Genesis 3:15a De HERE komt na de zondeval met Zijn genadige belofte (advent 1)

23-11-2015 20:44

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 25:1,3

Lezing van Gods wet

Psalm 15

Gebed

Schriftlezing: Genesis 3:14-24

                        Openbaring 12:1-6

Psalm   140:1,2,3,4

Tekst:   Genesis 3:15a

Verkondiging van het evangelie

Gezang 13:1,2,3

Dankgebed

Collecte

Psalm 96:1,2,6

Zegen

 

Broeders en zusters,  jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De mens heeft gekozen voor een leven zonder God.  Dat zagen we twee weken geleden ook in de preek vanuit Zondag 3. We staan nu als het ware heel concreet in het paradijs. Alles lijkt er na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad nog zo mooi.  Er lijkt als je om je heen kijkt nog zo weinig veranderd.  En toch.

Je ziet er een bange Adam en Eva.  De twee eerste mensen die zo vertrouwd waren met de HERE als hun Vader. Met wie ze in liefde en eerbied omgingen. Tot nu toe was dat nooit met angst, met bang-zijn vermengd geweest. Nu is het anders. Adam en Eva verstoppen zich voor de HERE, ze durven Hem niet te ontmoeten. Ze voelen hun schuld. Ze beseffen dat ze straf verdiend hebben.   Het is een beetje zoals jij iets gedaan hebt waarvan je heel goed weet dat het niet goed was en je probeert de ander die het aangedaan hebt te ontlopen.  Je durft eigenlijk   je mail of je facebook niet open te maken want je bent bang voor de reactie. Je durft eigenlijk die dag niet thuis te komen want wat zullen je vrouw of man of je kinderen of je ouders zeggen.

De HERE ziet alles dus kunnen ze de HERE niet ontlopen. Hij ziet daar wel zitten in de bosjes. Wat gaat er nu gebeuren? Wat zal de straf zijn? De straf is eigenlijk al bekend. Als ze zouden eten van de boom van kennis van goed en kwaad zouden ze sterven. Maar wat is dat eigenlijk? Wij weten dat heel goed want elke dag klinkt op deze wereld de doodsklok. Elke dag sterven er mensen. Maar Adam en Eva  hebben nog nooit iemand gezien die dood was. Ze zijn nu op weg naar de dood, ze zijn sterfelijk  geworden.  Dat betekent ook dat ze op weg zijn naar een bestaan waar het voor altijd moeilijk zal zijn, waar je altijd zonder Gods liefde en bescherming moet.  Een groot stuk verdriet.  Dat hebben Adam en eva en al hun nakomelingen, dus ook wij, verdiend.

Juist als dat zo duidelijk neemt de HERE die Adam en Eva opgezocht heeft het woord. Op het moment dat je zou verwachten dat er voor ieder mens eigenlijk  helemaal geen goede toekomst meer zou zijn, is het de HERE die met een bijzondere belofte komt.  We noemen dat vaak de moederbelofte. Waarom eigenlijk? Dat heeft niets met Eva als moeder te maken. De belofte die de HERE in onze tekst geeft is namelijk de moeder van al de andere beloften die God ons in de rest van de geschiedenis geeft. Deze belofte is de moeder waaruit al het andere voortkomt. Het is de knop die al meer opengaat en zo ga je in de loop van de geschiedenis al meer zien wat deze belofte betekent. Op weg naar het kerstfeest willen eerst vanuit deze knop en daarna vanuit het al meer opengaan van deze knop zien wat de HERE in Zijn genade ons beloofd heeft. Hoe Hij zo toewerkt naar de komst van de Verlosser van zonden en schuld Jezus Christus.

Ik verkondig jullie vanmorgen het evangelie van Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE KOMT NA DE ZONDEVAL MET ZIJN GENADIGE BELOFTE

1. De belofte van strijd

2. De belofte van overwinning (volgende preek)

 

1. De belofte van strijd

 

De slang was Eva komen opzoeken.  Dat lijkt ons heel vreemd en ook bedreigend. Jij en ik moeten er waarschijnlijk niet aan denken dat een slang naar ons toekomt. Dat was in het paradijs anders. Alles was er goed. Geen dier van een bedreiging voor de mens en voor andere dieren. Daar komt nog bij dat de slang onder de dieren als het ‘listigste dier’ bekend stond. Dat woord listig brengt ons snel op het verkeerde spoor. Listig heeft bij ons vaak een negatieve klank. Dat is hier beslist niet de bedoeling. Het woord dat hier gebruikt wordt betekent ook  ‘verstandigst, slimst’.  Onder de dieren van het veld viel de slang op als een slim, verstandig dier.  Eva is niet bang geweest toen een slang heel dicht bij haar was en  misschien ook niet verbaasd toen die tegen haar begon te praten want ze kende de slang als een heel slim dier. Juist dat de slang verstandig was, zorgt er voor dat juist dit dier ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft voor het zich laten gebruiken door de duivel.

