Goede Vrijdag Preek over Mattheus 27:25 HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS KOME OVER ONS

26-03-2016 08:37

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 138:1,4

Geloofsbelijdenis  Artikel 21 NGB

Psalm  55:9,10

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:  Mattheus 27:20-32

                          Hebreeën 12:18-29

Psalm 94:8,9,10,11

Tekst: Mattheus 27:25

Verkondiging van het evangelie

Gez 16

Dankgebed

Collecte

Gez 18

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De Joden die daar voor Pilatus staan roepen: “Zijn bloed over ons en onze kinderen”.  Vaak lezen we net als in onze vertaling: “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.”  Op dat woordje kome kom ik straks nog terug. De woorden van onze tekst zijn heel bekend en zijn later in de geschiedenis nog vaak gebruikt. Juist als het ging over het Joodse volk. Ook toen ze overal verstrooid over de wereld leefden.

Meerdere keren leefden de Joden op bepaalde plaatsen in de wereld en kwamen er ineens de zogenaamde pogroms. Ze werden door de mensen uit het land waar ze woonden,  aangevallen. Verjaagd en vervolgd. Daarbij werd meerdere keren door mensen gezegd dat daarin de boosheid en het oordeel van God over het Joodse volk kwam. Dat hadden ze zelf over zich uitgeroepen toen ze de woorden uit onze tekst uitschreeuwden.  Het was hun eigen schuld.

Zo is er zelfs gesproken over de gaskamers waarin ongeveer 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog de dood vonden. Het zou Gods oordeel zijn dat ze zelf over zich uitgeroepen hebben. Ze hebben het zelf over hun nageslacht uitgeroepen, was dan het verhaal.  De grootste schuld zou niet bij Hitler liggen maar bij de Joden die de Here Jezus gekruisigd hebben.

Is het terecht om op de woorden van onze tekst een beroep te doen en dan te zeggen dat de vervolgingen die de Joden in de geschiedenis moesten meemaken hiervan het gevolg zijn? Het is zaak om ook onze tekst goed te lezen en te zien in welke omstandigheden dit uitgesproken is. Om dan ook te zien wat deze woorden voor ons vandaag betekenen.

Ik verkondig jullie op deze Goede vrijdag het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

HET BLOED VAN JEZUS CHRISTUS KOME OVER ONS

1. Niet als onschuldig bloed

2. Als bloed dat schoonwast

 

1. Niet als onschuldig bloed

 

 Pilatus heeft zijn handen in onschuld gewassen. In feite onverschillig heeft hij de rechtvaardige Jezus aan de Joden overgegeven en ze kunnen Jezus met behulp van zijn soldaten maar gaan kruisigen. De Joden moeten wel bedenken dat hij Pilatus hieraan niet schuldig is. Zij moeten hiervoor alle schuld op zich nemen als ze dit gaan doen.  Hij legt de volle verantwoordelijkheid nu bij de Joden, bij de kerkmensen die daar voor hem staan.

Dat betekent dat, hoe onterecht het ook is wat Pilatus hier doet deze mensen een besluit moeten nemen. Nemen ze deze verantwoordelijkheid op zich of niet? Je ziet hier door alles heen de HERE werken.  Je ziet hoe de HERE er steeds weer voor zorgt dat mensen bewust besluiten moeten nemen. Hij roept ze als het ware tot bezinning: Weten jullie wat jullie doen, weet je zeker dat je de Here Jezus Mijn eigen Zoon wil doodmaken.

De oproep om even stil te staan en er over na te denken of ze deze verantwoordelijkheid op zich willen nemen, wordt vanuit de haat die er tegen de Here Jezus is meteen beantwoord. Wat zeggen de Joden die daar voor Pilatus staan? Lletterlijk dit: “Zijn bloed over ons en over onze kinderen!” het woordje kome dat je in onze vertaling leest is er ingevoegd om de zin beter te laten lopen. Letter is het dus niet zozeer een oproep om het bloed van de Here Jezus over ze te laten komen. Het is veel meer de uitspraak dat  verantwoordelijkheid nemen voor de kruisiging van de Here Jezus helemaal geen probleem is. Dat bloed dat aan het kruis uit Zijn lichaam zal lopen en Zijn sterven is volgens hen helemaal geen probleem. Niet voor hen en ook niet voor hun kinderen.

