Mattheus 28:3,4 Christus opstanding is overwinning op alle vijanden

20-04-2020 19:52

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 149:1,2

Lezing van Gods wet

Samenvatting  Matt 22

Psalm 98

Gebed

Schriftlezing; Mattheus 28

Gezang 21

Tekst: Mattheus 28:3,4

Verkondiging van het evangelie

Gezang 20:1,2

Dankgebed

Collecte

Psalm 33:7,8

Zegen

 

Geliefde gemeente van de Opgestane Heer: Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Zondagmorgen vroeg. De bewakers staan in de stilte van de vroege ochtend bij het graf van de Here Jezus. Ze staan bij een graf. Op de wereld zijn er zoveel graven. Op de wereld vinden er elke dag wel begrafenissen plaats. Altijd is er weer de dood. Altijd weer zijn er de tranen over het verdriet van het missen van een geliefde. De aarde, het leven is in de greep van de dood.  Niemand op aarde kan zorgeloos zijn en denken: ik leef op deze wereld voor altijd. De dood is er en niemand ontkomt er aan. Dat hoort bij het donkere van het leven op aarde.

De aarde staat niet op zichzelf.  Dat weten we in 2020 nog beter dan de mensen dat 2000 jaar geleden wisten. We weten dat de aarde maar een klein onderdeeltje van een geweldig heelal is. Achter dat geweldige heelal dat eens gemaakt is, staat de HERE. Staat Hij als de Schepper die de bron van al het leven is. Hij is het die vanuit de door Hem gemaakte hemel regeert. Daar leven de engelen. Ze zijn door Hem gemaakt en de engelen juichten toen Hij bezig was om op aarde leven te geven. In de hemel is er het leven en bestaat de dood niet. De trouwe engelen stralen het hemelse leven uit. Ook op aarde. Denk maar eens aan de nacht waarin de Here Jezus geboren werd. Toen straalden een leger van engelen het licht van het leven op aarde uit. Zij lieten horen en zien dat de dood, dat het verdriet, dat de moeilijke dingen op aarde voor jou niet het laatste woord hoeven te hebben.

De hemel is met een geweldige invasie op aarde begonnen. God zelf is mens geworden. Hij die het leven is en die levend kan maken is mens geworden. Om hier op aarde dingen radicaal te veranderen. Om hier op aarde aan mensen echte hoop te geven. Gelukkig staat de aarde niet op zichzelf. Gelukkig  is de aarde deel van Gods schepping. Gelukkig is die ene echte God de God die met liefde en genade naar de wereld komt en ons niet aan ons lot, ons niet aan de dood, ons niet aan het verdiende oordeel overlaat. Gelukkig is Hij de Vader van de door Hem gestuurde Verlosser en Overwinnaar Jezus Christus. Gods invasie komt juist in de opstanding tot Zijn doel. We zien dat als ik jullie het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

CHRISTUS OPSTANDING IS OVERWINNING OP ALLE TEGENSTANDERS

 

1.  De hemel laat dit zien

2.  De wereld vlucht

 

1. De hemel laat dit zien.

 

De invasie vanuit de hemel is er op aarde. Je ziet in de Bijbel steeds weer dat de HERE maar niet de God is die met iets begonnen is en na een tijdje verveeld zich er niet meer mee bemoeit. Dat overkomt ons meerdere keren. Mensen beginnen enthousiast aan iets. Je wilt heel graag iets hebben en denkt dat dat je leven gaat veranderen. Na een tijdje is het heel gewoon geworden. Je vindt er niet zoveel meer aan. Het is eigenlijk saai. Je hebt je ergens voor ingezet maar dat is eigenlijk ook wel heel gewoon geworden en je geeft je er niet meer voor.  Zo is de HERE niet. Gelukkig niet.  Zijn hart is op Zijn schepping gericht. Hij is het die vanuit de hemel echt liefdevolle belangstelling voor de aarde heeft. Ook voor de mensen die als Zijn schepselen daar wonen. De HERE is echt op ons leven hier betrokken.

