Jezus je vriendje?

11-11-2015 09:26

JEZUS ONZE VRIEND?

 

Een van de vragen die binnengekomen is, was of het wel goed is om over Christus als Vriend  te spreken.

Laat ik eerst eens een paar zinnen uit een preek aanhalen die ik een paar jaar geleden gehouden heb. Dat was een preek over Efeze 4:32.

“Wat is het nu om vol goedheid, letterlijk: vriendelijk voor elkaar te zijn. Als het goed is zijn we in de gemeente elkaars vrienden!  Omdat we samen vrienden van God zijn. Ja, maar dominee nu wordt het toch wel wat te gek. Even nuchter graag: het gaat in de kerk toch niet om de mensen en we kunnen toch niet allemaal elkaars vrienden zijn? Natuurlijk is het zo dat we met de een in de gemeente makkelijker omgaan dan met de ander. Dat je met de een meer optrekt dan de ander. Dat is waar maar door het geloof, door de band met Christus die we als het goed is  hebben, zijn we elkaars vrienden. Gaan we samen als gemeente voor Christus. Hij is onze Geliefde waarin we onze band met elkaar vinden. Een band van liefde als vrienden, als broers en zusters die bij elkaar horen. Waarom zijn we vriendelijk naar elkaar? Omdat we samen als gemeente voor Christus gaan, Hij is onze gemeenschappelijk Vriend, Broer.”

We zingen ook van Christus als vriend in Gezang 37: “Nooit kan het geloof te veel verwachten des heilands woorden zijn gewis. ’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten maar nooit een vriend als Jezus is.”

 

 Jezus niet ons vriendje!

 

Moeten wij als we ons leven in alle gebrekkigheid en gebrokenheid aan God toevertrouwen toch flink op afstand van de HERE blijven?  Is eerbied voor de HERE hetzelfde als afstandelijkheid?

Het geweldige antwoord daarop is: Nee! De HERE wil ook jouw vriend zijn! Jij mag door het offer van de Here Jezus vriend van God zijn! Dat is zo bijzonder! Dat is ook maar niet iets van de tijd van het Nieuwe Testament en daarna. Nee, je leest dat bijvoorbeeld ook al in Psalm 25: “Vertrouwelijk gaat de HERE om  met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.” Vs 14  HSV Abraham wordt juist door zijn geloof vriend van God genoemd. Zie 2 Kronieken 20:7; Jesaja 41:8; Jakobus 2:23.

Wat betekent het  dat je vriend van God mag zijn? Dat Hij heel dicht bij je komt. Dat Hij Zijn liefde, Zijn hart aan je wil geven. Wie niet op een afstand blijft staan maar echt de HERE wil leren kennen, krijgt ook Zijn hart te zien. Zijn liefde! Zijn liefde voor zondaren! Dat doet Hij op een heel bijzondere manier door de Here Jezus, Zijn Zoon die naar de wereld gekomen is. Kijk maar eens in Joh 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien,  de eniggeboren Zoon, die  aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.”

De Zoon van God kent het hart van Zijn Vader. Hij is zelfs zelf God. Hij laat zien hoe de HERE hart voor mensen heeft. Hoe Hij ons echt een geweldige toekomst wil geven, echt een doel om voor te leven. Je ziet later ook dat de Here Jezus  juist Zijn hart wil openleggen voor de mensen die Hem blijven volgen, die in liefde met alle gebrek tot Hem komen. We lezen daarover in Joh 15: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.  U bent Mijn vrienden, indien u doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.” Vs 13-15

Waarom zijn wie dicht bij God leven Gods  vrienden? Waarom delen ze in de liefde van Christus? Omdat Christus je alles vertelt wat Vader in de hemel gezegd heeft. Hij laat je zien en horen hoe je voor altijd een geweldig gered leven hebt. Hij wijst je de weg naar een geweldig gelukkig leven waarnaar je mag uitzien en verlangen. Dat wil de HERE ons geven.

Die vertrouwelijkheid  met de HERE mag er juist door Christus’ offer zijn. Dat is altijd een vertrouwelijkheid, een vriendschap in diepe eerbied en met groot ontzag. Het is niet zo dat de HERE je vriendje geworden is die met jou op gelijke hoogte staat. Het bijzondere is dat wij door Christus Gods kinderen, Zijn vrienden in diepe eerbied mogen zijn. Wie die eerbied niet kent, kent Christus niet echt. Wie Christus als Vriend kent, kent Hem ook als Heer en ook als de Zoon van God voor wie je in diepe eerbied buigt met liefde.