Genesis 12:3 De HERE geeft Zijn belofte dat in Abram alle volken van de wereld gezegend zullen worden Advent 4

21-12-2015 09:39

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  116:1,10                               

Lezing van Gods wet (Deut  5)

Matt 22:37-40

Gezang 10:1,2

Schriftlezing:  Genesis 11:27-12:9

                          Galaten 3: 1-12

Gebed

Collecte

Gezang 8

Tekst:  Genesis 12:3b

Verkondiging van het evangelie

Psalm 22:12,13

Dankgebed

Psalm  132:8,9,10

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters jongens en meisjes

 

De knop van de moederbelofte gaat al weer een klein beetje verder open.  We gaan al weer een beetje meer zien hoe de Here Jezus gaat komen en waar Hij voor gaat zorgen. Toen we in Genesis 3 begonnen liet de HERE ons zien dat er een Verlosser voor zondaren zal komen. Hij liet ons toen ook zien dat die Redder een mens zou zijn. Hij zou uit Eva voortkomen.

In Genesis 9 werd duidelijk dat deze Verlosser uit een volk zou komen dat uit Sem geboren zal worden. Je hoeft voor de Verlosser niet verder te letten op de volken die uit Jafet en Cham voortkomen. Over veel van de volken die uit Sem, Cham en Jafet voortkomen kun je lezen in Genesis 10.  Nu zijn we gekomen bij de verhalen die vooral over Abraham gaan. Hij heeft Sem als voorvader. Het is duidelijk dat we nu niet meer op alle nakomelingen van Sem hoeven te letten.  De HERE maakt duidelijk dat de lijn naar de Here Jezus over de nakomelingen van Abraham en Sara loopt. Nu komt het volk Israël in beeld.   Op dat volk moet je letten als je uitkijkt naar de redder van je schuld en zonden.

Later gaat de knop nog verder open. Dan laat de HERE zien dat je voor de verwachting van de Messias bij de stam van Juda moet zijn en binnen die stam weer bij de familie van David. Een andere heel duidelijke aanwijzing die de Geest later geeft is dat de Redder van de wereld in stad van David Bethlehem geboren zal worden. Je ziet hoe de knop opengaat om mensen te leren in de goede richting te kijken. Om mensen ook gegevens in handen te geven om als iemand zegt dat hij de beloofde Verlosser is te kunnen toetsen of dit zo kan zijn.

We gaan vanmorgen kijken wat de HERE ons vandaag te zeggen heeft als Hij duidelijk maakt dat de lijn naar de Here Jezus nu over Abraham en het volk dat uit hem en Sara gaat voortkomen gaat. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE GEEFT ZIJN BELOFTE DAT IN ABRAM ALLE VOLKEN VAN DE WERELD GEZEGEND ZULLEN WORDEN

 

1. De omstandigheden waarin deze belofte gedaan is.

2. De uitwerking van deze belofte        

 

1. De omstandigheden waarin deze belofte gedaan is.

 

 We gaan even terug in het boek Genesis.  Er is uit Noach na de zondvloed een nieuwe mensheid ontstaan. We lezen in Genesis 10 hoe uit Sem, Cham en Jafet  er families en later stammen en volken zijn ontstaan.  Er is echt weer een nieuwe wereldbevolking gekomen. Een wereldbevolking die zich over de wereld moet verspreiden. Dat is wat de HERE wil. Hij wil dat de hele aarde weer bevolkt en ontplooit wordt volgens de opdracht die Hij al aan de mens gaf in het paradijs.

De mensen die er op een bepaald moment zijn wonen in de omgeving van Babel. De HERE zegt dat nu de tijd gekomen is om zich over de aarde te verspreiden. Als de HERE dat zegt hoef je niet bang te zijn, dan hoef je ook niet te denken of dat wel goed voor je is.  Wanneer de HERE een opdracht geeft en je gaat in liefdevolle gehoorzaamheid aan Hem dan mag je weten dat de HERE als de almachtige Vader met je meegaat. Dat ervaart Abraham later steeds weer.  Zo is het ook in ons leven. Zo mogen jij en ik vandaag in 2015 op de HERE als onze Vader, op Christus als onze Redder en Heer bouwen.