Dat is ook zo na de dood van de Here Jezus. Je zou je heel goed kunnen indenken dat de hemel met een grote strafexpeditie de aarde zou bezoeken. Dat de engelen van de hemel als Gods leger naar de aarde zouden komen om de mensen op aarde eens en voor altijd te straffen omdat ze Christus hadden doodgemaakt. Omdat ze zelfs door Gods grootste bewijs van Zijn liefde en genade niet tot  echte verandering in hun leven waren gekomen. Met het verwerpen van de Here Jezus heeft de wereld ook God zelf verworpen. Het lijkt erop alsof hemel en aarde na Jezus dood aan het kruis nog meer tegenover elkaar staan dan daarvoor.

Het lijkt alsof alle hoop voor de aarde verloren is. Zelfs de Here Jezus die een leven van echte liefde leefde en de wereld uitnodigde om Hem te volgen, zelfs Hij kon het op aarde niet volhouden. Het lijkt erop dat er op aarde geen plaats voor echte liefde is.

De aarde en de mensen die op aarde leven lijken voor altijd verloren. Al zou er geen hemels leger met een strafexpeditie komen toch zou je verwachten dat de HERE de aarde na het verwerpen van Zijn Zoon aan haar eigen lot overlaat.

Dan ineens beeft de aarde. In de omgeving van het graf van de Here Jezus voelen de mensen hoe de aarde schudt. Deze aardbeving is niet iets toevalligs. Het is geen toevallig samenloop van gebeurtenissen. Kijk maar in vers 2:” En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een ​engel​ van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen”.

 Je ziet hoe het bezoek vanuit de hemel de aarde in beweging zet. Het gaat om hoog bezoek. De hemel is niet afhankelijk van de aarde maar de aarde is dat wel van de hemel!   In ditzelfde vers staat nog iets dat mij tot nu toe nog nooit opgevallen was. Op deze zondagmorgen komt er een engel van de Here. De titel Here wordt steeds voor de Here Jezus gebruikt. Christus stuurt vanuit het graf een engel van hem naar de aarde! Christus regelt vanuit het graf de geschiedenis op deze wereld. Hij is Heer ook in het graf!

Dat deze engel door Christus zelf is gestuurd,  laat al zien dat de dood en de duivel echt niet gewonnen hebben. Christus zorgt er voor dat de wereld ziet dat Hij als Koning het graf kan uitlopen. Op Zijn bevel wordt de steen van het graf gerold. Dat hoeft Hij zelf niet te doen! De hemel maakt voor Koning Jezus de deur  naar het leven weer open. De hemel erkent Hem als de grote Koning en Redder. De hemel vestigt de aandacht van ons op aarde op deze Koning van de koningen. De hemel zegt als het ware tegen ons om het met de woorden van Psalm 24 te zeggen:

“Hef uw hoofden op, o ​poorten,

ja, verhef ze, eeuwige deuren,

opdat de ​Koning​ der ere binnengaat.

10Wie is Hij, deze Koning der ere?

De HEERE van de legermachten,

Hij is de Koning der ere.” Vs 9-11

De grote Koning is Koning Jezus. Hij wordt met grote heerlijkheid door de hemel op aarde begroet. Het stralende licht van de hemel komt door de engel op aarde om in dat licht Christus als de overwinnaar op de dood  hier op aarde te verwelkomen. Om Christus voor ons in het licht te zetten en onze aandacht op Hem en Zijn opstanding te richten.

Als je op deze aarde waar er zoveel donker is, waar er zoveel verdriet is, waar er zoveel depressie en onrecht is echt verder wilt,  moet je letten op Hem die in het hemelse licht wordt gezet. Voor wie de hemel de steen van het graf rolt. Op Hem die hoort, die zelfs de Heer is van die engel die zo wit als sneeuw is en die dat zuivere licht zonder iets donkers uitstraalt. Wie dat zuivere leven wil, wie wil leven in het licht, wie toekomst wil hebben die moet bij Jezus Christus zijn.

