toelaten dat mensen leren dat je op punten een werelds leven kunt leiden. Dat aanpassen aan de wereld niet zo erg is als je maar van Jezus houdt in je hart. Een gemeente die deze leer niet weerstaat en mensen die dit blijven leren niet uit hun midden wegdoet, krijgt met het oordeel van Christus te maken. Een gemeente die dit soort dwaalleer toelaat is medeschuldig hoe ze zelf ook denken. Je laat dan toe dat mensen voor kinderen van God een struikelblok neerleggen in de kerk van de Here Jezus. Je ziet dan ook de overeenkomst met wat er onder Israël gebeurde in de tijd van Bileam. Toen veel Israëlitische mannen op het feest met Moabitische vrouwen naar bed waren geweest en daarbij ook aan afgodendienst hadden meegedaan, kwam Gods oordeel over het hele volk. Dat hield op toen de tucht door de stam van Levi werd toegepast. Toen mensen die zondig feestvierden zelfs met het zwaard werden gedood onder leiding van Pinehas week God straf van het volk. Zonder dat zwaard zou de hele kerk onder Gods oordeel verdwenen zijn.

 

TOLERANSIE?

 

Openbaring 2:16 Dit gaan nie net om wat in die verlede gebeur het nie. Die HERE is dieselfde God wat Hy altyd was. So sal Hy ook altyd bly. Hy kon dit nie verdra dat mense onder Sy volk die dwaalleer verkondig en in praktyk bring dat jy as gelowige ’n wêreldse lewe kan lei nie. Die HERE verdra dit nie as teen mense wat so onder Sy volk leef nie opgetree word nie.
Die Here Jesus maak duidelik dat wanneer die gemeente van Pergamum dit so laat Hy gou kom om te straf. Bekering is nou nodig. Dit is nodig dat die hele gemeente in hul denke so verander dat hulle dit nie bly verdra nie. Dit is nodig dat die mense wat so leer en leef in hul denke en in hul doen heeltemal verander. Die Here Jesus maak duidelik dat Hy dwaalleer nie tolereer nie en dat ons daarom as kerke daarin ook nie tolerant mag wees nie! Hoe belangrik is hierdie woorde vir die kerk in die 21e eeu. Ons leef in ’n wêreld waar hierdie toleransie aangeprys word.
As ons tog so tolerant wil wees, word Christus ons teenstander. Dan word die swaard van Christus waarmee Hy Sy troue gemeente beskerm vir ons die swaard waarmee Sy oordeel ons tref. Christus straf ook met die swaard wat uit Sy mond kom. Sien o.a. Openb 19:15. Naby Christus leef is nodig om onder Sy beskerming te staan. Die beskerming is dan ook seker.
 

VERBORGEN MANNA

 

Openbaring 2:17 De Here Jezus laat weer zien dat wat Hij aan een gemeente schrijft van belang is voor alle kerken op de wereld. Het gaat er om dat we deze woorden van de Geest echt willen horen. In ons hart willen opslaan om daaruit te leven. 
Er komt weer een prachtige belofte voor wie een echte hoorder van het evangelie is en daarom ook een dader ervan. Wie zo met Christus leeft, is een overwinnaar. Je deelt dan in de overwinning die Christus op de duivel, de dood en alle kwaad behaald heeft. Uiteindelijk kunnen de duivel en het kwaad je niet blijven raken. Door Christus overwinning is voor wie bij Hem schuilen de dood de poort geworden naar een leven waar de dood en de duivel je zelfs met geen vinger meer aan kunnen aanraken. Wat de grootste nederlaag op aarde lijkt wordt door Christus overwinning voor de gelovigen een stap naar een bestaan waar ze de overwinning nog veel meer beleven. Zonder einde. 
Hoe kan dit? Omdat ze door het geloof te eten krijgen van het verborgen manna. Manna was het eten dat in de woestijn uit de lucht kwam vallen. Als de zon opkwam smolt het op de grond en zag je het niet meer. Christus is het manna dat uit de hemel gekomen is. Joh 6. Je ziet Hem nu niet. Hij leeft in de hemel. Leven van het eten, van het vermaak dat de wereld geeft, laat je doodgaan. Leven met Christus geeft je eeuwig leven en geluk!
 

LEWENSBROOD

 

Openbaring 2:17 Die verborge manna. Manna was voedsel in die woestyn. Die HERE sorg dat waar omtrent 2 miljoen mense onmoontlik in die woestyn kan lewe hulle nogtans 40 jaar daar lewe van die voedsel wat Hy onverklaarbaar vanuit die hemel laat kom. 
Die Nikolaiete is mense wat in die tempels van die afgode gaan eet. Mense wat met die wêreld saamdoen omdat hulle meen dat hulle op hierdie manier as Christen kan oorleef. ’n Mens sou as kerk en as gelovige so in de wêreld ’n plek kon kry en hou. Die Here Jesus maak duidelik dat dit nie so is nie. ’n Gemeente wat deur kompromisse met de wêreld wil oorleef, is nie regtig ’n gemeente van Christus nie.
Wie so leef sal die Koninkryk van Christus nie binnekom nie. Ons kan ons lewe nie veilig stel deur ons aan de wêreld aan te pas nie. Ons lewe is veilig en gered as ons Christus in alles wil volg. As Hy vir ons die voedsel is waarvan ons leef. As Hy elke dag ons lewensbrood is. 
Die Here Jesus het dit so duidelik in Joh 6 gesê: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. ….. En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.” Vs 35,39 Nie die wêreld nie maar net Christus en regtig leef met Hom as jou Heer gee vir jou lewe. Vas en seker!
 

WITTE STEEN

 
Openbaring 2:17 Christus geeft aan wie in geloof in Hem volhoudt een witte steen. Een witte steen werd in die tijd gebruikt om bij de rechtspraak te stemmen. De mensen die een oordeel moesten vellen, deden een zwarte of witte steen in een pot. Wit stond voor onschuldig, vrijspraak. Zwart voor schuldig, veroordeling. 
Denk hier aan de omstandigheden in Pergamum waar gelovigen worden beschuldigd, veroordeeld en gedood. Christus zegt hier van iedereen die om het leven met Hem veroordeeld en gedood wordt dat ze van Hem de witte steen krijgen. Hij spreekt ze vrij als de hoogste Rechter. Daar komt nog iets bij. Een witte steen werd in die tijd ook gebruikt bij een uitnodiging voor bijzondere maaltijden. Dan kreeg je bij de uitnodiging een witte steen als toegangsbewijs voor het feest en de maaltijd. Christus laat zien dat wie om de eenvoudige trouw aan Hem de gevangenis in gaat of zelfs gedood wordt een toegangsbewijs heeft voor het geweldige feest van God. Het bruiloftsmaal van het Lam. Zie Openbaring 19. Daar kan de rechter op aarde en de beul Gods kind niet weghouden. Je ziet hoe Christus Zijn trouwe kerk hier bemoedigt. Ook ons bemoedigt als we in het vrije Westen om ons geloof belachelijk gemaakt worden of ook van bijvoorbeeld  discriminatie beschuldigd worden. Dan zegt Christus: Denk eraan dat je overwint want Ik heb je de witte steen gegeven.

