Doet God alleen wonderen?

30-10-2015 16:02

 

DOET GOD ALLEEN WONDEREN?

 

De vraag die hierboven staat is een belangrijke vraag voor ons leven vandaag en als God het geeft morgen. Want hoe beoordeel je wonderen die om je heen gebeuren? Als iets in onze ogen een wonder is, is dit altijd iets dat van God komt?  Is elke bijzondere genezing na een gebed of een bevel door mensen uitgesproken altijd iets dat van de HERE komt?  Zijn alle mensen die op gebed een genezing doen dus van de HERE en is de gemeenschap om hen heen dus een echte kerk van Christus?  Dit is de reden waarom de vraag hierboven voor ons vandaag ook praktisch heel belangrijk is.

 

Verwarring

 

Er bestaat op dit punt nogal eens wat verwarring. Die verwarring wordt nog groter door een bepaalde vertaling van Psalm 86:10.  Wij gebruiken nog vaak de 1951 Vertaling en juist deze vertaling heeft op dit punt een nogal ongelukkig vertaling. We lezen daar: “Want Gij zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen.”

Ik heb eens wat om me heen gevraagd wat lezers denken als ze deze tekst zo lezen. Dan komt er steeds weer uit dat God alleen wonderen doet.  Buiten God om zouden er geen wonderen op aarde zijn. Toch is dit niet wat er in Psalm 86:10 staat.  Ik zal dit laten zien aan drie andere vertalingen die op dit punt beter weergeven wat er in deze tekst staat:

Statenvertaling: “Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.”

Herziene Statenvertaling:  “Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen.”

Nieuwe Bijbelvertaling: “U bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God.”

 

In deze vertalingen zie je dat het er om gaat dat de HERE alleen God is. Hij doet  wonderen maar er staat niet dat in de ogen van de mensen ook anderen geen wonderen kunnen doen.

Als het er over gaat dat de Here Jezus ook echt God, wordt nogal eens als argument gebruikt dat Hij wonderen gedaan heeft. Dat argument heeft waarde maar als dit het enige argument  is dat we kunnen noemen dan is dat toch niet genoeg. Ook anderen als de HERE doen wonderen. Dat zie je heel duidelijk als je de hele Bijbel leest.

 

Anderen als God doen wonderen.

 

Misschien klinkt het je nog wat vreemd in je oren dat ook bepaalde schepselen wonderen kunnen doen. Ik geef een paar voorbeelden uit de Bijbel.

a. Mensen die wonderen doen.

De Here Jezus legt er aan het einde van de Bergrede de nadruk op dat wie bij Hem hoort volgens de wil van Zijn Vader wil leven. Wie dat niet doet en toch zegt christen te zijn, kan het eeuwige leven vergeten. Dan komen ook wonderen of  krachten ter sprake. Lees maar mee in Mattheus 7: “ Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”  vs 21-23

Je ziet hier dat de Here Jezus het o.a. heeft over mensen die heel bijzondere dingen gedaan hebben. Die daarvoor zelfs een gebed of bevel in Jezus naam gebruikt hebben. Het leek er op dat ze in Jezus naam wonderen konden doen. Toch gaan ze verloren omdat ze niet echt in liefde voor Christus hadden geleefd.

Je ziet dit ook als de Here Jezus het heeft over de laatste periode in de geschiedenis voor Zijn terugkeer. Ook dan wijst Hij erop dat er mensen wonderen zullen doen maar dat dit nog niet betekent dat die van God komen. De wonderen op zich zorgen er nog niet voor dat ze dus echte knechten van God zijn. Je moet er op letten of ze wel de echte boodschap en de echte leer van Christus brengen. Als deze mensen je willen vertellen wanneer de Here Jezus terugkomt dan komen ze niet namens de HERE. Want de dag van Jezus’ terugkeer is voor ons mensen verborgen en dat blijft ook zo.

De Here Jezus zegt er dit over: “En als dan iemand tegen u zal zeggen: Zie, hier is de Christus; of zie, Hij is daar; geloof het niet.  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen te misleiden. Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd! Marcus 21:23 HSV

b. De duivel en zijn engelen doen wonderen

Mensen die wonderen doen staan soms in dienst van de duivel. Het woord duivel betekent verleider. De duivel en de andere gevallen engelen kunnen wonderen doen. We noemen die gevallen engelen ook wel boze geesten of demonen. De duivel wil door wonderen mensen laten geloven dat zij die een verkeerde boodschap brengen toch van Christus komen. Hij wil mensen zo bij de echte Verlosser en de echte God weghalen. Hij wil ze zo brengen tot ideeën en een manier van leven waardoor de HERE boos op ze wordt.

