De HERE is de enige God

02-02-2017 15:42

 

DE HERE IS DE ENIGE GOD

Enkele opmerkingen over wat het betekent voor leven van elke dag.

 

Een van de kernen van het christelijke geloof is dat de HERE de enige God is. We zien dat steeds weer in de Bijbel. Met grote nadruk wordt dit ook gezegd in Deuteronomium 6: “Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!  Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.” vs 4,5

De werkelijkheid is dat de HERE de enige God is en dat Hij uit niets de hele schepping gemaakt heeft. We gaan scheel kijken en zien niet meer hoe het echt is als we deze belijdenis vergeten.  Toch is het nogal eens zo dat bijvoorbeeld de belijdenis dat de HERE God is en Hij alleen als theoretisch ervaren wordt. Het is goed om er eens naar te kijken wat dit voor je leven en je denken in het dagelijkse leven betekent.  We letten op verschillende elementen:

 

a.       Hem kennen is een voorrecht

Ik haal een gedeelte uit Deuteronomium 4 aan om te laten zien hoe goed het is om de HERE als de enige God te kennen. We lezen daar in vers 30-35: “Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd,  dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen.  Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. Vraag immers toch naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel, of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is:  Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú gehoord hebt, en daarbij het leven behouden? Of heeft God ooit getracht om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft?  Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen!”

Wat voor dingen laat de HERE hier zien van zichzelf?

1.       De HERE is trouw aan het verbond dat Hij met Zijn volk gesloten heeft. Op een manier die alleen van de enige God kan komen. Ook als het volk bij Hem weggedwaald is, is het de HERE die in liefde tot Zijn volk komt. Zelfs wanneer Hij moeilijke dingen laat komen, zelfs als Hij straffen stuurt. Dan wil de HERE Zijn volk daarmee  weer brengen tot een leven in liefde voor Hem. Zijn trouw aan Zijn verbond met Zijn volk gaat al het menselijke te boven. Wij zouden al lang gezegd hebben dat deze  mensen niet betrouwbaar zijn en  dat we niets meer met ze meer te maken willen hebben.

2.       De HERE is als de enige God. De enige die alles kan overzien. Hij is het die het begin van alles gemaakt heeft. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij kent het verleden, het heden en de toekomst als geen ander!

3.       Hij is  als de enige God niet alleen de persoon die er altijd was en wezen zal. Hij is het ook die als de enige God  overal aanwezig is. Hij weet werkelijk alles wat er in Zijn schepping gebeurt. Hij ziet en weet alles. Onvoorstelbaar voor mensen. De HERE is God en Hij alleen.

4.       Hij is ook de God die zichzelf heeft laten kennen. Hij heeft zelfs persoonlijk gesproken in het vuur van de braambos en vanuit het vuur op de Sinai.  Het is kenmerkend voor de HERE dat Hij zichzelf heeft geopenbaard. Dat Zijn volk Zijn stem kent. Nu zelfs in de Bijbel.    

Dus is de HERE de trouwe God op wie je overal en altijd aan kunt!   Die heeft laten zien en laten horen wie Hij is!   

 

b. Geen andere God

 

De HERE is echt de enige God. Dat wordt steeds weer door de Heilige Geest benadrukt in de Bijbel. Ik noem nu een gedeelte waar dit heel indringend naar voren komt. Jesaja 44:  “Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.   En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken.   Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.” Vs 6-8  

De HERE is de Eerste en Laatste. Hij is het die alles omvat. Er is niemand zoals Hij.  Alles wat er is buiten Hem is een schepsel.  Zelfs als je alle schepselen met hun mogelijkheden optelt en de krachten laat bundelen zijn ze samen nog niet zoals de enig levende God. Hij is de Eerste en de Laatste. Alles staat onder de boog van Zijn gezag en Zijn beleid.  De enige die ook de toekomst overziet en kan zeggen wat er gaat gebeuren is de HERE. Niet omdat Hij zo goed kan voorspellen of zo’n goed inzicht heeft. Nee, omdat alles onder Zijn bestuur staat als de enige God.