 

´n NUWE NAAM

 
Openbaring 2:17 Christus gee aan die gelowige ’n wit steen, ’n spierwit klippie waarop ’n nuwe naam staan. Christus sorg daarvoor dat die gelowiges vrygespreek word en ook vir die groot fees uitgenodig word. Wie in geloof op Christus bou, word genooi vir die lewe wat deur Christus werk ’n ewige fees is. 
By die nuwe stadium in jou lewe behoort ’n nuwe naam. ’n Naam wat daarvan getuig dat jy God se kind is, dat jy die ewig verloste lewe binnegaan. ’n Naam wat by jou pas. Ons sien hier ook hoe Christus as die Redder en Koning by jou as gelowige persoonlik betrokke is. God se kind is vir Christus nie ’n nommer nie. Die keiser het die inwoners van sy ryk as nommers, as mense wat net sy onderdane is gesien. Wie met Christus leef, deel in Christus se persoonlike liefde en aandag! Hy is die Koning wat in ’n intieme oomblik jou ’n ander naam gee. ’n Naam wat by jou pas en wat duidelik maak dat jy by Christus se verloste volk behoort. Jy gaan die hemel binne, jy leef op die nuwe aarde met die nuwe naam wat jou Redder en God jou gegee het. Wie in geloof leef, kry die uitnodiging wat vir jou die toegang tot die ewige fees is. ’n Nuwe periode in jou lewe wat nooit meer eindig nie. Waar niks meer aan die ou lewe vol sorg, verdriet en sondes herinner nie. Regtig ’n nuwe lewe!
 
CHRISTUS SE Oë
 

Openbaring 2:18 Dit is enkele jare gelede dat ek ’n begin gemaak het met meditasies oor Openbaring 2,3. Ek het toe tot 2:17 gekom. De afronding van die boek Ester hoop ek na hierdie meditaties reg te maak. 
Christus skryf vanuit die hemel aan sewe gemeentes. Dit is die apostel Johannes wat die woorde moet opskryf wat hy uit Christus se mond hoor. Vir elke gemeente is ’n aparte brief. Die Here Jesus Christus wys dat hy elke gemeente in eie omstandighede ken. Hy is nie die Heer en Redder wat op ’n afstand staan en kyk nie. Nee, Hy is regtig by elke gemeente van Hom op aarde betrokke. So is dit ook vandag en môre!
Hy skryf hierdie keer aan die gemeente van Thiatire. Dit is die dienaar van die Woord wat as Christus se boodskapper hierdie brief moet ontvang en voorlees. Die Here Jesus presenteer Hom vir hierdie gemeente as “die Seun van God wat oë soos ’n vuurvlam het”. Christus wys dat Hy alle gesag het. So berei Hy ook voor wat Hy in vers 27 gaan sê waar Hy dan wys dat Hy die Koning is waaroor in Psalm 2 geskryf word. Die Seun van God het mens geword. Sien 1:13. Hy het mens geword om vir ons die straf te dra. Nogtans is Hy baie meer as ‘n mens. Hy is God se Seun, Hy is God self. Dit beteken o.a. dat Hy met Sy oë alles sien. Vir Christus bestaan geen mure, ons kan niks vir Hom verberg nie. Hy weet alles van almal en elkeen. Laat ons altyd weer bedink dat ons voor Sy oë leef.

 

BEANGSTIGEND?
 

 

Openbaring 2:18 Jezus Christus de Koning van de koningen ziet alles. Hij doorziet ook alles. Zijn ogen kijken als het ware dwars door je heen. Ze kijken tot diep in hart. Je kunt echt niets van je leven voor Hem verborgen houden. Is dat niet beangstigend? Je kunt niets voor jezelf houden, je kunt je aan Hem nooit beter voordoen dan je bent. Het is bekend dat veel mensen zich bijvoorbeeld via sociale media als facebook van een veel betere kant laten zien dan de werkelijkheid in hun leven is. Veel mensen zoeken zo ook bevestiging van anderen. Is dat niet beangstigend? Zijn de ogen van Christus die als vuurvlammen zijn reden om bang te zijn? Dat hangt er van af. Als jij je voor Christus wilt verbergen, als jij dingen doet en zegt die tegen Zijn wil als de Zoon van God ingaan, heb je alle reden om bang te zijn. Dan weet je dat Christus jouw tegenstand tegen Hem ziet en dat jij je schuld bij God al groter maakt. Als je dat bij jezelf ziet dan is het tijd om bij Christus vergeving te zoeken zodat Zijn ogen vriendelijk naar je kijken. Voor wie bij Christus met alle lek en gebrek zijn of haar leven zoekt, is het een grote bemoediging dat Christus alles in je leven ziet. Dat betekent dat de Zoon van God Zijn zorg zo aan je geeft zoals je die nodig hebt. Dat betekent dat je in jouw gebed niet alles zo onder woorden hoeft te brengen dat Christus daardoor op de hoogte gehouden moet worden. Het is niet zo dat als jij iets vergeet of niet zo gelukkig onder woorden brengt Christus niet zou weten hoe het met jouw leven staat en wat jij nodig hebt. Hij is je God en Redder die je in liefde kent!

 

DIE HELPER
 

 

Openbaring 2:18 Tiatira is ’n werkerstad. Dit is ook ’n stad wat niet deur berge omring word nie. ’n Stad sonder ’n natuurlike beskerming. Tiatira het ook nie bekend gestaan as ’n belangrike kulturele of godsienstige sentrum nie. Dit gaan in hierdie stad veral om die handel. Lidia die eerste vrou in Filippi wat op Paulus se prediking tot geloof in Christus gekom het was ’n handelaar uit Tiatira. Hand 16:14. In hierdie stad was baie gildes of vakbonde. Vir elke beroep was daar ’n aparte een. Elke vakbond het ’n beskermgod gehad. Jy was verplig om saam met ander lede van daardie vakbond van tyd tot tyd na die tempel van die afgod te gaan en daar ’n offer vir daardie god te bring. Jy was verplig om saam met die ander lede van die gilde te eet en dan van die kos aan die afgod te wy. 
Wie Christus as sy God en Heer aangeneem het, kon nie meer met so ’n vakbond saamdoen nie. Dit het beteken dat jy nie meer deel van die vakbond kon wees nie en in die stad nie meer as vakman erken word nie. Wie besluit het om Christus te volg het daarom ’n ingrypende beslissing gemaak. Dit kon jou baie geld en aansien gaan kos. Christus wys dat as jy Hom dien, al kos die jou baie geld en ly jou naam skade , jy Hom dien “wie se voete soos geelkoper is”. 
Jy kan op Christus wat die Seun van God is vertrou. Sy voete wys dat niemand Hom van Sy plek kan kry nie. Sy voete straal Sy grootheid, God se heiligheid uit. In Sy diens kan ’n mens maar alleen staan in die wêreld. Jy kan nie ’n beter Helper hê nie!

 

MOOI GETUIGENIS
 

 

Openbaring 2:19 Jezus Christus de Zoon van God laat nu zien wat het in de praktijk betekent dat Hij ogen als een vuurvlam heeft. Dat betekent dat Hij alles ziet en weet. Ook van de gemeente van Thyatira. Hij weet hoe er in deze gemeente geleefd word. Hij weet hoe deze gemeente zich ontwikkeld heeft. Christus is de Koning van de kerk die echt alles van Zijn kerk weet. Hij is niet afhankelijk van de informatie die zijn ambtenaren aan Hem zouden moeten doorgeven. Hij weet het allemaal zelf omdat Hij het zelf ziet!
Wat de Here Jezus ziet in de gemeente van Thyatira zijn veel goede dingen. In deze gemeente wordt er met veel liefde geleefd. Vanuit de liefde van God wordt er echt naar elkaar omgezien. Niet als iets dat je nu eenmaal af en toe moet doen. Nee, met hun hart. De liefde in de gemeente uit zich in dienstbetoon. Ze helpen elkaar echt. Er is echt oog voor de noden van anderen en ze zijn hulpvaardig naar elkaar. De omgeving kan zien dat het roemen in Christus zich ook uitwerkt in het liefhebben van elkaar. Deze gemeente wordt ook gekenmerkt door geloof. Dat is niet maar een of andere snelle uiting. Het is maar niet een evenement waar op de zondag iets bijzonders beleefd wordt maar de rest van de week hoort geloof er niet echt bij. Nee, het geloof uit zich in deze gemeente in volharding. Het kennen van Christus uit zich erin dat ze elke dag van de week vanuit die band aan de HERE willen leven. Een mooi getuigenis om na te volgen.

