Kind van de duivel

22-04-2017 07:11

 

 

 

KIND VAN DE DUIVEL

 

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.” Joh 8:44

“En welke overeenstemming is er tussen ​Christus​ en ​Belial?”2 Kor 6:14

 

Op het moment dat ik dit artikel schrijf staat het lied  “Kind van de duivel” van Tim Kimman al 6 weken in de top 40. Op dit moment op plaats 32. De artiestennaam van Kimman is Jebroer.  Het lied ‘Kind van de duivel’  is bij jongeren populair. Je hoort het ook in de gangen van christelijke scholen. Het is duidelijk dat het lied bij mensen binnenkomt. Bij dit lied is er ook een videoclip. In de clip wordt de suggestie gewekt dat een ongeveer 10 jarige jongen zelfmoord pleegt en dan net daarvoor het lied zingt waarvan je hieronder de tekst leest: 

“Ik ben een kind van de duivel

Mama, jij hoeft niet te huilen

Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is

Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

 

Ik hoef geen speech

Ik hoef geen bloemen

Gooi drank en drugs over mijn kist

Alles wat ik wou in het leven was dit

 

 

Ik wil niet dat je daar gaat zitten janken

Ik wil tranen van geluk zien

Je moet mijn leven vieren

Als ik doodga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht”

 

Een populair lied dat zelfs in de gangen van basisscholen klinkt. De ophef hierover is volgens de zanger er van overdreven. Volgens de zanger is voor hem de duivel beeldspraak voor een bepaalde manier van leven. Een manier van leven die bij het leven hoort. Je moet je kunnen uitleven zonder om gebonden te zijn. Je binden aan niet gebonden zijn, zou je in de echte vrijheid brengen. Dan zou je leven haar doel bereikt hebben al brengt dat je vroeg in de dood. Als je je maar uitgeleefd hebt, is het goed.

Het gevolg van dit soort denken is dat mensen kunnen dan zeggen dat de duivel in hun gedachten alleen maar een beeldspraak is. Toch zijn ze dan juist in de greep van de duivel. Dan is in werkelijkheid de duivel, die echt bestaat hun vader. Een paar dingen die hiermee te maken hebben, zien we vanuit de Schrift.

 

Belial

 

We komen in de Bijbel meerdere keren het woord Belial tegen.  Je ziet dat woord meestal niet terug in de vertaling. In de Statenvertaling is dat nog wel zo maar de nieuwere vertalingen  is dat meestal niet zo. Daarvoor zijn ook best goede redenen. Een plaats in de Bijbel waar je de naam Belial of Beliar ook in de vertalingen leest is 2 Korinthe 6:14: “En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial”. Toch is het goed om er eens op te letten wat het woord Belial betekent als het niet als een naam vertaald wordt.

Ik geef een paar voorbeelden:

 

Deuteronomium 15:9: wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte (letterlijk: Belialswoord) in uw hart opkomt dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderkomt – waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft, en hij over u tot de HERE roept en er zonde in u is.”

 

1 Samuel 2:12:  “ De zonen van Eli echter waren verdorven mannen  (letterlijk: zonen van Belial); zij kenden de HEERE niet.

 

1 Koningen 21:9,10: “In die brieven schreef zij: Roep een ​vasten​ uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden (letterlijk:  zonen van Belial) , die tegen hem getuigen: U hebt God en de ​koning​ vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft.

 

Spreuken 19:28: “Een verdorven getuige (letterlijk: Belialsgetuige) spot met het recht, en de mond van de goddelozen verslindt ​onrecht.

 

De voorbeelden die ik hier gegeven heb laten zien in wat voor gevallen het woord Belial gebruikt wordt. Als we deze voorbeelden kort nagaan, krijgen we in beeld wat het betekent om iets of iemand met Belial te verbinden.

In Deuteronomium 15 gaat het er om dat je met je hart open voor je naaste blijft staan. Het gaat om je broeder of zuster die in Israël in financiële nood was. Volgens Gods wet was het onder Israël zo geregeld dat eens in de 7 jaar er het jaar van de kwijtschelding was. Dat jaar werden alle schulden kwijtgescholden.  Als iemand dus in het zesde jaar aan jou uit nood vroeg om iets te lenen was de kans groot dat je dat niet zou terugkrijgen. De Geest maakt duidelijk dat dit geen invloed op jou vrijgevigheid voor de armen mag hebben. Wie dan gaat  handelen vanuit de gedachte dat je het waarschijnlijk niet terugkrijgt is zondig bezig. Die gedachte en wat er voortkomt is zondig. Dan denk je alleen aan jezelf en handel je in strijd met de echte liefde.  

In 1 Samuël 2  worden de zonen van Eli, Hofni en Pinehas,  letterlijk zonen van Belial genoemd. Wat doen deze 2 mannen?  Kort gezegd is het zo: Ze nemen van het offervlees voor zichzelf terwijl het voor het offer aan de HERE bestemd is. Ze nemen het voor zichzelf en wel zoveel dat ze er ook van kunnen verkopen aan anderen. Als mensen het vlees niet wilde geven dan namen ze het door de tempeldienaren met geweld. Verder was het ook duidelijk dat deze twee priesters ook vreemd gingen met veel vrouwen.  Ze waren priesters om er beter van te worden maar trokken zich van de HERE en Zijn wil niets aan.  

