Mattheus 5:18-20 Christus die Gods vervult, roept ons op in gerechtigheid overvloedig te zijn

21-01-2020 08:49

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 112:1,2

Lezing van Gods wet

Psalm 101:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4

Psalm 3

Tekst: Mattheus 5:18-20

Verkondiging van het evangelie

Psalm 15

Dankgebed

Collecte

Gezang 17:1,4,5

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

 

De Here Jezus leert ons dat Hij niet gekomen is om af te schaffen. Dat zet iedereen die zich christen noemt en zegt dat Gods wet niet meer belangrijk is omdat Christus die vervuld heeft in feite op grote afstand van de echte Here Jezus. Dan ben je bezig om over de Here Jezus te praten terwijl je niet leeft met de echte Christus.

Toch zegt de Here Jezus ook dat Hij gekomen is om de wet en de profeten, dat is het hele Oude Testament, te vervullen. Als Hij dat gezegd heeft, leert Hij ons  dat onze gerechtigheid, ons leven volgens Gods wil overvloediger moet zijn dan dat van de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Leven naar Gods wil zoals die in de Bijbel tot ons komt, is dus heel belangrijk! Als kind van God, als gelovige kun je niet zonder. We lezen dat later  in 1 Tessalonicenzen 4: “Want God heeft ons niet geroepen tot ​onreinheid, maar tot leven in ​heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn ​Heilige​ Geest in ons heeft gegeven.” vs 7,8

Dat de Here Jezus  Gods wet niet afschaft en wel vervult heeft ook alles te maken met de roeping om in een heilig leven met de HERE te groeien en daarin al meer overvloedig te zijn. Het zijn heel belangrijke dingen voor ons leven vandaag en morgen. Laten we samen luisteren naar wat Christus zelf ons hier te zeggen heeft. Ik verkondig jullie het Woord van God onder het volgende thema:

 

CHRISTUS DIE GODS WET VERVULT, ROEPT ONS OP IN GERECHTIGHEID OVERVLOEDIG TE ZIJN

 

  1. Christus vervult
  2. Christus roept op tot een leven in gerechtigheid

 

  1. Christus vervult

 

 De Here Jezus heeft duidelijk gemaakt dat de beschuldiging dat Hij bezig zou zijn delen van Gods Woord aan de kant te schuiven kant nog wal raken. Dat is op geen enkele manier zo. Hij laat in Zijn leven juist zien wat 100% leven in liefde volgens de wil van Zijn hemelse Vader betekent. Hij maakt dat duidelijk in Zijn onderwijs. Hij maakt dat ook heel duidelijk in Zijn leven. Daarbij moeten we wel bedenken dat het voor de Here Jezus heel pijnlijk is om Gods wil, Zijn Woord volledig uit te voeren. Voor niemand was zo  zwaar als voor Hem. Ik hoor mensen in onze tijd nogal eens zeggen dat de samenleving en de tijd zo anders geworden is dat je van mensen niet kunt vragen om bepaalde normen die de HERE in Zijn Woord geeft zelf uit te voeren. Laten we dan bedenken dat het uiteindelijk voor niemand moeilijker en zwaarder was als voor de Here Jezus. Kijk maar even mee met Hij zelf zegt in vers 18: “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.”

Let er op dat het vervullen van alles in het Oude Testament betekent dat de Here Jezus dat vol zal maken. Hij laat dus de volle betekenis van Gods Woorden zien in Zijn onderwijs. Hij laat zien hoe diep de woorden van God in ons leven hebben te gaan. Daar komt bij dat Hij zegt dat dit vervullen ook betekent dat alles zal gebeuren wat er in het Woord van God gezegd is. Hij zorgt er voor dat Gods hele plan tot en met de komst van de nieuwe hemel en aarde uitgevoerd zal worden. Ook dat hoort bij het vol maken van Gods gegeven Woord.

