Heman's schreeuw om Pasen (Ps 88:11)

08-04-2013 14:16

 

HEMAN´S  SCHREEUW OM PASEN

 

"Doet u aan doden wonderen,

staan schimmen op om u te loven?" Psalm 88:11

 

 

Heman schreeuwt om een wonder. Een wonder is nodig om de dode lichamen van gelovigen weer toekomst te geven. Een wonder is nodig om uit de lichamelijke monden van de gelovigen weer lof op de HERE te laten klinken.

Wat is een wonder? Een wonder is dat er iets gebeurt wat vanuit menselijk oogpunt onmogelijk is. De geschiedenis van Gods openbaring en van Zijn kerk is vol van wonderen. Ik noem nu twee voorbeelden in het Oude Testament:

·                                   Het volk is uit Egypte getrokken. Zij zijn bij de Schelfzee. Plotseling zijn de Egyptenaren achter hen. Ze kunnen niet wegvluchten. Want de bergen zijn langs hen en de zee ligt voor hen. Achter hen is het machtige leger van de Farao. Er is geen weg om te ontsnappen. Ze lijken echt reddeloos verloren.  Het lijkt erop dat hun vrijheid voor altijd voorbij is. Dood en ellende komen elke seconde dichterbij

Dan is er ineens het wonder dat van God komt. De HERE laat door een wonder zien dat Hij de Verlosser van Zijn volk is. Plotseling laat Hij het water van de Schelfzee wegwijken. Maakt Hij een droog pad in de zee. Een weg waarover Zijn volk naar de vrijheid kan lopen. Kijk: Ex 13:17-14:31. De daad van de HERE is voor Gods volk in de Bijbel heel belangrijk. Er wordt meerdere keren weer op gewezen als een heel belangrijk wonder van God. Kijk o.a:  Joz 24:6; Richt 11:16; Neh 9:9; Ps 106:7 e.v., 114; 136:13-15.

·                                   Het volk Israel komt na jaren in de woestijn in het land Kanaan. Ze komen bij de sterke stad Jericho. De stad lijkt voor de Israëlieten onoverwinnelijk. Als je dan let op wat de Israëlieten doen wanneer ze bij deze stad gekomen zijn, begin je bijna te lachen. Ze lopen zes dagen om de stad en verder doen ze niets. Zo bereik je toch nooit wat! Dan komt de zevende dag van de belegering van Jericho door de Israëlieten. Weer lopen ze om de stad. Dit keer niet een keer maar zeven keer. Na de zevende keer kan niemand meer met het volk van God spotten en om hen lachen.  De HERE zorgt in Zijn almacht dat de muren van Jericho instorten. De HERE doet een wonder!

Het lijkt voor mensen onmogelijk dat mensen die gestorven zijn, weer levend worden. Iemand die gestorven is kan na zijn sterven toch nooit meer op zijn voeten staan? Hij kan toch nooit meer zijn tong gebruiken om de Schepper en Verlosser te loven? Dat is volgens mensenmaat, volgens menselijke ervaring onmogelijk.

Honderden jaren na Hemans schreeuw om leven, laat de HERE zien dat wij mensen er op dit punt naast zitten. Een wonder aan de doden is niet onmogelijk! Het is de derde dag geworden dat de Here Jezus in het graf ligt. Hij is echt gestorven. Wij mogen nu door de ogen van vrouwen, op de morgen van de derde dag, in het graf van de Here Jezus kijken. Dat graf is leeg! Het is niet leeg omdat iemand het lichaam van de Here Jezus gestolen heeft. Het wonder waarom Heman zo indringend in Psalm 88 roept is gekomen!

Jezus Christus de Verlosser staat weer op Zijn eigen voeten. Hij gebruikt weer Zijn handen. Zijn kaken die in de dood verstijfd waren, gebruikt Hij weer tot Gods eer.

Zijn opstanding uit de dood leidt bij Zijn volgelingen tot eerbiedige verwondering en blijdschap. Een verwondering en blijdschap die een overtuiging moeten worden. Wanneer de Here Jezus die dag aan Zijn leerlingen verschijnt, lezen we: “En toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei Hij tot hen: Hebt u hier iets te eten?” Luk 24:41

Ze gaven de Here Jezus een stuk gebakken vis. De mond van de here Jezus die verstijfd was, at weer wat aan Hem gegeven werd om te eten. De Here Jezus eet weer. Hij praat. Jezus leeft! Dat is het wonder waarom Heman geroepen heeft. Dit wonder heeft een heerlijke en prachtige betekenis voor ieder die door echt geloof aan Christus verbonden is. Al voel je je nog zo ellendig. Al voel je je nog zo doods en lamlendig. Toch mag je in de zekerheid leven dat door Christus opstanding ook voor jou werkelijkheid wordt wat we in Jes 26 lezen: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, u, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.” Vs 19 vgl ook vers 14.

Het vraagteken dat we achter Psalm 88:11 lezen is door Christus’ werk, door Zijn overwinning op de dood tot een uitroepteken geworden.

HERE, U hebt aan de doden een wonder gedaan! De schimmen zullen opstaan en u loven!