Lukas 18:1-8 Biddag Blijf bidden!

10-03-2016 07:33

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 116:1,10

Geloofsbelijdenis  Zondag 10

Psalm 145:4,5

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Lukas 17: 20-37

                       2 Petrus 3:1-9 

Psalm 96:5,6

Tekst: Lucas 18:1-18

Verkondiging van het evangelie

Gez 5:1,5,10

Gebed  voor gewas en arbeid

Collecte

Psalm 34:7,8

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Een tijdje geleden kwam van de 21+ vereniging de vraag of er niet eens aandacht aan de gelijkenis die onze tekst vanavond is konden geven. Deze gelijkenis klinkt zo gek.  Als je verder  doorpraat wordt duidelijk dat voor velen van ons de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester en deze van de onrechtvaardige rechter een vreemde geschiedenis is. Je bent er mee verlegen.  Waarom kiest de Here Jezus soms van die vreemde voorbeelden in gelijkenissen?  Je zou toch wel betere voorbeelden kunnen bedenken?

Want als je nu onze gelijkenis neemt. Dan gaat het over een onrechtvaardige rechter. Het is duidelijk dat die onrechtvaardige rechter iets met de HERE te maken heeft. God is toch niet onrechtvaardig? Waarom gebruikt Jezus dan wel het beeld van de onrechtvaardige rechter?

Het lijkt misschien op het eerste gezicht gek maar toch is dat niet zo. Het is duidelijk als de Here Jezus over een onrechtvaardige rechter praat je als het ware meteen rechtop gaat zitten. Vooral als dat in de vergelijking ook nog iets met God te maken heeft. Maar er komt nog iets bij. In deze gelijkenis wil de Here Jezus iets duidelijk maken door een tegenstelling te laten zien. God is Rechter. Veel mensen op deze wereld zijn rechter. We weten dat er in deze wereld en ook in de geschiedenis heel wat onrechtvaardige, corrupte rechters zijn geweest. Mensen die alleen voor hun positie en voor het geld graag rechter waren maar niet om mensen te beschermen tegen onrecht. Zelfs deze mensen moesten door de druk van de omstandigheden mensen soms hun recht geven. Na heel veel gedoe, druk en publiciteit. Tegenover die rechters zie je dan nog duidelijker en helderder dat de HERE de rechtvaardige rechter is die ook echt met liefde voor de mensen en voor het recht je behandelt. Juist het contrast in de gelijkenis wil je nog duidelijk laten zien wie God echt is.

Daarom vertelt de Here Jezus ook bij het begin van de gelijkenis wat het doel daarvan is. Wat Hij met deze voorbeeldvertelling wil duidelijk maken. Het gaat erom dat we in ons leven blijven bidden. Altijd maar weer. Altijd weer, elke dag bij de HERE die onze God en rechter is komen. Altijd weer bij Hem komen ook met onze vraag om het eten van elke dag, om een goede oogst en om werk om je gezin of jezelf te kunnen onderhouden. Laten we samen kijken naar wat de Here Jezus ons hier te zeggen heeft als ik jullie het goede nieuws van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

BLIJF BIDDEN!

 

  1. God luistert
  2. God zal recht verschaffen

 

  1. God luistert

 

Wat is de wereld waarin we leven? Dat is voor veel mensen op deze wereld zelfs niet de situatie van een rechtstaat. Velen op deze wereld leven in landen en streken waarin rechters en machthebbers hun eigen regels maken. Waar ze niet gecontroleerd worden en ze gaan voor eigen genot en welvaart en macht. Dan zie je op deze wereld mensen die zelfs bij de rechters tegen het grootste en grofste onrecht aanlopen. Dan worden er schijnprocessen gehouden waarbij de meest onrechtvaardige uitspraken gedaan worden. Wij leven gelukkig in een rechtstaat en nog wil dat niet zeggen dat elke uitspraak van een rechter goed is. De laatste jaren horen we ook geregeld over een rechterlijke dwaling.

Je ziet ook in de maatschappij dat er een toenemende onverdraagzaamheid is. Waarbij het recht dat mensen hebben niet meer zo belangrijk is maar dat mensen doen wat wij willen. Zo komen ook rechters onder druk te staan om uitspraken te doen die door de meerderheid van de mensen gewenst worden of in ieder geval politiek correct zijn volgens de smaak van vandaag. Het is niet vanzelfsprekend dat een rechter een goed uitspraak doet.