De Here jezus vraagt hier ook met nadruk aandacht voor. Het eerste woord van vers 18 is in de Griekse tekst het Hebreeuwse woord: Amen! Mensen bedenkt dat dit waar en zeker is.  Dat waar en zeker is dat er geen enkel woord van God leeg of half leeg blijft. Ik kom om het helemaal vol te maken. Dat betekent o.a. dat de Here Jezus al de profetieën over Hem als de Verlosser en wat Hij moet doen helemaal zal uitvoeren. Niets daarvan blijft liggen. Je zou je als mens kunnen voorstellen dat je zou zeggen: Dit is echt te moeilijk, dit kost mij echt teveel. Een beetje minder  kan toch ook wel? Het is de Here Jezus die tijdens Zijn leven al meer ging zien en voelen hoe diep de gehoorzaamheid aan God wet, aan Zijn Woord voor Hem ging. Daarin leerde de Here Jezus al meer de voor Hem verschrikkelijke diepten van onze zonden en daarmee de afgrijselijke diepte van Zijn lijden in onze plaats zien. Dat hij dit al meer leerde lezen we o.a. in Hebreeën 5: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij ​gebeden​ en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden”.  Vs 7-9

De Here Jezus bidt onder tranen en angst en vraagt ook of het niet anders zou kunnen en toch blijft Hij de weg gaan van Gods plan hoe zwaar en diep die voor Hem ook gaat terwijl  Hij geen enkele schuld heeft. Hij maakt de woorden van God tot verlossing vol. Zodat er voor ons zondaars verlossing is als we naar Christus vluchten met onze schuld. Zodat er door Christus toekomst en leven is voor wie tot Hem gaat als de Redder en Heer van zijn of haar leven.

Dit betekent ook dat wanneer wij het moeilijk met Gods wet hebben er bij Christus het voorbeeld en de kracht is om Gods Woord te volgen. Ook als het zo’n pijn doet, ook als het ons in zo’n moeilijke positie brengt, ook als je tegen eigen gedachte, overtuiging en geaardheid ingaat. De Here Jezus weet hoe moeilijk leven volgens Gods wil kan zijn. Door Hem is er de kracht van de Geest om in die strijd staande te blijven, weer op te staan als je gevallen bent. Maar dan nooit doordat je delen van Gods Woord aan de kant wil schuiven omdat ze te zwaar zouden zijn, omdat ze niet meer passen bij onze tijd en cultuur. De strijd in eigen leven heeft je dan te brengen tot Christus, tot het gebed tot Hem. Zoals we daarvan lezen in Hebreeën 4: “Nu wij dan een grote ​Hogepriester​ hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk ​Jezus, de ​Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Want wij hebben geen ​Hogepriester​ Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder ​zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de ​genade, opdat wij ​barmhartigheid​ verkrijgen en ​genade​ vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Vs 14-16

Christus vervulde Gods Woord. Hij zal het doen tot het laatste wat er is. Hij werkt verder vanuit de hemel. Hij zorgt er  voor dat de geschiedenis volgens de Wet en Profeten tot Gods doel komt. De nieuwe hemel en aarde waar de HERE onder de mensen zal wonen. Waar alles en iedereen Hem eerste en belangrijkste eerbiedigt. Christus breekt het boek van de geschiedenis open  Zie o.a. Openbaring 4,5) om Gods plan helemaal tot vervulling te brengen. Wie bij die Koning Christus wil horen, wordt opgeroepen om overvloedig in gerechtigheid te leven. We letten daarop in de tweede plaats.

