Gen 3:15b De HERE komt na de zondeval met Zijn genadige belofte (2) advent 2

30-11-2015 07:47

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum   (Toelichting)

Vrede-Zegengroet

Psalm 2:1,2

Gezang 1:1

 Lezing van Gods wet

Gezang 1:13

Gebed

Schriftlezing:  Openbaring 12:7-18

Gezang 7: 1,2,3,4  

Tekst:   Genesis 3:15b

Verkondiging van het evangelie

Psalm 72:6,7,8

Dankgebed

Collecte

Psalm 68:7,13

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Strijd.  Ken jij veel strijd in je leven?  Is het leven van een christen een strijd of wordt het leven van Gods kinderen door vrede getypeerd?

We lezen in de Bijbel veel over vrede maar ook veel over strijd.  Als je naar de geschiedenis kijkt zie je dat mensen het altijd weer over vrede en liefde hebben en toch is er steeds weer de strijd, de jaloezie, het wantrouwen en ga zo maar door.  Jammer genoeg is dat niet alleen zo in de wereld maar ook in de kerk.  En laten we het dan maar eens heel  dichtbij halen. Hoe kijken wij naar elkaar in de gemeente?  Is dat vanuit vertrouwen, vanuit liefde omdat de HERE ons elkaar gegeven heeft.  Of speelt er toch ook veel wantrouwen waardoor we vaak nogal kritisch naar elkaar kijken?  Zijn we er op gericht om samen te groeien in geloof en ook als we denken dat de ander iets anders denkt of zegt dan wat wij niet  gewend zijn dat we dan eerst eens vragen wat de ander bedoelt. Waarom de ander dingen anders lijkt te doen dan jij of ik gewend zijn er dan naar te vragen waarom de ander het zo doet.  Gaan we eerst met elkaar in gesprek,  gaan we dan samen de Bijbel openmaken en samen naar de belijdenis kijken om te zien wat de HERE zegt en wat dat in ons leven samen dan betekent?   Zoeken we samen de vrede vanuit het Woord van Christus of zijn wij met onze gevoelens en gedachten de norm en leidt dat zonder doorpraten tot wantrouwen en als je niet uitkijkt tot strijd?

Strijd hoort bij het echte geloof. Welke strijd is dat? Vrede hoort bij het echte leven met de HERE. Wat is die vrede?  We gaan er iets van zien als ik jullie het Woord van de HERE onder het volgende thema verkondig:

 

DE HERE KOMT NA DE ZONDEVAL MET ZIJN GENADIGE BELOFTE

1. De belofte van strijd  (vorige preek)

2. De belofte van overwinning

 

2.  De belofte van overwinning

 

We gaan net als vorige week weer terug naar het paradijs.  De HERE spreekt na de zondeval een ongelooflijke belofte uit.  We hebben vorige keer gezien dat de HERE zegt dat Hij vijandschap zal zetten. Hij gaat er uit genade alleen voor zorgen dat we niet  allemaal als mensen als een stelletje verslaafden achter de duivel aan zullen lopen. Hij zal er voor zorgen dat er mensen komen die vanuit hun hart tegenover de zonden en de duivel gaan staan. Mensen die tegenover de zondige wereld en tegenover hun eigen zondige hart gaan staan.  Dat is wat vroeger de anti-these werd genoemd. De antithese tussen geloof en ongeloof, de tegenstellig van een leven uit de genade of uit de de zonde.  Daarbij gaat het dan niet om wat je gewend bent of bij welke groep je hoort maar een leven op en volgens de stem van de Goede Herder.  Dan gaat het niet alleen om de tijd van toen in het paradijs en net daarna maar ook om ons leven vandaag en in de toekomst.

Dat heeft alles te maken met het zaad, het nageslacht dat de HERE hier al aan Adam en Eva belooft.  Het is juist dat zaad  dat voor de uiteindelijke overwinning en daarmee voor de volle vrede gaat zorgen.  Het is er een in het bijzonder die het zaad, de nakomeling  is die voor die overwinning gaat zorgen.

Dat het uiteindelijk om die ene gaat zie je ook in Galaten 3:16:  “Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.”