De duivel was Gods grote tegenstander geworden en had een deel van de engelen met zich meegesleept. Zij worden in de Bijbel ook wel de slechte engelen genoemd.  De duivel wil er alles aan doen om de vrede die er op Gods wereld is weg te nemen.

Het was in het paradijs zo goed broeders en zusters, jongelui. Zo goed!  Er was vrede.  Heel iets anders als wat wij vaak vrede noemen. Dan hebben we het nogal eens over een soort gewapende vrede. Er is geen oorlog, er is niet dat mensen de tent uitvechten. Er is wel spanning maar de wapens blijven stil, in een huwelijk of in een andere verhouding tussen mensen zitten allerlei spanningen maar ze houden het met elkaar uit.  Dan noemen we dat vaak nog vrede. De vrede in het paradijs gaat zoveel dieper. Het is echt een verhouding van liefde en genegenheid.  Het is een verhouding waarin de mens en de hele wereld rust in de liefde van God. Waar alles wat vrede tussen mensen en hun omgeving verstoort er niet is. Waar er geen angst gekend wordt. Waar je zonder vragen elkaar kunt vertrouwen. Je bent altijd en in alles blij met elkaar.  Wat goed!. Een bestaan om zo naar te verlangen. Even een tussenopmerking:  Daarnaar mag je verlangen als je denkt aan de hemel en aan de nieuwe aarde. De Here Jezus is gekomen om jou en mij door het geloof zo’n leven te geven!  

Nu noem ik al de naam van de Here Jezus als de Verlosser die we nodig hebben. Dat laat al zien dat het in het paradijs niet zo gebleven is. Wij leven echt niet meer in een paradijs vandaag. We hebben heel veel om naar te verlangen, naar dingen zo anders moeten worden.

Dan komen we weer bij die slang. Die slang die zich liet gebruiken door de duivel. De duivel wordt dan ook later in Openbaring 12 de oude slang genoemd.  Hij heeft Eva en daarna Adam zover gekregen dat ze van de verboden boom hebben gegeten. Nu is de vrede voorbij!  Adam en Eva voelen dat van alle kanten. Ze voelen zich bedreigd. Ze vinden het nu in een keer bedreigend dat ze naakt zijn, ze vertrouwen elkaar niet meer. Ze geven elkaar en anderen de schuld. Dat hele mooie dat de HERE gegeven had is voorbij.  Nu is het niet meer Gods liefde en vrede die het leven van de mens vervuld. Nee, door onze keuze tegen God is er die angst, de moeite, de zorgen en het uitzicht op de dood.  Wij hebben het oordeel van god over ons leven gehaald. We hebben onszelf van kinderen van God in vijanden van God en slaven van de zonde en de duivel gemaakt.  Je zou zeggen een leven zonder uitzicht. Een leven waarin de HERE Zijn handen voor altijd van ons aftrekt en waarin wij elkaar doodvechten.

Als de HERE het zo zou hebben gedaan zouden we daarover niets negatiefs kunnen zeggen. Dat zou gewoon eerlijk en rechtvaardig geweest zijn. Dan zie je dat de HERE ons niet aan onszelf overlaat!  Hij gaat ondanks onze schuld ingrijpen. Hij straft eerst de slang. Ook als slim dier dat zichzelf door Zijn tegenstander heeft laten gebruiken.  Kijk maar eens naar vers 14: “Omdat u dit gedaan hebt, bent u  vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte van het veld; op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, zolang u leeft.”

Let erop hoe er bij de zondeval  dingen in de natuur veranderen. Ineens zoals de HERE ook in een keer door Zijn stem dingen en dieren op aarde gaf.  Kijk maar eens naar die slang. Hoe zie je dat de HERE dit slimme dier, dat zeg maar hoog op de ladder van de dieren stond vervloekt? Aan wat er met het uiterlijk van de slang gebeurt. Tot nu toe kroop of zeilde hij niet met zijn buik over de grond. Hij stond dus hoger op zijn poten. De HERE ontneemt het de slang. Hij zal vanaf nu door het stof moeten gaan op zijn buik. De HERE neemt hem zijn poten af. De HERE grijpt in in Zijn in zonde gevallen schepping. Hij laat zien dat Hij regeert.

Dan zie we ook de onverklaarbare liefde en genade van de Drie-enige God.  Die zie je hier naar Adam en eva en ook naar ons toekomen. Toch kan ik me indenken dat je zegt waar heeft dominee het over.  Het klinkt namelijk helemaal niet liefelijk en genadig. Luister maar: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad.”