 

MAAR
 

 

Openbaring 2:19 Ons sien by die gemeente van Tiatira presies die omgekeerde as by die kerk in Efese. Ons het daar gelees dat die geloof, die lewe vanuit die liefde van God minder geword het. Die Here Jesus sê vir daardie gemeente: “Julle het My nie meer so lief soos in die begin nie.” 2:3. Dit is by die gemeente in Tiatira gelukkig so anders want Christus sê hier dat Hy hul werke sien en dat die laaste meer is as die eerste. Christus sien in die gemeente van Tiatira groei in geloof. 
Nogtans begin die volgende vers met die woordjie maar. Dit maak vir ons duidelik dat ons steeds weer daarna moet streef om te groei in ons kennis van en vertroue op die HERE. Dit gaan om ’n groei in liefde vir God en ons naaste. ’n Ander les wat de Gees ons hier leer is dat ons nooit selftevrede mag raak nie. Dit is in die lewe van God se kind op aarde nooit so dat ons kan dink dat ons ’n volmaakte lewe lei nie. Altyd weer is in ons persoonlike en ons lewe as gemeente plek daarvoor dat ons onsself beproef. Altyd weer is dit goed om ons lewe in die spieël van God se wet en liefde te toets. Nie om onsself bang te maak nie maar om te wil groei in liefde vir Christus. Om al hoe meer God se beeld op aarde te wees en so al hoe meer mense te wys hoe goed en nodig dit is om vir die HERE te leef. Dit is genade as die Here Jesus vir ons wys wat in ons lewe as gemeente nie reg is nie. As Hy wys waarin ons saam as God se volk kan en moet groei.

 

TOLERANTIE?
 

 

Openbaring 2:20 Er is liefde en groei in geloof in de kerk van Tyatira. Er zijn in deze gemeente heel mooie dingen. De Here Jezus noemt ze als eerste. Toch zijn er ook dingen in deze gemeente die de mooie dingen die er zijn bedreigen. Die de groei in liefde voor God en omzien naar elkaar in liefde ondergraven. Als je het naar onze tijd toe vertaalt, is dat een bepaalde vorm van tolerantie. Een vorm van tolerantie die God liefhebben en de HERE gehoorzamen van elkaar losmaakt. Die er ook voor zorgt dat je eigenlijk een ander beeld van God krijgt dan Hij in werkelijkheid is. Uiteindelijk praat je samen over God en Christus maar je hebt het niet meer over dezelfde God en Christus.
Wat is er in de kerk van Thyatira aan de hand? Het is een stad met gilden en vakbonden hebben we al eerder gezien. Als je erkend vakman wilt zijn in de stad moet je bij zo’n vereniging aangesloten zijn en ook samen met de anderen de beschermgod van dat gilde vereren. Daarbij hoort dus van tijd tot tijd een offer voor die god en meedoen aan de feesten die er bij horen. Feesten waar dronken zijn en seksueel vermaak er bij horen. Er is een vrouw in de gemeente die zegt heel veel van de HERE te houden en die ook heel openlijk en indrukwekkend over Christus spreekt. Zij zegt dat je daar maar aan mee kunt doen. Je kunt toch niet anders en God rekent je het echt niet aan. Zulke woorden spreken aan als je bijna geen werk krijgt als je er niet aan meedoet. God maakt je het echt niet moeilijk hoor. Christus zelf zegt hier dat Hij deze tolerantie haat!

 

ISEBEL
 

 

Openbaring 2:20 In die gemeente van Tiatira is ’n vrou wat baie invloed het. Sy word aangedui met die naam Isebel. Dit is nie haar eie naam nie. Christus wys met hierdie naam wat haar geestelike invloed is. Hy herinner aan die vrou van koning Agab. Isebel was ’n prinses wat uit ’n ander land gekom het. Toe sy met koning Agab van Israël getrou het, het sy die afgode Baal en Astarte saamgebring. Haar program was om ook haar man en die volk haar gode te laat vereer. Isebel se invloed was baie groot. Die eerste sonde van die volk Israël was toe dat hulle op ander plekke as wat de HERE voorgeskryf het en deur beelde die HERE gedien het. So wil dit HERE dit nie hê nie! Nogtans bly die volk dit doen. Nou kom deur Isebel ’n nog groter sonde onder die volk. Hulle gaan die HERE nie net op ’n ander manier dien nie. Hulle begin langsaan die HERE ook ander gode vereer. Hulle bring op hulle manier ook offers vir die HERE, hulle lyk godsdienstig maar hulle leef niet volgens die HERE se wil nie. Die HERE het gesê dat Hy net so vereer wil word soos Hy voorgeskryf het en dat hulle net Hom mag vereer. Die vrou Isebel verkondig nou in Christus se naam dat Christus vergifnis verdien het en dat God se liefde beteken dat jy nie meer so sterk aan God se gebooie gebind is nie. Die HERE gaan nie boos vir jou wees nie en reken dit nie as sonde nie as jy om geld te kan verdien met die afgodediens in de stad saamdoen. Dit gaan om wat in jou hart is. Christus sê wie so praat is soos Isebel! Die vrou wat om haar verleiding deur die HERE gestraf is. Sien 2 Konings 9:32-37

 

GELOVIG?
 

 

Openbaring 2:20 De vrouw die Christus Izebel noemt, presenteert zichzelf als een heel gelovige vrouw. Ze zou een bijzondere relatie met God hebben. Mensen kijken tegen haar op. Zo’n gelovige vrouw en ze kan zo mooi over de HERE en over Christus spreken. Zij maakt indruk. Zo’n indruk dat de mensen in de gemeente die toch wel vragen bij haar optreden hebben haar toch maar laten gaan. Ze is zo bijzonder, ze is zo gelovig dat je het toch niet kunt maken om haar de mond te snoeren. Als je haar ziet en hoort krijgen mensen een heel bijzondere ervaring over God die aanwezig is. Zij treedt met gezag op als profetes. Ze kan zich goed presenteren. Toch zegt Christus dat een van de negatieve dingen in de kerk van Tyatira is dat ze deze vrouw haar gang laten gaan in de gemeente. Ze krijgt de kans om haar onderwijs in de gemeente uit te dragen. Als de gelovigen horen wat deze vrouw leert, moeten er rode lampjes gaan branden. Hoe indrukwekkend en gelovig mensen zich ook presenteren. Hoe echt het voor ons gevoel ook lijkt maar als zo iemand iets anders leert dan de Geest ons in de Bijbel leert, is dat een valse profeet! Dan moeten we niet verder willen luisteren en de gemeente ook niet langer blootstellen aan dat onderwijs. Dan is het nodig om tegen zo’n man of vrouw te zeggen dat er een valse leer wordt verkondigd. Die ander moet dan vanuit de gezonde leer opgeroepen worden om zelf die verkeerde los te laten en terug te keren tot de goede leer. Met die goede leer bouw je de gemeente op en met die verkeerde leer breek je af.