Over hem gaat het als het tweede deel van Gen 3:15 begint met het woordje: dit. Dit slaat terug op zaad. De ene die voor al de gelovigen opkomt, die in de Bijbel ook de Eersteling genoemd wordt. Dit betekent o.a. dat Hij de hele oogst vertegenwoordigt.   De Ene dat is de Here Jezus. Dat is de Verlosser die vanuit die 100% liefde van God en de 100% onverdiende liefde voor Gods uitverkoren kinderen de strijd zal aangaan met de duivel en al zijn volgelingen. De HERE belooft hier in het paradijs na de zondeval  dat voor wie bij Christus hoort het paradijs  niet voor altijd een verloren paradijs zal zijn. De strijd die de Here Jezus voor de kerk van alle tijden zal aangaan zal een zware strijd zijn. Het zal voor Hem onnoemelijk zwaar zijn. Het zal pijn doen en voor pijn en verdriet zorgen.  Het is echt zo dat alleen door strijd heen er de overwinning kan komen.

Die pijn, die strijd, die eenzaamheid, dat dieper lijden dan ooit een ander mens gedaan heeft, doet Christus voor het zaad dat verlost moet worden van eigen schuld. Voor jou en mij. Wat is het belangrijk dat jij en ik Gods belofte die hier al klinkt echt met liefde aannemen. Dat jij en ik ons toevertrouwen aan de Verlosser die hier al beloofd is. Wat spreekt uit Zijn strijd en overwinning er een liefde die een beroep doet op jouw en mijn hart. Als we die afwijzen blijven we onder Gods oordeel liggen. Dan komt er nooit echte vrede en rust in ons leven. Laten we vanuit onze tekst nu iets zien van de strijd en de overwinning van die Ene grote Nakoming die de HERE hier beloofd heeft en die echt gekomen is.

We lezen dan de Verlosser die komt de kop van de slang, van de duivel zal vermorzelen.  Dat zal niet gemakkelijk gaan. De HERE spreekt hier in de slang de duivel aan en zegt dan: “en u zult het de hiel vermorzelen”.  Heb je er wel eens aan gedacht hoe verschrikkelijk zeer het doet als jouw hiel helemaal  tot puin gemaakt wordt. Er is niets anders van je hiel over dan een brok bloed en fijn gemalen botjes. Dan ben je echt heel ernstig gehandicapt. Met constant pijn. Het blijft niet zonder heel veel pijn en verdriet als de Verlosser komt en met Zijn voet als de overwinnaar de kop van de duivel gaat vermorzelen.  

Waar zie je die strijd? Waar zie je nu gebeuren wat de HERE hier in het paradijs al belooft? Ik ga jullie meenemen op een korte reis door het leven van de Here Jezus. Zodat je ziet hoe er gestreden is om de overwinning. Hoe er om jou en mij gevochten is. De uitslag van die strijd betekende of echte hoop en leven voor wie met de HERE leeft of voor iedereen alleen maar het uitzicht op de hel.

Dan gaan we naar de tijd dat de Here Jezus net geboren is.  Hij is samen met Jozef en Maria in Bethlehem. Alles lijkt zo vredig. De engelen hebben van vrede gezongen in de velden van Efrata,  de herders zijn gekomen om de kleine Jezus te aanbidden, de wijzen uit de Oosten zijn gekomen om hun geschenken namens de wereld aan de beloofde Verlosser die gekomen is te brengen. Alles lijkt zo mooi. Maar de duivel is met zijn duivels geweld zo dichtbij. Koning Herodes is met zijn soldaten op weg om alle de jongetjes onder 3 jaar in Bethlehem dood te maken. Dan is Gods belofte voor altijd weg. Dan heeft de duivel gewonnen en kunnen we de echte vrede voor altijd vergeten. Je ziet hier wat we in Openbaring 12 gelezen hebben: “En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.” vs 4

De door God gestuurde Verlosser moet vluchten. De HERE waarschuwt Jozef in een droom. De Here Jezus moet lijden. Hij moet vluchten terwijl Hij de koning is. Hij vlucht om ieder die op aarde vlucht voor onrecht en op Hem zijn of haar leven bouwt  hoop en uitzicht te geven. De duivel wil niets liever dan de Here Jezus uitschakelen.

