Het wonder van het kruis (wilkin van de kamp) - een recensie

09-12-2013 13:33

HET WONDER VAN HET KRUIS (Wilkin van de Kamp)

Een recensie

 

Aanleiding

 

De laatste weken kwamen er bij bezoeken in de gemeente meerdere vragen over wat Vrij-zijn voor een organisatie is. Dit naar aanleiding van vrouwen en mannendagen die door meerdere onder ons bezocht zijn. De een hoort positieve dingen, de ander heeft er vragen bij. Ik kon op die vragen geen goed antwoord geven. Als je dan ook merkt dat toch meerdere in de gemeente bij deze dagen betrokken zijn, is het goed om juist als herder daar meer van te willen weten. Ik ga het nu niet over concrete dagen hebben die door meerdere bezocht zijn. Daar kan ik niets over zeggen omdat ik die niet meegemaakt heb en ook niet gehoord of gelezen heb wat daar gezegd is.

Het is wel duidelijk dat achter de organisatie Vrij-zijn Wilkin van de Kamp de initiatiefnemer is en dat zijn gedachten daar heel belangrijk zijn. Daarom heb ik een belangrijk boek van hem gekocht en gelezen. Hieronder vind je een korte recensie. Het boek verdiend meer dan dit. Daarom volgt er 22  januari een avond waar ik dieper en uitgebreider op dit boek en bepaalde gedachten van Wilkin van de Kamp hoop in te gaan.

 

Positief

 

Het boek ‘Het wonder van het kruis’ beschrijft vooral de laatste 18 uren van het lijden van de Here Jezus en wat dat lijden voor ons betekent. Ook waarom het lijden van de Here Jezus nodig was.

Wilkin van de Kamp schrijft meerdere keren indrukwekkend over het lijden van de Here Jezus en hoe diep Hij moest lijden voor onze zonden. Hierbij ontmaskert van de Kamp ook een christendom waarbij Christus niet meer dan het voorbeeld is. Hij schrijft daarover: “Een predikant vertelde mij eens dat hij in het geheel niet uit de voeten kon met het kruisverhaal. ‘Jezus had voor mij niet hoeven sterven. Ik wil zelf verantwoordelijk worden gehouden voor mijn daden. Een ander – en zeker Jezus niet – hoeft daar niet voor op te draaien!’ Als kerkleiders niet begrijpen wat het wonder van het kruis voor ons betekent, hoe kunnen zij dan de gemeente leiden?” p. 13 

Hij laat  meerdere keren indrukwekkend zien hoe groot Gods liefde voor zondaren is. Ik kan me heel goed voorstellen dat juist dat je raakt.  Ook hiervan een voorbeeld:

“Hoe kunnen wij ooit begrijpen wat Jezus in deze momenten heeft moeten doormaken? Geen van allen kennen wij een leven zonder zonde. We weten niet wat wij ons daarbij moeten voorstellen. Zonde heeft ons hele menszijn beïnvloed: onze ziel, geest en lichaam. Onze hele menselijke natuur is hiermee besmet. Maar Jezus was volkomen heilig en rein, naar ziel, geest en lichaam! Woorden schieten te kort om zijn worsteling met onze zonden, maar ook zijn weerzin tegen de zonde te beschrijven. Dit verklaart waarom Jezus bloed zweette in de Hof van Getsemane.” P. 53   

 

Speculatief

 

Toch kan ik niet alleen positief zijn. De eerste reden daarvoor is dat de hele opzet van het boek speculatief is. Het gaat namelijk vooral om de 7 wonderen van het kruis. Dit zijn volgens Wilkin van de Kamp 7 wonderen omdat 7 keer het bloed van de Here Jezus daarbij gevloeid heeft. Het is maar zeer de vraag of bij al die 7 keer de Here Jezus gebloed heeft. We lezen dat ook niet in de Bijbel. Daarbij komt dat het bloed van Christus voor Zijn leven staat. Hij heeft Zijn leven gegeven voor Gods uitverkoren kinderen.

