Jesaja 42:1-4 bij viering Avondmaal 19 maart 2017

22-03-2017 07:03

KNECHT VAN DE HERE -EBED JAHWE   LIJDENSTIJD 2017

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  33:1,2

Lezing van Gods wet Deut 5

Lezen in verband met 4e gebod

Psalm  139:3,4,11

Viering heilig Avondmaal

Tafel in gereedheid:                                                      Zingen           Psalm 145:1

1.        Lezen  Mattheus 12:9-21/Jesaja 42:1,2      Zingen          Psalm 145:2

Zingen                                                                                                     Psalm 145:3

2.       Lezen   Jesaja 42:3,4                                        Zingen           Psalm 145:4

Zingen                                                                                                      Psalm 145:5

3.       Slot formulier                                                    Zingen           Psalm 147:1,7

Collecte

Zingen:  Psalm 146:1,6

Zegen

 

 

Jesaja 42:1-4  Viering Heilig Avondmaal   19 maart

Tafel  1  Jesaja 42:1,2  Erbij lezen Mattheus 12:9-21

Zie, mijn knecht!  Let op die ene Knecht waarover de HERE het nu gaat hebben. Waarom nu die aandacht voor die Knecht van de HERE? In de verzen voor onze tekst gaat het over de zogenaamde goden. De afgoden. De machten waarop mensen buiten God om vertrouwen. Van wie ze het verwachten. Dat kunnen zogenaamde goden zijn maar dat kunnen ook mensen zijn of je geld, je verlangens, je eigen ik. Als het om de toekomst gaat kunnen die je niets vertellen. Die kunnen je niet redden. Kijk maar eens naar 41:29: “Zie, zij alleen zijn nietigheid, niets zijn hun werken, wind en ijdelheid hun gegoten beelden.”

Let ook hier op dat woordje zie. Het betekent: let op!  Let er op dat andere goden en machten en dat ook jij jezelf niet kunt redden! En dan: Let op mijn Knecht! Bij Hem moet je zijn. De HERE belooft Zijn volk hier om die bijzondere Knecht van Hem te geven. Uit wat we lazen in Mattheus 12 wordt al duidelijk dat het hier om Christus gaat. Om de Zoon van God die de HERE als de Redder naar de wereld zal sturen. De Vader heeft de Zoon uitgekozen om het werk van verlossing te gaan doen. Hij is echt de enige die jou en mij kan redden van een voor altijd ellendig bestaan onder Gods oordeel. De HERe belooft hem die volgens Zijn plan gaat komen. Hem in wie de vreugde van Zijn hart ligt. Hij gaat komen om het zwaarste werk te doen dat ooit gedaan is. Het zwaarste werk dat ooit een mens op aarde gedaan heeft. De Zoon van God moest namelijk mens worden om onze Verlosser te kunnen zijn. Hij die de Zoon is moest Knecht worden, moest zich vernederen om onder Gods oordeel reddend voor de gelovigen Zijn werk te doen. Je ziet daarbij het werk van de Drie-enige God. Je ziet daarbij het warme hart van de HERE uit genade kloppen. Het is namelijk de Vader die de Zoon als Knecht geeft en Hij is het die de Geest op Christus legt. Vader, Zoon en Geest werken samen tot verlossing van de gelovigen, tot verlossing van de wereld. Dat is een Goddelijk werk. Dat krijgt geen mens voor elkaar, zelfs niet alle mensen samen.

We zien dit ook gebeuren in het leven van de Here Jezus.  Op het moment dat Johannes de Doper de Here Jezus doopt in de Jordaan. Daarover lezen we o.a. dit: “En nadat ​Jezus​ gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.  En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Matt 3;16,17

Wat komt die Knecht van de HERE doen? Tegenover de goden, de machten, de mensen die het verlossende woord niet kunnen spreken. Hij komt aan de volken het recht openbaren. Het woord openbaren betekent heel eenvoudig:  Laten zien!  Wat je nog niet zag, zie je door Hem!  Hij laat je uit je eigen menselijke tunnelvisie kruipen. Hij laat zien niet alleen aan Israël maar aan de hele wereld wat het echte goede leven is. Hij is het dan later ook die de leerlingen er op uitstuurt om het evangelie aan alle volken te verkondigen. Wie dat evangelie niet gelooft, wie niet volgens Gods recht wil leven maakt zijn of haar schuld tegenover God alleen maar groter. Dan wil je niet gred worden en in het goede leven staan. Het gaat om de inhoud van wat deze Knecht die in Christus ook echt gekomen is zegt en doet. Hij is niet iemand die mensen met reclamestunts probeert voor zich te winnen. Ook als de Joodse leiders besloten hebben om Hem te vermoorden gaat Hij niet schreeuwen en geen campagne voeren. Hij blijft rustig Zijn boodschap uitdragen. Daarin is Hij voor ons als gemeente van hem ook het voorbeeld hoe wij het in de wereld moeten doen.

Christus is gekomen! Hij heeft ons hier aan tafel laten zitten. Hij laat ook aan wie geen belijdenis gedaan heeft nu zien dat  dat Hij gekomen is. Bij Hem moet je zijn voor echte redding. Bij Zijn evangelie om daaruit te leven. Om als arme zondaar je leven te zoeken en te vinden bij de enige echte Verlosser. Hoe teer Hij ons zoekt en hoe trouw Hij is zien we bij de tweede tafel.      