De weduwe in onze tekst heeft daarmee te maken. Zelfs met een rechter waarvan bekend is dat hij geen ontzag heeft voor God en mensen. Er is bij deze rechter geen liefde voor God en ook niet voor zijn medemensen. Hij leeft voor zichzelf. Alleen zijn eigen belang telt. Dat maakt mensen in deze wereld hard. Het gaat om jezelf. Egoïsme. De warmte en het geven om elkaar, verdraagzaam zijn tegenover elkaar verdwijnt dan. Zo leeft deze man.

Een weduwe in die tijd had het niet makkelijk. Zij moest zichzelf redden. Gelukkig had de HERE er voor gezorgd dat onder Zijn volk, het volk Israel de weduwen rechten hadden. Anders dan in de andere landen om Israel heen. Daar waren weduwen vaak zo goed als rechteloos. Je ziet hier al dat de HERE, dat God juist de rechter is die van mensen houdt. Die juist ook de zwakken in de samenleving rechten geeft om hen en hun kinderen goede levenskansen te geven. De HERE wil voorkomen dat de zwakken door het recht van de sterkste in diepe ellende moeten leven. Daarin laat de HERE zien hoe wij ook op deze aarde voor de zwakkeren hebben te zorgen. De HERE zegt van zichzelf in Psalm 146: “de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.” Vs 9

De HERE laat het volk vlak voordat ze het beloofde land ingaan amen zeggen op deze woorden : “Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en weduwe buigt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.” Deut 27:19

De weduwe heeft dus echt rechten in Israel. Met een bepaalde zaak waarin ze in haar recht staat gaat ze naar de rechter. Maar ze maakt geen schijn van kans want deze bullebak interesseert  zich niet voor een gewone weduwe. Als ze nou geld had en hem wat omkoopgeld kon betalen was het anders. In dit geval is er eigenlijk maar een middel dat helpt en dat is steeds maar weer vragen. Voor je gevoel is het verschrikkelijk zeuren, Steeds maar weer op de stoep staan. Wanneer is het nu eens geregeld? Zelfs deze rechter heeft er na een tijdje zo zijn buik van vol dat hij de zaak die in de onderste la links beland is maar oppakt en de uitspraak doet die hij hoort te doen. Daar is hij dan tenminste van af. Je ziet dat de weduwe in deze gelijkenis een sterke vrouw is. Veel anderen zouden het al lang opgegeven hebben. De rechter doet de vrouw toch maar recht. Niet uit liefde, ook niet uit liefde voor rechtvaardigheid maar om er maar af te zijn. Om maar geen last meer van dat mens te hebben.

Wij zouden van deze rechter zeggen: wat een rotkerel! De Here Jezus heeft een heel duidelijk beeld van deze man gegeven. Dan komt dat andere beeld. Dat beeld van God! Hij broeders en zusters is zo anders! Hij is ook zo anders als je van Hem afhankelijk bent.

Laten we  ook even heel goed bedenken dat we echt afhankelijk van God zijn.  Wij kunnen het weer niet sturen. Wij kunnen er niet voor zorgen dat er genoeg regen komt, dat er genoeg warmte komt om alles goed te laten groeien. Wij kunnen er niet voor zorgen dat er niet ineens een ziekte onder het vee uitbreekt waarop wij voorlopig geen antwoord hebben. We hebben de laatste tijd ook heel erg duidelijk gezien dat het economisch zo anders kan verlopen dan wij verwachten en hopen dat het zal gaan. We zijn voor ons leven nu en morgen en voor altijd van God afhankelijk.

Wij hebben heel echt de zorg en liefde van onze God en Schepper nodig wil het goed met ons komen. Wie in nood zit, kan echt bij de ene God terecht die echt bestaat. De God die Jezus Christus als de Redder naar de wereld gestuurd heeft.

Als je echt naar Hem om hulp gaat, als je je leven elke dag weer en elk jaar weer aan Hem voorlegt, hoef je niet te denken dat komt in de onderste la links terecht. God in de hemel is de Vader die zo vol liefde voor Zijn wereld is. Die zo vol van liefde is voor ieder mens die klein wil zijn voor Hem. Voor de mens die erkent: ik kan het zelf niet. Ik heb mijn God en Schepper nodig. Wie zo tot God komt naar die mens luistert de HERE in de hemel echt. Juist omdat Hij zo anders is dan die onrechtvaardige rechter! Hij is zo vol van liefde, zo vol van ontferming. Hij wil zo graag dat mensen bij Hem hulp en recht zoeken. Dan is Hij er echt helemaal voor je! Met Zijn hele hart. Hij wil juist dat jij en ik altijd weer, elke dag in ons gebed tot Hem komen. Als je dat doet vindt Hij je geen zeurkous. Nee, dat vindt Vader in de hemel heerlijk! Dan drukt Hij je juist met je nood en vragen aan Zijn hart. Hij wil niets liever dan dat je steeds weer bidt, steeds weer in het gebed met je leven bij Hem komt. Dat zegt de Here Jezus niet alleen hier. Ik noem nog een paar plekken in de Bijbel waar God dat zegt.

