De HERE zorgt voor de terugkeer uit Babel Ezra 1:1-6

18-07-2016 09:56

 

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm  14:1,5

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:  Ezra 1

                      Filippenzen 2: 12-18 

Psalm 106: 19-22

Tekst: Ezra 1:1-6

Verkondiging van het evangelie

Psalm 137:1,2,3

Geloofsbelijdenis

Psalm  126

Collecte

Dankgebed

Gezang 37

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

 

Welkom in Perzië!  We zijn afgereisd naar het land Perzië in 538 voor Christus. Als we daar goed rondkijken, zien we dat Kores de koning van het grote Medisch-Perzische rijk geworden is. Hij regeert daar over samen met koning Darius.

Als we nog eens goed rondkijken, zien we er iemand die we waarschijnlijk goed kennen. Ook jullie jongens en meisjes. Dat is Daniël. Daniël is een oude man geworden. Hij is al heel lang in Babel. Toen hij jong was heeft hij als kind in het land Israël geleefd.  Zijn ouders waren rijk en waren belangrijke mensen in Israël. Toen kwam de machtige koning Nebukadnessar met zijn leger naar Jeruzalem. Hij nam de belangrijke mensen uit Jeruzalem mee naar Babel.  Later ging bijna het hele volk in ballingschap. Ze mochten niet meer in hun eigen land wonen. Toen Daniël nog niet lang in Babel was moest hij als jongen van ongeveer 14 jaar verhuizen naar de gebouwen van de koning. Hij kreeg daar samen met anderen zijn opleiding. Hij moest in dienst van de koning komen. De duivel probeerde hem en de andere jonge jongens uit de kerk te verleiden om niet meer volgens Gods goede regels te leven. Gelukkig bleven ze op de HERE vertrouwen en bleven ze leven als kinderen van God. Daniël werd al gauw een van de belangrijkste mensen bij de koning. Ook bij koningen die later kwamen. Steeds weer waren er dingen waarbij Daniël en zijn vrienden moesten kiezen of ze de HERE meer gehoorzaam zouden zijn dan de koning. Met gevaar voor hun eigen leven. denk aan Daniël en zijn vrienden als ze geen onrein voedsel willeneten of aan de drie vrienden die niet buigen voor dat grote gouden beeld en Daniël die gewoon 3 keer gaat bidden als je niet meer bidden mag en hij in de leeuwenkuil gegooid wordt.

Daniël is dan al oud. Zeker meer rond de 80. Hij leeft nog  in het derde jaar van koning Kores. We lezen dat in Daniël 10:1.  Dat betekent dat Daniël als belangrijk persoon aan het hof heeft meegemaakt wat we in onze tekst lezen. Hij zal zelf te oud geweest zijn om met een deel van het volk terug te gaan naar het beloofde land. We zijn in het rijk van de Meden en de Perzen. De machtigste man is koning Kores de Pers. Alles wijst er op dat naast hem Darius de Meder regeerde. Dat was dezelfde tijd. In die tijd gebeuren er bijzondere dingen. We zien dat als ik jullie  het evangelie van Jezus Christus verkondig onder het volgende thema:

 

DE HERE ZORGT VOOR DE TERUGKEER UIT BABEL

 

1.Daarvoor bestuurt Hij de wereldpolitiek

2.Daarvoor werkt Hij onder Zijn verbondsvolk

 

1.  Daarvoor bestuurt Hij de wereldpolitiek

 

De oude Daniël die zo duidelijk heeft laten zien wat leven met de HERE betekent leeft nog. Hij heeft ook de machtswisseling in Babel overleeft. Want wat is er in Babel gebeurd?