Omdat het zo is, is het voor wie zich aan Hem toevertrouwen niet nodig om bang te zijn. De toekomst is geen open zwart gat. Ook de toekomst is in de handen van de Vader van onze Here Jezus Christus. Wie op de HERE als de Rots van zijn of haar bestaan bouwt,  komt nooit beschaamd uit. Dan kunnen er sterke machten zijn maar ze halen het nooit bij de HERE als de enig levende God.

 

c. De enige Verlosser

 

De wereld is niet de plaats waar het leven makkelijk is. Er is veel leed. Er is veel geweld. Mensen doen elkaar veel ellende en verdriet aan. Ook  de dood is er die eens iedereen raakt. We kunnen het leven niet vasthouden. Onze keus in het paradijs tegen de enig levende God, omdat we dachten als god te kunnen zijn,  is ons zuur opgebroken. Is er uit het verdriet en ellende uitkomst? We proberen die verlossing vaak te vinden in afleiding, in genieten van dingen. Toch is dat altijd tijdelijk. We kunnen de moeiten even vergeten maar daarna komen ze terug. Echte redding is er maar bij Een. Omdat die Ene God is en boven de mogelijkheden van de schepping uitgaat. Er is er maar een die na ellende en de dood leven kan geven waarin die ellende en de dood verdwenen zijn. De samenhang tussen de HERE als de enige God en als de enige echte Verlosser lezen we steeds weer in de Bijbel. Ik geef 2 voorbeelden:

Jes 45:21,22: “Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik.  Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.” De enige die echt kan behouden, kan redden, kan verlossen is de enige God: de HERE.

Hij is het die Zijn eigen Zoon naar de wereld stuurt en zorgt dat Hij mens wordt. Zo geeft de enig levende God de enige Verlosser Jezus Christus. We lezen in 1 Tim 2:3-6 “Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,  Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.  Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.”

 

d. De bron van het leven en het goede.

 

De HERE is de enige God. Hij is de Schepper van het leven. Het is zelfs zo dat niets en niemand die leeft,  kan blijven leven zonder Hem.  We leven op de adem van Zijn stem. Ik denk nu aan Psalm 36 en Psalm 104.

Psalm 36:  “Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.” Vs 10

Psalm 104: “Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.  Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.  Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof.  Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.””

Zonder de zorg en de beademing van God, zonder het werk van de Geest is alle leven onmogelijk. De HERE is de bron van alle leven. Dat is heel praktisch want zonder God is het leven van elk schepsel onmogelijk. Dan zie je ook waarom we eens verantwoordelijkheid voor ons leven aan God hebben af te leggen. Wij zijn namelijk door Hem gemaakt, elke ademhaling hebben we van Hem gekregen. Wij als mensen hebben de verantwoordelijkheid om voor het goede te kiezen. Hoe weten we nu wat echt goed is?

Ook hiervoor is het kennen van de HERE als de enige God beslissend. De Schepper van alle dingen, de enige God is namelijk in en in goed. Hij is de maatstaf voor wat helemaal goed is, voor wat in en in waar is. Hij is de bron van de echte kennis die niet bedriegt.

Ik neem je even mee naar wat Jakobus over de enige God schrijft: “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.  Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.” 1:17,18

Wie wil weten wat goed is moet bij de HERE zijn. Bij de Vader van Jezus Christus. De Here Jezus wijst ook op Hem als de enige die goed is.  We lezen dat in Mattheus 19: “En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.” vs 16,17

Omdat de HERE goed is en de bron van het goede daarom zijn Zijn  geboden ook goed want ze komen van Hem. Van hem die niet liegen kan, die niet onbetrouwbaar kan zijn.  Zijn geboden zijn goed voor de hele wereld en voor alle tijden omdat de HERE de enige God is die alles en ook alle tijden overziet en bestuurt.

Het kennen van die ene God is dus voor ons leven beslissend om goed te leven en Hem als de Verlosser van ons leven te kennen. Dat kunnen we door naar Christus te luisteren die een met de Vader is, die de weg naar de Vader is. Die ons dan bij het hart van God brengt. Zie Joh 10:30; 14:6 en 1:18.  Die de Geest verdiend heeft die ons op het gebed leert die weg te willen gaan.

 

 

Dit zijn maar enkele opmerkingen over het kennen van de HERE als de enige God. Er is zoveel meer te zeggen en te schrijven maar het laat al wel zien dat nadenken over wie de HERE is alles met ons leven van elke dag te maken heeft.