Dat de duivel echt heel indrukwekkende dingen kan doen of laten doen, lezen we heel duidelijk in Openbaring 13: “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.  En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.  En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.”  Vs 11-14  

Je leest hier duidelijk dat de duivel en zijn helpers alles proberen om mensen te verleiden. Om ze bij de HERE weg te krijgen. De duivel heeft echt grote macht. Luther noemde de duivel niet voor niets de aap van God. Hij aapt God na en komt daarin heel ver. Zijn macht is heel groot. Daarbij doet hij zich dan ook vaak voor als iemand die het beste met je voor heeft om je maar bij het echte leven met Christus weg te houden.

Als je deze dingen leest komt de vraag op of de duivel en de andere machten van de demonen toch niet net zo groot zijn als die van de HERE. De duivel kan veel maar kan hij ook alles wat God doet?   

 

De  HERE is God en niemand anders

 

Een wonder op zichzelf zegt nog niet dat iemand dus God is of dat iemand die dat wonder doet bij God hoort. Ook als mensen heel bijzondere dingen doen moet je je altijd afvragen of deze mensen echt leren en leven zoals Christus ons dat in de Bijbel leert. Dat is het eerste wat we hierbij  voor ons praktische leven als christen leren. Wie een andere leer brengt dan wat de Geest  ons in de Bijbel voorhoudt,  kan misschien wonderen doen maar toch moet je niet aan hem of haar verbonden willen zijn.

Nu blijft toch wel de spannende vraag over of de duivel en mensen die wonderen kunnen doen net zo machtig als de HERE zijn?

Het antwoord daarop is gelukkig heel duidelijk nee. Ik geef vanuit de Bijbel daarvoor een paar bewijzen:

 

a. De duivel aapt de HERE bij het begin van de plagen in Egypte heel duidelijk na. Dat begint wanneer Aaron de staf op de grond gooit die verandert in een slang. De tovenaars van de Farao kunnen dat ook. Dan laat de HERE zien dat Hij God is en niemand anders want Zijn slang vreet die andere slangen op.

De tovenaars kunnen in het begin op kleine schaal de HERE bij de plagen nog nadoen maar zij kunnen er niet voor zorgen dat plagen stoppen. Daarvoor is het gebed tot de HERE nodig!

De duivel kan een wonder van de HERE nooit ombuigen in zijn eigen voordeel. Als de HERE een weg door de zee voor Zijn volk Israël maakt, kan de duivel de Farao niet redden. Dan is het de HERE die de bondgenoot van de duivel met Zijn soldaten in het water dat weer terugvloeit,  laat verdrinken.   

b. Het gebeurt dat de duivel en mensen in zijn dienst wonderen doen. Maar die wonderen kunnen hen niet redden als ze voor God in het oordeel moeten verschijnen. Dan kunnen ze het Koninkrijk van God niet binnen komen. Dan komen ze onder het eeuwige oordeel waarvan we in Openbaring 20 lezen: “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.” Vs 10

c. De HERE doet wonderen waaraan de duivel niets kan doen en die de gang van de geschiedenis bepalen. Ik noem er een paar:

De HERE stuurt  Zijn Zoon naar de wereld om mens te worden uit de maagd Maria.  Wat de duivel ook doet hij kan het niet voorkomen. Hij krijgt het niet voor elkaar om de Here Jezus voor Zijn kruisiging dood te krijgen of om Hem zover te krijgen dat Hij met Zijn verlossingswerk stopt. Christus kan aan het kruis de overwinning uitroepen:  “Het is volbracht”.

De duivel kan er niet voor zorgen dat de Here Jezus dood blijft. Hij staat op en zorgt dat er oor en ooggetuigen zijn die daarvan kunnen vertellen. De Here Jezus gaat naar de hemel. De duivel kan Hem niet tegenhouden. Ook niet in het gebied waar de duivel en zijn helpers de grootste macht hebben. De Zoon van God trekt er als overwinnaar doorheen. Als de Here Jezus de hemel is binnengekomen probeert de duivel met Zijn leger in de hemel de macht te grijpen. Zie Openbaring 12:7-12.  Dan wordt hij voor altijd door Christus’ leger onder leiding van de aarstengel Michael verslagen en kan hij nooit meer in de hemel komen. God regeert, Christus regeert. Daarom kan de duivel er ook niet voor zorgen dat de kerk van de aarde verdwijnt. Daarom kan de duivel er niet voor zorgen dat Christus niet zou terugkomen en er geen nieuwe hemel en aarde zal komen. De duivel staat met al zijn macht en wonderen uiteindelijk met lege handen. De HERE overwint en laat wie in alle eenvoud Hem volgen op Zijn Woord in die overwinning delen.   

Laat je dus niet misleiden door mensen en machten die heel bijzondere dingen kunnen maar een andere boodschap brengen als de Geest ons in het Woord leert. Het tweede wat we hier dus leren is dat als de  verleiding op ons afkomt maar we  volgens Gods Woord in liefde voor God leven niets en niemand ons  het prachtige leven bij God kan afnemen. Dan hebben we hoe ziek we ook zijn en hoe moeilijk we het ook hebben toekomst en daar hebben we geen wonderen van mensen met een verkeerde leer en een verkeerd leven voor nodig.

 

Ds Rob Visser