Bij Hem horen is niet een of andere valse hoop, het is geen luchtspiegeling die verdwijnt als je dichtbij komt. Je komt als je bij Hem hoort in het hemelse licht te staan dat alle tegenstand tegen dat licht, dat geweldige leven ingaat, verjaagt. We zien dat in de tweede plaats.

 

2.  De wereld vlucht

 

De duivel en de wereld die zich bij hem aangesloten had, staan tegenover God. De wereld kiest voor de duivel. Dat zie je ook op deze zondagmorgen. Er is niemand te zien om de Here Jezus te begroeten. Om samen met Hem de overwinning te vieren. Terwijl Hij gezegd, beloofd had dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan. Het geloof van de mensenwereld in de hemel, in God is zo klein en gebrekkig. 

De duivel gebruikt mensen om er alles aan te doen dat de hemel niet voor altijd de macht op aarde overneemt. De tegenstanders van Jezus. Dat zijn de vertegenwoordigers van de zondige, Godvijandige wereld. Die tegenstanders hebben er voor gezorgd dat de steen voor Jezus graf verzegeld is en dat er bewakers bij het graf staan. Jezus moet in het graf blijven! De dood moet op deze wereld blijven heersen. De zondige wereld kent uit zichzelf niet het verlangen om in dienst van de Verlosser Jezus Christus te leven!

De wereld doet er alles aan om Christus als Redder en Heer buiten haar leven te houden. Wie is er de baas? De zondige wereld, de dood, de uitzichtloosheid, het verdriet, de ziekte enz.? Wie is er de baas? De duivel?

Op die ene zondag ruim 2000 jaar geleden komt er het antwoord voor altijd! De hemel laat de aarde niet alleen. Laat de aarde  niet over aan de wereld, aan de duivel en zijn helpers. Nee, ineens is er in opdracht van de Levende Christus die de engel die het hemels licht over de wereld laat schijnen. Het licht dat laat zien dat Jezus Christus de mens is die uit de dood is opgestaan. Hij laat zien dat Hij de Zoon van God is waartegen de hele wereld en waartegen alle duistere machten niet op kunnen.

Het licht van Christus opstanding en overwinning schijnt op aarde. De bewakers moeten vluchten. De zondige wereld, de duivel, de dood, het onrecht ze houden het in het licht van de hemel, van de opstanding niet uit.

•             Dat zuivere licht van Christus, van de hemel zet de duivel in het licht. De duivel werkt het liefst in het donker waar hij niet opvalt. De duivel stuurt het liefst mensen aan om juist waar het donker is, waar er fraude en leugen is, waar macht misbruikt wordt, waar mensen verleid worden om verkeerde dingen te doen. Waar mensen aangestuurd worden om andere mensen onrecht, verdriet en pijn aan te doen. De duivel ziet zo graag dat mensen tegen elkaar opstaan. Vooral in de kerk. Maar ook daar buiten. De duivel doet zich van tijd tot tijd ook voor als een engel van het licht. Hij gebruikt mensen die heel aardig en meelevend zijn om een verkeerde boodschap te brengen. Hij geneest mensen en laat door de mensen die dat hebben gedaan zeggen dat je niet in Jezus als je Heer en Meester hoeft te geloven. Het kan voor ons zo moeilijk zijn om goed te onderscheiden.

De duivel kan denken nog zo slim te zijn maar Christus opstanding zorgt ervoor dat hij in het licht komt te staan. Dat de duivel in het licht van de levende Christus die Zijn hele duidelijke Woord gegeven heeft ontmaskerd wordt.  De duivel kan niet ongezien en ongemerkt mensen in zijn macht houden. Wie luistert naar de Opgestane Christus herkent de duivel en krijgt op het gebed de Geest van Christus om de duivel te weerstaan. Om Christus te volgen in plaats van de duivel. De duivel moet dan vluchten.

