Mattheus 5:13-16 Koning Christus roept ons op tot een leven met Hem in deze wereld

20-01-2020 11:34

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 27:1,3

Lezing van Gods wet

Psalm 36

Gebed

Schriftlezing: Lukas 14:25-35

                        Johannes 8:12-20

Gezang 18

Tekst: Mattheus 5:13-16

Verkondiging van het evangelie

Psalm 89:1,6,7

Dankgebed

Collecte

Psalm 119:40,42

Zegen 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Wie ben je als christen. Mensen zeggen vandaag wat is jouw profiel. Je kunt veel profielen lezen op facebook. Een groot deel van de profielen zijn voor iedereen te lezen, bij anderen kunnen je het alleen lezen als je toestemming gekregen hebt.

De Here Jezus heeft een duidelijk profiel van een christen gegeven. Een profiel dat niets dat geheim is kent. Een profiel dat voor iedereen toegankelijk is. Een profiel waarin we ook steeds weer als een spiegel kunnen kijken. Om te zien waarin je hebt te groeien. Waarin je niet volgens dat profiel leeft. Dat profiel vind je in Mattheus 5:1-12. Als je dat leest zie je dat het profiel van een christen niet die is van de krachtpatser, van de populaire jongen of het populaire meisje in deze wereld. Het is het beeld van de mens die niet zichzelf zoekt. De mens die zich door Christus wil laten vormen, al meer wil laten vormen tot een nederig mens. Een mens die de vrede zoekt en wil leven volgens wat de HERE vanuit de hemel ons leert als wat goed en rechtvaardig is. Een mens die niet voor zichzelf leeft en voor eigen ideeën maar  voor Christus en volgens de wil van God. Dat maakt mensen die volgens dat profiel leven in de geschiedenis vaak niet geliefd. Dat is iets waar je je als christen juist ook op moet voorbereiden. Daarin komt de Here Jezus dan ook met een bemoediging luister maar: “Zalig zijt u, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.” Matt 5:11,12

Het gaat er om dat jij en ik in ons leven naar Christus smaken. Dat we zijn smaak en geur in deze wereld naar buiten brengen. Dat kunnen we alleen onder en door Zijn zegen.  Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

 

 

 

KONING CHRISTUS ROEPT ONS OP TOT EEN LEVEN MET HEM IN DEZE WERELD

 

  1. Dan zijn we het zout van de aarde
  2. Dan zijn we het licht van de wereld

 

 

  1. Dan zijn we het zout van de aarde.

 

De Here Jezus is niet alleen gekomen voor het volk Israël. Dat maakt Hij ook al tijdens Zijn leven op aarde duidelijk. Bijvoorbeeld als Hij tegen Zijn leerlingen zegt dat zij het zout van de aarde zijn. Dat zijn ze als ze in hun leven het profiel van een christen vertonen. Zout was in de tijd van de Here Jezus kostbaar. Zout had meerdere positieve functies. Ik ga met jullie nu de drie belangrijkste na. Dan zie je wat het betekent om in dienst van Koning Christus het zout van de aarde te zijn.