De speculatie zie je ook in andere dingen terugkomen. Bijvoorbeeld wanneer hij erover schrijft dat een soldaat met een speer in de zij van de Here Jezus steekt. Daarover schrijft van de Kamp o.a. dit: “Op het moment dat een van de soldaten zijn speer in de zij van Jezus steekt, komt er direct water en bloed uit. Het begin van een geboorte begint altijd met het vrijkomen van water en bloed. Als het water en bloed uit het lichaam van Jezus stromen, is dit het begin van onze wedergeboorte.” P. 173

Dit is echt niet anders dan een eigen gedachtegang die nergens in de Bijbel steun vindt. Hiervan zijn nog heel wat meer voorbeelden in dit boek te vinden. 

Bij deze speculatie hoort ook dat het lijden van de Here Jezus erop uitliep dat de Here Jezus aan het kruis eigenlijk nog net een klomp opengeslagen vlees was dat bloedde. 

 

Problemen

 

Er zijn in dit boek ook dingen te vinden waarvan je moet zeggen dat gaat echt tegen wat de Geest in de Bijbel zegt in. Ik noem daar nu 2 voorbeelden van. Dat voorbeeld raakt juist wat Wilkin van de Kamp vooral wil doen namelijk bevrijdingspastoraat.

1. Volgens van de Kamp, in dit boek,  kan het zijn dat op jou een ‘generatievloek’ rust. Dat betekent dat jouw voorouders bepaalde zonden hebben gedaan die nog op het nageslacht rust. Er zou dan een bepaalde vloek op ons rusten waarvan we bevrijdt moeten worden. Hij schrijft hierover o.a. dit: “Als wij vrij willen komen van de vloek in ons leven, dan is het goed – nadat we ons bekeerd hebben van de zondige levenswandel van onze voorouders – dat ook wij in navolging van Jezus plaatsvervangend de zonden van onze ‘vaderen’ gaan belijden. Dan zullen we persoonlijk gaan ervaren dat Gods zegen sterker is dan welke vloek ook.” P. 122

Hier hebben we te maken met iets dat echt tegen het Woord van de HERE ingaat. Het is niet zo dat als we in geloof zijn gaan leven de zonden van ons voorgeslacht ons nog worden toegerekend. Je leest dat zo duidelijk en mooi in Ezechiël 18.  De HEER richtte zich tot mij:  ‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden?  Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen!  Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren: zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven.  …… De Israëlieten zeggen: “De wegen van de Heer zijn onrechtvaardig!” Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn júllie het niet die onrechtvaardig zijn?

 Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val.  Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!  Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!” vs 1-4 ….29-32.  Lees voor de voorbeelden het hele hoofdstuk!

2.  het tweede voorbeeld is dat volgens van de Kamp de Here Jezus na Zijn sterven aan het kruis nog naar de hel moest. Hij moest de hel toen nog doorstaan en daar de zonden afladen volgens hem. Hierover wordt uitgebreid geschreven terwijl dat toch echt in strijd is met Jezus woorden aan het kruis: “Het is volbracht”.

 

Als het gaat om wat Wilkin van de Kamp leert moeten we heel erg op onze hoede zijn. Het is hier echt nodig om heel zorgvuldig te toetsen omdat er te veel is wat niet in overeenstemming met het Woord van de Geest is. De mooie dingen die je bij hem leest moeten je niet laten meenemen om hem in alles te volgen. Hierover meer op 22 januari!

 

Ds Rob Visser 

 

Wat je hier vindt zijn de aantekeningen voor 22 januari. Het zijn niet meer dan aantekeningen vanwaaruit ik toen dingen verder uitgelegd heb. Ik hoop nog eens de tijd te vinden dit verder uit te werken. 

 

VERVOLG 22 JANUARI

 

 

 Het is duidelijk dat op ons een aantrekkingskracht uitgaat  vanuit  charismatische kringen.  Daarvan is de invloed en de aantrekkingskracht als iemand als Wilkin van de Kamp een voorbeeld. De aantrekkingskracht van het charismatische is sterker dan het oude evangelische. Je ziet in wat we nu de evangelische wereld noemen ook juist die toenemende invloed van het charismatische.

Waarin vooral bepaalde ervaringen vaak buiten het Woord om juist het aansprekende zijn. Het lijkt er nogal eens op dat de ervaring, de beleving van bepaalde dingen meer aanspreekt dan wat de HERE zelf ons vertelt in de Bijbel.  Je ziet bij Wilkin van de Kamp ook heel geregeld in zijn boeken als in zijn optreden dat hij vertelt wat de HERE of de Geest hem op bepaalde momenten vertelde en liet zien. Geweldig  vinden velen dat. Je ziet in onze tijd een duidelijke gevoeligheid voor ervaringen of beschrijvingen  buiten de Bijbel om. Dat kwam in mijn leven voor het eerst heel dichtbij toen een gemeentelid me vertelde dat hij eigen meer getroffen was en meer troost vond in het boek:

Dan wat je daarover in de Bijbel leest.

