Gelukkig wie de Openbaring horen en bewaren Openbaring 1:1-3 (Preek 1 reeks Openbaring)

01-01-2016 13:36

 

ORDE VAN DIENST

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  119:3,40

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:  Openbaring 1:1-8

Psalm  19:3,4

Schriftlezing: Openbaring 22:6-21

Psalm 93

Tekst: Openbaring 1:1-3

Verkondiging van het evangelie

Gezang 31

Geloofsbelijdenis  Artikel 3,5 NGB

Dankgebed

Collecte

Gezang 34:1,4

Zegen 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Een nieuw jaar. Al weer 2016. Een jaar waarvan we echt niet weten wat het ons brengen gaat. Komen er grote aanslagen? Gaan ze er ook in ons land komen? Zullen ook mensen die dichtbij ons staan erdoor getroffen worden?

Hoe zal het met ons als gemeente gaan?  Gaan we samen op de weg van de vrede? Gaan we samen door het werk van Gods Geest bouwen aan onze gemeente en ook samen met andere gemeenten? Gaan we zo in deze wereld een lamp zijn die helder en aantrekkelijk schijnt? Die mensen buiten de gemeente laat verlangen om meer van Christus te weten omdat ze in de gemeente die bijzondere liefde van en voor de HERE zien. Gaan we zo met elkaar om en beginnen we daarbij dan bij ons zelf en niet bij de kritiek op anderen?  Zijn dat de grote dingen waar het ons in het nieuwe jaar om gaat en vallen we elkaar niet met kleine dingen lastig juist omdat het ons niet om onszelf maar om de HERE en de bouw van Zijn Koninkrijk gaat?

Hoe zal het met jou, met u persoonlijk gaan?  Je kunt daar positieve of negatieve vermoedens hebben. Dat mag ook maar we weten ook dat onze levens soms ineens een heel andere wending nemen.  Je hebt je blijdschap, je hebt je zorgen, je hebt de dingen waar je nu zo dankbaar om bent en er zijn de dingen die als een steen op je hart liggen. Waar vind je goede koers en waar vind je nu het houvast voor het nieuwe jaar?  Is wat er in je leven, in het leven als gemeente en in de wereld gebeurt  een aaneenrijging van toevalligheden?  Of is het anders en kunnen we daar juist vanuit de Bijbel als het Woord van God meer over zeggen?  We beginnen dit jaar door te luisteren naar de HERE vanuit wat de Geest ons in Openbaring 1:1-3 zegt.

Ik verkondig jullie op de eerste dag van het nieuwe jaar de goede boodschap van Christus onder het volgende thema:

 

Gelukkig wie de Openbaring horen en bewaren

 

1.  De Openbaring van Jezus Christus

2. De Openbaring aan Zijn dienstknechten

3. Want de tijd is nabij

 

1. De Openbaring van Jezus Christus

 

Het boek Openbaring. Een prachtig boek. Een boek dat de kerk van Christus, dat het volk van God zo nodig heeft. Een boek dat we ons niet uit handen moeten laten slaan doordat mensen zeggen: Ach het is zo’n moeilijk boek en je kunt er alle kanten mee op.  Dat laatste is zeker niet waar als je dit boek in het geheel van Gods woord leest. Waarom is dit boek nu zo’n belangrijk boek voor ons? Omdat het ons laat zien wat er in de tijd tussen Christus’ hemelvaart en Zijn terugkeer gaat gebeuren. Niet in de zin dat we moeten speuren naar allerlei  gebeurtenissen en dan zeggen: kijk deze gebeurtenis stond al in het boek Openbaring. Nee, maar wel in die zin dat Christus ons hier de grote lijnen van de geschiedenis laat zien van hemelvaart tot wederkomst.

Dat is belangrijk want dan zie je ook als er moeilijke tijden voor  Christus kerk aanbreken. Als je in een tijd van vervolging leeft. Of je maakt mee hoe een geweldige natuurramp of geweld of economische crises ons treft we niet hoeven te denken dat Christus niet regeert. Dan zie je hoe ook deze dingen in de tijd tot de wederkomst gebeuren en voor ons een voetstap zijn op weg naar de wederkomst. Zo is het boek Openbaring ook in de tijd tot de wederkomst een troostboek voor de kerk. We hopen in de komende tijd en jaren daarvan prachtige dingen te zien vanuit dit boek.

Je hoort veel mensen die spreken over het Bijbelboek Openbaringen.  Iets anders wat opvalt als het over dit boek gaat is dat er gesproken wordt over de Openbaring van Johannes.  Je ziet in onze vertaling boven dit Bijbelboek staan: De Openbaring van Johannes. Het zijn allemaal wat ongelukkige aanduidingen van het laatste Bijbelboek.

