Eerbied voor de ene geweldige God

16-05-2015 09:54

 

EERBIED GEVRAAGD VOOR DE ENE GEWELDIGE GOD

 

Waarom schrijf ik dit artikel? Omdat ik al meer om mij heen zie dat juist het gebrek aan eerbied voor de HERE toeneemt. Heel dicht om je heen. Tot in je eigen gemeente. Dat gebrek aan eerbied heeft een geweldige impact. Het leidt er toe dat de HERE niet echt gekend wordt en ook de Here Jezus niet. Juist als het zo dichtbij komt, raakt het je. Hoe moet het verder als zelfs bij bidden en bijbellezen de nodige eerbied en stilte heel moeilijk te krijgen is?

Gebrek aan eerbied leidt er ook toe dat mensen God tot verantwoording gaan roepen. Dat mensen als een soort rechter boven God en boven het Woord van God gaan staan. Alsof wij over de HERE zouden kunnenoordelen. 

De enige echte oplossing om weer eerbied te leren is dat we weer gaan zien wie de HERE is. Dat we Zijn grootheid weer gaan zien. Je kunt de HERE met niets en niemand vergelijken. Hij stijgt in alles wat goed is boven iedereen en alles uit. Het is zo belangrijk dat we zo de HERE weer leren kennen en met Hem omgaan. Ik wil in dit artikel mijn uitgangspunt nemen in Jesaja 40:9-31. Met als de belangrijkste vraag: Wie is God?

 

Israel is niet tevreden

 

Het volk Israel is voor het overgrote deel in ballingschap. Aan die ballingschap lijkt geen einde te komen. Voor het gevoel van velen zijn het de vorige generaties die de schuld voor de ballingschap zijn. Met hun leven is er niet zoveel mis denken ze. Ze komen dan ook met kritiek op de HERE. Die kritiek lees je in vers 27: “Jakob, waarom zeg je – Israel, waarom beweer je: Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?”

Juist aan een volk dat zo denkt en voelt, laat de HERE zien wie Hij is. Wat je daarom in diepe eerbied van Hem mag verwachten. Om je leven en wat er op deze wereld in onze tijd in het goede perspectief te zien is het onmisbaar om te zien hoe groot de HERE is. Om ook onze kinderen en jongeren te leren wat eerbied voor de HERE is. Om te leren om in een goede houding tot God te gaan. Het treft mij altijd weer als  we in vraag en antwoord 117 van de catechismus o.a. het volgende belijden: “Wat hoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?   ......... Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen om ons voor het aangezicht van Zijn majesteit te verootmoedigen.”

Let op dat woord majesteit. Dat wijst op de grootheid, de heerlijkheid, de luister van God. Die boven alles uitsteekt. Let ook op het woord verootmoedigen. Dat betekent dat je je klein en nederig voor de HERE weet. Je kijkt in diepe eerbied naar Hem op. Hij is goed en Hij weet wat de echte goede weg is. Van Hem verwacht je het.

Op het niet tevreden zijn van Israel reageert de HERE met te laten zien dat Hij onvergelijkbaar groot is. Hieronder zien we daarvan een glimp. In werkelijkheid is Hij nog groter.

 

Onvergelijkbaar groot

 

Het is opvallend dat de heilige Geest in Jesaja 40 meerdere keren laat horen dat je de HERE met niets en niemand kunt vergelijken. Je ziet dat in de vragen van vers 12-14. Het zijn frethorische vragen waarop het antwoord steeds weer moet zijn:Niemand!

Dan lees je in vers 18: “Met wie wil je Mij vergelijken, hoe is Hij uit te beelden?”

Kijk ook in vers 25,26: “Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen? Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?”

De HERE is met niemand te vergelijken. Hij is zoveel meer! Hij is zelfs de Schepper die alles wat je om je heen ziet geschapen heeft. Alleen door te spreken. Uit niets! Dat kan Hij. Dat kan Hij alleen.

De Bijbel is vol van die onvergelijkbaarheid van de HERE. Vol er van dat de HERE God is en niemand anders.

Hieronder een enkel voorbeeld:

1 Samuel: 2:2: “Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan U, geen rots is er als onze God.”

Psalm 89:6-8: “HEER, laat de hemel dit wonder prijzen, laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.  Want wie daar boven kan de HEER evenaren, wie van de goden zich meten met de HEER,  met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen, gevreesd bij allen die hem omringen?”

   Efeze 3:20,21: “ Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,  aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.”

Een kenmerkende reactie op de grootheid van God, die ook ons de goede weg wijst,  lezen we bij David in 2 Sam 7:18: “Wie ben ik, HEER, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht?”

Hij die boven alles uitstijgt verdiend onze eerbied, ons vertrouwen, onze verwondering.

 

De HERE onvergelijkbaar in macht

 

Het volk van God kan vertrouwen hebben ook nu ze in ballingschap zijn. Ze kunnen bouwen op de beloften die de HERE aan Zijn volk gegeven heeft. Ook als het gaat om de terugkeer naar het land Kanaan. Ook als het gaat om de verdere toekomst. De HERE is de in en in betrouwbare. Hij is ook de Almachtige die alles wat Hij beloofd heeft kan uitvoeren.

Over Gods onvergelijkbare macht lezen we in Jesaja 40 o.a. het volgende:

“Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.  .....  In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt hij als zandkorrels.  Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer.  De volken betekenen niets in zijn ogen, voor Hem zijn ze minder dan niets.

Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.  Hij maakt vorsten nietig,

de leiders van de aarde onbeduidend:  nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten, of hij blaast over hen, en ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf. ” 10.....15-17; 22-24.

Geen machthebber op aarde is met de HERE te vergelijken. Geen koning of keizer uit het verleden. Ook geen regeringsleider uit onze tijd. Hoeveel macht mensen op deze aarde ook hebben of zullen krijgen ze zijn bij God vergeleken nooit meer dan een druppel in een emmer of een stofje aan een weegschaal.

We beseffen dat eerbied voor mensen met veel macht nodig is. Als we vol respect naar bepaalde  mensen luisteren dan verdiend de HERE zoveel meer eerbied. Hij is zoveel meer! Als Hij spreekt, als uit Zijn Woord gelezen wordt verdiend en vraagt Hij al onze aandacht. Dan is vol aandacht stil zijn en luisteren met je hart de enig goede reactie.    

 

De HERE onvergelijkbaar als persoon

 

Wij hebben vaak onze eigen ideeen over hoe dingen zijn. Ook onze eigen ideeen over hoe God zal zijn. Ideeeen die dan ontstaan uit onze eigen ervaringen op deze wereld.  De geest laat zien dat de HERE boven al onze modellen zoals wij die vanuit de schepping kunnen bedenken uitgaat.

Ook dat lees je in Jes 40: “Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven?  Wie raadpleegt Hij, wie biedt Hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar de wijsheid? Wie toont hem de weg van het inzicht?” vs 13,14

Het is dan ook niet mogelijk om de HERE als persoon in iets van de schepping te vangen. Niet in een beeld. Zie vers 19,20. In helemaal niets. Hij is meer dan de hele schepping samen. Hij is de Schepper zelf! Hij is meer dan alles wat Hij geschapen heeft.

De HERE is de Heilige die met niets en niemand te vergelijken is. Toch mogen wij Hem kennen vanuit Zijn eigen Woord. Dat betekent dat wat de HERE over Zichzelf in de Bijbel zegt echt zo is. Zo is Hij! Maar altijd moet je er dan bij zeggen: Hij is nog groter dan wat we daar lezen.

Dat jij en ik Hem mogen kennen is een wonder. Je leert Hem juist kennen door Christus. In Hem zie je God. In de Zoon zie je de Vader. Dat is een geweldig voorrecht. Zelfs zo dat de Here Jezus daarvan zegt: “Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.  Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal hij je geven.  Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.” Joh 15:15-17

Je ziet tegenwoordig vaak dat dit zo vertaald wordt alsof  God ons vriendje is. Alsof eerbied er niet bij zou horen en alleen maar afstand zou geven.  Daarover gaat het hier zeker niet. Het vriend zijn van Christus houdt in dat Hij alles aan ons verteld heeft wat de Vader Hem verteld heeft. Hij houdt niets achter!    Heerlijk. Dan leer je God in Zijn grootheid, ook in de grootheid van Zijn liefde kennen. Dat leert je juist met diepe eerbied naar hem te komen. Vanuit de ongelooflijke liefde die Hij in Christus naar jou heeft laten toekomen. Dan wil je God nooit als je vriendje behandelen. Alstijd met tere liefde en diepe eerbied. Dan zie je ook Zijn liefdevolle zorg als Vader. Een zorg die je niet verdiend hebt.

 

 

De HERE onvergelijkbaar in herderlijke zorg

 

De HERE is onvergelijkelijk groot. Toch zorgt dat niet voor een onoverbrugbare afstand. Dat zorgt niet voor een afstandelijk staan van God tegenover Zijn volk. Hoe het volk Israel dat ook denkt in de tijd van Jesaja.

Je kunt als mensen denken dat de problemen zo groot zijn dat je niet verder kunt. Het kan lijken voor je gevoel dat God niet meer zorgt. Maar dan denken wij te klein van God. Wie zich aan de HERE toevertrouwt mag weten dat je dan kracht krijgt om door de grootste nood de toekomst te kunnen ingaan. Daarvoor geeft de HERE om Christus werk dan de kracht. De kracht van Zijn Geest.

De HERE is God. Hij is de eeuwige is die er altijd was en altijd zijn zal. Onbegrijpelijk maar toch want Hij is God en Hij alleen. Die eeuwige God is de herder voor wie tot Hem vlucht. De herder waarvan we lezen in vers 11: “Als een herder weidt Hij zijn kudde:

Zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien.”

Hij is de herder die Zijn schapen altijd kracht kan en wil geven. Ook in de menselijke uitzichtloosheid. Want Hij is God en Hij overziet alles en Hij brengt wie zich aan hem toevertrouwt daar waar alle moeite en elk gevolg van de zonden verdwenen is.

Hij kan dan ook in het slot van Jes 40 zeggen: “Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.  Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft hij macht in overvloed.”

Waar geen mens je meer een uitweg kan wijzen en kracht geven doet de HERE dat. De HERE is groot. Groot in macht en liefde, groot in verlossing en oordeel. Groot in alles.

Dat vraagt om echte eerbied. Laten we in kerkdiensten, thuis en op school elkaar en ook onze kinderen laten zien en merken dat bij het komen tot de HERE eerbied en verwondering past. Daarbij past dat je in diepe stilte luistert, bidt en ontvangen wilt. De HERE niet als ons vriendje maar als de Heilige God die door het wonder van Zijn genade onze Vader wil zijn. Dat vraagt echt om eerbied vanuit ons hart voor Hem de Drie-enige.

 

Ds Rob Visser