Romeinen 12:12: “Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed”

1 Thes 5:17,18: “bidt zonder ophouden,  dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.”

Wat betekent het nu dat je moet blijven bidden? Dat we opgeroepen worden om onophoudelijk te bidden?  Betekent dat dat we lange bidstonden moeten houden voor bepaalde zaken en dat we er zo voor kunnen zorgen dat God ons geeft wat wij willen hebben? Je krijgt soms de indruk dat mensen zo zijn gaan denken. Toch is dat niet wat God ons leert. De Here Jezus maakt ons juist duidelijk dat we nooit moeten denken dat we door onze lange gebeden van God krijgen wat we willen. Dat is juist een ongelovige gedachte. De Here Jezus zelf zegt dat zo: “En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.  Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt” Matt 6:7,8        

Bij het onophoudelijk bidden, het blijven bidden gaat het erom dat we elke dag en voor alle dingen het steeds weer bij de HERE zoeken. Dat we ons daarin helemaal afhankelijk van Hem weten. Een dag zonder bidden is een dag zonder God en is een dag dat je niet echt geleefd hebt. Want je hebt je hele leven aan God in de hemel te danken.

De HERE wil als een liefhebbende Vader dan elke dag echt naar je luisteren. Ook als we vanavond bidden om ons brood, om ons drinken, om oogst en werk. Om op deze aarde te kunnen leven.  Dan wil de HERE als een liefhebbende Vader alle tijd voor je nemen en met een hart vol liefde en aandacht naar jou, naar ons luisteren.

Wie zo zijn of haar leven elke dag weer bij de HERE als je God en Redder brengt, is een gelovige. Die heeft dat geloof van God gekregen. Je mag je dan een uitverkoren kind van God weten. Een kind dat Hij in liefde recht verschaft. Hij laat je dan ook niet lang wachten. We letten daarop in de tweede plaats.      

 

  1. God zal recht verschaffen

 

Heeft bidden wel zin? Zijn de woorden die je spreekt in het gebed geen woorden die gewoon tussen hemel en aarde blijven hangen? Zijn het geen woorden die niets anders zijn dan een of ander godsdienstig gevoel dat je op die manier uit? Zonder dat het echt zin heeft en zonder dat het in werkelijkheid iets betekent. Alleen misschien voor je eigen gevoel?

Als je deze vragen stelt dan stuit je op woorden van vers 7: “Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?”

Juist omdat God er echt is! Juist omdat wij ons hele bestaan aan Hem te danken hebben. Juist omdat jou leven en het bestaan van de wereld zonder Hem onbestaanbaar is, heeft bidden zin. Als je je tot Hem richt dan luistert Hij heel echt.

Ja, maar dat kan wel maar arme mensen, arme gelovigen bidden ook om brood en drinken en sterven toch vaak van de honger. Er zijn misoogsten en er zijn tijden van grote armoede en werkeloosheid ook voor echte gelovigen. Ook voor uitverkoren kinderen van God. Hoe kan dat dan? Dat betekent  dus dat God ook nee kan zeggen op onze vragen. Ook op onze vraag om eten, om een goede oogst en om werk. Hoe kun je dat dan rijmen met de woorden in vers 7,8: “en laat Hij hen wachten?  Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Het  eerste wat we dan moeten zeggen is dat de HERE echt luistert. Dat Hij ook altijd wie met Zijn leven naar Hem vlucht geeft wat we nodig hebben. De HERE is de God die het volk dat echt met verdriet over wat ze verkeerd doen, zeggen en voelen naar Hem komt het goede geeft!  Je hoort niet bij dat volk, je bent niet echt een kind van God als je dat niet doet. Als je niet elke dag je leven bij God als je Vader en Redder brengt. Wie om Christus als de drager van zijn of haar  schuld tot God bidt, mag weten mijn woorden zijn maar geen mooie woorden. Nee, het zijn woorden die bij de enige echte God komen. Ze worden niet in de wachtrij gezet  zoals bij het bellen naar een bepaald bedrijf of naar een ziekenhuis. Nee, God laat niet op zich wachten Hij luistert en zorgt meteen!