 

DWAALLEER
 

 

Openbaring 2:20 Wat is die gevolg as iemand in die gemeente die vryheid kry om ’n verkeerde leer te verkondig? Mense sê dikwels dat die nie om die leer gaan nie. Dit gaan om Christus. As jy van God hou dan sou die leer nie meer belangrik wees nie. Dit gaan om die verhouding met Christus en dan is die leer nie meer waar dit oor gaan nie. Jesus self praat oor hierdie dinge. Jesus Christus is dit wat hierdie brief aan die kerk van Tiatira dikteer! Dit is so suiwer en regstreeks Sy woorde!
Hy is dit wat duidelik maak dat Hy nie wil dat iemand in die gemeente dwaalleer verkondig nie. Hy wil nie dat iemand met gesag vir ander kan optree om dan ’n ander leer as wat Hy geleer het te onderwys nie. Christus self maak ook duidelik wat die gevolge daarvan is. Die leer staan nie los van die lewe nie. As dit goed is, het wat jy leer invloed op jou lewe. Ook ’n verkeerde leer het invloed op die manier waarop mense dink en leef. As iemand ’n verkeerde leer regtig aanneem, gaan hy of sy dit ook uitleef. Die dwaalleer van hierdie vrou, wat so gelowig lyk!, is dat as jy van Jesus hou jy maar kan sondig as dit volgens jou nodig is. As dit vir jou posisie, jou werk of jou inkomstes of om jou goed te voel nodig is om vir ’n ander god ’n offer bring, kan jy dit as Christen doen. As dit nodig is volgens jou om met ’n ander vrou of man as jou eie een seksuele handelinge te doen, kan jy so maak. Die sondes sou jou voor God se oë nie vuil maak nie want jy behoort by Jesus. Die Here Jesus maak duidelik dat dit nie so is nie! Jy leef dan nie as God se kind nie.

 

BARMHARTIG
 

 

Openbaring 2:20 Ik las ongeveer twee weken geleden een artikel waarin gezegd werd dat God barmhartig is en dat dit betekent dat we in de kerk iedereen moeten ontvangen en toelaten. Hoe verschillend we ook leven en denken. Als we in de kerk ook over de manier van leven op belangrijke punten verschillen zou dat tragiek zijn maar zeker geen reden om niet samen in de kerk te kunnen zitten en leven. Daaraan moest ik denken toen ik in onze tekst las over wat de vrouw Izebel leerde in de gemeente van Tyatira. Een helemaal open gemeente waarin je er zelfs over kunt verschillen of levenslange trouw in het huwelijk door de HERE gevraagd wordt. Een helemaal open gemeente waarin je ook tegen de duidelijk geboden van God in kunt leven en toch in de naam van Gods barmhartigheid gewoon deel van die gemeente kunt zijn. Dat klinkt allemaal heel sympathiek. Dat spreekt ook ons hart aan. Dan denk je wel eens als je daar tegenin gaat: Ben ik nou gek? 
Dan lees je weer wat de Here Jezus zelf zegt. Hij die Gods barmhartigheid in eigen Persoon is. Zijn gemeente moet openstaan voor zondaars om ze het echte evangelie te laten horen. Om mensen met liefde op te vangen en de weg te wijzen naar Christus als de Verlosser en de Koning van hun leven. Juist omdat Christus Koning is, mag de gemeente niet openstaan voor een leven tegen de wil van Vader in de hemel zoals we die in de Bijbel vinden. Een open gemeente zijn en daarom mensen laten leven en denken wat ze zelf willen is onbarmhartig! Daarover morgen meer.

 

ONBARMHARTIG
 

 

Openbaring 2:20 Hoekom is dit onbarmhartig om ’n gemeente te wees waarin jy elkeen toelaat en laat leef soos elkeen wil? Ander sal sê dat dit juis van God se liefde en barmhartigheid getuig. Dit is tog so dat Christus ook die sondaar en die tollenaar soek in Sy liefde? Dis reg en dit mag ons ook nooit vergeet nie! Ons is self sondaars wat God se liefde nie verdien het nie. Ons is van onsself nie beter as ’n hoer en ’n moordenaar nie. Ons moet ons nie bo ander verhef nie en sê daardie mense is dit nie werd om met liefde tot Christus geroep te word nie. Die Gees wil ons juis bewoë maak oor mense wat op die pad van die sonde leef. Bewoënheid wat daartoe moet lei dat ons regtig in liefde die ander mense wil help en van Christus wil vertel. 
Nogtans wil Christus nie dat ons die indruk wek dat ’n mens in sonde leef en dan nogtans met reg die naam van Christen kan dra nie. Ons mag nie die indruk wek dat jy teen God se wil in kan bly leef en nogtans deur Christus vergewing en ewig lewe ontvang nie. As ons so gemeente wil wees is ons ’n gevaar voor lidmate in die gemeente. Dan is die kans groot dat ook hulle in sonde gaan leef en dink dat hulle deur Christus gered is en geen bekering nodig het nie. Die Gees leer ons op ’n ander plek in God se Woord na aanleiding van die bly verdra van mense wat in sonde leef: “Julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat ’n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ’n nuwe deeg kan wees”. 1 Kor 5:6,7

 

GOED EN GENADIG
 

 

Openbaring 2:21 Christus is zo goed, zo vol van genade. Hij gunt mensen zo dat ze Hem kennen en volgen. Dat zie je ook hier. Die ene vrouw in de gemeente van Thyatira wijst mensen echt de verkeerde weg. Een weg waarbij wat de HERE een leven los van Hem noemt, wordt aanbevolen. Je zou zeggen dat Christus zo’n man of vrouw meteen zou straffen. Dat er voor zo iemand geen kans meer zou zijn om zijn of haar leven te veranderen. Moet je dan vers 21 eens lezen: “En hoewel Ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt”. 
Je ziet dat Christus zelfs mensen die helemaal op de verkeerde weg zijn nog de kans geeft. Hij zoekt ook mensen die zo in zonden leven op met het evangelie. Hij roept ze met liefde op om hun leven en hun leer te veranderen. Hij laat ze niet links liggen. Zo is de HERE! Zo ging Hij om met het volk Israel. Wat een liefde dat Hij steeds weer kwam met Zijn liefdevolle oproep tot bekering. Wat een liefde dat Hij ondanks wat wij als mensen hebben gedaan trouw bleef aan Zijn belofte om de Verlosser te sturen. Wat een liefde van de Zoon dat Hij ondanks ons toch naar de wereld kwam om te redden! Wat een liefde en een genade dat de Here Jezus aan het kruis bidt voor de mensen die Hem veroordeeld hebben. Hij vraagt of God niet meteen Zijn oordeel over hen laat komen en dat er voor hen nog tijd van bekering zal zijn. De HERE geeft in Zijn liefde tijd voor bekering. Laten we die genadetijd goed gebruiken! De HERE is goed en genadig!