Koornstra

 

Ik wil vanavond wat dingen in het boek Wonder van het Kruis nagaan waar je dingen vind die ons echt voorzichtig moeten maken  voor mensen als Wilkin van de Kamp. Daarmee zeg ik niets over zijn oprechtheid.

 

Eerst iets over het rechtstreekse spreken van de Geest of  God met de gelovige. We zien dit spreken van God in de Bijbel.  De hele Bijbel is het resultaat van het ingeven van het Woord van God aan mensen. Dat ingegeven Woord wordt moet opgeschreven worden en komt in de Bijbel. Toch is het geloof en hoe we moeten leven niet gebouwd op wat de Geest ons nu nog ingeeft. Nee, op vol liefde gehoorzaam leven volgens het door de HERE in de Bijbel gegeven Woord. Het is ook opvallend hoe weinig er eigenlijk door de schrijvers van het nieuwe Testament  een beroep gedaan wordt op Gods directe spreken tot hen op dat moment. Zelfs waar dit ter sprake komt is paulus daarmee heel voorzichtig en beroept zid er niet op!

Zie 2 Korinthe 12. Zie ook vooral vs 7.

 

Ik heb er in het artikel in de Nieuwsbrief al op gewezen dat er bij Wilkin van de Kamp heel geregeld sprake is van speculatie. Bijvoorbeeld al bij de rubricering van die  7 wonderen van het kruis en hun betekenis.

Een ander voorbeeld vinden we op pag 103. Jezus zou al van altijd af geleden hebben. Hij beroept zich op Openbaring 13:8. Hiervan kun je je heel makkelijk afmaken want dat klopt echt niet. Om het ons niet te makkelijk maken, kom 1 Petrus 1:20. Dichterbij. Laten we daar naar kijken. Bespreking 1 Petrus 1:20,21

a. Was Jezus er al voor  Hij in Maria als de Verlosser verwekt was?

b. de Zoon van God  zegt ja op de aanwijzing door de Vader. Psalm 40 – Hebreeen .

c. Wie is de Verlosser? De mens Jezus Christus 1 Tim 2:5

d. Hij is als in de hemel en pleit voor ons. 

e. Christus heeft eens en voor altijd geleden. Hebt 10;14 Juist in de tijd met eeuwige betekenis . Met terugwerkende en toekomstige kracht.  Rom 3:25

 

 

Demonische claim.

 

Pagina 119 en 163.  Wat is de macht van de demonen?  Hebben de demonen macht over de gelovigen?  Denk hier ook aan wat Christus over de kerk zegt. Matt 16:18-20

Je zou zelfs namen nodig hebben om bepaalde demonen te kunnen uitdrijven.

Dienst van de bevrijding.

Romeinen 8 laatste verzen.

Hier ook een hoge positie geclaimd voor  eigen persoon: p. 227

 

Daarvoor gaan we samen naar 1 Petrus 3. Naar een gedeelte dat bij het eerste lezen vaak heel wat vragen oproept. In  1 Petrus 3:18 is verteld dat de Here Jezus het offer voor de zonden gebracht heeft voor onrechtvaardigen en dat Hij uit de dood opgestaan is. Dan gaat het in vers 19 zo verder: “Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach  weigerden te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd.”

Het gaat hier over de tijd na Jezus opstanding. Hij is op een bepaald moment naar de geesten in de gevangenis gegaan. Wie zijn nu die geesten? Bij geesten zullen we hier niet aan mensen moeten denken. Als in het Nieuwe Testament het woord geesten alleen gebruikt wordt gaat het nooit om mensen. De enige keer dat het woord geesten met mensen verbonden wordt is als het heel duidelijk om een deel van mensen gaat. Dan wordt er gesproken over de geesten van de rechtvaardigen. Hebr 12:23. Wie zijn nu de geesten die gevangen zitten? We zullen dan aan de engelen moeten denken die tegen God in opstand gekomen zijn. De slechte engelen die de duivel als hun aanvoerder hebben. Deze engelen worden door God gevangen gehouden. We lezen dat o.a. in Judas 6: “Denk ook aan de de engelen die hun oorspronkelijke  positie ontrouw werden en hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen met onverbreekbare boeien  in de onderwereld gevangen.” Zie ook 2 Petr 2:4.