•             Het zuivere licht uit de hemel, het licht van Christus zet de wereld in het licht. De wereld die tegenover  God staat.  De wereld die voor ons als mensen na de zondeval zo aantrekkelijk is. De wereld die ons zoveel op deze wereld belooft. Een leven waarin geld en welvaart, waar leven voor jezelf zoveel lijkt te beloven. Het leven waar de verloren zoon zo naar uitkeek. Leven en genieten voor jezelf, veel op deze wereld hebben. “Laten we eten en drinken want morgen sterven we.”  De Here Jezus zet deze redenering met het licht van Zijn opstanding in het licht. Laat zien hoe onwaar deze woorden zijn. Ook na de dood  is er een bestaan. Wie voor zichzelf heeft geleefd zonder Christus zal dan bestaan in eeuwige ellende. Nu leven voor jezelf brengt je eeuwig nadeel. Dan ben je dom, heel dom bezig.

•             Het licht van Christus opstanding zet de dood te kijk!  Als je denkt dat de dood het laatste woord heeft, gaat het alleen om het leven hier en nu. Dan moet ik nu genieten zoals ik dat zelf voel. Dan leef ik voor deze wereld. Bij de opstanding laat de hemel zien, laat Christus de Opgestane zien dat de dood het einde niet is! Dat het juist om het leven gaat dat er na de dood op aarde is. Dat leven dat oneindig veel langer duurt dan de misschien 100 jaar op deze wereld. Christus laat zien dat de dood  verslagen achtergebleven is. Jezus staat op!

•             De Here Jezus laat door Zijn licht zien dat leven zonder Hem na de dood voor een bestaan zorgt met veel moeite en pijn. De Here Jezus laat zien dat als je je niet door de dood laat bedriegen en bij Hem je leven zoekt er toekomst voor je is. Een fantastische toekomst in Zijn licht. Voor dat licht moet verdriet, pijn, onrecht enz.  uit jouw leven voor altijd wijken. Wat is het Paasfeest toch een geweldig feest.

•             Het licht van de Opgestane Christus laat alle tegenstand wijken. Wie zich in het licht van Christus stelt, mag weten dat alle moeite en ellende uit jouw leven zal wijken. Dan deel je in Christus overwinning. Dan is jou misschien in je leven heel veel onrecht aangedaan. Dan kan het zijn dat ziekte en handicap zoveel in jou leven heeft stukgemaakt. Er voor gezorgd heeft dat je zoveel niet kon wat andere mensen wel konden. Christus opstanding uit de dood betekent dat voor wie met Christus leeft  dat alle moeilijke dingen uit je leven zullen verdwijnen. Je zult dan eens opstaan ook met je lichaam. Hoe gehandicapt je nu ook bent, hoeveel beperkingen je nu ook hebt. Het zal dan voor altijd verdwenen zijn. De macht van de dood, van duivel, van de zonden is dan voor 100% je leven uit.

Het licht van Christus, de macht van de HERE zal er dan voor zorgen dat het onrecht dat je hebt moeten ondergaan en de gevolgen daarvan voor altijd weg zijn. Mensen die nu door onrecht als god in Frankrijk leven,  zullen dan alles kwijt zijn en om hun onrecht voor altijd gestraft worden.  Christus is opgestaan om ook het recht te herstellen. Het onrecht en de mensen die van het onrecht leven kunnen op de nieuw aarde niets meer doen. Omdat de hemel overwonnen heeft en hemel en aarde dan een zijn. De HERE is dan bij ons, Christus de Koning en alles spreekt dan van dat zuivere licht. Het leven is een en al leven en licht. De wereld die dat aantast,  heeft moeten vluchten voor altijd.

Dan zullen wie bij Christus vergeving en leven gezocht hebben samen met de engelen juichen op de nieuwe aarde. Om de nieuwe schepping waarvoor de HERE om Christus’ werk gezorgd heeft. Dan staan de gelovigen  zonder angst, juist met liefde in het licht van Christus. Hij die daar de stralende morgenster is. Openb 22:16

Je voegen bij Christus dat is geweldig. Dan heb je toekomst. Dan verdwijnt uit je leven de wereld die het leven aantast en zo moeilijk maakt. Dan is er dat heerlijke leven met God als je Vader voor altijd. Duivel, dood en ellende zijn dan voor  altijd voor jou doodgeslagen door de levende Christus!

 

AMEN