GA IN VREDE OP WEG NAAR 2016 Lukas 2:29,30

01-01-2016 13:33

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  65:1,2

Geloofsbelijdenis  artikel 13 NGB

Psalm  48:3,4

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2:25-39

Collecte

Psalm 27:1,2

Tekst: Lukas 2:29,30

Verkondiging van het evangelie

Gez 9

Dankgebed

Gez 40

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters

 

2015 is in haar laatste uren. Uren waarin we samen als gemeente eerst nog bij de HERE willen zijn. 2015 een jaar waarin veel gebeurd is. Een jaar waarin de wereld al meer in de greep van de angst kwam. Aanslagen, oorlogen, een grote vluchtelingenstroom. Het waren allemaal dingen die niet te stoppen leken.

Je zag ook in ons eigen land dat de tegenstellingen scherper werden en dat het soms heel grimmige vormen aannam. Zoals in Geldermalsen. Dan is het ook heel opvallend dat bepaalde politici weigeren om afstand van dit geweld te nemen. Dat zijn dingen die zorgen baren. Dat zijn ook dingen die velen onder ons bezighouden. Het is ook goed om in de wereld te staan en om de dingen die er om je heen gebeuren goed te kennen. Om ook wat er om ons speelt en waar  onze overheid zich mee bezig moet houden aan de HERE op te dragen. De HERE roept ons zelf op om voor alle mensen te bidden en in het bijzonder voor koningen en anderen die om ons heen bijzondere verantwoordelijkheden hebben. Ons gebed is dan als het goed is niet beperkt tot christenen die verantwoordelijkheid dragen maar echt voor alle mensen die van de HERE verantwoordelijkheden hebben gekregen.

Toch is er nog iets dat veel belangrijker is. Wat de echte grondslag van ons leven is of in ieder geval hoort te zijn. Dat komt naar voren als mensen  morgen bepaalde wensen uitspreken en elkaar die toewensen. Wat wens jij morgen de mensen die je tegenkomt toe?

Heel veel geluk?

Veel heil en zegen?

De beste wensen?

Een gezond 2016?

Een gezegend 2016?

Wat gaat het worden?  Met deze vraag hangt samen of en hoe je met vrede in je hart het volgende jaar ingaat. We zien ook hoe de HERE ons de weg wijst als ik jullie vanuit Lukas 2:29,30 het evangelie onder het volgende thema verkondig:

 

GA IN VREDE OP WEG NAAR 2016

 

Omdat jij Gods

1. verlossing hebt gezien

2.  heil  hebt gezien

3. zaligheid hebt gezien

 

1. Omdat jij Gods verlossing hebt gezien

 

Een gewone man. Zijn naam is Simeon. Er lijkt niet zoveel over hem te zeggen te zijn. We lezen ook niet zoveel over hem. Toch worden heel kort twee heel belangrijke dingen over hem gezegd. Hij was  rechtvaardig en vroom.  Als je op het leven van deze oude man let waren dat de dingen die opvielen. Wanneer je er op lette hoe hij leefde dan zag je zijn liefde voor de HERE. De dingen die hij deed en zei,  lieten zien dat hij volgens Gods goede geboden wilde leven. Volgens Gods recht. Dat wil niet zeggen dat hij nooit verkeerde dingen deed. Dat wil niet zeggen dat hij in alles volgens het Woord van God sprak. Hij was geen zondeloos mens. Wel zag je in zijn leven dat de koers steeds weer was dat hij de weg van de HERE wilde volgen. Of om het nu eens met de woorden van Galaten 5:25 te zeggen: “Laten wij door de Geest ook het spoor houden.”

Simeon doet dit uit liefdevolle verbondenheid aan de HERE. Het is niet zo dat hij het alleen doet omdat het nu eenmaal zo hoort. Simeon leeft niet volgens veel regels van de HERE omdat hij nu eenmaal conservatief is. Dan kan alles uiterlijk mooi lijken maar is het een soort afgodendienst met wat je nu eenmaal gewend bent. Nee, bij Simeon klinkt zijn hart vol liefde voor de HERE mee. Daar klopt het hart van zijn leven. Een leven voor de HERE. Dat zie je in dat tweede kenmerk van het leven van deze oude man. Hij was niet alleen rechtvaardig, hij was ook vroom (Vert51) of godvrezend (HSV).  Hij was een man die door het werk van de Heilige Geest  in diepe eerbied eerst naar de HERE ging luisteren voordat hij dingen deed of zei. Hij had in zijn leven de HERE leren kennen als de God die leeft. De God die uit genade voor hem als zondaar zijn Vader wil zijn. De God die de zondaar die buigt voor Hem en eigen zonden belijdt graag vergeving geeft. Simeon leefde in liefde en eerbied met en voor de HERE. Dat is het belangrijkste van zijn leven hoe onopvallend hij misschien voor velen ook was.