Het is goed om hier eerst eens  op te letten. Wat gebeurt hier menselijk gezien eigenlijk? De Joden zien de Here Jezus als een godslasteraar en daarom moet Hij dood!  Dat Jezus een Godslasteraar is, dat Hij een vijand van de HERE is vertellen de Joodse leiders steeds weer aan de hele grote groep mensen die in Jeruzalem daar bij het paleis van de stadhouder staat. De mensen die daar staan zijn voor een groot deel ook de mensen die zwaar teleurgesteld in de Here Jezus zijn. Een paar dagen geleden bejubelden ze Jezus.  Hij zou het zijn die gekomen was in de naam van de HERE en nu als de grote Koning het volk moest verlossen van de Romeinen. Wanneer de Here Jezus dan weigert om zo’n vechtkoning te worden, keert de stemming zich tegen Hem. Als Hij niet die vechtkoning op deze aarde wil zijn, kan Hij in de ogen van hen niet de beloofde Verlosser, niet de Zoon van God zijn.

Als deze man dan toch voor de Joodse Raad zegt dat Hij de Zoon van God is, dat Hij aan de rechterhand van de Vader in de hemel zal zitten en eens zal terugkomen op de wolken dan moet het wel een Godslasteraar zijn.

Daarom roepen ze voor Pilatus: Kruisig hem!  Je kunt het bloed van een Godslasteraar rustig laten vloeien. Daar kun je gerust de verantwoordelijkheid voor nemen. Dat bloed is schuldig bloed en daarom onschuldig voor jou als je de verantwoordelijkheid van zijn dood op je neemt. Het is net als met Paulus later.  Als hij nog de naam Saulus draagt is hij de man die verantwoordelijk is voor de vervolging en dood van christenen. Hij denkt dat hij daar God een dienst mee bewijst. Hij denkt dat hij dit uit liefde voor God doet. Hij schrijft later ook dit: “Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.” Rom 10:1,2  HSV

Wanneer de Joden daar voor het paleis van Pilatus roepen dat het bloed over hun en hun kinderen kan komen zeggen ze daarmee dat dit bloed hun toch niet veroordeelt. Ze doen niets verkeerds als zij de verantwoordelijkheid op zich nemen dat Hij gekruisigd wordt. Het bloed van Jezus zou schuldig bloed zijn dat onschuldig voor hen is.

Hier is dus echt sprake van een totaal verkeerd inzicht!  Wat betekent deze uitroep nu voor de Joden en voor de Here Jezus?

a. Joden.  Is het zo dat het hele Joodse volk nu zegt dat het bloed, dat de verantwoordelijkheid voor Jezus sterven maar op hen gelegd kan worden?  Is het hier het hele volk dat dit zegt? Wat is de betekenis van de woorden: “En al het volk”?  Het gaat hier niet om het hele volk. Het gaat om al het volk, de hele menigte die er voor het paleis van Pilatus staat. Dat waren niet alle Joden.  Je kunt dus zien dat niet het hele Joodse volk toen de verantwoordelijkheid van de Here Jezus op zich nam. Dat zie je ook duidelijk als je denkt aan Jezus leerlingen, aan de vrouwen die Hem volgden en ook aan iemand als Jozef van Arimathea. Dat maakt dus al duidelijk dat je deze woorden niet zomaar mag verbinden met alle ellende die het Joodse volk later heeft getroffen.  Daarbij moet je  bedenken dat ook van deze woorden geldt dat ze niet echt wisten, echt beseften wat ze zeiden. Ook voor deze woorden geldt wat de Here Jezus zegt als Hij aan het kruis hangt: “Vader vergeef hun want zij weten niet wat zij doen”. Lukas 23:34  