Jongens en meisjes jullie kennen vast wel dat verhaal over het feest van koning Belsassar.  Dat verhaal waarbij de HERE op de muur laat schrijven: ‘Mene, mene tekel ufarsin.’  Moet je je eens bedenken dat je op een groot feest bent en ineens zie  je zomaar iets op de muur geschreven worden. Zonder dat je een hand of een mens ziet die het doet. In die tijd waren er geen apparaten die zomaar iets op de muur konden laten zien. De mensen en ook koning Belsassar worden doodsbang.  Ze waren juist bezig om hun angst weg te feesten. Zo te vergeten dat Kores en Darius met de Meden en de Perzen Babel al zijn ingetrokken. Het is alleen nog het sterke paleiscomplex wat over is voor koning Belsassar. De Meden en de Persen belegeren het laatste stukje grond waar Belsassar nog koning is. Een feest moet ze dat laten vergeten. Ze eten en drinken en feesten want de kans is groot dat ze morgen sterven.  Wij als mensen hebben meerdere keren de neiging om te gaan feesten om onze zorgen een tijdje te vergeten. Het gebeurt ook in ons leven dat we het plezier zoeken om er maar niet aan te denken dat we verkeerd bezig zijn en schuldig tegenover God komen te staan. Al is het zondig nog zeggen we dan; maar de HERE gunt ons toch wel een pleziertje!  Ook al is het niet helemaal volgens Gods geboden de HERE is niet zo moeilijk. De HERE is niet moeilijk maar als we zo praten bedriegen wij onszelf.

Op dat feest van Belsassar is het de oude Daniël  die als enige die vreemde woorden kan vertalen en moet vertellen dat het oordeel over Belsassar komt vanwege zijn goddeloze leven. Hij wordt omdat hij als enige de woorden kan verklaren als derde in het koninkrijk verklaard. Officieel is de vader van Belsassar de belangrijkste daarna Belsassar die de feitelijke macht heeft en daarna dan Daniël. Maar die macht stelt niets voor en gaat niet verder dan het paleis. Al neemt Daniël een hoge positie in het rijk van de Babylonische koningen in toch zorgt de HERE er voor dat Daniël ook bij Darius en Kores een goede en hoge plaats ontvangt! De HERE zorgt dat Daniël op zijn post is en blijft.

De volgende dag is ook het paleis van koning Belsassar gevallen. Kores en Darius gaan nu de dienst uitmaken.  Dat betekent dat onder Kores de koning van Perzië er iets heel belangrijks gaat veranderen. De laatste jaren was in Babel al meer de druk opgevoerd om de zonnegod te vereren.  Dat moesten eigenlijk alle volken in het rijk gaan doen. Dat was op termijn ook een bedreiging voor Gods volk, voor de kerk.

Het is de HERE die altijd ook weer de wereldpolitiek regeert. Hij is het die koning Kores stuurt. Die deze man roept om Zijn oordeel over Babel te laten komen en Zijn volk in de geestelijke vrijheid te zetten. De HERE heeft al voordat Kores nog geboren was dat aan Zijn volk verteld.   Toen heeft de HERE zelfs Zijn naam al bekend gemaakt. Daarbij komt ook dat het nu bijna 70 jaar gelden is dat de eersten waaronder Daniël uit Israël naar Babel gevoerd zijn. Omdat ze ondanks zoveel liefdevolle waarschuwingen van de HERE hun eigen gang gingen en niet volgens Gods leefden. Ook over wat er 70 jaar later zou gebeuren had de HERE toen al duidelijke dingen gezegd.

Dat gebeurd als Kores in 538 voor Christus Babel veroverd. Dan is hij al ongeveer 20 jaar koning in Perzie. Nu is het eerste jaar aangebroken dat hij vanuit Babel over het grote wereldrijk regeert.

Ik noem nu een paar plekken uit Jeremia en Jesaja waar de HERE profeteert over Kores die koning wordt en over de bevrijding uit ballingschap na 70 jaar. Daarbij moeten we bedenken dat het bij de 70 jaar om een afgerond getal gaat.

Jesaja 44:28: “Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen,

door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.”HSV

Jeremia 29:10: “Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen.” 

Je ziet hoe de HERE volgens Zijn veel eerder gesproken Woord doet wat Hij beloofd heeft. Hij heeft dit al gezegd voordat het Tweestammenrijk 70 jaar hiervoor in ballingschap ging, nog voordat Kores geboren was. De HERE noemt hem dan al bij zijn naam. 