Vanuit die liefde voor de HERE. Vanuit het zien van eigen zonden en van hoe de zonde het leven op aarde negatief beïnvloed, ziet Simeon uit naar de komst van de Verlosser die God beloofd heeft.  Dan gebeurt er in het leven van Simeon iets bijzonders. Iets dat niet gebeurde met alle mensen die in die tijd vol liefde voor de HERE leefden. De HERE laat Simeon weten dat hij niet zal sterven voordat hij met eigen ogen op aarde de beloofde Verlosser gezien heeft. Hij zal  Christus dat is Gods Gezalfde zien. De Geest leidt hem nu zo dat hij op dat bewuste moment in de tempel is wanneer de Here Jezus daar als baby’tje ook is.  De Geest zorgt er voor dat Simeon weet: dit is Hem!  Hij neemt die kleine Verlosser, ook zijn Redder en Heiland in zijn armen. Wat mooi, wat ontroerend. Jouw God en Verlosser mag je als baby’tje in je armen nemen. Hij die jou van jouw schuld en verdiende straf gaat redden!

Hij kan dan ook niet anders dan de HERE danken en grootmaken daar in de tempel. Het leven komt in Gods huis tot zijn doel. Het leven dat eren van de HERE is.

Dan komen er uit de mond van Simeon o.a. deze prachtige woorden: “Nu laat U, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord,  want mijn ogen hebben uw heil gezien”.     

Simeon kan nu zo blij, zo dankbaar zo vol vrede de toekomst ingaan.  Hij kan nu zo vol rust en vrede sterven als de HERE hem uit dit leven op aarde roept. Die vrede met God is zo intens bevestigd! Hij heeft zelfs gezien, gevoeld dat de beloofde Verlosser gekomen is. Dat gaf hem en als het goed is ook ons vrede!  Dat geeft als het goed in alles, wat er ook in en om jou heen gebeurt,  de rust en de vrede om het nieuwe jaar in te gaan. Wie door Christus lijden voor eigen zonden rust gezocht heeft bij de HERE die kan het nieuwe jaar in wat er ook allemaal komt. Want je hebt dan Christus gezien en gevonden als je verlossing.

Even een opmerking tussendoor. Waarom heb ik de preek nu verdeeld in verlossing, heil en zaligheid?  Omdat voor het woord dat Simeon gebruikt als hij zegt:  “Mijn ogen hebben uw heil gezien” niet een Nederlands woord bestaat dat de hele betekenis weergeeft. Je ziet dat ook als je hier drie vertalingen naast elkaar neerlegt. Voor elke vertaling is een goede rede aan te voeren. De betekenis van elke vertaling ligt in dit rijke woord dat  Simeon hier gebruikt.

Hier de volgende drie vertalingen:

Vertaling 1951: “Want mijn ogen hebben Uw heil gezien.”

HSV: “Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.”

NBV:  “Want met eigen ogen heb ik de redding gezien.”

Simeon ziet de Here Jezus en zegt dat hij de verlossing of redding van en door God gezien heeft.

Wanneer God verlossing of redding stuurt betekent dit dat we ergens van gered, van verlost moeten worden. We zitten ergens in gevangen waaruit we bevrijd moeten worden.

Waarvan moet je nu gered, verlost worden om in vrede naar het nieuwe jaar te kunnen? Waarvan moet je verlost worden om zonder angst te kunnen sterven en de HERE na je sterven of na de wederkomst van Christus te ontmoeten?

We krijgen daarop in de Bijbel een heel duidelijk antwoord. Dat zie je heel duidelijk als we samen kijken in Psalm 130 en in Mattheus 1.

In Psalm 130 wordt heel duidelijk dat het de zonden in ons leven zijn die ons maken tot mensen die Gods oordeel verdiend hebben. Een bestaan altijd zonder Gods liefde en bescherming.  Wij kunnen onszelf daarvan niet redden. Wij maken uit onszelf de schuld alleen maar groter. Toch zingt en spreekt deze psalm ook over de vergeving. Hoe is die nu mogelijk? Kijk dan eens in het laatste 2 verzen: “Israël hope op de Here,

want bij de Here is goedertierenheid,

bij Hem is veel verlossing;

 Hij zelf zal Israël verlossen

van al zijn ongerechtigheden.” Vs 7,8

Hoe zal de HERE dat doen?  Je krijgt het machtige antwoord in Mattheus 1. Het is een engel van de HERE die Jozef vertelt wat er met Maria gebeurd is en hoe ze zwanger is geworden. We lezen dan in vers 21: “Zij zal een zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.”  De Here Jezus is de Verlosser, de Redder van de zonden. De echte Redder in de grootste nood. Simeon wijst Hem aan als de Verlosser!  Wie met Christus als Zijn Verlosser het nieuwe jaar ingaat, krijgt het heil van God.  Gods verlossing is meer dan allen bevrijding van straf. Je krijgt heil. Wat is dat eigenlijk? Daarover in het tweede punt.

 

2.  Omdat jij Gods heil hebt gezien.

 

Simeon heeft met eigen ogen Gods verlossing gezien en gevoeld. Hij heeft zijn Verlosser zelf in handen gehad. De Verlosser die  Simeon en al de anderen die bij Hem schuilen in de handen van God als hun Vader wil geven. Dat betekent verlossing en ook heil.