Wanneer Joden die deze woorden hebben geroepen of nakomelingen van hen  wel gaan beseffen wat er geroepen en gedaan is dan staat de deur naar Christus koninkrijk door bekering heen voor hen open. Dat lezen we heel duidelijk op de Pinksterdag. Petrus wijst dan aan dat de Here Jezus echt de beloofde Verlosser was en dat ze die gedood hebben. Dan lezen we: “ Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.  Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.  En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.”   Handelingen 2:37-40

Let erop dat  de Joden die hun zonden ook aan de dood van Christus belijden zelfs voor hun kinderen Gods belofte van verlossing ontvangen! Er is redding ook voor hen en hun kinderen als ze hun schuld echt belijden.  

b. Jezus. De woorden die de menigte van kerkgenoten hier roept, gaat de Here Jezus door merg en been. Ze roepen hier dat de Here Jezus niets waard is. Dat Hij niet meer is dan een smerige Godslasteraar is. Weg met Hem!  Zijn bloed zal niet roepen naar de hemel want Hij verdiend echt de doodstraf. Daar staat de Here Jezus, de Zoon van God.  De Here Jezus die in woorden en daden heeft laten zien wie Hij is. DatHij 100% door Gods liefde werd gedreven. Zelfs in de kerk loopt dit stuk op onze zondige harten. Je zou zeggen: Nu zal de Here Jezus toch echt wel ophouden met Zijn werk als de Verlosser. Wat zijn wij in kerk en wereld toch een keiharde zondige, verschrikkelijke mensen! Wat is onze schuld groot!  Wat doet de Here Jezus? We lezen het in het volgende vers. Hij laat zich naar het kruis brengen voor zondaren!

Gelukkig gaat de Here Jezus op weg naar het kruis. Zijn bloed is namelijk niet waardeloos. Zijn bloed is echt onschuldig bloed!  Het is niet zo dat de Joden die de woorden van onze tekst roepen onschuldig staan. Wij staan ook niet onschuldig aan de dood van de Here Jezus.  Jij niet en ik ook niet. Elke keer dat wij de Here Jezus niet op waarde schatten. Elke keer dat wij niet met Hem leven in volle liefde en gehoorzaamheid aan Hem als onze Here en toch onze eigen gang gaan, staan wij schuldig aan Zijn dood aan het kruis. Ook jij en ik hebben de Here Jezus aan het kruis gebracht. Dan zie ik Jezus Christus ondanks mijn  schuld, die zo groot is!   En ondanks dat de Joden de Here Jezus daar bij Pilatus voor waardeloos uitmaakte toch naar het kruis gaan. Vrijwillig! Uit liefde voor zondaren. Onvoorstelbaar. Hij laat Gods oordeel op dat moment niet over Pilatus komen, niet over die joelende menigte daar. Nee, Hij hoort de stem van Vader:  U bent schuldig, U moet als het Lam van Mij dat de zonden van de wereld draagt naar het kruis. De Here Jezus gaat omdat Zijn bloed zo kostbaar, zo belangrijk, zo levensbelangrijk is. We zien dat in het tweede punt.

 

2.  Als bloed dat schoonwast

 

Een grote menigte roep om de dood van de Here Jezus.  Zijn bloed zou niet om straf roepen omdat hij waardeloos en goddeloos zou zijn. Zo’n soort redenering zit er waarschijnlijk ook achter de aanslagen Zaventem en Waalbeek deze week. De daders zien de slachtoffers als goddelozen, als vijanden van hun god. Hun eigen bloed zou als martelaren kostbaar zijn. Deze daad zou hen zelfs een goede plaats in de hemel opleveren. Het is zo anders!  Het bloed van mensen die onschuldig sterven roept om straf, om Gods oordeel. Daarvan is de eerste mens die op aarde vermoord is Abel een duidelijk voorbeeld.  We hebben daarover ook gelezen in Hebr 12: “Maar u bent genaderd  …… en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”