Een ander voorbeeld is als de Here Jezus 30 jaar geworden is en zich openlijk als de enige echt Redder aan Gods volk presenteert. De Here zelf heeft met Zijn stem uit de hemel en door het neerdalen van de Heilige Geest op de Here Jezus Hem als de beloofde Verlosser aangewezen. Daarna gaat de Here Jezus naar de woestijn. Dan zie je daar weer de gemene oude slang, de duivel  komen. Eerst heeft hij geprobeerd de Here Jezus met geweld van de aarde weg te krijgen. Nu laat hij weer een heel ander gezicht zien. De duivel heeft veel gezichten en tactieken. Wat hij bij de Here Jezus nu probeert is om Hem te verleiden. Hij doet alsof hij de grote vriend van de Here Jezus is.  Als Jezus nu eens van stenen brood maakt terwijl hij 40 dagen  gevast heeft. Meerdere van jullie jongelui weten hoe het voelt als je een dag  niet gegeten hebt en dan alleen gedronken. Moet je je eens voorstellen dat je zo 40 dagen geleefd hebt en iemand herinnert je er aan dat jij de macht hebt om van de stenen die je ziet liggen brood te maken.  De duivel is zo slim!  Hij zegt tegen de Here Jezus dat het een geweldig idee is om zo aan de mensen te laten zien dat Hij de Zoon van God is!  Alles is er voor de duivel op gericht dat de Here Jezus gaat zeggen dat Hij  niet verder gaat lijden. Dat Hij het niet voor Gods uitverkoren kinderen over heeft om zijn hiel te laten vermorzelen. Een tijdje later komt de verleiding van de duivel ook heel sterk op de Here Jezus af als de satan zegt dat Hij maar een keer voor hem hoeft te knielen.  Een keer maar en de Here Jezus krijgt zoveel macht en eer en hoeft niet meer de weg naar het kruis onder Gods oordeel te gaan.  De duivel doet zich voor alsof hij het beste met de Here Jezus voor heeft.

Zo werkt de duivel nog steeds. Hij zal jou en mij nog steeds dingen laten horen, zien of laten meemaken waardoor de zonden zo aantrekkelijk lijken. Als het je tegenzit in het leven, als je huwelijk moeilijk is, kan de duivel zomaar dingen op je afsturen  die zo’n goede uitvlucht lijken te zijn. Je voelt je beroerd en eenzaam en mensen die heel aardig doen bieden je gratis drugs aan,  of een jongen geeft je veel aandacht en stelt je voor om gewoon met hem mee te gaan en eigenlijk niets meer van thuis aan te trekken. Of ineens kom je zo’n  meevoelende man of vrouw tegen bij wie je je op je gemak voelt terwijl het in je huwelijk juist in deze periode moeilijk loopt. De duivel zal altijd weer proberen om te doen alsof hij je iets heel moois voorstelt terwijl het leidt tot een leven al verder weg bij de HERE, een leven zonder Christus en daarom zonder vergeving en redding.

De Here Jezus wijst de duivel af. Ga weg Satan.  In diepe liefde en trouw aan Zijn Vader, in geweldige liefde voor Gods kinderen.

De verleiding kan ook komen van heel dichtbij. Mensen die echt om je geven en die zelfs onbedoeld  je in verleiding brengen om een andere weg te gaan dan de Geest ons wijst. Je ziet dat in het leven van de Here Jezus o.a. als Petrus beleden heeft dat de Here Jezus de beloofde Christus, de Zoon van de levende God is.  Als de Here Jezus  gaat vertellen dat dat betekent dat Hij gevangen genomen gaat worden en dat Hij veel zal moeten lijden en ter dood gebracht gaat worden dan neemt dezelfde Petrus het woord:  “En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!” Matt 16:22

Let dan op het antwoord van de Here Jezus: “Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.”vs 23 HSV

Mensen kunnen tegen je zeggen als je in moeilijk omstandigheden bent: Ach man ga je vanavond eens lekker bedrinken dan ben je even al je zorgen kwijt. Ze willen je helpen maar zonder dat ze het willen staan ze in dienst van Gods grote tegenstander.