Wat is dat nu eigenlijk broeders en zusters?  Jongens en meisjes wat betekent dat woord heil nu eigenlijk? We hebben het ook meerdere keren over de Here Jezus als onze Heiland.  Voor ons waarschijnlijk een bekend en vertrouwd woord maar wat is het nu?  Wat betekent het nu als we elkaar mogen veel heil en zegen toewensen?

Heil is dat wat geheeld is. Als je gewond geraakt bent moeten de wonden helen. Ze moeten genezen. Het heil is het genezen leven. Simeon zegt dat hij het heil gezien heeft toen hij het Kindje Jezus zag en in zijn armen nam. Hij die jou en mij het genezen leven kan geven, is gekomen! Hij is niet alleen als kind gekomen. Hij is ook volwassen geworden. Hij heeft zich door anderen laten mishandelen. Geestelijk en lichamelijk.  Het kan zijn dat jij met heel veel geestelijke en lichamelijke zwakheden en verwondingen op de grens van 2015 en 2016 staat. Dat je je afvraagt hoe het met jouw gewonde leven of het gewonde leven van kinderen of andere geliefden moet gaan.

Het lijkt er op dat genezing zowel lichamelijk als psychisch niet mogelijk is. Hoe dan verder?    

Er is geen arts, geen mens, geen deskundige meer die nog echt kan helpen. De dood komt dichterbij. Zoals dat ook voor de oude Simeon dichtbij gekomen was.

Toch kan hij zeggen dat de Here hem in vrede laat gaan. Ook in vrede op weg naar de dag van zijn sterven. Hoe kan dat?  Omdat Christus voor hem en allen die met hun hart en leven op Christus gericht zijn Gods heil verdiend heeft. Hij is het die voor jou en mij in het nieuwe jaar verdiend heeft dat als het moeilijk wordt  de HERE als een Vader om je heen blijft staan op het gebed. Hij blijft je dragen ook als de wonden heel erg zijn. Christus heeft verdiend dat als de wonden in dit leven niet verdwijnen ze in de hemel en op de nieuwe aarde voor altijd weg zijn! Christus de Heiland, de grote Geneesheer heeft daar dan voor gezorgd. Hij is het die je dan de zaligheid geeft. Daarover nog in het derde punt.

 

3.  Omdat je Gods zaligheid hebt gezien

 

De Here Jezus is ook de Zaligmaker. Bij veel gelovigen is het een bekend woord bij anderen is het een woord geworden wat nog heel weinig gebruikt wordt.  Wat is het nu als er over de eeuwige zaligheid gesproken wordt?  Of als er gezegd wordt het gaat er om dat je zalig wordt?

Je hoort mensen nog wel eens in het gewone taalgebruik zeggen als ze gegeten hebben: dat was zalig!   Het was af, het was heerlijk!

Die Here Jezus die door Simeon in zijn  handen genomen wordt, redt van de straf op de zonden! Hij is het ook die zorgt voor genezing. Al de wonderen die er op de aarde tijdens Zijn leven waren laten dat zien. Met dat genezen en geredde leven kom je in de zaligheid, in de volle vrede met God te leven. Je komt in een leven dat af is, dat heerlijk is, dat vol is van Gods liefde. Echt vol! Heb je daar weleens over nagedacht?  Vol betekent dan namelijk dat er voor iets anders geen plaats meer is. Dat er ook niets leeg blijft waar toch weer iets in kan kruipen waardoor het leven toch weer geïnfecteerd wordt door moeilijke dingen of een stukje afstand van God. Nee, de zaligheid laat zien dat je leven dan echt vol is van de HERE en een leven met Hem. Geen virus of bacterie kan daar nog tussen komen. In Christus heeft Simeon de zaligheid gezien en gevoeld. In Christus is dat volle heerlijke leven verdiend. De heerlijkheid waar het leven een prachtig feest is. Wat ben je dan blij met een leven helemaal volgens Gods wil. Daar heb je nooit nodig om je te bedrinken of om andere dingen te gebruiken die je laten vergeten wat er in je leven aan de hand is. Nee, je leven is vol van een en al geluk. Gelukkig in Christus, gelukkig in God. Dat maak je dan na je sterven of na de wederkomst ook voor 100% elke dag, elke minuut, elke seconde bewust mee.  Dat verveeld nooit en daarvoor breng je steeds weer blij en gelukkig de dank aan Christus als jouw Verlosser, jouw Heiland, jouw Zaligmaker.

Een ding is belangrijk en goed namelijk dat je verbonden aan deze Christus het oude jaar uitgaat en het nieuwe jaar ingaat. De ogen en het hart gericht op Christus. Je handen gelegd op Gods beloften.  Als je zo op weg gaat dan is het echt goed. Wie dat niet wil moet bedenken dat je een toekomst tegemoet gaat zonder verlossing, zonder genezing, zonder geluk.

Kies dan nu wie je op weg naar het nieuwe jaar dienen wilt. Jezelf in eigenliefde zonder toekomst of dat je Christus met de handen van geloof omhelst.   Dan leef je! Ook in 2016.

 

AMEN