  • Over bepaalde offers moest zout gestrooid worden. Lev 2:13; Ez 43:24/Fil 4:18, 1 Tim 2:3. Het zout zorgt ervoor dat die offers, dat het leven van de mensen die deze offers brengen voor God goed, aangenaam zijn. Dat de HERE daarna kijkt als een leven waarin Hij plezier heeft en waarover Hij Zijn zegen geeft. Dat het een leven is waarin Hij als je Vader en Redder met je meegaat en je draagt. Het zout dat ervoor zorgt dat de HERE zou naar je kijkt. Dat ervoor zorgt dat de HERE jou als Zijn kind aan Zijn hart drukt is het bloed van de Here Jezus. Het zout dat jou en mijn  leven in Gods ogen goed maakt is het leven van Christus in onze plaats. Is dat Hij voor wie bij hem zijn leven zoekt de zonden in je leven bedekt. De HERE ziet in jou dan het leven van Christus, je smaakt naar Christus, de Zondeloze. Hier zie je hoe je dan van de rest van wereld, van de mensen apart gezet bent. Het is ook daarom dat op deze wereld niet alleen de ellende vanwege Gods straf  er is. God laat de wereld nog bestaan en gaat met de aarde op weg naar de nieuwe hemel en aarde omdat op deze aarde het zout van de aarde leeft. Als wij bij Christus ons leven zoeken. Als we Hem ook vragen om door de Geest een ander leven te gaan leiden, is dat in Gods ogen echt goed. Dan is jouw leven om het bloed van de Here Jezus kostbaar in Zijn ogen. Zo gaat Hij dan ook met jou om als iemand die voor Hem veel betekent, van wie Hij de enige God als Zijn kind zielsveel houdt.
  •   Vanuit die liefde en verbondenheid aan God, ben je dan ook zout dat op deze wereld laat zien wat echt goed en smakelijk is. Die laat zien dat je leven niet goed wordt als jij voor jezelf leeft. Dat je leven en het leven niet goed wordt als je het recht van de sterkste of de rijkste of van de mooiste laat gelden. Leven wordt echt goed en smakelijk als het leven met Christus en in dienst van Christus is. Als wij met anderen mensen praten en omgaan moet dat niet zo zijn dat het een flauw leven is. Wat bedoel ik daarmee? Niet een leven waarin je steeds denkt ik wil dat doen en dat zeggen wat die ander graag wil horen. Wat de meeste mensen in mijn omgeving willen horen. Dan ontbreekt het zout in je leven. Dan ga je al meer over God en over de Here Jezus stil blijven. Dan is de kans groot dat het lijkt alsof  Christus en de Bijbel eigenlijk geen belangrijk deel van je leven uitmaken. Dan schaam je je in je gewone leven eigenlijk voor de Here Jezus die in werkelijkheid de Koning van de koningen is. Dan draag je in je leven eigenlijk de werkelijkheid niet uit. Dan laat je andere mensen niet zien en weten wat een goed leven is. Een leven met hoop op de toekomst. Een leven waardoor je uit het voor altijd verloren zijn gered kan worden. Laat ons spreken en leven echt smaak hebben de smaak van Christus. Laten we in ons leven in praktijk brengen wat we lezen in Kol 4:6: “Laat te allen tijde aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u mag weten hoe u ieder moet antwoorden.” (HSV)
  • Het zout had in de tijd van de Here Jezus en nog heel lang daarna de functie van een koelkast. Als je iets langer wilde bewaren. Als je wilde zorgen dat groenten en vlees niet zouden bederven gebruikte je zout. Zetten je het in het zout. Dan at je bijvoorbeeld zoute boontjes en vlees dat ingezouten was. Het zout hield het bederf en het verrotten tegen. Soms wordt het verbond dat de HERE met Zijn volk sluit ook het zoutverbond genoemd: Num 18:19. Zie ook in een ander verband 2 Kron 13:5

Zout zorgt ervoor dat het bederf dat de zonde, het niet leven volgens de wil van God gestuit wordt. Dat we weer gezond kunnen worden. Dat de wereld gaat zien wat een gezond leven is. Een leven dat uiteindelijk niet vergaat maar voor altijd blijft bestaan. Een leven waarop de eeuwige dood geen vat heeft. Een leven dat echt goed voor de wereld en goed voor de mensen om ons heen is. Dat leven wil de Heilige Geest ons geven. Hij wil leren zo te leven. Zodat we ook anderen kunnen roepen tot dat leven. Hun kunnen laten zien hoe goed zo’n leven is.

Het is belangrijk dat er met dat zout gewerkt wordt. Het is niet de bedoeling dat we een soort zoutklomp worden die zich in de wereld achter dikke muren opsluit en waarvan heel weinig mensen weten. Nee, de Here Jezus zegt: Jullie zijn het zout van de wereld. Ga dus met het evangelie en een leven volgens dat evangelie de wereld in. 

Over de manier waarop wij dat hebben te doen zegt de Here Jezus ook iets belangrijks. Dat zie je vooral als je erop let wat Hij letterlijk zegt. Dan zegt de Here Jezus: “Als het zout dwaas geworden is hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.”

