Leve de koning!

01-05-2013 07:54

 

LEVE DE KONING

 

Prins Willem-Alexander is 30 april 2013 koning geworden. Een bijzonder gebeurtenis.  Het is goed om juist nu het licht van Gods Woord daarover te laten schijnen.  Om ook te zien hoe we als kinderen van God voor hem en zijn gezin hebben te bidden.  Hieronder vind je een preek die ik 28 april 2013 in Dronten-Noord gehouden heb.  Eerst zie je nog een korte meditatie zoals die op 30 april op deze site gestaan heeft:

 

 

EEN NIEUWE KONING

 

 

Openbaring 1:8  “En van Jezus Christus de heerser over de vorsten van de aarde”.  We krijgen vandaag een nieuwe koning. Het is groot feest in het land. Koningin Beatrix wordt prinses Beatrix en prins Willem-Alexander wordt  koning Willem-Alexander. Het is goed om dankbaar te zijn voor wat we in onze koningin ontvangen hebben en om met verwachting naar het nieuwe koningschap uit te kijken.

Juist dan is het zo nodig dat we niet vergeten om omhoog te kijken. Juist dan is het zo nodig om de werkelijkheid niet te vergeten dat de Here Jezus vanuit de hemel regeert als de Koning van de koningen. Als je dan het volk feest ziet vieren in grote getale dan doet dat ook zeer. Wel bij mij. Want dan vraag je je af waar al dat volk is als op de zondag Koning Christus ons roept om Hem feestelijk de eer te geven en naar Zijn Koninklijke boodschap te luisteren. Want de echte genade en vrede die ieder mens en ieder volk nodig heeft moet wel van Hem komen. Zonder Zijn offer en zonder vertrouwen op Hem is die er niet en komt die er niet in ons leven.

Daarom is mijn gebed dat onze nieuwe koning een voorbeeld mag zijn van een leven in diepe liefde en gehoorzaamheid aan Koning Christus  en het volk hem daarin zal volgen. Dan ligt de zegen van Koning Christus over zijn en ons leven.   

 

ORDE VAN DIENST

 Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 29;1,5

Lezing van Gods wet daarbij lezen Deut 17:14-20

Psalm 119:18,19

Schriftlezing: 2 Koningen 11

Gebed

Psalm 72:1,2,10

Tekst: 2 Koningen 11:17

Verkondiging van het evangelie

Gez 131:1,7,9

Dankgebed

Collecte

Psalm 148:4,5

Zegen      Wilhelmus 1,6,14 Liedboek 411

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Ons land staat op zijn kop. Groot feest. Op de scholen, in het land en dat allemaal omdat we een nieuwe koning krijgen. Dankbaar voor wat koningin Beatrix heeft mogen doen. Met verwachting kijken we uit naar het koningschap van Willem-Alexander. Onze nieuwe koning krijgt 30 april een grote verantwoordelijkheid. Hij heeft in ons land een unieke taak. Zijn macht is minder dan die van de koning een paar honderd jaar gelden. Toch is het veel meer dan alleen maar een zaak van lintjes knippen en als een soort versiering bij allerlei gelegenheden aanwezig zijn.

Als we nadenken over het aftreden van koningin Beatrix en het aantreden van koning Willem-Alexander denken we meteen aan de regering van ons land. Hoe word ons land geregeerd? Waarop is de regering van ons land gericht? Dat zijn niet zomaar vragen. Dat is ook geen ver van mijn bed show.  Dat is ook niet iets waarvan ik kan zeggen dat het me eigenlijk helemaal niet interesseert. Juist als christen niet. Waarom niet?

Omdat als het goed is je door je geloof heel sterk aan Christus verbonden bent. Hij is je Redder, je Heer, je God. Hij is de schat van je leven. Wie is Jezus Christus eigenlijk? Waarom is Hij naar de hemel gegaan na Zijn opstanding?  Wat is Zijn positie daar in heel Gods schepping? Onder andere dat Hij die Koning van alle koningen is. Dat Hij als de grote Koning vanuit de hemel regeert. Hij is de Gezalfde Koning waarvan de Heilige Geest in Psalm 2 zegt:

“Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.  Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde.  Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.” Vs 10-12

Ook vandaag staan koningen en regeringsleiders in diens van Jezus Christus als de grote koning. Of ze het nu erkennen of niet. Daarom is het gebed voor onze koning om koning in diens van Christus te willen zijn en ook te zijn altijd op zijn plaats. Een gebed waarin we juist de eer van God zoeken en een goed leven daarom voor de mensen in ons land.

