De God die wonderen doet

17-10-2015 11:47

 

DE GOD DIE WONDEREN DOET

 

We leven in een tijd waarin veel ontdekt is en nog altijd veel ontdekt wordt.  We kunnen als mensen veel verklaren waarvan we vroeger echt niet wisten hoe dat kon. Het gevolg daarvan is dat veel mensen niet verder komen dan een zogenaamd wetenschappelijke verklaring van de dingen. Omdat we nu kunnen verklaren waarom het op een bepaald moment begint te regenen en  het  begint te onweren,  zou de HERE er eigenlijk niet meer mee te maken hebben. Het zou zo bewezen zijn dat God niets met regen en onweer te maken heeft. Dat gaat volgens natuurwetten en daar moeten we God buiten houden.

Dat zullen wij niet zo zeggen maar toch  hebben deze dingen ook op ons invloed. Voelen wij ons vaak niet wat vreemd als iemand zegt dat de HERE gelukkig regen heeft gegeven?  Moet je dat nu zo zeggen want dat regen komt, is toch heel gewoon en dat kun je toch gewoon verklaren?

Dan hebben we het liever over de HERE als het gaat om dingen die we niet verklaren kunnen.  Het gevolg daarvan is dat God al meer uit ons leven terugwijkt. Er blijft al minder ruimte voor Hem over.  Hij is de God van de witte vlekken die we nog hebben.  Als iets dat we tot nu toe niet konden verklaren  nu wel wetenschappelijk verklaard kan worden, zouden we ook bij dat deel van het leven niet meer over God kunnen  spreken. 

Zo verdwijnt God niet alleen uit Jorwerd maar verdwijnt Hij al meer uit ons leven. Zijn plaats in ons leven wordt al hoe kleiner.  De Here God wordt al hoe meer iemand uit de eeuw van mijn vader of grootvader.  In het gewone leven neemt Christus een al kleinere plek in. Zo komt in ons leven en denken er iets binnen dat ons leert om zonder God te denken en te leven. Hij is er alleen voor het bijzondere. Het door ons niet verklaarbare.  Dan gaat het al meer zo voelen dat je eigenlijk best zonder Christus kunt leven.  Daarom is het goed om er eens over na te denken wat nu eigenlijk wonderen zijn. De HERE wordt de enige God genoemd in de Bijbel. Van Hem lezen we in Psalm 86: “Want U ben groot en doet wonderen, U, o God,  alleen.”

 

Wonder en natuurwetten

 

Een belangrijke vraag is:  Is iets pas een wonder als wij het niet verklaren kunnen?  Is iets pas een wonder als het ingaat tegen wat wij de natuurwetten noemen?  Is het zo dat als iets volgens de natuurwetten verloopt de HERE er dus niets mee te maken heeft?

Eerst iets over de zogenaamde natuurwetten. Er gebeuren allerlei dingen op deze wereld die eigenlijk altijd weer op dezelfde manier gebeuren. Alles is geen onberekenbare toeval.  Hoe komt dat?

De reden daarvoor is dat de Schepper van alle dingen zelf besloten heeft hoe allerlei dingen in de schepping moeten gaan verlopen. Het zijn Zijn besluiten die er voor zorgen dat we op aarde  kunnen rekenen en berekenen. Hij heeft er voor gezorgd dat we ook naar de toekomst kunnen kijken en plannen kunnen maken.

Een mooi voorbeeld van een besluit van God waardoor wij kunnen berekenen en er rekening  mee kunnen houden hoe dingen gaan, is wat er op de vierde scheppingsdag gebeurd is. We lezen daarvan in Gen 1: “En God zeide:  Dat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; en dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel van de hemel en om licht te geven op aarde; en het was alzo.” Vs 14,15  

Als je bedenkt dat  zonder Gods besluit er geen licht was en er geen afwisseling van dag en nacht was. Als je je bedenkt dat zonder het besluit van de Schepper er geen zon, maan en sterren zouden zijn, ga je ook zien dat Hij het over de natuurwetten en wat Hij verder geschapen heeft, te zeggen heeft.

De HERE  kan dan ook ingrijpen. Hij staat  boven de natuurwetten die Hij gemaakt heeft. Als het nodig is en als Hij het wil kan het ook anders gebeuren. Niet de zon en de maan en sterren maken de dienst uit. Dat doet de Schepper van alle dingen zoals Hij het wil.  Op een prachtige manier lezen we dat in Jesaja 40:  “Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige,

aan wie ben ik gelijk te stellen?  Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.” vs 25,26

Het is de HERE die wanneer Hij het wil de dag langer maakt, die wanneer Hij het wil de tijd terugzet.  Denk aan wat we lezen in Jozua 10 waar Jozua erom vraagt om de dag langer te maken zodat de vijand helemaal verslagen kan worden. De HERE doet dat zonder dat het dramatische gevolgen voor de schepping heeft. Dat komt omdat Hij de Schepper van alle dingen is en alles in Zijn hand houdt.  Dat de tijd op een bepaald moment in de geschiedenis teruggegaan is,  lezen we als de HERE koning een Hizkia een teken geeft dat Hij zijn gebed om genezing verhoord heeft. Het teken dat de schaduw op de zonnewijzer 10 treden terug zal gaan om te laten zien dat God Zijn belofte om Hizkia nog 15 levensjaren zal geven echt zal uitvoeren.  De HERE is het die over leven en dood beschikt. Hij is het die heel de schepping in Zijn hand heeft. Ook als wij daarvoor geen verklaring uit de schepping zelf kunnen vinden.

