Lukas 2;22,24 De toegang voor Christus tot het huis van Zijn Vader door een offer geopend

28-12-2015 07:43

 

 

ORDE VAN DIENST

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 5:3,4,5

Lezing van Gods wet

Psalm 51:1,2

Schriftlezing: Leviticus 12

                         Lukas 2: 20 -24

Gebed

Collecte

Psalm 98

Tekst: Lukas 2:22,24

Verkondiging van het evangelie

Psalm 51:4,5

Dankgebed

Gezang 14:3,4 

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

We lezen soms voorschriften in de Bijbel die we moeilijk begrijpen. Er zijn ook dingen waar we geen goed antwoord op hebben.  Waar we het of niet weten of niet verder komen dan te gissen. Waarom was een vrouw bij de geboorte van een kind onrein?  Een kind krijgen is toch een van de mooiste dingen die er is. Ons geboortekaartjes laten dat bijna ook altijd zien en horen. Op die vraag komt er in de loop van de preek wel een antwoord. Vanuit Gods eigen Woord.

Nu kun je verder vragen. Waarom was een vrouw na de geboorte van een meisje twee keer zolang onrein dan bij de geboorte van een jongen?  Op die vraag kan ik geen zeker antwoord geven op dit moment.  Ik weet  wel vanuit Gods eigen Woord dat dit niets met discriminatie van de vrouw te maken heeft. Ik weet ook dat dit toen een wijze regel van de HERE was. Gods regels zijn namelijk altijd wijs al zien we dat nu nog niet.  Laat ik een voorbeeld noemen waarbij we dat soms ineens zien. Het heeft alles met wassen en schoonmaken te maken. Het is een voorbeeld uit de 19e eeuw. Toen leefde dokter  Ignaz Semmelweis.  Hij was een Hongaar en werkte als arts in het ziekenhuis van Wenen. Hij heeft de leiding over de kraamafdeling. Het is de tijd dat nog veel moeders in de kraamdagen sterven. Op een bepaald moment valt het hem op dat er vooral veel vrouwen sterven die geholpen zijn door artsen die dezelfde dag bij een lijkschouwing betrokken waren. Semmelweis geeft aan de artsen die onder hem werken de opdracht om hun handen te wassen voordat ze bij de kraamvrouwen komen. Het gevolg was dat op deze afdeling het sterftecijfer van 17%  naar 2% daalt.

Later gebeurd hetzelfde als Semmelweis in het ziekenhuis van Boedapest werkt. Toch aanvaarden mensen in die tijd nog niet dat het handenwassen en verdere hygiëne hiervan de oorzaak is. Later komt vast te staan dat het echt zo is. Als je dat een keer weet, zie je Gods wijsheid die in het Oude Testament  Zijn volk voorschrijft om zich te wassen. In het bijzonder als een vrouw maandelijks vloeide of na de geboorte. Ook bij andere zaken waarbij besmetting driegde werd wassen voor geschreven. Zelfs in stromend water!  Bijv in: Lev11; 15; Num 19;  2 Sam 11:3-5. Vandaag zeggen we dat het goed is voor de hygiëne. Dat hebben we door veel ziekte en sterfgevallen moeten ontdekken terwijl de HERE in de Bijbel die wijsheid al aan ons gegeven had. Laten we Gods wijsheid nu horen vanuit onze tekst als ik jullie het evangelie van Lukas 2:22,24 onder het volgende thema verkondig:

 

DE TOEGANG VOOR CHRISTUS TOT HET HUIS VAN ZIJN VADER DOOR EEN OFFER GEOPEND

 

1. Een offer voor Maria               

2. Een offer voor de Here Jezus

 

1. Een offer voor Maria

 