Het is goed om er eens op te letten hoe de Geest zelf dit Bijbel boek noemt:

Openbaring van Jezus Christus.  Dat is de titel die de Geest boven dit Bijbelboek plaatst.  Dit boek is openbaring. Dat betekent dat het dingen onthult die tot nu toe onbekend, geheim waren.  Het laat ons dingen zien die wij nog niet wisten. Die alleen bij God bekend waren. Hoe het op weg naar de terugkeer van de Here Jezus zal gaan en wat er dan gaat gebeuren vertelt Jezus Christus ons in dit boek.  Hij doet dat door veel beelden te gebruiken. Beelden met een duidelijke betekenis. Deze Openbaring is niet een of ander menselijk geschrift waar iemand door veel beelden allerlei   voorspellingen over het vervolg van de geschiedenis doet. Zoals o.a. het beroemde boek van Nostradamus of van ziener van Rensburg. We hebben niet met een of ander geheimschrift te maken.  We hebben niet te maken met menselijk fantasieën of met een of ander occult geschrift waarin demonen of geesten de hand hebben.

Nee, het is de Openbaring die van Jezus Christus komt!  Van de door God Gezalfde Koning en Verlosser die nu als Koning van de koningen vanuit de hemel regeert. Dan is het de Geest die nog meer benadrukt dat we hier met een in en in belangrijk boek te maken hebben. Echt een van de boeken van God die in de Bijbel thuishoort. Deze Openbaring van Jezus Christus is Hem door God gegeven. Die Openbaring is  zoals wij die nu door het opschrijven van Johannes gekregen hebben in en in betrouwbaar. Waarom? Omdat we hier lezen  wat God aan Jezus Christus gegeven heeft en door een engel aan Johannes getoond is. De Drie-enige God stuurde een engel om wat Jezus Christus vertelt heeft en wat Hij volgens dit boek in de toekomst gaat doen aan Johannes te laten zien. Die engel is een dienstknecht van God en Christus. Iemand die dus helemaal in dienst van God staat en daarom zegt en doet wat de HERE zegt.  Dan is er nota bene nog iets dat de volledige betrouwbaarheid van dit boek  onderstreept. Dat lees je in vers 2. Als verteld is dat een engel in dienst van God en Christus deze Openbaring aan Johannes heeft laten zien, lezen we van Johannes: “Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.”

Nu moet je letten op de woorden getuigd en getuigenis. Johannes vertelt in dit boek als getuige wat hij echt gezien en gehoord heeft. Dat is echt de waarheid want het is het getuigenis van Jezus Christus. Jezus Christus is zelf de waarheid! Joh 14:6. Wat Hij vertelt als getuige is niet anders als de feiten ook voor de toekomst. De feiten die Christus door een engel aan Johannes heeft laten zien, lees je in het boek Openbaring.  Je ziet dat de Geest ons overstelpt  met bewijzen dat het hier echt om de waarheid gaat. Het bijzondere is dat het zelfs om de waarheid voor de toekomst gaat. We horen in dit boek waarom wie met Christus in liefde verbonden is en ook de gemeente die zo aan Hem verbonden is met vertrouwen in 2016 en de eventuele verder toekomst kan leven. Deze boodschap blijft niet verborgen maar komt van God door Jezus Christus die een engel gebruikt tot Johannes. Johannes houdt wat hij ziet en hoort niet voor zichzelf. Hij mag dat ook niet. Johannes moet zorgen dat deze boodschap  bij Christus’ dienstknechten uitkomt.  We letten daarop in het tweede punt.

 

2. De Openbaring aan Zijn dienstknechten

 

Het is niet zo dat Christus hier aan Johannes iets laat zien dat met Johannes dood zijn graf mee in mag gaan. Johannes krijgt als apostel op zijn hoge leeftijd nog een belangrijke opdracht voor de kerk tot aan Christus terugkeer. Wat hij nu te zien krijgt,  moet hij opschrijven en dat boek moet verstuurd worden aan 7 kerken in Klein-Asia. Kerken die allemaal in het huidige Turkije te vinden waren. Jezus Christus dicteert zelfs 7 brieven. Aan elk van die kerken een brief die laat zien hoe het er echt met ze voorstaat en wat ze moeten doen om echt kerk van de Here Jezus te zijn en te blijven.

Deze 7 kerken vertegenwoordigen de hele kerk van Christus voor wie dit boek bestemd is. Je ziet hier dat dit boek ook echt bedoeld is om deel van de Bijbel uit te maken. De inhoud van dit boek is van belang voor alle dienstknechten van Christus totdat Hij terugkomt.

De gelovigen worden dienstknechten of slaven genoemd. Jezus Christus is onze Heer.  Wie in Jezus Christus als zijn of haar Verlosser van eigen schuld en zonden gelooft,  volgt en gehoorzaamt Hem ook als je eigen Heer. Als de Persoon die alles over je te zeggen heeft. 