 

ONTPLOOIING
 

 

Openbaring 2:21 Die HERE is lankmoedig. Hy is dit nie haastig om te straf nie. Hy gee vir mense ‘n tyd om hulle te kan bekeer. Nogtans bly die vrou Isebel in die gemeente van Tiatira met haar hoerery voortgaan. Die woord hoerery word in die Ou-Testament dikwels gebruik om aan te dui dat God se volk van ’n lewe met de HERE afwyk. Dat hulle ook ander gode gaan vereer. Die vereer van ander gode lei dikwels ook tot allerhande seksuele sondes. Dit is hier in Tiatira ook so. Ons lees dit duidelik in vers 20.
Ons sien ook in ons tyd dat die loslaat van die HERE en Sy Woord daartoe lei dat die trou aan een man of vrou al meer verdwyn. In ’n lewe waarin ’n mens hom nie uit liefde aan Christus en Sy Woord bind, word seksualiteit al meer die bevrediging van jou eie begeertes. Dan word dit eintlik ’n soort godsdiens om soveel moontlik jouself te bevredig in die lewe. Dit gaan dan al hoe meer op meerdere terreine van die lewe jou lewe beheers. Mense wat so leef vind dit dikwels baie moeilik om hulle te bekeer. Hulle dink dat die lewe met Christus saai is, dat jy dan niks meer mag nie. Dat jy as mens onderdruk word. Hoe anders is die werklikheid. Die lewe volgens God se gebooie is ’n lewe waarin jy as mens regtig tot ontplooiing kom. Jy gaan as mens leef waarvoor jy gemaak is. Jy gaan leef in liefde vir God en jou naaste. Jy ontvang dan ook God se liefde wat genees. Wat hoop en uitsig gee. Wie opgeroep word om hom te bekeer maar dit weier gaan God se straf voel. Ons let daarop môre.

 

STRAF
 

 

Openbaring 2:22 We zien hier hoe de HERE werkt. Hij heeft de vrouw die met vrome woorden een verkeerde leer in de gemeente brengt, gewaarschuwd. Hij heeft haar in genade een tijd om tot bekering te komen gegeven. Zij slaat dat in de wind. Ze wil haar leer en leven niet veranderen. Als we weigeren om ons op Gods roepstem te bekeren dan komt het moment dat de genadetijd voorbij is. Dan komt de tijd van Gods straf. Die straf wordt bij deze vrouw zichtbaar door een ernstige ziekte en op haar ziekbed komt ze niet tot bekering. Dat laat mijn gedachte nu gaan naar wat er met koning Herodes in Handelingen 12 gebeurde. Herodes laat zich door de mensen als god bejubelen. Het is duidelijk dat hij daarvan houdt. We lezen dan in vers 23: “En onmiddellijk sloeg een engel van de Here hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest.”
Het is duidelijk dat de HERE de zonden niet ongestraft laat. Hij laat ook aan mensen die leiding geven aan een zondig leven voelen dat Hij niet met zich laat sollen. We zien in onze tekst ook nog iets anders. Christus is ook rechtvaardig. Hij behandelt volgers niet hetzelfde als leiders. Die ene vrouw in Tyatira die verkeerde leiding gaf, wordt na waarschuwing gestraft. Als die straf komt is de genadetijd voor de volgelingen nog niet meteen voorbij. De straf die gekomen is, is nog een waarschuwing in liefde waarmee de Here de volgelingen oproept tot bekering. Laten we steeds weer Christus op Zijn Woord volgen zodat we niet in zulke omstandigheden komen.

 

ERNSTIGE WOORDE
 

 

Openbaring 2:23 Dit is harde woorde wat uit Jesus se mond kom. Hy vertel dat Hy Isebel se kinders sekerlik sal doodmaak. Die Nuwe Vertaling lê dit volgens my op ’n juiste manier uit deur hier te vertaal: “Haar volgelinge’. Dit sal hier gaan om mense wat volgelinge van hierdie vrou is en haar as geestelike moeder volg. Die Here Jesus maak duidelik dat mense wat sê dat hulle gelowige kinders van God is maar op seksuele gebied teen God se Woord inleef nie Sy seën ontvang nie maar Sy straf. Dit gaan hier nie om mense wat in hulle lewe ’n stryd stry en somtyds in sondes geval het nie. Dit gaan hier om daardie mense wat beweer dat jy homoseksueel kan leef, dat jy meerdere seksuele kontakte kan hê en nogtans ’n Christen kan wees. Waar dit geleer word of waar toegestaan word om dit te leer, is jy besig om jouself teenoor Christus te stel. Christus wil jou en my ook ons seksuele sondes vergewe, ons kan altyd met ons sondes by Hom kom. Dan is geen sonde te groot as ons met berou daaroor by Hom aanklop nie. Dan is daar vanuit Hom altyd weer Sy liefdevolle vergifnis. 
Die kerk ewenwel wat leer dat jy Christen kan wees en nogtans teen God se duidelike wil in op hierdie punt kan leef, sorg daarvoor dat Christus met Sy straf kom. Dieselfde geld vir ’n kerk of gemeente wat toelaat dat mense so leer! Laat hierdie ernstige woorde van die Here Jesus ons daartoe bring om vol liefde vir die sondaar te wees en laat Sy liefde ons beweeg om die sondaar God se weg en niets anders te wys nie. Die HERE wil ons ook die krag gee om al hoe meer so te gaan leef.

 

BEANGSTIGEND?
 

 

Openbaring 2:23 Je ziet vaker in de Bijbel dat de HERE op een bepaald moment voor ons gevoel heel streng optreedt. Een ander voorbeeld is dat van Ananias en Saffira. We lezen daarover in Handelingen 5:1-11. Vanwege een leugen waarbij zij aanzien in de gemeente zoeken, laat de HERE ze sterven. Het zijn momenten waarop de Heilige Geest iets aan de gemeenten wil duidelijk maken. Aan al de kerken en kerkleden op dat moment. Het gaat zelfs verder. Doordat de Geest er voor zorgt dat dit ook in de Bijbel een plaats heeft gekregen, is het een boodschap voor alle kerken en iedereen die dit leest. We lezen in de brief aan Tyatira dat Christus ons hiermee laat weten dat Hij ons door en door kent. Wij kunnen onder vrome woorden niets voor Hem verborgen houden. Hij weet wat er in ons binnenste speelt. Hij weet wat de echte drijfveren van ons leven zijn ook als we proberen die achter mooie woorden te verbergen. Hij zal er ook voor zorgen dat die eens in het licht komen te staan en voor iedereen openbaar worden. Dan wordt duidelijk dat Zijn oordeel altijd rechtvaardig en eerlijk is. De Here Jezus zegt het in Marcus 4 zo: “Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.” Vs 22 Is dat niet beangstigend? Voor wie de kat in het donker knijpt wel want het zal niet verborgen blijven. Voor wie met Christus leeft en voor wie schuld belijdt over wat je in het geheim verkeerd gedaan hebt, is er de zekerheid dat je in Gods warme verlossende licht mag staan.

 

LOON?
 

 

Openbaring 2:23 Ons lees ’n opvallende verskil in die Ou en in die Nuwe vertaling. Die 1953 Vertaling lees: “En Ek sal elkeen van julle gee volgens sy werke.” In die Nuwe Vertaling lees ons: “Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late.” Die opvallende is dat die werkwoord straf nie in de Griekse grondteks voorkom nie. Ons lees daar die woord “gee”. Christus se uitspraak aan die einde van vers 23 is ’n algemene uitspraak. Hy wys daarmee dat Hy in Sy oordeel altyd regverdig en eerlik is. As hy straf dan is dit regtig omdat mense ’n verkeerde lewe gelei het. As die Here Jesus vryspreek is dit omdat mense in liefde vir God ook regtig vir Hom gaan leef het. Ek hoor en voel nou al hoe jy dalk begin protesteer. Dit is mos nie mootlik nie want ons word tog net uit genade gered? Net om wat Christus vir ons verdien het. Wie dit sê is reg. Jy mag dit ook nooit vergeet nie. Nooit kan ons ons eie verlossing vir 1% verdien nie. Wie God se liefde en genade leer ken het, wil nogtans volgens God se wil leven. Dit is wat die HERE graag wil! Wie so lewe ontvang uit genade loon op sy werke. Dit is dus nie Ou-Testamenties nie! So is die HERE. Ons sien dit ook raak as die Here in Matteus 25 vertel dat sy oordeel op die dag van Sy wederkoms regverdig sal wees. Die Here Jesus sê oor hulle wat Hy die geseendes van die Vader noem o.a.: “Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het My klere gegee”. Hy sê oor hulle wat veroordeel word o.a.: “Ek was ’n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie, sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie”. Vs 35,36, 43

 

WELKE STEM VOLGEN?
 