Jozef en Maria zijn naar Bethlehem gegaan. De Here Jezus is daar als de beloofde Verlosser geboren. We hebben nog gelezen hoe de herders naar huis teruggaan nadat ze op aanwijzing van de engelen de Zaligmaker in de voerbak gevonden en aanbeden hebben. Ze gaan terug naar hun werk. Een werk dat in die tijd niet in hoog aanzien stond. De herders hoorden bij de lagere klassen in de samenleving en hadden het niet makkelijk. Toch is wat ze nu hebben meegemaakt zo dat ze in en in blij zijn. De geboorte van de Here Jezus is voor hen echt troost. Het woord troost gebruiken we vaak maar wat is het nu eigenlijk? In ieder geval ook dat je in alle omstandigheden vaste grond onder je voeten hebt. Dat je wat je overkomt, hoe je ook als minderwaardig wordt gezien, hoe moeilijk anderen je leven ook kunnen maken je weet dat niemand jou de toekomst waar dat allemaal verleden tijd is niet kan afnemen. De herders zijn zo blij en dragen dit ook uit en wijzen aan dat de HERE Hem  gegeven heeft waardoor hun leven niet meer stuk kan. De komst van de Here Jezus zorgt er voor dat zij weten dat de vaste grond van de vergeving van de zonden en het goede leven zonder einde aan hen gegeven is. Christus is gekomen om dat te verdienen om daarvan de garantie te zijn.

Na die eerste heel bijzondere en drukke dagen voor Jozef en Maria wordt alles lijkt het rustiger. Ze blijven nog Bethlehem. Maria kan van de bevalling herstellen en weer aansterken.

Misschien denk je dat in deze tijd de Wijzen uit het Oosten nog op bezoek zijn gekomen. Toch is dat zo goed als zeker niet het geval. Het bezoek van de Wijzen moet na het bezoek van Jozef en Maria met de Here Jezus plaats gevonden hebben.  Waarom?

Omdat we zo zullen zien dat Jozef en Maria het offer van de armen brengen in de tempel.    Als je er op let wat de cadeaús waren die de Wijzen gaven, waren Jozef en Maria op dat moment niet arm meer.  Ze kregen van hen namelijk koninklijke geschenken:  “goud, wierook en mirre”.  Matt 2:11

Er zijn nu veertig dagen verlopen. Jozef en Maria zijn met het Kind op weg naar Jeruzalem. Dat is van Bethlehem af geen grote reis. Ongeveer 10 kilometer.

Ze komen in Jeruzalem aan en gaan daar op weg naar de tempel. Ze moeten via de Nikadorpoort de tempel binnengaan. Dat is een probleem want maria moet zich met haar Kind aanmelden als een vrouw die 40 dagen geleden bevallen is.  Het is namelijk zo dat moeder en kind nu tegengehouden moeten worden. Het is volgens Gods wet niet toegestaan dat zij Gods huis binnengaan. Het huis van de hemelse Vader is voor Maria en Jezus gesloten. Dat klinkt gek toch is het zo. Maria en Jezus zijn namelijk zo kort na de bevalling onrein.  Een onreine mag niet in het huis komen van de enige die helemaal rein en heilig is, komen. Bij de HERE en Zijn huis hoort niets dat niet bij Hem en Zijn goede schepping hoort.  De tempel is namelijk het beeld van de nieuwe hemel en aarde waar alles goed is.

Waarom is de toegang tot de tempel voor Maria gesloten?  Waarom moet voordat zij tot de tempel toegelaten wordt er eerst een offer gebracht worden?

Omdat juist de bevalling laat zien dat de zonde grote gevolgen voor het leven heeft gekregen. Wanneer Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben, is een deel van Gods straf: “Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren”.  Gen 3:16  Juist het bloed dat vloeit bij de bevalling, de pijn die er dan is, laat zien dat we te maken hebben met zondige mensen. Een zondig mens heeft een zondig mens voortgebracht. Een zondige vrouw heeft een zondig kind gebaard. Ze hebben allebei de toorn van God verdiend. Omdat dit zo duidelijk wordt bij de bevalling is het juist nodig dat de moeder zich reinigt. Dat ze weer schoon wordt van de gevolgen van de zonde die ze zo  duidelijk gezien en gevoeld heeft met haar eigen lichaam.  De vloeiing van bloed die er misschien nog een hele tijd was moet weg  gewassen zijn.  Er moet een offer voor de zonden gebracht worden om zo duidelijk te maken dat deze moeder die de gevolgen van de zonden zo duidelijk gevoeld heeft echt een geliefd kind van God is. Zodat ze, al heeft ze dit gevoeld en gezien, mag weten dat de HERE haar in liefde en genade wil aannemen doordat ze erkent dat ze een moeder is die de zonde met zich meedraagt.