Het is dan ook goed om te kijken wat er bij de kroning van koning Joas gebeurde. Daar kunnen we ook voor vandaag heel veel van leren. Ik verkondig jullie het evangelie van koning Christus onder het volgende thema:

 

LEVE DE KONING IN DIENST VAN DE HERE EN HET VOLK

 

1.  In dienst van de HERE

2. In dienst van het volk.

3. Samen in dienst van de HERE

 

1. In dienst van de HERE

 

Jongens en meisjes weten jullie nog hoe spannend het was? Hoe het leek dat de Here Jezus nooit zou kunnen komen. Hoe het er op leek dat de duivel voor altijd gewonnen had. Want wat was er gebeurd? Koning Achazja was gestorven. Zijn moeder Atalja is nu koningin omdat al de kinderen van Achazja nog heel klein zijn. Verder zijn er geen nakomelingen van David meer. Dus uit een van de kleine kinderen moet later de Verlosser geboren worden. De Koning van alle koningen geboren worden. Dan lijkt het alsof de duivel voor altijd gewonnen heeft. Want dan is het oma Atalja die al haar kleinkinderen laat vermoorden. Er is niemand uit de familie van David over. Verschrikkelijk.

Zo lijkt het. Zo lijkt het bijna 7 jaar lang. Dan zie je dat de HERE echt alles ziet en er altijd  voor zorgt dat Zijn plan doorgaat. Hij doet echt wat Hij beloofd heeft. Hij zorgt er voor dat Jehoseba de vrouw van de hogepriester de heel kleine Joas redt. Hij wordt in het geheim opgevoed in de tempel. Ergens achteraf  in de tempel wordt de kleine Joas verzorgd. Niemand mag nog weten dat hij er is want dan loopt zijn leven groot gevaar.

Dan komt het moment dat de hogepriester door de leiding van de Heilige Geest mensen in vertrouwen gaat nemen. De tijd is gekomen dat duidelijk wordt dat de HERE ook nu gered heeft en dat oma Atalja als aanhanger van de afgod baal van de troon gestoten wordt.  Dan zie je ook hoe de HERE er voor zorgt dat Zijn kerk blijft bestaan. Dan kun je wel eens moedeloos worden als je ziet wat de ontwikkelingen in kerk en wereld zijn. Toch zorgt de HERE er voor dat Zijn kerk er altijd blijft. Hoe klein soms ook. Hij zorgt er ook voor dat er nog mensen zijn die met Jojada meewerken en die geen verraad plegen. Dan komt de dag dat die zevenjarige Joas tot koning gekroond wordt. Tot blijdschap van het volk van God. Er klinkt dan ook gejuich op! De nieuwe koning wordt omringd door veiligheidstroepen. Hij staat zo ook onder de bescherming van de HERE als de grote Koning.

Dan komt Joas als de  koning naar buiten. Jojada zet hem de kroon op. In de naam van de HERE is Joas nu koning en dan zien we iets heel opmerkelijks gebeuren. Dat zie je in vers 12. We lezen daar: `Toen leidde de hogepriester de koningszoon naar buiten, zetten hem de hoofdband op en overhandigde hem de kroningsakte.”

Het gaat me nu om het laatste dat Jojada Joas de kroningsakte overhandigde. Wat is nu die kroningsakte?  Dat is nogal een duister begrip waarmee je alle kanten lijkt op te kunnen. Juist dan is het goed om er eens naar te kijken wat er nu letterlijk staat. Dat komt goed uit in de Herziene Statenvertaling en de vertaling van 1951: “en hij gaf hem de getuigenis”.

Wat is nu de getuigenis? Daar kom je achter als je er aan denkt dat de ark die in tempel stond vaak de ark van de getuigenis genoemd word. Die wordt dan zo genoemd omdat Gods getuigenis, wat Hij gezegd heeft in de ark bewaard moest worden. De 10 geboden zoals de HERE die op de Sinai aan Israel gegeven had.   Het is zelfs zo dat het hele Woord van God  Zijn getuigenis genoemd wordt. Hetzelfde woord wat in vers 12 gebruikt wordt, wordt ook in Psalm 119:88 gebruikt: “Blijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik mij aan de richtlijn (getuigenis) uit uw mond.”