De duivel laat zich door Christus niet zomaar verslaan. Hem is er alles aan gelegen om de hele mensheid in de ellende te storten om zo Gods plan van verlossing te laten mislukken. De Here Jezus wordt op een duivelse manier veroordeeld. Hij wordt veroordeeld als godslasteraar terwijl er geen mens was die de Here God zo met  liefde, trouw en gehoorzaamheid gediend had. De Here Jezus kan opstaan en de hele bedrieglijke duivelse bende aan de kant vegen. Dan had de duivel gelachen. De verleiding was groot om niet naar het kruis op weg te gaan. Want dat was zo oneerlijk! De Here Jezus had de macht om al die vijanden aan de kant te schuiven. Hij deed het niet omdat Hij door lijden de echte overwinning ook op de duivel moest en wilde behalen.  Om voor wie in geloof wegvlucht bij de zonden echt toekomst door Zijn overwinning te geven.

Wat wordt de Here Jezus door de duivel gepijnigd in de 3 uren dat het donker is aan het kruis. Zonder enige hulp van Zijn Vader in de hemel. Wat wordt de hiel van Christus geraakt, gekraakt, verpulverd. Wat een pijn, verleiding, ongelooflijk zwaar vanwege jouw en mijn zonden. De duivel zet alles op alles.  Maar dan klinken na 3 uur verschrikkelijke strijd in het donker waarbij de Here Jezus zo gepijnigd is vanwege onze zonden deze  deze machtige woorden van het kruis: “Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten.”  En niet lang daarna klinkt de volgende overwinningskreet vanaf het kruis: “Het is volbracht.” Joh 19:30

De duivel staat met lege handen en de Here Jezus heeft voor Gods volk de overwinning behaald. De Here Jezus laat het zien door na drie dagen uit de dood op te staan!  Zelfs de dood kan Hem niet meer vasthouden. De duivel is wanhopig. Hij ziet de Here Jezus zelfs door het gebied waar de demonen de meeste macht hebben als de grote machthebber heen trekken naar de troon in de hemel. Allemaal tekenen dat de duivel uiteindelijk al zijn macht zal verliezen. Dat Hij zo geraakt is dat zijn kop zo vermorzelt is dat hij op weg is naar totale uitschakeling.

Op Hemelvaartsdag  stuurt de duivel zijn leger de hemel in om de Here Jezus in de hemel te verslaan en dan daar op Christus’ troon te gaan zitten. Dan zien we die geweldige overwinning die de HERE net na de zondeval in het paradijs al beloofd heeft.  De duivel en zijn leger worden voor altijd uit de hemel gejaagd.  De duivel kan er nooit meer binnenkomen. Jezus Christus is Koning en Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. De duivel gaat op de aarde nog tekeer tot de Here Jezus terugkomt.

Toch is het zien van de vervulling van de profetie in Gen 3:15 voor ons vandaag een geweldig houvast hoe de duivel ook tekeer gaat en ook jou en mij probeert te verleiden. Want de Geest wil je steeds weer in liefde tot Christus leiden. Hij roept je daartoe ook nu. Als je je eigen leven zoekt of blijft zoeken dan ga je met de duivel onder. Maar als je op Christus bouwt met hart en ziel dan zorgt Christus zelfs bij de grootste verleiding dat je dicht bij de HERE blijft.  Dan geeft Hij jou Zijn Geest die Hij verdiend heeft om dat in Gods kinderen te doen.

Wat is die belofte na de zondeval een geweldige belofte. Wat zien we in de geschiedenis prachtig hoe de HERE tegen alles in die belofte uitvoert. Op weg naar Kerst. En ook daarna. Dan zie je dat echt niets en niemand het werk van God kan tegenhouden. Dan zie je hoe onmisbaar en belangrijk het is dat we jong en oud met ons hart bij de HERE horen. Want dan kun je juichen met Paulus in Romeinen 8  en kun je met Hem echt met vertrouwen uitzien naar de toekomst.

Luister maar:

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”vs 37-39

“De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!” 16:20

De echte vrede vind je alleen bij de grote Overwinnaar Jezus Christus. Zoek en vind die bij Hem

 

AMEN