Zo was het niet met de grote meerderheid van de mensen toen. Je ziet hier hoe de geschiedenis zich lijkt te herhalen. Je ziet hoe de goedheid van de HERE ons in de redding van de zondvloed bewezen afketst op ons zondige hart. De mensen laten in reactie op Gods goede bevel zien dat ze in grote meerderheid van de HERE vervreemd zijn.  Dat uit zich nu ook in hun gedrag. Ze staan nu openlijk tegen de HERE op!  Ze maken duidelijk dat zij als mensen eigen baas zijn en denken dat ze echt wel zo machtig als God zijn en dat willen ze laten zien ook!

Daarom beginnen ze met de bouw van die toren daar in Babel. Die toren die zo hoog wordt dat die de wolken raakt. Het moet een monument van menselijke macht worden.  “Wij als mensen wij doen niet voor de HERE onder. Wij beslissen over onszelf en de HERE moet zich niet met ons bemoeien.” Als je hierover nadenkt herken je veel van hoe mensen in onze tijd en cultuur denken. Ze zijn er allergisch voor als je zegt dat Christus in de Bijbel ons de weg wijst en ook de goede normen voor het leven geeft. We hebben God niet nodig zeggen mensen dan en wij maken zelf wel uit wat goed en verkeerd is. Als je over de HERE en over Christus spreekt dan zou je iets van buiten ons als mensen aan ons opleggen en dat voelt dan als onderdrukking. Wie de HERE niet in liefde kent en niet Zijn liefde kent in alles wat Hij doet en zegt gaat zo denken en redeneren.

Dan is het de HERE die door de taalverwarring er voor zorgt dat mensen niet meer goed kunnen samenwerken. De toren van Babel blijft onaf gemaakt staan als een teken van menselijke onmacht!  De mensen kunnen niet meer communiceren en zoeken de mensen op die ze wel kunnen verstaan en zoeken samen een ander plekje op de wereld op waar ze gaan wonen. De HERE laat zien dat hij de enige God is.  Dat is het moment waarover we ook al in Genesis 10 lezen: “En aan Eber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broeder was Joktan.” Vs 25

Al zijn de mensen nu over de aarde verdeeld toch is duidelijk dat velen niet in liefde voor de HERE leven. De HERE heeft steeds de hele wereldbevolking gezocht en toch is de afval weer heel groot.  Als het zo doorgaat dan komt de komst van de Verlosser in gevaar. Dan gaat het weer de richting zoals het bij Noach was dat er nog maar een paar mensen met de HERE leven. Wie zegt dat er zelfs geloof op aarde blijft?

Dan zie je hoe de HERE ingrijpt. Nu niet door een straf als de zondvloed. Maar door Abraham te roepen. Door deze man af te zonderen van de rest van de wereldbevolking en met het volk dat uit hem en Sara zal voortkomen op weg te gaan naar de Redder van de wereld. De HERE laat zich niet tegenhouden door de tegenstand van mensen. Hij zorgt er voor dat Zijn plan van verlossing werkelijkheid wordt. De HERE is de trouwe God van het verbond. Op Hem kun je altijd aan! Hij doet wat Hij belooft.

Je ziet dus dat het echt een heel kritisch moment in de geschiedenis is als de HERE Abraham roept en met Zijn geweldige belofte naar Abraham en zo ook naar ons toekomt.   Ik zeg nu ook: ons. Maar is dat wel terecht? Zijn de volken waarvan we in genesis 10 lezen nu niet uit beeld wanneer de HERE verdergaat met Abraham?  Dat dit niet zo is en dat het evangelie echt het evangelie voor de wereld en voor alle volken is zien we in onze tekst.

De HERE heeft Abraham geroepen en hij is op weg gegaan.  Daarin zie je ook de genade van de HERE!  Het is niet zo dat Abraham nu zo’n goed mens was dat hij wel verdiende dat de HERE hem uitkoos. Nee, want ook Abraham was in zijn tijd besmet met het virus om niet in alles met de HERE te leven. Hij heeft in zijn geboortestreek ook andere goden als de HERE gediend. We lezen dat in Jozua 24: “En Jozua zeide tot het gehele volk: Zo zegt de Here, de God van Israël: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend.” vs 2