Als je ziet dat het dus gaat om woorden van God dan zie je dat de kleine Joas het Woord van God overhandigd krijgt waarvan we al lezen in Deuteronomium 17: “ Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust.  Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de HEER, zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen.” Vs 18,19

Hier zie je wat het betekent dat onze tekst zegt dat Jojada “ het verbond bekrachtigde of sloot tussen de HERE en de koning en het volk”.

Het laat ook zien wat de plaats van de koning onder Israel was en waartoe ook vandaag de koning en regeringsleiders in deze wereld toe geroepen worden. Dat is dat ze zich door Christus geroepen weten om volgens Zijn wil te regeren. Om de Bijbel ook voor de politiek, om het Woord van God ook bij het uitoefenen van het koningschap binnen handbereik te hebben. Om ook als iemand die tot regeren geroepen is op de Bijbel, Gods getuigenis geen dikke laag stof te laten komen maar daarin te lezen als een dienaar van Jezus Christus die de grote Koning is. Dat is ook de roeping die op onze nieuwe koning afkomt. Dat is ook waarvoor wij als volk van God mogen en moeten bidden. Dat is ook waaraan we hem en ook onze andere regeerders steeds weer in liefde en uitnodigend mogen herinneren.

Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt of het eigenlijk wel zo is. We leven toch in een heel andere tijd dan de tijd van het Oude Testament en wij zijn toch het volk Israel niet? Je kunt toch niet zeggen dat het hele Nederlandse volk verbondsvolk is? Bij ons zijn kerk en staat toch van elkaar gescheiden? Dat is zo. Dat moet je ook in rekening brengen. Toch blijft het zo dat elke koning en elke regeerder ook vandaag in dienst van God staat en daarop door de HERE beoordeeld zal worden. Dan denk ik aan wat we lezen in Romeinen 13. Daar worden de gelovigen opgeroepen om de keizer al was hij een vervolger van de kerk te gehoorzamen. Behalve als de gehoorzaamheid ons in strijd brengt met de wil van Christus die de Koning van alle koningen is. Zijn wil gaat boven alles uit. In Romeinen 13 lezen we dan over de overheid die over ons gesteld is ook: “want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn.”  Vs 4

Alle  regeerders en koningen  moeten eens verantwoording afleggen aan koning Christus of zij echt in dienst van Hem hebben geregeerd. Of Zijn Woord voor hen de leidraad was ook voor hun ambt als koning en regeerder.

Juist deze dingen zullen dan ook ons gebed voor onze nieuwe koning hebben te bepalen. Dat in ons gebed ook steeds weer zal doorklinken dat koning Willem-Alexander in zijn leven en optreden als koning ook  duidelijk in dienst van Christus wil staan en zijn kracht en wijsheid bij Hem zal zoeken. Goede onderdanen van de koning vragen daar de HERE steeds weer om. Niet in de eerste plaats omdat wij als christenen, als kerk van Christus een makkelijk leven willen hebben maar omdat de eer van Christus ons boven alles gaat. Dan bidden we ook voor de koning en de regeerders die daarvan geen of weinig blijk geven. Dan bidden we ook voor hen om bekering als dat nodig is zonder ons van hen af te keren. Dat is niet alleen goed voor de koning maar ook voor het volk. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  In dienst van het volk

 

Een nieuwe koning. We lezen dat als Joas als nieuwe koning wordt ingehuldigd dat er dan ook een verbond tussen de koning en het volk gesloten wordt.  De koning is als het goed niet iemand die zich niets van het volk aantrekt en alleen voor eigen glorie koning is. Dat zijn koningen en regeerders die een plaag voor het volk zijn. Dat zijn de graaiers die zelf geen hart voor het volk hebben. Die voor zichzelf leven en het zelf alleen maar heel goed en rijk willen hebben. Dat zijn herders die geen herders zijn maar over lijken gaan om hun eigen positie. We zien in alle tijden dit soort mensen. Ook in onze tijd overal om ons heen in de wereld.

Dat verbond tussen koning en volk laat zien dat ze er voor elkaar zijn met hun eigen rechten en plichten. De Here heeft koningen en regeerders gegeven maar met de opdracht om het goede voor het volk te zoeken. Om je leven te wijden aan het belang van het volk dat je is toevertrouwd. Om echt belangstelling en liefde voor dat volk te hebben.

Op een heel treffende manier lezen we dat in Prediker 5:8 waar we lezen: “Het is hierbij nog een geluk wanneer de koning zorg draagt voor de oogst.” Heel mooi is dat ook weergegeven in een andere vertaling: “Bij dit alles is er nog één geluk voor een land: een koning die bezorgd is om de landbouw.”

