Hemelvaart 2016 Preek over Handelingen 1:10 Jezus gaat, Zijn engelen komen

06-05-2016 08:17

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Gez 24:1,2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 1:1-14

Psalm 110:1,2,3

Schriftlezing: Openbaring 12:1-12

Psalm 47:1,2

Tekst: Handelingen 1:10

Verkondiging van het evangelie

Psalm 47:3,4

Geloofsbelijdenis  eerste deel artikel 26 NGB

Gezang 24:3,4,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 103:8,9

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We leven in spannende tijden. Er is veel in de wereld aan de hand. Veel ook dat er voor zorgt dat mensen zich niet vrij voelen. Vrijheid is voor ons in onze tijd en ons deel van de wereld een soort toverwoord. Vrijheid wordt dan vaak gezien als dat ieder van ons kan doen wat hij of zij zelf wil. Je moet jezelf overal en altijd kunnen zijn. Als dat niet kan dan heb je volgens velen eigenlijk geen leven. Juist op 5 mei is er veel aandacht voor vrijheid. Dan vieren we bevrijdingsdag. Dan vieren we dat we na 5 jaar bezetting door de Duitsers weer een vrij land en volk zijn. We denken dan ook aan al die groepen, landen en volken waar nu om vrijheid wordt gestreden. We hebben als Nederland bijvoorbeeld militairen in Malawi en  vliegtuigen die boven Irak en Syrië gebruikt worden om mensen te bevrijden van onderdrukkers. 

Het is bevrijdingsdag. Het is ook Hemelvaartsdag. Dat stelt ons de vraag wat vrijheid en Christus’ hemelvaart met elkaar te maken hebben. Is het vandaag belangrijker dat het bevrijdingsdag is of dat het Hemelvaartsdag is? 

 

Juist als je ziet dat er zoveel onzekerheid en onvrede is, heb je iemand nodig waarop je kunt bouwen. Waarvan je weet dat Hij de regie van de dingen echt in handen heeft en die ook houdt. Iemand die het zo in handen heeft dat Hij ook echt de wereld en de hele schepping tot Zijn prachtige doel brengt. Dat doel is een echt goed leven in echte vrijheid. Of die vrijheid is dat we allemaal maar doen wat we zelfs willen zullen we nog zien. We hebben iemand nodig die echt boven alle wereldleiders en machtige mensen staat en ze aan zich kan onderwerpen. Hierin zie je al dat echte vrijheid niet kan zijn dat ieder kan doen en zeggen wat hij zelf wil op deze aarde. Dan heerst het recht van de sterkste en niet wat echt goed voor iedereen is.  We zien hier iets van als ik jullie vanuit Handelingen 1:10 het evangelie van de naar hemel gegane Christus onder het volgende thema verkondig:

 

JEZUS GAAT, ZIJN ENGELEN KOMEN

 

1.            De leerlingen zien Jezus gaan

2.            De leerlingen zien engelen bij zich

 

1.            De leerlingen zien Jezus gaan

 

Het is de 40e dag na Jezus opstaan uit de dood. De Here Jezus is  aan al de mensen verschenen aan wie Hij zich wilde laten  zien. Hij heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 500 mensen kunnen zeggen: Jezus Christus is echt opgestaan. Hij leeft want we hebben hem zelf gezien en gesproken. De Here Jezus heeft de apostelen die als Zijn vertegenwoordigers de wereld over moeten alles verteld wat ze moeten weten. Ze kunnen echt de volle boodschap van Christus als de Verlosser en de God en Koning op deze wereld brengen. Alles wat aan toerusting nog moest gebeuren is nu klaar. Er breekt volgens Gods plan nu een nieuwe periode aan. De periode dat de Here Jezus als mens niet meer op aarde is.