 

Openbaring 2:24 Er is in de gemeente van Tyatira verdeeldheid. Het is gelukkig niet zo dat de hele gemeente de vrouw Izebel volgt. Hoe mooi en vroom ze ook praat, hoe ze ook probeert ieder te verleiden om haar te volgen toch is er een deel dat haar niet in haar leer volgt en ook niet in de praktijk. 
Het zijn broers en zussen die voordat ze deze vrouw Izebel hoorde iets anders gehoord hebben. Ze hadden het evangelie gehoord zoals de apostelen dat hadden gebracht. Het evangelie dat ons vertelt wie Jezus Christus is. Dat Hij uit liefde voor zondaren gekomen is om hun Heer te zijn. Om ze de weg te wijzen naar een leven waarin ze zich met lichaam en ziel in dienst van God stellen. Waarin ze zich vanuit Gods liefde en vergeving juist aan Hem willen geven en zichzelf en hun verlangens willen verloochenen. Zoals Paulus dat in Galaten 5:24,25 verwoordt: “Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” 
Juist omdat dit deel van de gemeente dat echte evangelie gehoord heeft, willen ze daaraan vasthouden. Ze horen daarin de stem van de Goede Herder. Die stem gaat hen boven alles. Daarom willen ze niet naar de mooi en verleidelijk klinkende leer van Izebel luisteren. Hoe mooi en goed Izebel de boodschap ook brengt. Ze willen Christus zelf volgen. Al kost dat strijd. Hij is voor hen alles.

 

DIEPTES VAN SATAN
 

 

Openbaring 2:24 Christus sê van die gelowiges wat die vrou Isebel nie gevolg het nie ook: “en die wat die dieptes van Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie.” Die vrou wat dwallleer in die gemeente verkondig en hulle wat haar volg, beroem hulle daarop dat hulle die dieptes van Satan leer ken het. Dit is iets waarmee hulle spog. Hulle weet uit eie ervaring waarvan de duiwel hou. Hulle het dit gaan opsoek om te wys dat ’n mens daaraan kan saamdoen sonder dat dit jou van die HERE vervreem. As jy in jou hart van Jesus hou kan selfs die dieptes van Satan jou nie van Hom losmaak nie. Dit is deel van Isebel se leer.
De Here Jesus self maak duidelik dat hierdie gedagte ’n groot dwaalleer is. Hy noem hulle die regte gelowiges wat nie na die dieptes van de Satan wil afdaal nie. Hulle wat ver van die sondes wil bly. Dit gebeur dat mense oor wat hulle vroeër gedoen het spog terwyl hulle weet dat dit sonde was. Hulle sê vir die jongmense dat dit goed is om hierdie dinge self mee te maak. Jy moet mos die wêreld ken. Eintlik dink hulle ook nog met genoë aan die sondes terug terwyl hulle dit nou nie meer doen nie. As ons so gesels is ons besig om jongmense te verlei tot ’n sondige lewe. Dan bring ons hulle in die Satan se verleidelike invloedsfeer. Die Here Jesus maak duidelik dat Hy dit nie wil nie. Ons moet mekaar juis aanspoor om daarin nie te wil leef nie maar dat ons in alles volgens God se wil wil leef en Hom so vreugde wil gee. Die HERE verdriet doen, is een van die ergste dinge vir God se kinders.

 

Openbaring 2:24 Is het belangrijk om de diepten van de Satan te leren kennen? Is het een voordeel in je leven als je die kent? Is het iets waar je trots op kunt zijn? Het eerste waarop je moet letten is dat het hier om de diepten van de Satan gaat! Het woord Satan zegt al veel. Dat betekent namelijk tegenstander. Het gaat hier om de diepten van Gods grote tegenstander. Het gaat er om dat je ingewijd wordt in een leven waar de Satan heel dichtbij je is. Niet als je tegenstander maar als iemand die doet wat hij graag wil. Je komt heel dicht bij zijn hart, heel dicht bij wat hem ten diepste beweegt. Is het voor een kind van God mogelijk om zo de diepten van Gods grote tegenstander graag te leren kennen? 
Voor het antwoord is het goed om er eens op te letten wat Christus is komen doen. Dan neem ik je mee naar Johannes 1. Christus is gekomen om ons uit het donker te halen. Waar wil Hij ons dan brengen? Luister maar eens naar wat we lezen in Joh 1: “Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.” Het gaat er in ons leven om dat we gered worden uit het donker, uit het harde koude leven met de Satan. Het gaat er om dat we door Gods Geest een ander mens worden die de warmte van Gods hart zoeken en zo dicht mogelijk bij Hem willen zijn. Dat betekent ook dat je zo ver mogelijk bij Zijn tegenstander weg wilt blijven. Je wilt je van Satan, een leven in zonde zo ver mogelijk weghouden.

 

Openbaring 2:24 Ons het gister gesien dat die vrou Isebel aanbeveel om tot die dieptes van de Satan af te daal. ’n Mens kan as Christen naby die Satan kom. ’n Mens kan as Christen maar leef soos die Satan dit graag wil. Die leef naby en volgens Satan se wil sou jou as Christen nie kon aantas nie. As jy maar van Jesus hou kan jy maar in sondes leef as dit jou in hierdie lewe voordeel oplewer. Dit is nie nodig om altyd volgens God se wil te leef nie. As dit vir jou baie moeilikhede veroorsaak, kan jy vir die mense se oë teen God se wil inleef. 
Is dit reg? Hoe het die Here Jesus self daarmee omgegaan? Ons sien dit as ons let op die duiwel wat die Here Jesus aan die begin van Sy publieke optrede begin versoek. Ons lees o.a. in Matteus 4 daarvan. Ons lees daar van die duiwel. Satan is die naam vir dieselfde persoon. Die naam satan beteken: teenstander en die woord duiwel beteken verleier. Die Satan is as God se groot teenstander besig om mense te verlei. Om hulle by ’n lewe met die HERE weg te hou of weg te haal. Hy wil die Here Jesus so verlei dat die teen God se wil in sou gaan. Hy doen dit op ’n manier waarby hy vir Jesus dinge aanbied wat daarvoor sorg dat Hy nie hoef te ly nie. Dit lyk baie aantreklik vir die Here Jesus. Hy kan in Sy hart van Vader in die hemel bly hou en nogtans maar een keer vir die duiwel buig. Dan is lyding aan die kruis nie meer nodig nie. Wat is die Here Jesus se reaksie op hierdie woorde van Satan? Ons tot voorbeeld is dit: “Gaan weg, Satan”! Matt 4:10

 

 