Waar moeten we deze gevangenis nu zoeken? Wat is het gebied waarin de boze geesten vooral wonen? Dat is de ruimte tussen de hemel en de aarde. We lezen dat in de brief die Paulus aan de gemeente in Efeze stuurt.

Luister maar eens naar twee gedeelten uit deze brief:

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.” 2:2

In hoofdstuk 6 schrijft Paulus dan in verband met de strijd tegen de duivel en zijn helpers: “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de macht hebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” Vs 12

Wat doet de Here Jezus nu als Hij van de aarde naar de hemel gaat. Hij gaat door het gebied waar juist de boze geesten, de duivel en zijn helpers hun grootste macht uitoefenen. Zij zijn de geesten die juist in de tijd van Noach hebben laten zien hoe ze er op gericht zijn om de mensen tot het verkeerde te brengen. Hoe ze er alles aan gelegen is om de hele schepping in de ellende te brengen. Het was toen zelfs zover gekomen dat we in Gen 6 lezen: “De HEER zag dat alle mensen slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.” Vs 5

De Here Jezus tijdens zijn hemelvaart juist door het gebied die altijd weer weigeren God te gehoorzamen. Door het gebied van de geesten die al hun macht willen gebruiken om de HERE en Zijn rijk van verlossing te vernietigen. De Here Jezus gaat dus door heel vijandig gebied naar de hemel. Je zou zeggen dat het een heel moeilijke reis zal worden. Kan de Here Jezus wel door dat gebied komen? De geesten zullen er toch alles aan doen om er voor te zorgen dat Jezus de hemel niet haalt! Dan zie je hoe Christus de koning is! De Koning die zelfs zijn machtigste vijanden niet kunnen tegenhouden op weg naar Zijn troon in de hemel. Als Jezus het gebied van die geesten binnengaat dan verkondigt Hij. Het woord dat hier voor verkondigen gebruikt wordt betekent dat je door je daden laat zien wie je bent. Het is niet preken om mensen uit te nodigen en op te roepen om te gaan geloven. Het is verkondigen in de zin dat je proclameert hoe het zit. In dit geval laat Jezus zien wie Hij is! Hij is de opgestane Zoon van God. Hij is de beloofde Verlosser die overwonnen heeft. Zijn gaan door het grondgebied van de boze geesten laat zien dat Hij overwonnen heeft. Ze kunnen Hem niet tegenhouden hoe graag ze het met al hun duivelse macht ook willen! De Here Jezus laat zien: Ik ben de koning van hemel en aarde. Zo is de Here Jezus vandaag in de hemel.  

 

  

 

 

Bevrijding – genezing  eigenlijk nu al helemaal. Hoofdstuk 7. Ook 158

Een hoge positie voor zichzelf:  p 227

 

Demonische claim  p 119; 163

 

Het rechtstreekse spreken met God. P 146

 

Hoofdstuk 11  Hier ook weer de speculatie. P168; 173.

p. 182 

Doop p. 172.

 

Hoofdstuk 13

Was er troost voor de gelovigen in het OT. Ook zij gaan naar de hemel. Bijvoorbeeld Psalm 16;11; 73:23-26. Denk aan David die zijn zoontje verliest. 2  Samuel 12:22-25. Dit in tegenstelling met de dood van Absalom:  2 Sam 18:33 e.v. 

Van de Kamp’s mening p. 200.

Zie hierboven over 1 Petrus 3.  P. 204-207.

 

Hierbij komt dat de Here Jezus aan het kruis zegt: heden zal Ik met u in het paradijs zijn

Het is volbracht.

Bij van de Kamp moet de Here Jezus na Zijn kruisiging nog een deel van de straf dragen.

Jezus zou de duivel in de hel gaan onttronen. Heel anders Openbaring 12.  

 

Onmenselijk geleden waar ligt dat in?  P 216,220 Ligt de zwaarte van Jezus lijden in Zijn lichamelijk lijden. Nee! In Zijn lijden onder Gods oordeel tot in de hel.

 

p. 218 1 Joh 3.

 

Gaat het om Jezus of om de HERE?  P. 229  Hebr 1.

 

p.  233.