Ze zijn deze dag de Olijfberg opgegaan. De Here Jezus en Zijn leerlingen. Ze zijn nu net buiten Jeruzalem. Ineens als ze daar bij elkaar staan zien ze de Here Jezus los van de grond komen. De wet van de zwaartekracht staat hier buitenspel. Omdat God als de Schepper van alle dingen meer is als de wet van de zwaartekracht die Hij in de schepping gegeven heeft. Niets kan koning Christus tegenhouden om daar heen te gaan waar Hij nu moet zijn. Het is de tijd geworden dat de Here Jezus met zijn echte en verheerlijkte menselijke lichaam naar de hemel gaat. Dat hij vanuit de hemel als Gods paleis gaat regeren.

Onverklaarbaar volgens onze menselijke gedachten zien de leerlingen de Here gaan. Al hoger, al verder van ze af. Ze zien dat gebeuren. Met hun eigen ogen. Ze zien dat de Here Jezus met zegenende handen omhoog gaat. We lezen dat in Lukas 24. Je ziet hoe de Here Jezus tot het laatst toe op aarde laat zien dat Hij gekomen is om de redden, om te verlossen. Hij is gekomen om schuldige en zondige mensen tot hem als de Verlosser te roepen die zo graag Zijn Goddelijke zegen aan hen geeft.   

De leerlingen van de Here Jezus zien dit! Ze zien het met eigen ogen. Juist op dat zien wordt duidelijk nadruk gelegd in onze tekst. Want we lezen dat ze nog staan te kijken nadat een wolk ervoor gezorgd heeft dat ze Jezus niet meer kunnen zien. De Here Jezus is niet meer te zien. Toch staren Jezus leerlingen nog steeds naar de hemel. Ze kunnen bijna niet geloven wat ze net met eigen ogen gezien hebben. Ze blijven maar kijken. Waar is de Here Jezus gebleven? Hebben ze echt gezien dat Hij zomaar de lucht in ging? Ze blijven staren naar waar ze Jezus hebben zien gaan.

Hier zien we iets dat heel belangrijk is. De leerlingen van de Here Jezus hebben Hem met hun eigen ogen naar de hemel zien opvaren. Ze hebben dat ook samen gezien. Het is niet zo dat het een of andere vreemde ervaring van een enkeling is. Nee, ze zien allemaal hetzelfde. Als de een zegt: Ik heb zeker gedroomd kunnen de anderen zeggen: nee, wij hebben het ook heel echt gezien. Zoals velen Jezus zelf als de uit de dood Opgestane hebben gezien, zo zijn het hier al de apostelen samen die Jezus naar de hemel zien gaan.

Zij zijn het samen die nu unaniem, eenstemmig deze boodschap de wereld in kunnen brengen: Jezus de Gekruisigde en de  Opgestane is echt van de aarde los gekomen en naar de hemel gegaan. De Here Jezus heeft er voor gezorgd dat ze er allemaal waren en het ook allemaal met hun eigen ogen gezien hebben. Zo kan de duivel op geen enkele manier echt verwarring zaaien. Er is de eenstemmige getuigenverklaring van de apostelen. Het is ook niet voor niets dat we lezen in Efeze 2 dat de kerk gebouwd is op “het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Ef 2:20)

Wat betekent dat nu voor ons vandaag? Voor ons leven, voor ons geloven?  Het laat zien hoe de Here Jezus zelf er voor gezorgd heeft dat mensen als getuigen van wat er echt  gebeurd is,  hebben verteld over Zijn gaan naar de hemel. Christus laat ons zien hoe echt en hoe zeker dat is. Hij laat daarmee ook zien hoe belangrijk Hij het vindt dat we dit echt geloven! Hoe belangrijk Hij het vindt dat er bij ons in de gemeente en in de hele kerk geen ruimte is voor de mening dat Jezus niet echt zou zijn opgevaren naar de hemel. Natuurlijk mogen er vragen gesteld worden. Om juist die vragen biddend en bij een open Bijbel te beantwoorden. Met altijd weer dat Woord van onze God als de beslissende stem.

