Een week bij(bel)lezen over de wederkomst

21-06-2013 14:39

Hieronder vind je een voorbereiding op een startzondag in Dronten Noord in 2010. Met als thema de wederkomst.  Kan ook voor persoonlijke Bijbelstudie nuttig zijn. 

 

EEN WEEK BIJ(BEL)LEZEN OVER DE WEDERKOMST

 

Dag 1   Lezen:  Mattheus 24:23-31

 

Heeft geloven in de Here Jezus wel zin? Denk eens aan mensen die juist doordat ze in de HERE geloven in de gevangenis terecht komen. Denk eens aan de mensen die juist omdat ze overtuigd als christen leven nooit een goede baan krijgen.

Als je daarover nadenkt, is het  heel belangrijk om te weten dat de Here Jezus eens terugkomt. Dat jij er dan ook zeker bij zult zijn. Geen mens die op aarde geleefd heeft, zal dan gemist worden. Je leeft niet alleen voor de jaren tot je hier op aarde dood gaat. Er komt heel zeker het moment dat ieder mens die op aarde gestorven is er met lichaam en ziel weer helemaal bij is.

Voor je toekomst die dan nooit meer ophoudt, is het  beslissend of jij nu tot aan je sterven met Christus hebt geleefd. Het gaat erom dat je bij de echte Verlosser je leven zoekt. Niet bij mensen die zichzelf als redder voordoen maar heel andere dingen leren en doen dan wat er in de Bijbel staat. Dat zijn valse christussen en valse profeten. 

Die echte Christus komt terug als die indrukwekkende dingen gebeuren waarvan we gelezen hebben. Alleen dat past bij Zijn grootheid. Hij is de geweldige Verlosser waaraan zelfs de schepping moet gehoorzamen.

 

Vragen:

 1. Waarom zou de Here Jezus ons niet precies verteld hebben wanneer Hij terugkomt?
 2. Kan de aarde wel blijven bestaan als de zon niet meer schijnt en de sterren verdwijnen?

 

 

 

Dag 2  Lezen:  1 Korinthe 15: 51-58

 

Heel 1 Korinthe 15 is er vol van dat de Here Jezus uit de dood is opgestaan. Juist de opstanding en wat daaruit voortkomt,, laat zien dat je niet voor niets geloofd. Zonder Christus opstanding en de opstanding van de gelovigen op de dag dat Jezus terugkomt, zou geloven geen enkele zin hebben.

Wie met de HERE leeft. Wie in liefde aan Christus als zijn Redder en Heer verbonden is, zal eens op een heerlijke manier uit de dood opstaan. Al kan niemand meer iets van je lichaam ontdekken. Al zou met de meest nauwkeurige wetenschappelijke methode niets meer van je lichaam gevonden worden. Toch is er zekere hoop ook voor je lichaam. Ook als je lichaam en je hersenen in het leven op aarde zoveel gebreken vertoonden.

Paulus schrijft dat hij in ons gedeelte iets vertelt dat tot nog toe niet bekend was. Het lag nog verborgen. De Heilige Geest zorgt er voor dat we het nu te weten komen.

Als de Here Jezus terugkomt, zal er een geluid als van de bazuin op de hele aarde te horen zijn. En dan zullen de doden in een keer opstaan. Dan leeft iedereen met zijn of haar lichaam weer op aarde die hier eens geleefd heeft. De mensen die dan nog op aarde zijn, krijgen in een keer een lichaam dat niet meer dood kan.

De gelovigen die dan op die nieuwe aarde voor altijd mogen leven, krijgen  een lichaam zonder ook maar een gebrek. Dan is alle ziekte en gebrek uit je leven verdwenen en komt ook nooit meer terug.

Juist dat geweldige moet ons aanzetten tot een intens leven met de Here. Zie vers 58.

 

Vragen: 

 1. Vind je het moeilijk om in de opstanding van de doden te geloven?
 2. Over welke overwinning gaat het in vers 57?

 

 

Dag 3   Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

 

De Here Jezus komt terug!  Alle mensen zullen er dan bij zijn. De mensen uit alle tijden. Toch komt er al een zichtbare scheiding tussen de mensen als de Here Jezus van de hemel naar de aarde komt. Want van de mensen die opgestaan zijn,  gaat op een bepaald moment een deel de lucht in. Je leest dat in vers 17. Je ziet daar dat van de mensen die uit de dood zijn opgestaan  en de mensen die dan op aarde leven een deel de Here Jezus tegemoet gaan. Dat zijn de gelovigen van alle tijden.