Zout van de wereld zijn betekent niet dat we de boodschap van Christus, van Zijn Woord moeten aanpassen aan de cultuur en de smaak van eigen tijd. Dan ben je bezig om de dwaasheid van de wereld de kerk binnen te halen. Dan verspeel je Gods wijsheid en dan beteken je als kerk, als volk van God niets meer. Dan laat je ook jezelf bederven al loop je misschien 20 of 30 jaar bij de samenleving achter. Zout van de aarde zijn is dat we vanuit de liefde en verbondenheid aan Christus het beeld van God op deze wereld laten zien en horen. Dat we echt leven als mensen die Christus als de Koning die in hemel regeert en kennen en volgen. Dat we echte Koningskinderen willen zijn. Dat kun je zijn omdat Christus de koning is. Omdat Hij naar de hemel gegaan is. Omdat Hij alle macht op de hemel en de aarde heeft. Bij hem de kracht en de wijsheid is om zout te zijn. Om een leven te hebben dat door Hem voor altijd bewaard wordt om eeuwig te leven! Laat Christus die naar de hemel gegaan is ons de moed geven om zo te leven! Eeuwig onder Koning Christus onder Zijn zegenende handen. Leef met Hem dan heb je leven, dan ben je zout. Zonder hem wordt je weggegooid en vertrapt. Met Hem ben je op aarde een zegen en het je door de vergeving door hem verdiend leven. Leven dat aangenaam is in Gods ogen.

 

  1. Dan zijn we  het licht van de wereld

 

 De volgelingen van de Here Jezus zijn het zout van de aarde. Ze zijn ook het licht van of in de wereld. Als je eens aan dat laatste denkt, is er iets anders dat opvalt. Als wie aan Christus verbonden zijn het licht van de wereld zijn dan  is het zonder dat licht donker op de wereld. Pikkedonker.  Dat is voor wie de Bijbel kent geen vreemd beeld. We lezen dat bijvoorbeeld ook in 2 Petrus 1. Het gaat daar over de Bijbel als het Woord van God. We lezen dan over het Woord van God: “U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” Vs 19  Wat zeggen deze dingen ons nu? Dan moeten we beginnen bij de HERE, bij de Drie-enige God. Hij is licht (1 Joh 1:5) en Hij is het die het licht geschapen heeft. Vanuit Hem schijnt alleen het goede heldere licht. De mensen die niet in Zijn licht wilden leven hebben er voor gezorgd dat het donker op aarde werd. We zien de verschrikkelijke gevolgen ervan elke dag. Dan is het die geweldige God die tot redding van  zondaren  Christus als het Licht van de wereld naar de aarde stuurt. Joh 8:12. Het is juist het Woord van Christus, de Bijbel waarin dat heldere licht in een zondige en dus donkere wereld tot ons komt. Wie door de verkondiging van dat Woord op Christus zijn of haar vertrouwen stelt, straalt het licht van God in de donkere wereld uit. 

Let er goed op dat de Here Jezus hier zegt dat de gelovigen het licht van de wereld zijn. Hij zegt niet als eerste dat ze het moeten zijn. Hij zegt ook niet dat de gelovigen het zullen zijn. Nee de echte gelovigen zijn het licht van de wereld. 

Als je dat beseft, ga je ook beter begrijpen dat de Here Jezus in het vervolg zegt: “Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.”  Wanneer een berg op een stad gebouwd is, zie je die van verre. Wie naar Jeruzalem toekwam in de tijd van de Here Jezus zag van verre dat de stad op de berg Sion gebouwd was.  Dat was zo duidelijk! De here jezus leert ons hier dat het onmogelijk is dat je als ware gelovigen verborgen blijft. Dat moet je ook niet willen! Dan is je leven namelijk een leven met Christus. Dan leef je o.a. vanuit het avondmaal in diepe eerbied voor Christus als een mens dat door Hem veranderd wordt. Door de Heilige Geest een nieuw mens bent. Dan wordt duidelijk dat zij die rond de avondmaalstafel zitten en van het brood eten en van de wijn drinken getuigen van Christus in deze wereld willen zijn. je wil dan juist beeld van Christus en daarmee beeld van God op aarde zijn. Je wilt met je leven naar Hem verwijzen en mensen tot Christus trekken. Je wilt daar juist in groeien. Ook daarvoor heb je de viering van het Heilig Avondmaal nodig. Dat wil de Geest ook door het avondmaal in jou versterken. De Geest die we in Efeze 5 horen zeggen: “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als ​kinderen​ van het licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en ​rechtvaardigheid​ en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.”  vs 8-10  Wie als christen leeft, straalt het leven door de Geest uit. Dat is het doel van ons bestaan.