De HERE zoekt zondaars op!  Wij kunnen niet zeggen dat wij het op een of andere manier verdiend hebben dat wij bij Christus horen. Het is Gods werk van genade. Dat zie je ook in het vervolg van de geschiedenis heel duidelijk. De HERE sluit Zijn verbond met Abraham en in hem met Zijn volk Israël. Hoe vaak zien wij dat onder het volk Israël hetzelfde gebeurde als in de tijd voor de zondvloed en in de tijd van Abraham.  Hoe vaak was het volk niet in grote meerderheid afvallig en ongehoorzaam aan de HERE. Hoe vaak diende zij geen andere goden!  Ze waren vaak niets beter dan de andere volken. Toch  komt de HERE in Zijn trouw om de belofte die Hij aan Abraham gaf steeds weer terug, steeds gaat Hij de weg naar de Verlosser al hebben we dat echt helemaal niet verdiend. Dan zie je ook de toorn van God over het volk Israël komen.  De HERE walgt op bepaalde momenten van Zijn eigen volk. Vanwege hun afval en ontrouw terwijl de HERE onnavolgbaar Zijn liefde en trouw gegeven heeft. Als de HERE dan met Zijn straf komt dan heeft dat altijd weer tot doel om Zijn volk door te laten voelen weer te brengen tot een leven dicht bij hem. Om ze tot bekering te brengen. Als we spreken over Gods verdriet en toorn over onze zonden, heeft dat in de prediking altijd tot doel ook vandaag om wie het hoort te bewegen tot een leven weer terug bij Christus als je Verlosser en Heer! Het Woord dat in de kerk en de wereld verkondigd wordt is als het goed is in alle ernst altijd evangelie, oproep tot geloof en bekering. De Here Jezus wijst heel duidelijk af dat we alleen maar zouden spreken over Gods toorn en straf en dat we eigenlijk er op zitten te wachten dat de HERE met Zijn eeuwig oordeel mensen treft. Dat horen we heel duidelijk als de Here Jezus Johannes en Jacobus corrigeert als die vragen om Gods oordeel over de Samaritanen als die weigeren om de Here Jezus te ontvangen. Luister maar:  “En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen,  en Hij zond boden voor Zich uit. En zij gingen heen en kwamen in een dorp der Samaritanen om alles voor Hem gereed te maken.  En zij ontvingen Hem niet, omdat zijn aangezicht gericht was naar Jeruzalem.  Toen de discipelen Jakobus en Johannes dit bemerkten, zeiden zij: Here, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te verteren?  Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen. En zij gingen naar een ander dorp.” Lukas 9:51-56

De HERE gaat op weg naar de Verlosser door Abraham en dat alleen uit genade. Om zo weer de Samaritanen en ook alle andere volken te zoeken. We zien dat in de tweede plaats.

 

2. De uitwerking van deze belofte        

 

Abram moet alles verlaten. Zijn land, zijn familie, zijn bekenden. Ze komen in een vreemd land. Dat is niet alleen vreemd. Dat is niet alleen dat je erg aan moet wennen dat je het bekende en de bekenden moet missen. Nee, het betekent ook dat je heel kwetsbaar bent. Abram is nu met Sara en de mensen die bij hem zijn een vreemdeling in een vreemd land. Dat betekent ook dat je makkelijk door de inwoners van het land als een indringer gezien wordt. Iemand die hun belangen en hun welvaart bedreigt. Abram kan ook met de mensen met wie hij Kanaän  is binnen getrokken geen vuist maken tegen de inwoners van dit land als ze hem zouden aanvallen.

Dat moet je goed bedenken als je in het begin van vers 3 leest dat de HERE tegen Abram in Kanaän zegt:  “Ik zal zegenen wie u zegene, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken”.  De HERE zegt tegen Abram die menselijk gezien in een bijna onmogelijke positie is: Wees niet bang, leef hier want Ik zal voor je zorgen. Ik zal je beschermen. De mensen zullen dat ook zien want wie jou aanvalt of slecht behandelen zal door Mijn vloek en straf getroffen worden en wie jou goed behandelt zal ook van mij het goede krijgen. Abram mag zich veilig weten niet door eigen kracht maar door Gods bescherming. Veilig in Gods handen!