De HERE zorgt ervoor dat de kerk van alle tijden op wolken richting de Here Jezus gaan. Dan ga je God en Redder begroeten. Wat ben je blij dat je naar Hem toe mag gaan. Je gaat Hem begroeten zoals dat in die tijd ook gebeurde als een koning naar een stad kwam. Het was dan onbeleefd, oneervol om de koning zomaar in de stad te laten komen. Je bewees hem de eer die hij verdiende door hem buiten de stad te begroeten.

Vader in de hemel zorgt dat Christus die eer ontvangt door Zijn volk op de wolken de Zoon van God te laten begroeten. Daarna gaan we samen met onze Koning en Redder op weg naar de aarde. Als een blij volk, dat zijn blijdschap niet op kan.

 

Vragen:

 1. Zie vers 18. Waarin ligt voor jou het bemoedigende, troostende, stimulerende van dit gedeelte in de Bijbel?
 2. Wat betekent het dat je in Jezus gestorven bent? Zie vers 16

 

Dag 4  Lezen:  Openbaring 1:1-8

 

De Here Jezus komt terug. Dat zullen alle mensen die ooit geleefd hebben ook met eigen ogen zien. Niemand zal dat geweldige schouwspel missen. Gisteren lazen we al dat de  gelovigen van alle tijden op de wolken de Here Jezus tegemoet gaan.

Al eerder zagen we dat alle mensen die op aarde geleefd hebben met hun lichaam op zullen staan. Dus blijft er een deel van de mensen op aarde achter. De mensen die tijdens hun eerdere leven op aarde niet in liefde met Christus verbonden waren.

Zij zien de Here Jezus komen. Zij zien hoe de kerk van alle tijden omhoog gaat om Jezus te begroeten. Zij zien de Here Jezus samen met de engelen en de gelovigen van alle tijden naar de aarde komen. Ook de mensen die Christus en Zijn kerk vervolgd hebben tot de dood toe.

Over deze mensen gaat het in het tweede deel van vers 7. Dat zijn de mensen die bang zijn, die rouwen als de Here Jezus terugkomt. Mensen van alle volken en stammen die op de aarde geleefd hebben, slaan zich dan op de borst. Dat was toen een teken van rouw. Het gaat er bij Jezus terugkeer niet om bij welk volk je hoort. Het gaat er om dat je bij Gods volk hoort door echt geloof. Wie in diepe liefde voor de HERE leeft, zal blij zijn als de Here Jezus komt. Wie niet echt met de HERE geleefd heeft, heeft dan voor zichzelf alleen  maar reden om te klagen. Dan wacht je alleen maar het oordeel.

 

Vragen:

 1. Zie vers 3. Wat zegt dit vers voor jou over echt geloven?
 2. Je leest in vers 4,5 een zegen die we vaak in onze kerkdiensten gebruiken. Wat heeft die zegen nu met vers 7 te maken?

 

Dag 5   Lezen: Openbaring 6:9-17

 

Als je leest wat er in de Bijbel allemaal over de dag staat dat de Here Jezus terugkomt, valt het op dat je ziet dat de een dan definitief veroordeeld wordt en de ander zijn definitieve beloning uit genade krijgt. Over dat oordeel lees je  heel duidelijk in Openbaring 6. Je ziet hier heel duidelijk dat de angst waar we het gisteren over hadden terecht is.