Deel van het ongetwijfelde evangelie is dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Dat Hij in de troon zit en dat Zijn regering de regering is van de Verlosser. Daarom is er voor wie op Hem bouwt ook altijd toekomst in je leven. Ik zag een tijdje geleden de volgende uitspraak:  Christenen verheugen zich want het mooiste komt nog! 

Denk daar eens goed over na! Want er zitten hier ook broeders en zusters en ook jongeren die zich vaak niet blij voelen. Die veel druk, veel pijn, verdriet en gemis ervaren in hun leven. Die het er ook echt moeilijk mee hebben. Als dat in jouw leven zo is. Als u dat zo ervaart is het zo belangrijk dat je troost hebt. Dat je in die moeilijke dingen een echt anker hebt waaraan je je kunt vasthouden. Dat anker is Christus die echt naar de hemel gegaan is. Die echt vanuit de hemel regeert. Hij die juist de oorzaak van al die moeite, zorgen, verdriet en gemis op Zich genomen heeft. Die de oorzaak daarvan meegenomen heeft het kruis op. Die de zonde die wij ons bestaan hebben binnengebracht onder het oordeel van God door liet gaan door het op zich te nemen. Hij die daarvoor het eeuwig oordeel onderging regeert in de hemel. Hij de Verlosser regeert zo dat  wie in eigen zwakheid, in eigen verdriet en moeite bij Christus zijn of haar leven zoekt ook onder tranen diep in zich de blijdschap kent: het mooiste komt nog. Daar zorgt Koning Jezus voor! Hij regeert en brengt wie met Hem leeft zoals Hij zich in Zijn Woord laat zien mee naar dat leven en die wereld waar alles wat voor verdriet, eenzaamheid en tranen zorgt weg is. Voor altijd. Zie je hoe belangrijk het  voor je leven van elke dag is om Christus te kennen als de Verlosser die naar de hemel gegaan is?! Zoek bij Hem je leven. Dan zie je dat koning Christus ook Zijn knechten inzet om voor Gods zwakke kinderen vandaag en altijd te zorgen. We zien dat in het tweede punt.

 

2.            De leerlingen zien engelen bij zich  

 

De apostelen staren naar de hemel.  Het lijkt wel of ze verdoofd zijn door deze gebeurtenis. Wat is er gebeurd nadat ze Jezus niet meer zagen door die wolk?  Het gevaar is nu dat de leerlingen van Jezus in het gemis blijven hangen en er nog steeds vragen zijn over wat er nu verder met de Here Jezus gebeurd is.

Dan zie je hier hoe de Here Jezus als Koning vanuit de hemel regeert. Hij is het die als Heer meteen engelen naar Zijn leerlingen stuurt. We zien vanaf de hemelvaart hoe in de Bijbel engelen ook engelen van de Here Jezus genoemd worden. Het zijn Zijn engelen. Ze staan onder Zijn gezag. Ik noem daarvan 2 voorbeelden.

Het eerste is wanneer Petrus in Jeruzalem gevangen genomen is. Het lijkt erop dat Petrus niet lang meer te leven heeft. Dan komt een engel in de nacht Petrus bevrijden. We lezen daarvan in Hand 12:7: “En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af.”  HSV

Let erop dat deze engel een engel van de Here  genoemd word. De Heer is de Here Jezus Christus. Hij die in de hemel regeert. Dat de engelen in dienst van Christus staan lezen we ook in Openbaring 12. Het gaat daar op een bepaald ogenblik over de dag waarop de Here Jezus de hemel binnen komt. Dus de Hemelvaartsdag. Op die dag gebeurde er toen in die hemel o.a. dit: “En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen” Vs 7-10

De echte vrijheid komt er alleen door Christus. Hij overwint de duivel die ons wil laten geloven dat echte vrijheid is wat je vanuit je eigen hart wil met alle gevolgen die je op aarde ziet. Met uiteindelijk dat je door de HERE terecht voor eeuwig wordt veroordeeld tot ellende die nooit meer ophoudt.

Je ziet hier dat de engelen onder leiding van de aartsengel Michael in dienst staan van God en van de de Gezalfde, de Messias staan . Dat is de Here Jezus Christus. Michael en zijn engelen staan in dienst van koning Christus!