 

 

Tafel  2  Jesaja 42:3,4

 

De Knecht die in Jesaja 42 beloofd wordt, is echt heel bijzonder. Hij is iemand die omziet naar zondaren.  Hij is iemand die omziet naar mensen die dreigen ten onder te gaan. Hij is de knecht die geen vriendjes wil zijn met de mensen die sterk zijn en het voor het zeggen hebben. Hij is niet iemand die Zijn woorden zo weegt en gebruikt dat Hij vriendje met de belangrijke mensen wil zijn en zo de mensen die problemen heeft links laat liggen. Nee, juist niet. De Knecht zal komen en Hij zal Gods recht volgens Gods waarheid uitdragen. Zonder aanzien van de persoon. Dat heeft de Here Jezus dan ook gedaan.  Hij was het die bijvoorbeeld de tafels van de geldwisselaars omvergooide. Hij liet horen hoe verkeerd en onwaarachtig en hoe egoistisch de Joodse leiders in die tijd bezig waren. Hij riep  iedereen heel echt tot bekering op. Hij nam geen blad voor de mond zonder om te gaan schreeuwen, zonder om kunstgrepen uit te voeren.

De Here jezus die gekomen als de Knecht van de HERE is vol ontferming over de zwakken. Hij kijkt met Zijn hart naar ze om. Zelfs naar de hoeren en de tollenaars. Als je met je leven in knoop zit, als er ellende in je leven is, als je voor je gevoel helemaal niet meer mee telt, als je hele stomme dingen uitgehaald hebt, als je dingen gedaan hebt die niet door de beugel kunnen en je hebt er spijt van. Maar je bent er eigenlijk zeker van dat het je je hele leven zal achtervolgen en dat mensen je er op aan zullen blijven kijken. Als het er zo in je leven voorstaat dan lijk je op een riet dat geknakt is. Dan lijk je op een vlaspit dat als lont moet dienen maar waaraan je ziet dat het zo goed als aan zijn einde is. Het vlammetje is wel heel erg klein geworden. Zo kan het in jouw leven zijn. Het lijkt alsof er nog zo weinig over is, voor je gevoel beteken je zo weinig, voor je gevoel heb je er zelf zo’n puinhoop van gemaakt. Je voelt je misschien wel waardeloos. Je voelt je misschien wel zo vreselijk schuldig.

Je bent zeker de Here Jezus niet waard. Weet je dan zegt de Geest dat Christus juist gekomen is voor wie zich zo voelen. Die door en voor hun eigen leven geen toekomst zien. Alleen maar ellende. Dan wordt je door Christus, dan wordt je door de Zoon van God niet veracht.  Dan roept Hij jou met al jouw schuld, met al jouw teleurstelling, met al jouw verdriet, in al jouw psychische en lichamelijke moeite. Dan zegt Hij dat jij voor Hem niet te min bent.  Dat als jij met verdriet over je eigen schuld en zonden bij God komt Hij jouw Redder is hoe mensen ook tegen jou aankijken. Dan zorgt Hij er voor dat dat geknakte roet weer gaat groeien, dat het lontje dat bijna uit is weer echt overtuigend gaat branden. Omdat Hij dan Zijn leven voor jou gegeven heeft aan het kruis om jouw leven tot het eeuwige leven te redden. Een leven voor altijd vol blijdschap, vol van een leven dichtbij God.

Hoe kan Hij dat voor elkaar krijgen? Zeker tegenover machthebbers die zelfs al tot Zijn dood besloten hebben? Let er dan op dat de Geest hier in onze tekst. We lezen daar dat de Knecht niet geknakt zal worden!  Bij hem zal de vlam niet kwijnen en zeker niet uitgaan. In hem blijft het vuur branden. Het vuur van de brandende braamstruik. Het vuur van de HERE zoals het bleef branden in de tempel. Hij komt als het Licht van de wereld! Niks en niemand kan Zijn licht doven. Zelfs de dood aan het kruis niet. Niemand kan er voor zorgen dat Hij niet komt, dat Hij niet Zijn unieke reddingswerk kan en zal doen. Hij is gekomen en de Here Jezus is door de Joodse leiders, door Pilatus gedood. De duivel heeft Zijn duivelswerk in de drie uren donker aan het kruis gedaan. Maar toch deelt de leven Christus vanmorgen het brood en de wijn hier ’s Heerenbroek uit. Hij leeft! Hij is opgestaan. Hij heeft de Geest uitgestort die er voor zorgt dat Christus’ kerk er is en over de wereld gaat om iederen de goede boodschap te vertellen. Om mensen te leren wat Gods recht is. Om de hele wereld de weg naar het echte leven te wijzen. Het onderwijs dat zo Gods wet, Gods recht aan de mensen leert gaat over de wereld. We hebben echt een Woord voor de wereld. Laat het avondmaal dan ook een stimulans zijn om vanuit de dankbaarheid dat Christus zelfs voor jou de schuld heeft willen dragen echt als christen, als een licht in het duister te spreken, te leven.  Tot eer van de Knecht die zelfs jouw en mijn zonden op zich moest nemen om ons te redden. Tot eer van de Drie-enige God.