Alles lijkt voor wie niet bij Christus hoort op die dag dreigend. Het oordeel hangt in de lucht. Zon, maan en sterren stralen niet meer. Alles is zo donker! De wereld lijkt te vergaan. Zelfs de bergen blijven niet op de plaats staan waar ze altijd stonden. Zelfs als je rijk bent en je hebt schuilplaatsen kunnen bouwen, stellen die schuilplaatsen niets meer voor. De mensen zien dat Christus echt terugkomt. Ze zijn bang voor Zijn oordeel. Daarom hopen ze dat de bergen op hen vallen en ze voor altijd sterven. Dan denken ze door de dood te kunnen ontvluchten aan Christus’ oordeel. Maar zelfs dat is niet mogelijk. De dag van Christus terugkeer is een dag van oordeel. Ook voor de mensen die altijd hun verdiende oordeel ontlopen hebben. Zij die mensen gemarteld en gedood hebben, die mensen seksueel misbruikt hebben en dat nooit met echt verdriet beleden hebben, krijgen dan alsnog hun verdiende oordeel. De HERE is echt de rechtvaardige God. Zelfs de dood kan dan niet weghouden bij het oordeel van het Lam van God.

Vragen:

 1. Waarom wordt hier over de toorn van het Lam gesproken? Als Lam is Christus toch de Verlosser?
 2. Waarom komt de dag van Christus’ terugkeer niet meteen als wij er om vragen?

 

 

Dag 6  Lezen:  Johannes 5:24-29

 

De Here Jezus is teruggekomen. Dan is er een wereld die voor de gelovigen die erop wonen voor altijd  geweldig is. De gelovigen zijn de mensen die uit liefde en dankbaarheid voor Christus als christen zijn gaan leven. Daarbij hoort dat je goede werken gaat doen. Dat je goed wilt zijn voor anderen. Dat je wat die ene goede God wil, ook wilt uitleven in deze wereld. Wie het goede gedaan hebben, zullen dan ook opstaan om echt voor altijd het heerlijke leven op de nieuwe aarde te krijgen.

Hier zie je hoe de HERE bij Christus’ terugkeer een beloning geeft. Je leeft niet voor niets. Je hebt in dienst van Christus niet voor niets geleefd. Dat is geen beloning die jij verdiend hebt. Die beloning is door Christus verdiend toen Hij voor de gelovigen de straf aan het kruis droeg. Bij het geloof, bij het leven met Christus horen wel goede werken. Hoort wel dat je echt uit liefde goed voor anderen wilt zijn. Je leest dat ook in 2 Korinthe 5: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht..” Vs 10

Wie dus vanuit Gods liefde in deze wereld wil staan en er zo voor anderen wil zijn, is de dag van Jezus terugkeer een geweldige dag.

 

Vragen:

 1. Praat je wel eens met iemand die niet gelooft over het opstaan uit de dood? Waarom wel of waarom niet?
 2. Denk je niet dat het eigenlijk een heel goed onderwerp is om met ongelovigen over te praten? Waarom?

 

Dag 7   Lezen: Openbaring 21:1-7

 

Jezus komt terug. Wat levert dat nu op? Dat is een vraag die bij ons vaak voor in onze mond ligt. Als er iets gebeurt, moeten wij er iets aan hebben. Het lijkt soms ook alsof die nieuwe wereld zo geweldig is omdat wij het dan zo goed zullen hebben.

Let erop dat juist dat niet het belangrijkste is! Het allerbelangrijkste dat de HERE, de enige God de grootste eer krijgt. We hebben de verlossing en het leven op die geweldige nieuwe aarde alleen aan Zijn liefde en grootheid te danken. Je ziet dan ook dat het nieuwe Jeruzalem, waarin Christus kerk woont, mooi gemaakt is voor God. Om Hem blijdschap en eer te geven. Zie vers 2.

Wat is voor de gelovigen het allermooiste op de nieuwe aarde? Dat God bij Zijn volk woont. Dat je altijd dicht bij God als je Vader mag zijn. Dat door het bloed van Christus de schuldige afstand met Hem verdwenen is. Juist omdat Hij zo dicht bij Zijn volk is, is al dat moeilijke, dat onvolmaakte dan voor altijd verdwenen. Het heerlijke is dat de HERE dan je God is die nooit meer toelaat dat al het moeilijke dat je op aarde hebt meegemaakt ooit nog je leven zal binnenkomen. Je ziet dat je juist als gelovige alle reden hebt om uit te zien en te bidden om de wederkomst van Christus. Liever vandaag dan morgen.  

 

Vragen:

 1. Hoe stel jij je het leven op de nieuwe aarde voor?
 2. Je leest in 22:2 ook over bladeren die met genezing te maken hebben. Hoe kan dat als je in 21:3 leest dat er geen ziekte meer zal zijn?