Het bloed van de Here Jezus, de moord op gekomen Verlosser, de 100% Rechtvaardige roept om Gods oordeel. Er is bij de kruisiging geen schuldig bloed vergoten. Het is het onschuldige en kostbare bloed van Christus. Laten we als we dat horen ons niet boven de Joodse menigte daar voor Pilatus verheffen. Durf jij te zeggen dat jij daar toen in die omstandigheden niet aan had meegedaan? Durf jij te zeggen dat je niet meegeroepen had: Zijn bloed over ons en onze kinderen?  Ik heb dat vroeger in mijn slechtste ogenblikken toen ik jong was wel eens gedacht. Maar nu zeker niet meer! Ik sta net zo schuldig aan Christus dood door mijn leven als de Joden daar en toen.

Juist daarom zeg ik vandaag en ik hoop dat jij dat ook doet:  “HERE,laat alstublieft  Jezus’ bloed over mij en mijn kinderen en kleinkinderen komen!”

Juist vanuit de belijdenis DAT IK SCHULDIG STA  aan Zijn dood aan het kruis vanwege mijn eigen zonden.  Ik ben schuldig aan de dood van de enige rechtvaardige mens die op aarde geleefd heeft. Ik ben schuldig aan de dood van de Zoon van God aan het kruis. Ik zou zeggen dat is onvergeeflijk. Maar dan is er dat ongekende, dat Goddelijke, dat wat alleen maar  onverdiende genade is.  Dat is dat het bloed van Christus niet alleen beschuldigend spreekt voor wie zonder Hem als Verlosser en Heer leeft. Dat doet het zeker. Sterker dan het bloed van Abel. Maar door Gods ongelooflijke plan is het bloed van Christus voor wie met zijn of haar zonden en schuld naar Hem vlucht ook de redding van het oordeel. Dat bloed wast je dan juist van je schuld.

Dan denk ik nu aan wat de Geest ons zegt in 1 Petrus 1: “ En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap,  wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is,  maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.” Vs 17-19   

Het bloed van de Here Jezus spreekt zo van Gods warme en genadige liefde voor zondaars. We branden ons aan dat bloed als we leven als mensen die hier op aarde ons thuis voelen bij een zondig leven. We branden ons er aan als we Jezus Christus op het tweede plan in ons leven zetten. We branden ons er aan als we  leven voor  ons leven hier en nu en als geld en bezit voor ons het belangrijkste zijn en ons leven laten bepalen.

Het bloed van de Here Jezus is zo warm, zo heerlijk warm voor wie schuilt bij Hem.  Voor wie in eigen gezin ook uit liefde en verwondering voor Gods liefde en genade de kinderen in alle eerbied en liefde vertelt van dat kostbare bloed van de Here Jezus.  Van dat bloed waar jij en ik en onze kinderen en kleinkinderen zich met belijdenis van schuld in mogen wassen en dan door God  schoon, rechtvaardig zijn verklaard.  Dat geld niet alleen voor jou en mij en onze gezinnen. Nee, dat evangelie mag en moet gebracht worden aan Jood en Griek!  De Joden staan daarbij niet op achterstand.  De Here Jezus droeg de apostelen zelfs op om het evangelie eerst aan de Joden te verkondigen, Paulus ging altijd eerst naar de synagogen om de blijde boodschap van verlossing door het bloed van Christus te verkondigen. Ik geef hiervan ook 2 voorbeelden uit de brief aan de Romeinen:

“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.” Rom 1:16

“Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.  Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;  want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”  Rom 10:11-13  

Mijn broeder en zuster, jongelui  laat het Goede Vrijdag voor je zijn en zoek je leven bij Christus nu en in de toekomst. Neem steeds weer het warme bad in Christus bloed en bid om de Geest die je leert vanuit de vergeving en de liefde van God  dat nieuwe, goede leven met God te leven. Tot Zijn eer en eeuwig goed. Door Christus alleen.

 

AMEN