Abram en Sara zullen uitgroeien tot een groot volk. Tot het volk Israël. Dat wordt op aarde het volk van God. Het volk waaruit Jezus Christus de Verlosser geboren zal worden. Het geweldige is nu dat Hij niet alleen maar de Redder voor het volk van Israël zal zijn. De Here gaat de weg met Abram en Israël om juist het evangelie weer naar alle volken te brengen. Wij als mensen kwamen steeds weer tegen de HERE in opstand en wilde de redding die Hij wilde geven niet aannemen.  De HERE gaat dan de weg met dat ene volk Israël om daaruit die ene Verlosser die het Licht van de wereld is voort te brengen. Dat het hierom in deze belofte gaat, heeft de Geest ons heel duidelijk laten zien in Galaten 3: “U bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn.  En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden.  Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.” vs 7-9

Wat geeft de HERE in onze tekst een geweldige belofte!  De volken die het echt niet verdiend hebben, wij dus! hoeven  niet alleen toe te kijken hoe de Here Jezus in Bethlehem geboren wordt. Wij hoeven niet te blijven toekijken als toeschouwers hoe mensen  uit het volk Israël door geloof in Christus gered worden. Wij hoeven niet vanuit de veroordeling in Adam toe te kijken hoe Israëlieten van de veroordeling gered worden en wij niet.

Nee, de HERE gaat Zijn weg met Abraham om juist ook jou en mij en mensen van alle volken te roepen tot Christus! Tot een gered leven met Hem.  Christus wordt in Bethlehem geboren om juist het evangelie, de goede boodschap weer naar alle volken te brengen. Zo wordt Abram en zijn nageslacht echt tot een zegen voor alle volken!  Je ziet dat de volken in Genesis 10 er niet buiten komen te staan maar dat de HERE de weg met Abraham en Israël gaat om juist door Christus weer alle volken te zoeken.

Waar gaat het in het leven om? Dat jij en ik echt kinderen van Abraham worden. Dat we niet alleen kind van Adam zijn maar ook van Abraham. Dat we delen in de zegen die door Abraham en dus door Christus weer de hele wereld is ingebracht!  Hoe wordt je nu kind van Abraham, hoe deel je in de zegen die Christus als kind van Abraham in de wereld gebracht heeft?  Dat doe je door te geloven, door je vertrouwen te stellen op, door je uit te leveren als mens aan Christus als je Koning en je God. Door niet kortzichtig te zijn zoals de torenbouwers van Babel. Door niet te denken dat wij als sterfelijke en zondige mensen voor onze eigen toekomst kunnen zorgen. Dat kunnen we niet! Al bulkt onze bankrekening van het geld en weten we eigenlijk niet wat we er mee moeten doen dan nog loopt onze toekomst dood op de dood en op Gods oordeel.  Je hebt toekomst als je als gedoopt mens vanuit het voorrecht van het verbond op Gods uitnodiging en bevel je hand op Zijn belofte legt. Je hebt toekomst en kunt daarom met vertrouwen de toekomst in ook als je het heel zwaar hebt als je als ongedoopte de boodschap van Christus hoort en je vertrouwt je met belijdenis van je schuld aan Christus toe. Als je zo op weg gaat naar je doop.

Dan is die ene nakomeling van Abraham je tot eeuwige zegen!  Dan mag je zeker weten dat als je met je hart Christus looft en prijst in je leven en Hem dus volgt dat Gods bescherming om jouw leven is. Dat ook poorten van de hel jouw niet binnen kunnen trekken. Dan is Gods zegen over je leven. Dan heb je troost, dan heb je houvast in rouw, bij onrecht, bij het belijden van je zonden. Dan geeft de Geest je door de bekering heen het nieuwe leven om Christus bloed. Dan ga je zien dat jij je toekomst en je redding niet zelf kunt verdienen. Dan ga je zien dat jij niet eerst zoveel goede daden gedaan moet hebben voordat jij bij de HERE als je God en vader mag komen. Nee, jij mag met je hele leven je toekomst bij Christus zoeken. Dan ben je door het geloof  kind van Abraham. Deel van Gods verloste volk. Wat hebben we een geweldige God en wat is het evangelie fantastisch! Geen sprookje maar de werkelijkheid. Wees dan door het geloof een echt kind van Abraham, een gelovig kind van God! 

Dan wil je ook juist tot een zegen voor anderen zijn. Juist anderen ook door je daden uit liefde voor de HERE en je naaste zo tot Christus trekken.  Dan wil je andere mensen in deze wereld laten zien dat er in Christus toekomst voor hen is.  Daarom sluit ik deze preek met de volgende woorden van de Here Jezus af waarin we allemaal indringen worden aangesproken: 

“U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Matt 5:14-16

 

AMEN