Het is belangrijk om te zien dat de natuurwetten besluiten van de HERE zijn. Zo houdt Hij Zijn schepping in stand en maakt het voor ons mogelijk om dingen te ontdekken en goed te kunnen leven. Dat is de gewone gang van zaken. Daarbij moeten wij goed bedenken dat de HERE geen slaaf van die natuurwetten is. Hij staat er als de enige God en Schepper boven. Hij is meer dan Zijn schepping. Hij kan ook meer dan de mogelijkheden die er in de schepping liggen. Het is zo belangrijk om dat te zien en te geloven. O.a. ook in het denken en spreken over schepping en evolutie.  

Het is een wonder wanneer de HERE boven de natuurwetten uit ingrijpt in Zijn schepping. We hebben hiervan in het bovenstaande een paar voorbeelden gezien. Je kunt hier o.a. ook denken aan de maagdelijke geboorte van de Here Jezus en aan Zijn opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart.  Het is wel de vraag of  er alleen van een wonder sprake is als de HERE boven de natuurwetten uit ingrijpt.  Dan komen we namelijk weer op het punt dat  zolang  wij iets niet kunnen verklaren er plaats is voor Gods ingrijpen en als we het niet kunnen verklaren het eigenlijk niet met de HERE te maken zou hebben.

 

Gods wonderen in het gewone leven

 

Ik wil in dit artikel nog twee dingen aan de orde stellen.

a. Het eerste is dat het hele bestaan van de schepping een groot wonder is. Dat er op deze wereld elke dag weer leven is, dat er zoveel elke dag weer zo op elkaar inwerkt dat we op deze wereld kunnen leven en de pracht van de schepping zien, is het wonder van Gods regering over deze wereld. Het is onvoorstelbaar dat er steeds weer een nieuwe dag is. De HERE doet dat door Zijn oneindige kracht. Zie hierbij ook  artikel 12 van de NGB en Zondag  9,10  van de Heidelbergse Catechismus.  Zonder het voor ons mensen onverklaarbare wonder  dat  God alles zo gemaakt en zo laat functioneren zou er geen leven zijn. Op een heel indrukwekkende manier lezen we daarover in Psalm 104.  De Heilige Geest benadrukt in deze Psalm o.a. dat alles en iedereen die je op aarde ziet schepsel is. Alles en iedereen is van de HERE, die de Schepper is,  afhankelijk. We lezen over die schepselen in vers 27-30:  

“Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.  Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.  Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof.  Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.” 

Je ziet hier duidelijk dat het leven van alles en iedereen van God afhankelijk is. Dat elk jaar in de lente het nieuwe leven weer komt, heb je te danken aan de Heilige Geest. Als God niet besluit om dat nieuwe leven dan te geven, komt het er ook niet.  De HERE doet elke dag wonderen door het leven op aarde te geven.  Hij doet dat door de natuurwetten heen die Hij zelf  gegeven heeft en door er elk moment weer voor zorgt dat ze werken.

b.  De HERE doet wonderen ook door heel bijzondere dingen te laten gebeuren. Betekent dit dat Hij dat altijd doet zonder dat wij dit zouden kunnen verklaren vanuit wat de mogelijkheden in de schepping zijn?  Is iets geen wonder meer als wij kunnen vertellen dat bepaalde dingen in de natuur bij elkaar gekomen zijn en het dus daarom gebeurd is?

Nee, zo is het niet. Ik ga een voorbeeld noemen om dit te verduidelijken.

Het volk Israël is uit Egypte gevlucht. Ze zijn op een plaats waar aan 2 kanten bergen zijn en aan een kant een groot meer met diep water.  Dat meer staat in de Bijbel bekend als de Rode zee of de Schelf of Rietzee. Dan komen daar de Egyptenaren over de enige weg waarover je kunt lopen de Israëlieten tegemoet met een geweldig leger. Je zou vandaag zeggen dat ze met 600 tanks in aantocht zijn.  Alles lijkt verloren.  Dan is het de HERE die voor een vluchtweg zorgt. Hij zorgt er voor dat er een pad in de Rode zee droogvalt.  Hoe doet de HERE dat?  We lezen daarvan in Exodus 14:21: “Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten.”

De HERE gebruikt een krachtige wind om dit voor elkaar te krijgen. Het is de Schepper die bepaalde dingen in de natuur die we misschien goed kunnen verklaren juist op dat moment bij elkaar laat komen. Om het te gebruiken voor de uitvoering van Zijn plan van verlossing.  Dat het juist op dat moment daar zo allemaal bij elkaar komt  is een wonder van Gods leiding.

Zo zien we dat als we over wonderen spreken het niet alleen om dingen gaat die wij met de kennis van vandaag of morgen niet kunnen verklaren. Als wij iets kunnen verklaren is het daarmee niet zo dat het geen wonder meer is. Het is niet zo dat hoe meer wij kunnen verklaren hoe kleiner God wordt en zo door mensen als het ware weg verklaard  kan worden.

De HERE die wonderen doet, zien we juist in de dingen om ons heen als we met gelovige ogen naar de werkelijkheid blijven kijken.