 Wat doe je ermee als je iets weet of ontdekt hebt dat het licht laat opgaan? Wat doe je er mee als je iets ontdekt dat je echt blij maakt? Waarvan je zeker weet dat het ook andere mensen de weg wijst naar die blijdschap.

Het antwoord lijkt zo logisch. Dan ga je dat aan anderen laten zien, dan vertel je daar dolenthousiast over. Wat zou je er van vinden als ik nu een medicijn tegen een ongeneeslijke ziekte  gevonden had  en ik houd dat voor mezelf? Ik zorg dat het voor mij beschikbaar is als ik die ziekte krijg maar  verder vertel ik het aan niemand. Ik denk dat je dat misdadig zou vinden. Je hebt nog groot gelijk ook.

Wie Christus kent, wie het evangelie kent, heeft iets ontdekt dat veel meer is dan een medicijn tegen een of andere ziekte. Je hebt in Christus het medicijn tegen de tweede dood gevonden. De tweede dood is in Bijbel dat je voor altijd onder Gods oordeel komt. Dat je in de hel komt. Dat je voor eeuwig verloren bent. Daarvan kun je gered worden als je bij Christus als de drager van je straf en zonden je leven zoekt. Als je Hem als de Heer van je leven volgt. Aan wie de HERE dit Licht heeft laten zien, heeft dan ook de opdracht om dat te vertellen, om Christus aan te bevelen. Om mensen met de oproep tot geloof in het licht van Christus te zetten. Wie Christus echt kent, kan niet anders. Dan ben je lichtdrager!   Dan moet je ook aan Genesis 1 denken waar we lezen dat de HERE de mens naar Zijn beeld gemaakt heeft. Het grote doel van ons leven op aarde is om te laten zien wie de HERE is, om tot Zijn eer te leven. Zodat de schepping leert om God te verheerlijken, te aanbidden. Juist in de wereld na de zondeval komt deze opdracht met nog meer kracht op ons af! Nu de mens uit zichzelf juist niet tot eer van God op deze wereld wil leven. Nu de ellende vanwege de zonde die wij in de wereld hebben gebracht elke dag over de wereld raast.  Hu zoveel mensen zonder Christus leven en daardoor op weg zijn naar de eeuwige ellende als ze hun leven niet veranderen. Wie Christus kent en zo beeld van God wil zijn, kan door het werk van de Geest in je naar de HERE verwijzen. Met liefde, met ontferming, duidelijk en oprecht. Nog altijd gebrekkig maar toch. Juist onze eigen gebrekkigheid erken je dan en laat mensen horen en zien dat ook jij van genade moet leven. Van Christus! De Here jezus roept ons op om dat ook met onze daden te doen. Met de houding waarin we in het leven staan  naar de mensen om ons heen en naar elkaar. Dat betekent dat je je leven echt als christus wil inleven waarin Christus de baas over je leven is aan wie je je in liefde wilt uitleveren en overgeven. Je wilt je leven als volgeling van Christus volgens Zijn Woord inrichten. Je wilt vanuit Gods liefde liefde aan de mensen om je heen bewijzen. Dan maakt het niet uit of die mensen om je heen geloven of niet. Dan maakt de kleur van hun huid en hun nationaliteit niet uit. Dan maakt het niet uit of iemand rijk of arm is. Je wil die HERE die in en in goed is aan de mensen laten zien. De Vader in de hemel. Je wil ze trekken tot het verloste leven door Christus alleen waardoor je kind van die Vader wordt. Je wilt ze brengen tot een leven waarin ze de HERE verheerlijken als het grote doel van hun leven.  

 

AMEN