Die Koning stuurt als Hij net in de hemel is al direct engelen naar Zijn leerlingen. Ze komen er terwijl de leerlingen nog naar de hemel staren. Ze staan er net als bij de opstanding in witte gewaden. Ze laten de schoonheid van de hemel zien als woonplaats van God en het Lam Jezus Christus. Koning Christus stuurt ze om aan Zijn leerlingen te vertellen wat er gebeurd is nadat de leerlingen Hem niet meer konden zien. Christus laat zien dat zelfs de engelen nu onder Hem staan. Hij zorgt ervoor dat er geen rand van onzekerheid blijft bestaan over waar de Here Jezus naar toe gegaan is. De engelen kunnen vanuit de hemel vertellen dat Jezus daar is aangekomen. Hij is het die vanuit de hemel nu regeert.

Vol zekerheid kunnen de apostelen ook dit vol overtuiging eenstemmig op deze wereld vertellen. Die boodschap is uit de hemel zelf gekomen. Ze hebben samen die engelen gezien en met hun eigen oren gehoord wat deze engelen gezegd hebben.

Zo geeft Christus de apostelen en daarmee Zijn kerk van alle tijden weer moed. Wat er op deze aarde ook allemaal gebeurt. Al lijkt het op de wereld of op een bepaald deel van de wereld soms een chaos. Al lijkt het om je heen of in je eigen leven soms heel chaotisch. Heel onoverzichtelijk en moeilijk. Jij weet niet hoe je er uit moet komen. Jij weet niet hoe het verder moet.

Dan komt de hemel, dan komt de HERE je zeggen: Jezus Christus is er. Hij leeft, Hij regeert. Je kunt echt je leven aan Hem toevertrouwen. Juist als je weet dat jij zo nodig vergeving nodig hebt. Die vergeving die vrijheid om echt te leven,  is met verdriet over je zonden juist bij Hem te krijgen. Ook als er door je eigen fouten, je eigen schuld  zoveel overhoop ligt in je leven zegt Vader in de hemel: vertrouw je toe aan Christus als je Verlosser en Koning. Al zie jij en zie ik alleen maar chaos. Al overzien wij het niet. Christus doet dat wel. Hij zorgt ervoor dat door de chaos heen voor een toekomst die zoveel mooier is dan het leven nu er komt. Waarin de echte vrijheid te vinden is. Waar de Geest Gods kinderen dan zo veranderd heeft dat ze elk moment uit hun eigen hart kunnen leven want dat is om Christus offer door de Geest dan helemaal en volledig volgens Gods wil veranderd.   Dat komt er voor wie niet probeert zichzelf te redden maar Christus als zijn of haar Redder zoekt. Dan is Hij de houvast, dan is Hij het anker waar je je echt aan vast kunt houden. Hij laat jou dan nooit los.

Dan is niet de chaos, dan is niet het verdriet, dan is niet het gemis, dan is niet het onrecht het einde en het doel van je leven. Dan neemt Christus je door Zijn Geest door al dat moeilijke heen mee naar de toekomst die Hij aan het kruis verdiend heeft. De toekomst die altijd toekomst blijft houden omdat er nooit een einde aan komt. Echt leven in het diepste geluk wat er is. Eindeloos goed. Door koning Christus op Zijn Woord te volgen is je leven nooit zinloos. Je leeft dan nooit voor niets. Altijd voor het grootste geluk dat Christus voor arme zondaren verdiend heeft. Wie zo met zijn of haar armoede bij hem komt, is rijker, heeft een erfenis die groter is dan je nu maar kunt bedenken. Daarvoor staat koning Christus die echt de koning is garant. Dat heeft de hemel ons verzekerd. Heerlijk om Hemelvaartsdag te vieren. Hemelvaartsdag is voor God kinderen de voorwaarde voor echt bevrijding en vrijheid. Leef dan in die echte vrijheid tot Gods eer.

 

AMEN