 

In 1 Koningen 21   gaat het om Naboth die zijn land niet aan koning Achab wil verkopen. Koningin Izebel heeft daarop wel een antwoord. Ze ziet er geen probleem in om Naboth op een valse beschuldiging ter dood te laten brengen. Ze zorgt er voor dat er mannen zullen zijn die dezelfde valse beschuldiging tegen Naboth zullen inbrengen. Mannen die daartoe bereid zijn worden dan zonen van Belial genoemd. Ze laten zich niet binden door de goede wil van God. Ze zijn bereid tot eigen voordeel leugens te vertellen in plaats van de waarheid. Al kost dat een onschuldig iemand het leven.

 

Dan als laatste Spreuken  19.  Ook hier is sprake van een getuige. Een getuige is er juist om de feiten, om de waarheid te vertellen. De HERE spreekt over getuigen die zorgen voor een eerlijk proces waarin volgens de waarheid een eerlijk vonnis wordt uitgesproken. Het is juist om te zorgen voor een eerlijk oordeel van de rechter dat we in Deut 17 lezen: “Op de verklaring van twee of drie getuigen moet hij die dient te sterven, gedood worden; hij mag niet gedood worden op de verklaring van slechts één getuige.” Vs 6

Een valse getuige is iemand die zich niet aan de waarheid houdt. Iemand die zijn of haar eigen verhaal vertelt. Die dit doet om er beter van te worden of omdat hij of zij een hekel aan de ander heeft. Dan sta je in dienst van Belial. Dan volg je Belial.  Daarom ben je dan zijn kind.

 

Wat is nu het kenmerkende van volgeling of kind van Belial zijn? 

Wanneer je naar de voorbeelden kijkt is het overkoepelende kenmerk dat deze mensen zich losmaken van de wil van God. Ze leven een leven los van Gods wil. Daaraan willen ze niet gebonden zijn.  Een leven los van God en Zijn wil is dan de praktijk. Dat wil niet zeggen dat je niet in naam gelovig kunt zijn en toch kind van Belial bent. Dat zie je aan een heel duidelijk voorbeeld tijdens het leven van de Here Jezus. Dan zie je ook dat Belial een andere naam voor de duivel is.  We zien dat als we Johannes 8:44,45 lezen:

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.”

Wanneer we naar de naam Belial gaan kijken en ons afvragen wat de betekenis van dit Hebreeuwse woord is, is de beste verklaring dat het van Beli-ool  komt.    Dat betekent: zonder juk.

Mensen willen volgens hun eigen zondige gevoelens leven en willen niet onder het goede juk van Christus en Zijn wil staan. Kind van de duivel zijn is dat je je niet aan Christus wil binden. Al is er in de praktijk het sausje van geloof toch wil je los van God leven.

 

Christus en Belial

 

In het het Nieuwe Testament komen we de tegenstelling tussen Christus en Belial letterlijk tegen. In 2 Korinthe 6. Het gaat er in dit gedeelte om of je gelovig kunt zijn maar toch ook op bepaalde terreinen van het leven bewust tegen Gods wil in kunt leven.  Daarbij komt dan ook ter sprake of je als gelovige innig met ongelovigen kunt samenleven en werken als dit je wel moet brengen tot ongehoorzaamheid aan God.  De Geest is daarover duidelijk o.a. als we in dit Bijbelgedeelte lezen: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft ​gerechtigheid​ gemeenschappelijk met ​wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen ​Christus​ en ​Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Vs 14,15

Ik kom terug op het lied van de rapper Jebroer.  Het is een Belialslied, een duivelslied. Ook als Jebroer het woord duivel niet voor een bepaald persoon gebruikt. Ook als het beeldspraak is. De duivel vind het helemaal niet erg als mensen denken dat hij er niet is. Als ze maar ongebonden aan Gods wil willen zijn. Dan wrijft de duivel in zijn handen. Dan leeft iemand in de praktijk als een kind van hem.  Als drank en drugs, wanneer een geraffineerd leven los van God het is waar je voor leeft is dat erg. Dan redden drank en drugs je niet als die op de begrafenis over je kist gegooid worden. Dan is er alle reden om verdrietig te zijn want een leven van feesten los van God laat je het eeuwige feest missen. Dan kom je daar uiteindelijk terecht waar Belial eens definitief opgesloten wordt. In de poel van vuur, in de hel. Zie Openbaring 20:10-18.

Wie zichzelf verloochend en zich in liefde bindt aan Gods wil is kind van God. Kind van Gods zijn is echt zo goed! Dan is er echte troost bij je begrafenis. Dan kunnen er tranen zijn vanwege het gemis maar dan weet je dat de gestorvenen echt een heerlijk leven heeft zonder einde. Eeuwig feest volgens Gods wil.