Dat klinkt nogal oorlogszuchtig.  Wat kan dat nu met Gods genade en Zijn liefde te maken hebben?  Laten we er eens aan denken wat er deze dag in het paradijs gebeurt is.  De mens heeft tegen God gekozen, wij hebben ons onder Gods oordeel geplaatst. Wij hebben onszelf tot slaven van de duivel gemaakt. Wij zijn door de zondeval verslaafd aan het verkeerde geraakt.  Als de HERE het allemaal zo gelaten had waren wij allemaal achter de duivel aangelopen en zouden we allemaal het ravijn van de eeuwige straf, van de hel zijn binnengelopen zonder er ooit nog uit te kunnen komen.  Wij zouden het niet op kunnen brengen om tegenover de duivel en de zonden te gaan staan.

Terwijl wij het niet verdiend hadden, zegt de HERE: “Ik  zal vijandschap zetten”.  Ik ga er voor zorgen dat er hoop is voor een deel van de mensen. Ik zal zorgen dat een deel van de mensen zich niet neer kan leggen bij de verslaafdheid aan het verkeerde in dit leven. Ik ga er voor zorgen dat er mensen komen die weer andere mensen worden. Je ziet hier dat de HERE de Verlosser al beloofd en ook het werk van de heilige Geest. De HERE gaat er voor zorgen dat uit Eva er ook mensen geboren zullen worden die bidden om Gods werk en liefde in hun hart. Om ze te leren om niet van de wereld te houden en de verleidingen van de wereld maar van Hem, van Christus, van wat in Gods ogen goed is. Dus ook echt goed voor jou en alle mensen.

De vrouw dat is Eva als de moeder van al Gods uitverkoren kinderen. De vrouw is Christus kerk waarin steeds weer mensen komen die het Woord horen en de liefde voor de HERE en Zijn Woord krijgen. Dan is het de HERE die je leert om je om te keren, om niet meer te houden van al de dingen waarvan Hij zegt dat is verkeerd.  Dan is het de HERE die door Zijn Geest in je woont en je leert om anders te leven dan velen om je heen. Die je leert om de liefde voor Christus boven alles te stellen. Door strijd in jezelf heen. Als jij voelt ik red het niet meer zegt de HERE: Ik wil die vijandschap tegen het verkeerde in je weer geven.   Dat belooft de HERE hier meteen na de zondeval. Zijn werk van verlossing gaat door Zijn genade alleen door.

De HERE zal vijandschap zetten.  Het is een vijandschap tussen de gelovigen, tussen de kerk van Christus en de duivel. We lezen ook later over de kerk als de vrouw waaruit Christus geboren wordt. We lezen dat in Openbaring 12: 1-6. Het is de vijandschap tussen Gods kinderen en de wereld.  Eva is het begin van de kerk. Uit haar komt onder anderen Seth voort van wie we lezen dat hij een gelovig kind van de HERE is. Hij is het die in de plaats van zijn vermoorde broer Abel komt. Tegenover zijn broer Kain die liever de slang volgt en liever kind van de duivel is dan kind van God.   We lezen  in Genesis 4 hoe de kerk ook openlijk samen de HERE dient en zo tegenover de ongelovige wereld gaat staan. Tegenover dat deel van de mensen die ook uit Adam en Eva zijn voortgekomen maar niet in liefde voor de HERE als hun God en Heer leven.  We lezen in Genesis 4:25,26: “En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Set, want (zeide zij) God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kaïn gedood.  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen.”

De HERE zorgt door deze vijandschap die Hij in mensen geeft. Die Hij ook jou en mij op het gebed wil geven  dat we niet als verslaafde mensen de duivel als de overste van de wereld blijven volgen. Dat is iets heel moois. Ik zei al dat is Gods onverdiende genade.

Toch kan ik me voorstellen dat je hierbij toch nog wel je vragen hebt. Zeker in onze tijd. Vragen die ook echt belangrijk zijn om te zien over wat voor een vijandschap het hier gaat.

Betekent deze vijandschap dat we er naar moeten streven om mensen die niet in Christus geloven met macht en geweld te verslaan en eigenlijk van de aarde af moeten jagen?  Betekent vijandschap dat we ons helemaal uit de samenleving moeten  terugtrekken?  Moeten we  wanneer  mensen niet in Christus  geloven ze zo ver mogelijk van ons af houden en links laten liggen? Moeten we zo leven dat we de mensen die Christus niet volgen als hun Heer en Verlosser met haat in ons hart  bekijken? De wereld om ons heen denkt snel dat we zo denken als we over Christus spreken als de enige Redder en Here.  Zie je wel dat godsdiensten en ook het christendom de schuld van veel geweld op deze wereld zijn want hier staat het in de Bijbel. Dat God voor vijandschap zorgt en dat het nog een goede zaak is ook!

