Hoe ben je missionair?

28-12-2013 09:09

Ik kreeg vorige week een vraag voorgelegd van een studentenvereniging. Het gaat om een belangrijke en actuele vraag. Kun je missionair zijn en toch je ver houden van een werelds leven. Hieronder het korte antwoord dat als een Bijbelstudie gebruikt en besproken kan worden. 

 

HOE BEN JE MISSIONAIR?

Antwoord op een vraag

 

Ik heb begrepen dat jullie een schets die ik over heilig leven voor de HERE geschreven heb, besproken hebben. Daarbij bleef een vraag over. Hieronder vind je de vraag zoals die naar mij is toegekomen.

 

De vraag gaat namelijk over het volgende: in 2 Korintiërs 6:17 staat: 'Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen.' Waarom wordt er gezegd: 'Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af'. Het is toch de bedoeling dat je het geloof uitdraagt? Wanneer de christenen alleen maar bij elkaar zouden gaan zitten en nooit iets samen met ongelovigen organiseren, komen de ongelovigen toch ook nooit in aanraking met het geloof? Jezus trok toch ook juist op met ongelovigen? Zoals bijvoorbeeld in het verhaal met de vrouw bij de put.
Zou u ons hier verheldering over kunnen geven. 

 

 

 Ik noem een paar punten die belangrijk zijn voor de beantwoording van deze vraag:

1. Wij zijn als gemeente van Christus altijd geroepen om het evangelie uit te dragen. De Here Jezus zocht zelfs de hoeren en de tollenaars op om ze op te roepen in Hem te geloven. Bedenk daarbij wel dat Hij dan ook van ze vraagt dat ze anders gaan leven. Dat ze zich bekeren. Leven met Christus vraagt er ook om dat je Hem wilt volgen en je leven daarom verandert. Je ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk bij de overspelige vrouw die de Schriftgeleerden uit hoogmoed willen stenigen. De Here Jezus ontmaskert dan hun verkeerde motief. Dat wil niet zeggen dat Hij de manier van leven van deze vrouw goedkeurt. Het zegt ook niet dat ze als ze zo blijft leven een volgeling van Hem kan zijn. De laatste woorden van de Here Jezus aan haar zijn: “Ga  naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.” Joh 8:12

 

2. De Here Jezus roept Zijn gemeente juist op om de wereld in te gaan met het evangelie. We lezen dat bijvoorbeeld in Mattheus  28. Het is goed om er op te letten wat Hij daar zegt: “‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’” Vs 19,20

Je ziet hier de oproep om missionair te zijn. Je bent juist missionair als je de mensen door je woorden en jouw leven wilt leren zich te houden aan alles wat Christus ons opgedragen heeft. Dat is echt alles wat de HERE ons in de hele Bijbel leert. Kijk maar eens naar Mattheus 5:17-20. 

Als we zo leven, houden we afstand  van mensen die proberen om ons mee te nemen in een leven tegen de wil van God in.

 

3. Wat ik net geschreven heb, is waar het in 2 Korinthe 6:17 om gaat. We hebben de opdracht om alle mensen op te zoeken met het evangelie. Om alle mensen te laten zien dat we ze niet afgeschreven hebben maar dat we ze in liefde zo graag bij Christus als hun Verlosser willen brengen. Het is onze taak om met liefde naar hen toe te gaan maar we moeten niet gaan leven zoals zij leven. Wat zonde is daar moeten we ver bij weg blijven. We moeten niet samen met de ongelovigen optrekken in de dingen die in Gods ogen niet goed zijn. Dan is het onze opdracht om in liefde duidelijk te maken waarom we daar niet aan meedoen. Dat we niet meedoen uit liefde voor Christus en dat we ze daarin ook de goede weg willen wijzen. Let ook op 2 Korinthe 6:14-16. Liefde voor mensen om je heen betekent geen liefde voor een zondige manier van leven.

Het is ook daarom dat de Heilige Geest heel duidelijk aanwijst dat Hij wil dat je als gelovige niet met een ongelovige trouwt. De meest intieme verhouding op aarde is een beeld van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Die verhouding moet juist steeds spreken van Christus en de weg naar Hem wijzen. Let maar eens op deze teksten uit de Bijbel:

“Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.” 1 Kor 7:39

“Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken.” 2 Kor 6:14

 

4. De heilige Geest wijst ook meerdere keren op het gevaar van besmetting. We moeten niet denken dat we niet gevoelig zijn voor de verleiding van een zondig leven. Je moet je niet onnodig aan die verleiding blootstellen. Je moet ook niet de indruk wekken dat je bepaalde zonden niet erg vindt. De omgeving waarin je Gods liefde laat zien, moet ook aan ons zien dat leven met Christus een ander leven is. Daarom doe je aan bepaalde dingen niet mee. Daarom kom je niet in gelegenheden waar de zonden  uitgeleefd worden en heel normaal gevonden worden.

Ik noem enkele teksten uit 1 Petrus die dit ook laten zien. Waarin je ook ziet dat afstand houden van een zondig leven niet betekent dat je de mensen niet opzoekt met het evangelie.

 

“Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig. “ 1:14-16

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij,  en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.  U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 2:1,2

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.  Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. …. 

God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.  Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 2;11,12,15

Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?  Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;  erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.  Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.  Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.  3:13-17

 

Ik hoop jullie een beetje geholpen te hebben

 

Ds Rob Visser