Die reiniging door het offer is voor Maria en voor elke vrouw die dit in de tijd tot Jezus offer aan het kruis deed geen achteruitzetting maar een teken van hoop!  Een teken dat ze haar kind met goede moed kan opvoeden. Dat de zonde niet zo verslavend hoeft te werken dat zij en haar kind wel in de greep van de zonde moeten blijven. Het offer laat zien dat voor wie dicht bij de HERE haar of zijn leven zoekt er de grote schoonmaak van de zonden en de schuld zal komen. De grote Verlosser komt. Hij die verlost ook van de pijn en het bloed bij de bevalling.   

Wij hoeven vandaag geen offer meer te brengen na de geboorte van onze kinderen. Wij kunnen de zondag na de bevalling als we dat zouden kunnen zonder offer weer naar de kerk gaan. Omdat we weten dat Hij gekomen is die ook voor alle moeders Gods hele straf gedragen heeft. Ook zij horen hoe ze de gevolgen van de zondeval ook zelf gevoeld hebben en soms misschien het uitgeschreeuwd hebben van de pijn of zich  als een dier behandeld hebben gevoeld. Ook zij horen door Christus offer heel echt bij Gods volk, volwaardig.  Ook voor hen heeft Christus de toegang tot thuis zijn bij de HERE verdiend.

Maria weet van dit offer. Zij gaat als een vrouw die van de HERE houdt en Hem daarom gehoorzaam wil zijn op de 40e dag naar de tempel om daar het door God voorgeschreven  offer te brengen. Zij doet dat als een arme vrouw. Zij kan samen met Jozef op dat moment  geen een jarig lam bekostigen als offerdier.  Daarom werden er 2 duiven gekocht en geofferd. De HERE wil ook de God van de armen zijn om als zij tot Hem vluchten hen echt rijk te maken. Maria moet als moeder een offer brengen om bij God thuis te zijn. Het meest opvallende is dat dit ook voor de Here Jezus nodig is. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Een offer voor de Here Jezus

 

Vers 22 begint met opvallende woorden: “En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren”.   Dat woordje hun staat er heel echt. In een heel enkel handschrift van het Nieuwe Testament vinden we niet hun maar haar reiniging. Zo vind je het bijvoorbeeld in de Statenvertaling en ook in de Herziene Statenvertaling. Al zijn dit heel goede vertalingen die op meerdere punten juist beter dan de 1951 Vertaling zijn toch moeten we hier kiezen voor de vertaling zoals we die nu gebruiken.  Het zijn zo weinig handschriften waarin je het woordje haar vindt en het zijn ook geen belangrijke handschriften. Je kunt wel verklaren hoe het komt dat bij het overschrijven er voor haar  gekozen is.  Het lijkt namelijk gek dat er ook voor het kind en zeker als het om de Here Jezus gaat  een offer gebracht moet worden om zo de baby rein te maken.  Een enkele overschrijver vond dat zo gek dat hij dacht dit te moeten verbeteren.

Laten we ons houden aan de tekst zoals die naar ons is toegekomen. Dan zien we dat de Geest daarin juist iets heel rijks laat zien.

Niet alleen voor Maria is er reiniging nodig maar ook voor de Here Jezus. Wanneer de Here Jezus in de stad van Zijn Vader komt   op de 40e dag na Zijn geboorte is de deur van het huis van Vader voor Hem gesloten. Gesloten voor de Zoon van God die mens geworden is. Hij met wie de Here Jezus helemaal een is, wil Hem niet in huis ontvangen. Dat is wat broeders en zusters! Hierover zo meer.

Maar nu eerst even terug naar die reiniging van moeder en kind. Waarom was het nu nodig dat er ook  voor een kind een offer gebracht werd voordat het kind het huis van God binnen mag komen? Zo’n klein lief baby’tje! Als er al een onschuldig mens is dat bij God thuis kan zijn is het toch zo’n onschuldig baby’tje?  Zo denken wij vaak wel. Toch klopt dat niet! Want hoe komt ieder mens in de wereld? Als een schuldig mens met een hart dat ook zondig is en de zonde wil doen.