Koning Kores voert als het om geloof gaat een heel andere politiek dan de laatste Babylonische koningen. De overheid wordt onder Kores veel vriendelijker voor de mensen ook voor volken onder de koningen van Babel verbannen zijn. Als je het na vandaag toe zou vertalen zou je het zo kunnen zeggen:

Mensen de overheid is er voor jullie. Wij willen jullie helpen. Wij kunnen het niet altijd leuker maken maar wel beter voor jullie. Wij als overheid vinden dat jullie moeten kunnen geloven wat jullie zelf willen. Het is goed om jullie eigen goden te eren en te dienen. Daarom komt Kores ook met het besluit dat verbannen volken  naar hun eigen land mogen gaan en daar hun eigen goeden gaan dienen. In hun eigen tempels. De overheid wil helpen bij het bouwen van die tempels. Ze kunnen er subsidie voor krijgen.

Kores wil vriendelijk overkomen, ieder in zijn waarde laten. Zo wil hij opstanden tegen hem voorkomen. Hij wil ook andere goeden te vriend houden dan kan hij het langst en het best over het grote wereldrijk regeren. Op de zogenaamde Cyrus-cilinder die uit die tijd is, lezen we o.a. van Kores die ook de naam Cyrus droeg: “De goeden die in Babylon hadden gewoond, deed ik terugkeren naar hun verblijdplaatsen en ik richtte een eeuwige op; al hun mensen verzamelde ik en ik deed hen terugkeren naar hun woonplaatsen.”

Waarom deed Kores dat eigenlijk? Is het belangrijkste zijn politiek inzicht? Nee!  We lezen namelijk in onze tekst dat het de HERE was die zijn geest opwekte.  De HERE staat boven alle macht en politiek in deze wereld. Hij is echt de Koning die alles regeert. Ook de wereldheersers zoals Kores toen en zoals Obama, Poetin en de Chinese machthebbers maar ook mensen als Erdogan en de bazen in Europa en Nederland. De HERE zorgt er voor dat kores juist als de 70 jaar van Babel voorbij zijn hij met zijn ideeën koning wordt. Gods plan moet uitgevoerd worden. Het gaat in de wereldpolitiek uiteindelijk om de uitvoering van Gods plan. Soms zeggen mensen weleens dat het daarin om de kerk gaat.  Dat is te veel eer voor de kerk. We geloven niet in de kerk al de kerk wel een zaak van geloof als het goed is.! We geloven in God, in de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   Het gaat in de geschiedenis om het uitvoeren van Zijn plan, om het bereiken van Zijn doel met de geschiedenis. Daarin heeft door Gods genade, door Christus offer volgens Gods plan ook Gods volk, Christus kerk een heerlijke plaats. De HERE vergeet Zijn volk niet al hebben ze niets maar dan ook niets verdiend. Al  heeft het volk het echt niet zelf door hun leven verdiend dat ze terug mogen naar het beloofde land. Dat is te danken aan Gods genadige plan. Het plan dat Christus door Zijn sterven aan het kruis onder Gods toorn die jij en ik verdiend hebben voor altijd vastgemaakt heeft. In dienst van dat plan staat Kores en uiteindelijk elke wereldheerser.

Zijn plan dat altijd weer gericht is om de verering van de HERE, op het dienen en leven met Hem. Daarom maakt de HERE Kores ook wakker en zorgt er voor dat Hij het bevel geeft om ook Israël te laten gaan. Het verbondsvolk om in Gods land de tempel te herbouwen. Om zo te zien dat de HERE verder op weg gaat naar de komst van Christus. Hoe de duivel het ook wil tegenhouden. Hij kan het niet want zelfs de machtigen op deze wereld neemt de HERE in Zijn dienst op het moment dat het nodig is. Dat Gods volk mag aan dat is Gods werk! De HERE werkte in Kores. Hij werkte ook onder Zijn volk. We zien dat in de tweede plaats