Het geweldige is dat de Zoon van God die onze Heer is ons als Zijn vrienden behandelt. Hij laat ons weten wat er gaat gebeuren. Hij gaat vertrouwelijk met ons om.  Psalm 25:14  De HERE God

behandelt ons als Zijn kinderen die Hij moed en kracht voor de toekomst wil geven. dat Jezus Christus ons hier behandelt als slaven die Zijn vrienden zijn zien we als we Joh 15:15 lezen: “Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.”  Hij maakt ons in het boek Openbaring bekend wat Hij van de Vader heeft gekregen.  

Hij vertelt ons “wat  “weldra moet geschieden”, wat “spoedig moet geschieden”. HSV  Hier ligt een prachtige bemoediging voor het nieuwe jaar voor wie in liefde voor Christus leeft.  Hier laat Christus ons zien dat de geschiedenis van deze wereld geen aaneenrijging van toevalligheden is. Het is niet zo dat in het nieuwe jaar er allerlei dingen gebeuren die de Here God verrassen en waarop Hij dan maar weer een antwoord  moet vinden. Het is niet zo dat Vader, Zoon en Geest van tijd tot tijd in spoedberaad bij elkaar moeten komen omdat ze moeten gaan bedenken hoe het allemaal verder moet.

Nee, ondanks de ellende door onze zonden en door  het werk van de duivel regeert Christus zo dat Gods plan op weg naar de nieuwe hemel en aarde uitgevoerd wordt. Wat er dan allemaal gaat gebeuren dat gaan we in het vervolg van het boek Openbaring zien. Ons grote houvast is dat de HERE in de uitvoering van Zijn plan van verlossing niet opgehouden wordt. Hij werkt met spoed, onafgebroken aan de uitvoering van Zijn plan. Niemand kan Christus regering stukbreken en niemand kan Zijn gang naar Zijn terugkeer vertragen. Er word t echt volgens plan aan gewerkt zonder dat de omstandigheden voor vertraging kunnen zorgen.  Je kunt echt met een gerust hart je leven in het nieuwe jaar in Christus handen als je Heer en God leggen. Wie dat doet is gelukkig en heeft een en al oor voor Christus boodschap. We zien dat in het derde punt.

 

3.  Want de tijd is nabij

 

De Geest neemt ons nu mee naar een kerkdienst. Bedenk hierbij dat de meeste mensen in die tijd niet konden lezen. Dus voor het kennen van Gods Woord en dus ook van het boek Openbaring waren mensen helemaal afhankelijk  van het voorlezen.  De man die voorlas in de dienst had een heel belangrijke functie. Hij wordt hier gelukkig genoemd als hij graag het boek Openbaring voorleest. Als hij dat doet uit liefde voor Christus en Zijn gemeente.  Niet alleen de voorlezer is gelukkig ook ieder die deze woorden van God hoort en ze bewaart!  Wie dat doet hoort bij Christus als de Verlosser, ieder die dat doet is gelovig kind van God. Wie zijn of haar Bijbel met aandacht leest, wie in dit nieuwe jaar met een gelovig hart naar de verkondiging ven het Woord luistert is zalig. Die heeft vrede met God.

Dat vraagt van de prediker dat hij alleen Gods Woord verkondigt. Niet zijn eigen mening, niet zijn eigen gedachten en fantasieën maar wat de HERE ons in Zijn Woord dus ook in het boek Openbaring vertelt. Dat vraagt van ons als hoorders in dit nieuwe jaar dat we persoonlijk en als gemeente echt hoorders willen zijn. Echt willen luisteren naar wat we in de Bijbel lezen en wat ons vanuit de Schrift in de kerkdiensten verkondigd wordt. Om dat Woord in ons leven te bewaren.  Dat betekent dat we het Woord van God in ons hart willen laten wonen, dat we ons leven daardoor willen laten leiden. Dat we vanuit de rijkdom van Gods verbond echt door de Geest nieuwe mensen willen zijn. Die in hun leven een leven willen leiden waarbij we het Woord van God bewaren en daardoor uitleven en daarvan met woord  en daad getuigen.

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de tijd nabij is. De dag van Jezus’ terugkeer komt elk jaar, elke maand, elke week, elke dag, elke minuut dichterbij. Christus werkt met haast aan de uitvoering van Gods plan dat daartoe leidt.  Wees dan klaar om de HERE  te kunnen ontmoeten zodat je op de nieuwe aarde mag blijven leven en niet voor eeuwig weggestuurd wordt. Laten we bedenken wat de apostel Johannes eerder schreef in zijn eerste brief:

“En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.” 2:28

De tijd is nabij. Christus werkt naar die dag toe. Wie door de Geest bewogen Gods woorden bewaart, leert verlangen naar de dag dat Christus terugkomt op de wolken. Dan kan jou niets beters gebeuren. Kom Here Jezus kom toch dit jaar. Laten we er in geloof allemaal klaar voor zijn! Here Jezus kom liever vandaag dan morgen.

 

AMEN