We moeten hierbij bedenken dat Israel in die tijd een agrarische samenleving was. Landbouw en veeteelt waren de belangrijkste bronnen voor het dagelijkse bestaan. De bevolking was voor hun dagelijkse eten afhankelijk van de oogst in eigen omgeving. Als er een slechte oogst was en het vee door ziekte voor een deel gestorven was, betekende dat hongersnood. Een koning die in zijn regering de landbouw bevorderde, was een zegen voor het land. Daaruit bleek de liefde voor zijn volk. Regeerders die in dienst van God willen staan, zoeken in hun regeren wat goed is voor het hele volk. Dat lees je ook op andere plaatsen in de Bijbel. Ik geef 2 voorbeelden uit het boek Spreuken:

Een koning die het recht handhaaft, houdt zijn land in stand, een uitzuiger richt het te gronde. …..Een koning die een eerlijk oordeel velt over verschoppelingen, zal nooit zijn troon zien wankelen.” Spreuken 29:4,14

We lezen in Spreuken 31 het volgende onderwijs voor een koning: “Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.  Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.” Vs 8,9

Je ziet hier hoe ook voor onze regeerders geldt dat ze God en de naasten hebben lief te hebben. Hier zie je weer het belang van het getuigenis van God ook voor hooggeplaatsten  op deze wereld.

Deze dingen mag het volk ook van een koning en van regeerders verwachten. Het volk zal dan juist met eerbied en met gehoorzaamheid naar de koning, de regeerders luisteren. Daarin hebben wij als volk van God juist een voorbeeldfunctie.  Om zo vanuit geloof te leven, zo aan Christus verbonden te zijn die Zijn leven gaf om ons te redden van zonden en schuld en ons de positie van koningen met Hem te geven. Om juist loyaal en royaal te staan tegenover de nieuwe koning. Het is namelijk ook het woord van de Geest dat we lezen in 1 Petrus 2: “Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.  Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, …. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.” Vs 13,14,17

Je ziet hier hoe juist onze houding tegenover onze regeerders ook in het geheel van ons leven als christenen heeft te staan. Daarom bidden we er ook om dat we als koning en volk samen de HERE zullen dienen. Daarover in het derde punt.

 

3.  Samen in dienst van de HERE

 

Waarom werd  er nu een verbond tussen de HERE, de koning en het volk gesloten bij de kroning van Joas? We lezen dan:  “zodat ze de HERE weer zouden toebehoren”.  Hier zie je het doel van ons hele leven. Ook het doel waarop het leven van een volk samen met de regering op gericht moet zijn omdat Christus de Koning van de koningen is. In het samen erkennen van Christus als de Koning en Redder die je nodig hebt ligt de grootste zegen voor koning en volk, voor regering en onderdanen.

Is het niet wat wereldvreemd om deze dingen nu te zeggen? We leven in een wereld waarin sterk benadrukt wordt dat kerk en staat gescheiden zijn. Waarin sterk benadrukt wordt dat we niet in een christelijke samenleving meer leven. Dat is waar. Maar laten we dan steeds bedenken dat we kerk en staat kunnen scheiden maar we kunnen niet scheiden dat ieder mens onder koning Christus staat en dat voor ieder mens in elke verantwoordelijkheid het Woord van Christus beslissend hoort te zijn. Dit is ook echt goed is voor iedereen.

Zo wordt het in onze tijd en samenleving niet beleefd. Dat laat ons juist zien hoe belangrijk en nodig het is dat we echt als onderdanen van Christus leven en dat met een hart vol liefde voor Hem doen in deze wereld. Dat we de mensen in Nederland en ook de nieuwe koning en ook de mensen in de regering en de politiek laten zien hoe goed een leven met de HERE is. Dat we vanuit een echt vol liefde leven voor God en ons naaste hen vertellen, heel uitnodigend om toch naar koning Christus te luisteren en volgens Zijn woord te leven en te regeren. Wat zou dat een zegen zijn voor het hele volk. Op deze wereld kan het niet beter. Hoe meer we ons binden aan Christus en Zijn Woord hoe meer we in de vrijheid staan. Bevrijd van de slavernij aan de zonden, vrij om tot God te gaan en eeuwig onder God als Koning te leven!

Leve de koning. Leve onze grote een eeuwige Koning Jezus Christus.

 

AMEN