 

 

 

2.Daarvoor werkt Hij onder Zijn verbondsvolk

 

De HERE was het die de geest van Kores opwekte. Hij bracht hem op het idee om volken terug te laten keren. Om te erkennen dat de HERE de God van de hemel is. Bij hem zat daar ook achter dat hij alle goeden te vriend wilde houden. Dat zou zijn macht als wereldheerser ten goede komen. De HERE zorgt er voor dat de geest van Kores zo bewerkt wordt dat hij Gods volk de kans geeft om terug te gaan en dat hij ook subsidie en medewerking geeft om de tempel in Jeruzalem te herbouwen!

De oproep om te gaan klinkt heel duidelijk uit boodschap die koning Kores door zijn immense rijk laat gaan. De mensen horen het niet alleen. Het is ook overal te lezen.

De grote vraag is nu wat Gods volk hiermee gaat doen?  Velen wonen al lang in ballingschap, in een ander land. Iedereen die jonger dan 50 is, heeft het land Israël nooit gezien. Dat geld voor de Israëlieten die uit de stammen van Juda en Benjamin komen en van de stam van Levi die in de tempel dienst deed.  Voor die Israëlieten die uit de andere 10 stammen komen geldt dat ze al meer dan 180 jaar in een vreemd land wonen. Een belangrijke vraag is of ze eigenlijk nog wel terug willen. Zijn ze niet zo thuis in dat vreemde land dat ze eigenlijk het niet meer zien zitten om terug te gaan? Dan zijn er natuurlijk ook de zwakke en de ouderen die deze reis van maanden niet meer aan kunnen. Daarbij kun je ook denken aan iemand als Daniël die ook niet teruggegaan is. Bij hem was dat zeker niet omdat hij verwereldlijkt was. Als je naar de aantallen kijkt die teruggaan naar het beloofde land valt dat menselijk gezien erg tegen. Van de miljoenen Israëlieten gaan er ongeveer 50.000 terug naar het beloofde land om daar de tempel van de HERE te herbouwen. Wij kunnen ook erg telerugesteld zijn als we zien dat mensen zeggen graag het echte Woord te willen horen maar als ze kands krijgen er van hen zo weinig komen. Je kunt in je teleurstelling blijven hangen. De HERe leert ons in onze tekst om dat niet te doen. Waarop legt de Heilige Geest hier de nadruk? Op de mensen in wie de HERE de geest zo opwekte dat ze wel gingen! In trouw en liefde voor de HERE.

De HERE maakt duidelijk dat het Zijn werk onder het verbondsvolk is dat er mensen gingen die de HERE en Zijn tempel, de dienst aan hem boven alles stelde. Al was het voor veel mensen een stap in het duister. Wat zal de toekomst ons brengen. Menselijk gezien geen enkele garantie voor de toekomst. Een onlogische en gevaarlijke stap als je nu een rustig leven in het rijk van koning Kores hebt.  Ook voor ons is het vaak zo dat trouw blijven aan de HERE en Zijn Woord voor stappen in je leven zorgt die mensen vreemd en onverantwoordelijk vinden. Ook als het om de keuze gaat van de kerk waar je heengaat. Wat is het belangrijk dat we in alles en ook daarin op de HERE gericht zijn. Om Hem in je hele leven en ook als gemeente te dienen volgens Zijn Woord. Om Christus te volgen als je Verlosser en je God.

Daarvoor hebben we nodig dat de HERE onze geest opwekt. Dat Hij ons door Zijn geest leert om Hem te kennen als onze Vader door wie wij ons in alles willen laten leiden door Zijn Woord. Gehoorzaam in liefde leven voor Christus die jij elke dag nodig hebt om vergeving en nieuw leven te ontvangen is Gods werk in je. Dat wil Hij jou ook geven! Van dat werk hebben we ook gelezen in Fil 2: “Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,  want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.”