Openbaring 2:24 We hebben gezien hoe de Here Jezus afstand van de Satan houdt. Hoe Hij de Satan wegstuurt als die Hem blijft verzoeken. De Here Jezus wil niets van de diepten van Gods grote tegenstander weten. Toch komt er een moment Hij op aarde dat Hij in die diepten van de Satan terechtkomt. Dat is als Hij aan het kruis hangt. Als het midden op de dag 3 uur lang aardedonker wordt. De Here Jezus komt dan in de hel terecht. Vader in de hemel verlaat dan de Here Jezus en de duivel kan de Here Jezus aanvallen, kwellen en verleiden zoals hij maar wil. Dan stapt de Here Jezus niet van het kruis en niet uit het donker. Uit liefde voor Gods uitverkoren kinderen blijft Hij aan het kruis hangen en doorstaat de aanvallen, kwellingen en verleidingen van de diepten van de Satan. Met als doel om al die aanvallen van Satan uit liefde voor God en Gods volk te ondergaan en te weerstaan. Om zo voor ons te verdienen dat wij niet overgeleverd worden aan de Satan en Zijn geheimen in de hel. Als je daaraan denkt, aan zoveel opofferende liefde van Christus dan wordt duidelijk dat je nooit als Gods kind die diepten van de Satan wil opzoeken. Dat je niet met de Satan wil meedoen en zo de indruk wekken aan anderen dat je maar rustig in zonden kunt leven. Dan besef je ook dat het misbruik is om met een beroep op: “Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede” een tijdje in zonde te kunnen leven. Onderzoeken betekent dan dat je iets voor die tijd vanuit Gods Woord onderzoekt en als dan duidelijk is dat het tegen Gods wil ingaat, wil je er ver bij weg blijven.

 

CHRISTUS SE LAS

Openbaring 2:24 Lě die HERE ons 'n swaar las op in ons lewe? Dit is dikwels die beskuldiging as jy daarop wys dat Christus ons roep om altyd volgens God se wil te leef. Dit lyk daarop dat ook die vrou Isebel hierdie argument gebruik om dan te sě dat jy as dit vir jou moeilik word jy in sonde kan leef. Die Here Jesus vertel Johannes vanuit die hemel dat Hy ons geen andere las op lě as om vas te hou aan wat Hy ons gegee het.

Hierdie woorde herinner ons aan wat in Handelinge 15 besluit is onder leiding van die Heilige Gees. Die vraag daar was of ook die heidene volgens al die wette wat voor die Joodse volk bedoel was moes leef. Moes hulle besny word? Moes hulle hul hou aan al die wette oor die voedsel wat rein of onrein was? Die antwoord is dan dat die heidene geen Jode hoef te word nie. Hulle word geen ander las opgelě as dat hulle hul moet hou aan wat die HERE ons in die 10 Gebooie as Sy wil leer. Wat daarvan uitwerking is daaraan is en bly elkeen op aarde gebind. Dat is ook Christus se gebooie. Hulle is goed vir elke mens en bevorder ook die regte vrede onder ons mense. Jou hou aan hierdie gebooie hou word 'n ligte las as jy dit vanuit Christus se liefde leer doen.

 

VASTHOUDEN
 

Openbaring 2:25 "Maar wat u hebt, houdt dat vast". Christus roept de gemeente van Thyatira op om te blijven wat ze hebben gekregen. Dit staat hier tegenover het nieuwe dat de vrouw Izebel de gemeente heeft binnen gebracht. Het gaat hier om wat Christus ons geleerd heeft. Daarop wijst de Here Jezus op als Hij naar de hemel gaat. Zie Matt 28:18-20. 
De kerk van Christus leeft uit het Woord van God dat de HERE ons gegeven heeft. Dan willen we geen kerk zijn die alleen maar wil zijn zoals vroeger. Dan willen we geen versteende kerk zijn waar je eigelijk alleen de geur van een museum opsnuift. Dan willen we geen gemeente zijn waar nooit iets verandert. Dan willen we in eigen tijd en in de taal van eigen tijd en omgeving vanuit het oude evangelie leven. Dat betekent dat we alles in eigen tijd aan het Woord van God dat we gekregen hebben willen toetsen. Ook zijn we er dan op uit om uit het Woord van God oude en nieuwe schatten op te diepen. Dan hebben we elkaar en de wereld het beste te zeggen wat er is. Dan hebben we een Woord voor de hele wereld vandaag.

 

TOTDAT HY TERUGKOM
 

Openbaring 2:25 Christus het die gemeente van Tiatira opgeroep om te bly by wat hulle van Hom gekry het. Dit teenoor die nuwe wat die vrou Isebel en haar volgelinge verkondig. Hoe lank kan en moet die kerk bly by wat ons van Christus gekry het? Hoe lank bly Sy evangelie, hoe lank bly die Bybel wat God se Woord is aktueel? Wanneer is de die houdbaarheiddatum daarvan nie meer daar nie? Pas Christus se woorde nog by ons tyd? 
As jy hierdie vrae vra is dit belangrik om te hoor dat die Here Jesus hier sê dat dit is totdat Hy terugkom. God se woorde is aktueel, is die ware wysheid vir alle tye. Dit is God se ewige Woord. Dalk dink jy nou: "Dis in ons tyd baie moeilik om daaraan vas te hou." As ek daaraan dink, gaan my gedagtes na die Nagmaal waarvan Christus gesê het dat ons die moet vier totdat Hy terugkom! Christus wys ons in die Nagmaal voelbaar en sigbaar dat Hy tot Hy terugkom ons die geloof en vertroue wil gee om op die HERE en Sy Woord te vertrou. Wie op Christus bou kry Sy Gees om vas te hou aan wat Hy ons gegee het selfs tot die wederkoms.

 

 

 

OVERWINNEN

 

Openbaring 2:26 "Wie overwint en Mijn werken tot het einde toe bewaart". Christus laat zien dat je in deze wereld kunt overwinnen. Ook in een wereld waar je als gemeente van Christus een heel kleine minderheid bent. We moeten goed bedenken dat de gelovigen in die tijd een nog veel kleinere minderheid waren dan wij nu. Toen waren de gemeenten echt klein. Wij zouden zeggen: "Als het zo klein is, heeft zo'n kerkje geen toekomst en zeker de jeugd niet." Toch heeft de Here Jezus het hier over overwinnen! Laten we dat goed bedenken. Om als kerk, ook als kerkje, ook als kerkjeugd te overleven en ook voor de volgende generatie toekomst te hebben zijn we niet van het getal afhankelijk. Hoe mooi en bemoedigend het trouwens is als we met velen mogen zijn. Dat is dan een zegen.
Wanneer is er nu die overwinning? Wanneer geeft de HERE dat we niet weer door de wereld overwonnen worden? Als we Christus werken tot het einde toe bewaren. Heel kort voor vandaag: Als voor ons de stem van God, als wat Christus gezegd en gedaan heeft voor ons hart, voor onze mond, voor onze handen en voeten het laatste woord heeft.