We lezen dat bijvoorbeeld in Psalm 51: “Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,

in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” Vs 7

Elk kind komt echt met schuld deze wereld in en ook met een hart dat echt graag het verkeerde doet!  Een maand geleden kreeg ik de vraag wat nu het verschil is tussen de zonde die ons aangeboren  en de zonde die wij doen. Zo wordt er in de Catechismus over gesproken.

De aangeboren zonde is de schuld en ook de neiging om te zondigen die er vanaf het eerste begin van ons leven in ons is. Wij willen uit onszelf het verkeerde doen. Zo worden we geboren. De zonde die we doen is als die neiging ons er toe brengt om ook echt dat verkeerde te doen of te zeggen.

Elk kind komt in de wereld als iemand die niet uit zichzelf voor Vader in de hemel zou kiezen. Dat is de schuld die je vanaf het begin met je meedraagt. Daarom zegt Vader in de hemel: “Er moet een offer gebracht worden om die schuld weg te nemen. Dat is nodig om in Mijn huis, Mijn tempel binnen te mogen komen.”

Wij hoeven vandaag geen offer meer te brengen om als kind in de kerk als Gods huis binnen te komen. Christus heeft het beslissende offer gebracht. Toch zie je hier  een heel mooie verbinding met de doop!  Wanneer kom je als kind van gelovige ouders voor het eerst in de kerk?  Dat is het moment dat je als klein baby’tje meegaat met vader en moeder om gedoopt te worden!  Om dan hoorbaar voor de hele gemeente te horen dat jij vergeving  als schuldig mens nodig hebt en dat de HERE in Zijn geweldige liefde en genade jou die vergeving belooft.  Jij mag in je leven je hand op de belofte leggen en zo thuis zijn, zelfs eeuwig thuis zijn bij God als je Vader. Om Christus werk en door het werk van de Geest in je.

Maar nu terug naar de Here Jezus toen.  Hij mag zonder offer niet bij Zijn Vader binnen. Je kunt dat begrijpen van al die andere kinderen net na hun geboorte. Maar de Here Jezus is Vaders eigen Zoon. Hij is de enige mens en het enige kind zonder zonde. Bij Hem is er de 100% liefde voor God  en de naaste. Ook voor Hem geen toegang. Wat een lijden, wat een pijn dat Vader de Verlosser zo behandelt. Dan zien we het wonder van Christus liefde. De Zoon van God die mens geworden is laat voor Hem een offer brengen. Hij laat zich als een zondig mens behandelen. Hij neemt vanaf het eerste begin van Zijn leven op aarde de zonden van anderen op zich. Hij neemt hier al op zich de zonde waarin jij en ik ontvangen en geboren zijn!  Hij neemt op zich de zonde van het eerste begin. Hij zorgt er voor door dit op zich te nemen dat ook voor die zonde er voor jou en mij vergeving is. Dat het niet zo is dat je voor de HERE staat en Hij moet zeggen:  Maar die zonde van het begin is nog in je leven overgebleven dus is er voor jou geen toegang tot Mij als je Vader.

Nee, als baby liet de Here Jezus zich al als zondig mens behandelen terwijl Hij dat op geen enkele manier was! Hij liet toen al gebeuren wat we lezen in 2 Kor 5:21: “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”

De Here Jezus, de Zoon van God laat voor zich het zonde en schuldoffer van 2 duiven brengen. Hij laat dat doen zodat het oordeel van God uitgesteld wordt. Om er zo voor te zorgen dat het grote offer dat gebracht moet worden echt gebracht zal worden. Hij laat dit offer brengen zodat Hij in eigen persoon dat offer zal brengen. De Onschuldige gaat het doen voor schuldigen. Wat een liefde om Gods toorn tegen ons te stillen. De Here Jezus voelt dat het offer van Zijn leven, Zijn bloed al dichterbij komt. Hij laat dit uit liefde alleen ook gebeuren.

 

Zie je het wonder van Christus liefde?!  Al toen Hij zo klein was. Die liefde klopt op jouw en mijn hart. Die HERE roept jou om als kind van Vader te leven door Zijn liefde opdat jij niet verloren gaat maar eeuwig leven hebt!    

 

AMEN