Het is belangrijk om er op te letten dat de HERE ons, in het bijzonder het volk van Zijn verbond  oproept om ons voor onze verlossing, onze bevrijding uit de schuld en de slavernij aan de zonden  in te zetten. Om dat te doen in diepe afhankelijkheid en diepe eerbied voor God. Met vrees en beven.  De HERE is niet je vriendje maar door Christus wel jouw heilige en genadige Vader. Je mag juist in Christus als de drager van je schuld elke dag weer de moed en liefde oppakken om naar de HERE als je Vader te gaan.  Wie zo naar de HERE gaat, naar Hem verlangt mag weten dat het de HERE is die jouw geest opwekt. Dat Hij het geweest is die jou een hart gegeven heeft dat bij Christus wil horen. Dat als het belangrijkste in je leven kent dat je de weg gaat die Christus in Gods eigen Woord je wijst. Dan voel je je nooit beter dan anderen. Dan denk je niet dat jij beter dan de ongelovigen bent. Dan leer je de HERE danken dat Hij je heeft geleerd om bij Christus je zaligheid, je redding, je verlossing te zoeken. Als het dan in jouw leven allemaal minder gaat in je leven met de Christus? Als het je niet zoveel zegt. Als je langzaam maar zeker je band met de HERE lijkt kwijt te raken. Als je misschien voor je gevoel nog nooit echt geloofd hebt en dat eigenlijk ook niet wilt. Is dat dan omdat God niet in jou wil werken, jou geest niet wil opwekken?

Nee!  Wanneer de Geest tegen ons zegt: “werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven” is dat zoals de ballingen de opdracht kregen om terug te gaan naar Kanaän en daar in Jeruzalem de tempel te herbouwen.  Als de HERE een opdracht geeft dan belooft Hij daarbij ook wat nodig is om die opdracht uit te voeren. Wie dat niet doet is geen slachtoffer maar grijpt niet aan wat de HERE jou dan heel echt wil geven!  Toch blijft het zo dat het Gods verkiezend werk in ons is. Waar we alleen hem voor kunnen danken. Hij gaf de mogelijkheid voor Zijn volk om Hem weer in de tempel te gaan dienen, om samen op weg te gaan naar de komst van Christus de Verlosser.  De HERE maakt Zijn Woord waar, de HERE geeft Zijn kinderen alles wat ze nodig hebben. Dan zeg ik nooit: Zie je wel dat ik beter dan anderen ben omdat ik bij dat deel van mensen hoort dat de HERE dient en zo op weg is naar het Nieuwe Jeruzalem dat eens vanuit de hemel op de nieuwe aarde zal neerdalen.  Bid steeds weer met je hart, met een hart dat verdriet over eigen zonden kent dat de HERE jou geest wil opwekken. Dan geeft Hij Zijn Geest om Christus offer die jou met je hart tegen de HERE leert zeggen: Abba, Vader!

Dan wil je achter Christus aan. Dan wil je geen smoesjes meer bedenken om toch met de wereld mee te doen. Dan wil je voluit onder Gods volk leven, in Christus kerk en dan is het bouwen aan Christus kerk en het uitdragen van het evangelie het grote doel van je leven. Dan dank je de HERE dat je bij de rest van de wereldbevolking hoort die bij Christus en Gods verloste volk hoort. Dan wil je tijdens je leven vooral tempelbouwer zijn. Die tempel is Christus kerk op aarde. Dan wil je de HERE vereren en Zijn licht op aarde verspreiden. Dan klinkt uit jouw leven de uitnodiging kom toch tot Christus want dat is het echte verloste leven. Dat wil de HERE je geven. Wie zo leeft, zo op weg gaat dank alleen de HERE voor Zijn genadewerk in je leven.

Zo mocht Gods volk al waren ze maar een kleine minderheid op pad. In een volgende preek kom ik nog op die minderheid en het geven van geschenken terug. Ga achter Christus aan, laat de dienst aan hem samen met anderen je leven bepalen. Dan ben je op de goede, de eeuwig goede weg. Dank u HERE dat u onze geest wil opwekken uit genade alleen!

 

AMEN