 

AKTIEF BEWAAR
 

Openbaring 2:26 Belangrik is om raak te sien wat Christus letterlik in die eerste deel van vers 26 sê. Die 1953Vertaling gee dit goed weer: “En aan hom wat oorwin en My werke tot die einde toe bewaar.” Dit is meer as wat ons in die Nuwe Vertaling lees. Daar is die laaste deel so weergegee: “en tot die einde toe volhou”. Die volhou tot die einde bestaan daarin dat God se kind Christus se werke tot die einde toe bewaar. Dit gaan daarom dat ’n mens uit liefde vir Christus aktief daarmee besig is om in sy eie lewe so te bewaak dat jy vanuit wat Christus gesê en gedoen het leef. As ek dit lees moet ek dink aan mense wat sê dat jy in die kerk nie besorg mag wees nie. As jy jou in die kerk sorge maak en dit ook uitspreek sou dit sonde wees. Jy sou dan te min op die HERE en Sy Woord vertrou. Die HERE sou naamlik altyd daarvoor sorg dat Sy Woord Sy werk doen. Daarby sou geen sorge pas nie. Dit sou nie nodig wees om ander daarop te wys dat hulle besig is om Christus se werk en woorde los te laat nie. Dit sou sonde wees om te vermaan en tereg te wys. Ek sê nou voordat ek verder skryf dat dit by jou en myself begin! Eers altyd die balk by jouself en dan die splinter by die ander. Nogtans pas die mening dat jy jou sorge oor die koers van ’n gemeente of ’n kerkverband nie mag uitspreek nie by wat Christus o.a. in hierdie brief sê nie! Hy roep ons op om te bewaak en te bewaar wat Hy ons geleer het teeenoor waarin dwaalleraars voorgaan. Dat ’n mens nie besorg mag wees nie en dat dit sonde sou wees is self ’n dwaalleer. Laat ons in liefde uit wat Christus gegee het met ons hart leef!

 

KONING
 

Openbaring 2:26 Wat gebeurt er met je als je in je leven de werken van Christus bewaart? Als het doel van je leven is om vanuit wat Christus gedaan en gezegd heeft te leven. Om echt in alles leerling en volgeling van Christus te zijn. 
Dan geeft Christus jou en mij iets heel bijzonders. Let er op dat het Christus is die het geeft! Lees maar: “Ik zal hem macht geven over de heidenen.” Je ziet hier dat Christus alle macht in hemel en op aarde heeft. Hij kan anderen macht en bevoegdheid geven. Hij is de Koning van de koningen. Dat Christus die als Verlosser komt die Koning zal zijn lezen we o.a. al in Psalm 2. De woorden die we hier lezen herinneren namelijk heel duidelijk aan deze Psalm. Daar zegt HERE tegen Christus, die dan nog naar de wereld moet komen: “Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als uw eigendom geven.” Vs 8 Let er eens op wat voor een prachtige volgorde we nu ontdekken! De HERE is God. Hij heeft alle macht. Hij geeft de macht over de hele aarde aan Zijn Zoon die als Verlosser Zijn werk gedaan heeft. Dat is een deel van het loon dat Christus voor Zijn trouwe verlossingswerk krijgt. Dan komt het laatste en dat is het wonder dat de gelovigen in de overwinning van Christus mogen delen. Hoe machteloos en onbetekenend en depressief je in de ogen van mensen nu ook maar bent. Je krijgt de rang van koning door Christus. Luister maar: “indien wij volharden, zullen wij met Hem als koningen heersen.” 2 Tim 2:12. Leven met Christus zorgt voor een geweldige toekomst.

 

GELOWIGES SE SAAK
 

Openbaring 2:27 Dit is opmerklik dat wat volgens Psalm 2 aan die Verlosser wat kom gegee word ook vir Sy volgelinge gegee gaan word. Die gelowiges sal nie net in Christus se naam oor die volke gaan regeer nie. Hulle kry ook die mag om God se oordeel vir die ongelowiges te laat voel. Hulle wat nie tydens hul lewe op aarde hul toevlug by Christus gesoek het, sal voel dat die gelowiges na Christus se terugkeer oor hulle regeer. Ons lees in Psalm 2:9 van God se Seun: “U sal hulle verpletter met ’n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ’n erdepot.” 
Dit gaan nie daarom dat ons nou bly moet wees dat ons ander eendag kan straf nie. Christus kom eendag na die wêreld om die lewendes en die dooies te oordeel nogtans was sy eerste werk nie om te oordeel nie maar om te red. Ook ons lewe moet in die eerste plek daarop gerig wees om ander by Christus te bring en so te red. Nogtans is dit ’n groot troos dat ons kan weet dat ons eendag zal regeer en dat die magtige vyande op aarde wat die gelowiges verlei en aangeval het nie meer mag teen jou sal hê nie. Hulle kan jou nie saamneem in die verderf nie! Die koning wees en dit ook kan uitoefen is die troos waarvan ons in artikel 37 van die NGB bely: “Dan sal dit bekend word dat die gelowiges se saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word die saak van die Seun van God is.” Ook hulle wat nou onthoof en gedood word kry die troos dat hul beule en regters hul nie by die lewe naby Christus kan weghou nie!

 

CHRISTUS GEEFT
 

Openbaring 2:28 Christus geeft! Hij geeft ontzettend veel aan wie kinderlijk wil geloven. Hij geeft het ene na het andere cadeau aan wie niet menselijke wijsheid volgt maar Zijn stem boven alles en iedereen laat staan. Als voor jou wat de HERE in Zijn Woord zegt boven alles staat en je zo ook met al je gebreken voor Hem leeft dan deelt Christus het goede aan je uit. Steeds weer en dat alleen uit genade. Dan krijg je ook de morgenster. Dat is iets heel moois. Toch valt het nog niet mee om precies vast te stellen wat de Here Jezus daarmee bedoelt. Hij noemt zichzelf in Openb 22:16 “de blinkende morgenster”. In het verband waarin in onze tekst staat: “en ik zal hem de morgenster geven” lijkt het niet erg voor de hand te liggen dat Christus hier zichzelf bedoelt. De morgenster was in die tijd ook het teken van de overwinning. De Romeinse legers hadden in die tijd vaak een morgenster op hun banieren. Die morgenster drukte dan uit dat zij het overwinnende leger zijn. Dat zou heel goed passen in dit verband. Wie Christus vanuit zijn of haar hart op Zijn Woord volgt, mag zeker zijn van de overwinning. Die mag zeker zijn dat dit zijn of haar toekomst is: “ Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Rom 8: 37-39 De toekomst die Christus geeft!

 

HOOR!
 

Openbaring 2:29 Christus het Sy gemeente in Tyatira bemoedig, vermaan en vertroos. Hy het gewys dat Sy hart ook by hierdie gemeente is. Hy is ook regtig die Herder van die kerk in Tyatira. Hy wil niks liewer as om ook hierdie hele gemeente op die pad van die verlossing saam te neem. 
Hy beklemtoon dit nog weer in die laaste sin van hierdie brief wat Hy vir hulle laat skryf het. Hy beklemtoon die noodsaak om te luister na wat die Gees aan die gemeentes sê. Dikwels hoor ons dat mense van die Gees praat en dat dit daarom sou gaan dat die Gees ons vandag influister wat ons moet doen. Die Gees sou nog allerhande openbarings aan ons persoonlik moet doen. Dit stry met die hele Woord van God. Ons kan dit ook hier raaksien. Christus het hierdie brief geskryf en sê dan dat die gemeentes moet hoor na wat die Gees sê. Christus se woorde is die woorde van die Gees. Die Woord van God soos ons die in die Bybel gekry het, is die Woord van die Gees. Christus wys ons hoe belangrik en onmisbaar dit is wat die Gees deur mense op papier laat skryf het en wat saam die hele Bybel is. ’n Ware Christelike lewe is dat ons deur die Gees bewoë die Bybel as die Woord van God gaan lees. Dan soek ons nie ander antwoorde as wat die HERE in die Bybel gee en beroep ons daarvoor dan nie op die Gees nie. Ons leer dan hoe verkeerd dit is om dinge anders te doen en te sê as wat ons in die Bybel leer en dan te sê dat die Gees ons dit geleer het. Dit klink vroom maar dit is ongeloof. Laat ons luister na wat die Gees ons deur die Bybel sê!