Mooi gezegd maar die honger en die moeite op deze wereld dan ook voor gelovige mensen? Wat dan van al dat onrecht dat onder dictators ook door gelovigen geleden wordt?  Wat van de vervolgingen waaronder christenen lijden op bepaalde delen van de aarde?

Dat zijn diepe vragen. Dat zijn vaak ook vragen die wij in het vrije en welvarende westen kritisch stellen. Dan kom je bij broeders en zusters die vervolgd worden. Waarvan broeders tientallen jaren in concentratiekampen onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd. Dan zie je een aantal jaren geleden mensen op Haiti die na een natuurramp zoveel ellende hebben moeten meemaken. Dan hoor je die vervolgde broeders en zusters en die arme en door geweldige ellende getroffen mensen op Haiti zeggen: “Maar in alles hebben we gelukkig Christus nog. Wat er ook gebeurd we zijn blij dat we God hebben en dat Hij ons spoedig recht zal verschaffen.”

Dan zie je dat mensen in nood, mensen die de pijn van het leven dagelijks kennen vaak beter begrijpen wat de Here Jezus in onze gelijkenis zegt. Ze komen met hun pijn en onrecht naar de HERE. Ze vragen Hem om het onrecht te straffen en het recht te herstellen. Ze weten dat ze niets verdiend hebben. Dat ze elke dag vergeving nodig hebben. Dat dat het broodnodige is dat ze elke dag nodig hebben. Ze zijn zielsblij dat de HERE dat om het offer van Christus elke dag meteen geeft aan wie in liefde tot Hem komt. Ze weten ook en dat is deel van hun leven dat het grote rechtsherstel en dat leven zonder maar een centje pijn en een moment van honger komt. Dat komt snel! Dat komt spoedig. Zo voelt het voor ons niet altijd maar als je naar de werkelijkheid van de eeuwigheid kijkt is het wel zo. Dat zegt de Heilige Geest later door Petrus  als mensen van buiten de gemeente van Christus zeggen: Zie je wel dat het allemaal luchtfietserij bij jullie is want de Here Jezus is nog steeds niet teruggekomen. Dan is een deel van het antwoord: “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:8,9  

Wie op deze biddag tot de HERE  en ook elke dag van zijn of haar leven bij de HERE hulp, vergeving en toekomst zoekt. Wie zo naar Christus gaat mag weten dat aan jou recht verschaft wordt. Waarop heb jij en ik als we ons leven verliezen aan en vinden bij Christus dan recht? Op dat leven dat niet kapot te krijgen is, dat leven dat zo geweldig goed is en blijft. Dat leven met lichaam en ziel op de nieuwe aarde die er komt als de Here Jezus van de hemel naar de aarde terugkomt. Dan is de grote oogst er. Dan ben je geen dag zonder werk, rust en blijdschap die God je geeft. Een blijdschap zonder zorg en zonder dat je van die zorgen wakker ligt en het aan je voelt knagen. Daarop heb je als mens geen recht want de zonden, het leven voor onszelf en onze eigen normen staat er tussen. Wie zich daarvan in liefde tot God bekeert, krijgt door Christus lijden aan het kruis het recht om van de eeuwige straf gered te zijn en het eeuwige leven in te gaan.   

Dan kan het nu lijken alsof de mensen die met hun hart voor het genot van deze wereld leven en zich niet tot Christus keren goed af zijn. Dan zie je vandaag het leven zoals we dat ook in Lukas 17 gelezen hebben. Dat is een leven misschien vol lol en bevrediging voor een tijd maar dat loopt uit op een ellende en verdriet dat nooit meer ophoudt.

Om jou en mij juist bij dat leven weg te halen, om je nog eens op het hart te drukken dat je een bidder zult zijn,  een levend gelovige en niet iemand die voor deze wereld leeft. Daarom zegt de Here Jezus aan het einde van deze gelijkenis: “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Hierin klinkt geen twijfel door van de kant van de Here Jezus of Hij bij Zijn terugkeer niet op een lege aarde zal komen. Het is de vraag die jou aan het denken moet zetten: leef ik in echt geloof, leef ik als mens een biddend leven in diepe liefde en afhankelijkheid van Christus?  Christus ontdekt je zo aan je zelf met het doel dat je tot Hem zult komen. Dat je een echte bidder zult zijn. Elke dag in liefde voor de HERE als je God en Vader.

 

AMEN