 Laten we onze kop nou niet in het zand steken want zulke vragen leven, zulke vragen krijgen meerdere mee te maken en zeker onze jongelui.

Wat is nu die vijandschap die de HERE geeft. Wat is die vijandschap die de Geest ook in jou hart wil geven als kind van God?

Dat is de vijandschap die begint bij het liefhebben, het houden van de HERE!  Dat  begint bij het zien van het wonder dat de HERE ook voor jou en mij Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd om uit liefde alleen voor mij de straf die ik verdiend had te ondergaan. In mijn plaats. Hoe is het mogelijk dat de HERE dat zelfs voor mij heeft willen doen. Ongelooflijk dat de HERE zelfs jou en mij tot Christus roept. Als je van de HERE gaat houden dan wil je niet meer doen en voelen wat Hem verdriet doet die zelfs Zijn Zoon gegeven heeft tot in de hel om ons van de duivel en de verslaafdheid aan de zonden te redden. Dan zie je Zijn liefde zo groot en onverdiend maar toch!  Dan komt er teerheid in je leven.  Teerheid omdat je door de Geest geleerd  hebt wat we in artikel 22  van de NGB zo belijden: “Wij geloven dat de3 Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt,  dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst,  Hem zich toe-eigent en niets meer buiten Hem zoekt.”  

Jezus Christus de gekomen Verlosser, de Zoon van God omhelsen dat is liefdestaal!  Juist omdat je de HERE hebt leren liefhebben, ga je alles wat tegen Zijn wil ingaat in jezelf en buiten jezelf haten. Je wilt daarvan een vijand zijn. Dat begint dus bij jezelf! Denk maar aan wat de Here Jezus ons leert over de balk en de splinter. Als je vanuit Gods liefde jezelf liefhebt dan sta je als een vijand tegenover wat er in jezelf nog steeds over is van een leven en voelen tegen Gods prachtige geboden in. Je zet je er voorin om dat in jezelf als meer dood te maken in een levenslange strijd op aarde. Waarbij je steeds weer bidt om de kracht van de Heilige Geest. Het betekent niet dat je de hand aan jezelf slaat, het betekent niet dat je zelfmoord pleegt. Nee, het betekent een biddend leven waarin je vraagt om Gods liefde en Geest die je leert om je elke dag tot de HERE te bekeren.

Als je dat ziet dan ga je ook zien wat dit nu betekent voor onze houding tegenover mensen en de omgeving om ons heen die zo anders denkt, voelt en handelt als wat de HERE wil.  Dan betekent dit dat je vanuit de liefde van en voor God de wereld om je heen wilt laten zien hoe goed het leven met Hem is. Hoe nodig ze ook Christus hebben en wil je met je leven en je woorden mensen uitnodigen om juist tot dat leven te komen. Een gemeente van Christus kan ik die zin vanuit een heilig leven met Christus niet anders dan een missionaire gemeente zijn.  Dan leer je zien hoe we juist ook op dit punt beeld van God hebben te zijn. De HERE haat de zonde en de zondaar die als zondaar leeft. Daarover gaat Zijn oordeel en straf en toch stuurt Hij volgens Zijn belofte zoals die er al in Gen 3:15 is Zijn Zoon naar de wereld. Naar die donkere wereld om mensen te redden, tot zich te roepen, tot Christus te brengen. Zo zullen wij vanuit de vijandschap tegenover de zonde juist in deze wereld mensen hebben te roepen en voor te leven dat leven met Christus. Vanuit de vijandschap tegen de zonden en de duivel die de HERE ook in jouw leven wil geven.

Dat  is geen wondermiddel waardoor dan in een keer als we het goed genoeg doen mensen tot geloof komen en onze gemeente zal groeien. Zo’n teer leven voor de HERE waarin je met liefde de wereld om je heen de weg naar Christus wijst, zal vaak ook vijandschap van de kant van de ongelovige wereld oproepen. Omdat je zo anders dan de wereld bent. Dat lees je heel duidelijk in Joh 15. Daar zegt de Here Jezus ook dat het je niet moet ontmoedigen en verbazen dat als je in liefde voor hem leeft het je vijandschap van anderen oplevert. Luister maar: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.  Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.  Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.” Vs 18-20 HSV

De wereld die van zichzelf  Christus en daarom ook zij die Hem echt volgen haten hebben wij steeds weer te laten zien wat leven met Christus is. Hoe heerlijk, hoe goed, hoe verlossend. Dank U HERE dat U ons dat ondanks onszelf wilt leren door Uw Geest! 

Laten we bidden en leven vanuit de vijandschap die God ons wil geven om zo vol liefde voor Hem die vijandschap tegenover de zonde in onszelf en buiten onszelf te bestrijden. In kracht van de Heilige Geest  dankzij het bloed van Christus.

 

AMEN