 

  1. Christus roept op tot een leven in gerechtigheid

 

 De Here Jezus maakt vol. Hij leeft in liefde voor Zijn Vader en daarom volgens Zijn wil. Dat is ook de wil van de Zoon en van de Geest. Daarmee geeft Hij ook antwoord op de beschuldiging dat Hij bepaalde dingen van Gods Woord aan de kant zou schuiven. Dat Gods Woord voor ons niet meer volledig zou gelden. Dat we het niet zo nauw met de woorden van God hoeven te nemen omdat Christus ze vervuld heeft. De Vervuller van Gods Woord zegt tegen ons: Wees overvloediger in de gerechtigheid dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Het is niet zo dat mensen die zeggen dat staat wel in de Bijbel als de wil van God maar dat hoeft in onze tijd echt niet meer. Dan heb ik het niet over de dingen die de Geest zelf heel duidelijk heeft aangegeven als dingen die nu niet meer gelden. Ik verwijs daarvoor naar de vorige preek. Wat nog steeds duidelijk als Gods norm in de Bijbel is blijven staan daarvan mogen wij niet zeggen: In onze tijd is dat niet meer nodig. Vaak doen mensen zelfs een beetje neerbuigend over normen van God in de Bijbel, bijvoorbeeld als het over huwelijk en seksualiteit gaat. Dat is iets van vroeger toen ze het allemaal nog niet zo goed wisten. Mensen zeggen dan zelfs dat de liefde van Christus van ons zou vragen om niet zo volgens die normen in de Bijbel te willen leven en spreken. Gods liefde zou ons leren anders te denken.

Dan hoor je hier de Heiland spreken. Hem in wie Gods liefde tot het toppunt komt en die zelf een en al liefde voor God en de naaste is. Hij zegt: “Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.”

Leven volgens Gods geboden, die geboden ook echt willen kennen om daar al meer in liefde volgens te leven, is niet iets bekrompens. Dat is juist leven vanuit Gods liefde met je hart. Een hart dat door Geest gedreven uit liefde al meer zoekt naar de diepte van Gods geboden. Een mens die er naar zoekt om al meer met je hart en vanuit je hart zo te leven. Wie anders praat, wie anders denkt, wie anders leeft, doet wat Christus niet wil! We hebben juist samen steeds weer te zoeken naar de wil van God volgens Zijn Woord om dat al meer te onderwijzen en te doen.

Ja, maar dominee het gaat toch om Gods liefde?  Ja, zeker die word je hier in de woorden van Christus voor ogen gesteld.   De liefde van God is juist dat je leert met liefde, met je hart volgens Zijn wil te willen leven. Zoals de Here Jezus dat later bijvoorbeeld in Johannes 15 zegt: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn ​liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn ​liefde​ blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn ​liefde​ blijf.”vs 9,10

Dan is het nu tijd om aandacht te geven aan vs 20: “Want Ik zeg u: Als uw ​gerechtigheid​ niet overvloediger is dan die van de ​schriftgeleerden​ en de ​Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.”

Mensen hebben het vaak moeilijk met deze woorden van de Here Jezus. Het lijkt in hun ogen zo wettisch. Moeten we dan nog meer regels hebben dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën hebben en houden. Zij hadden rond de Bijbel zelf nog 613 geboden en verboden die de mensen moesten houden. Wanneer jij je aan die geboden hield die er bijvoorbeeld over gingen hoever je op de sabbat mocht lopen en welke diertjes je op die dag wel  mocht pakken en welke niet. Of de regel dat je elke week 2 keer moet vasten terwijl in de Bijbel de HERE een keer per jaar een vasten vroeg van Zijn volk toen.  Als je je daar aan hield en zo volgens allerlei regels leefden die op een bepaalde  manier verder gingen dan de Bijbel kwam het goed met je. Dan verdiende je een plekje bij God na dit leven. Gaat de Here Jezus ons nu nog meer regels opleggen? Moeten we ons leven helemaal laten bepaalde door allerlei regels.

De Here Jezus maakt tijdens Zijn leven op aarde al heel concreet duidelijk dat Hij dat niet van ons vraagt. Een duidelijk voorbeeld daarvan is wat we lezen rond het op de sabbat aren plukken door Zijn leerlingen in Matheus 12. De Here Jezus maakt dan duidelijk dat het hier om een regel van mensen gaat en niet van God.

Wanneer de Here Jezus Zijn leerlingen op de sabbat aren laat plukken en eten is dat volgens Gods wet. De Here Jezus maakt in de Bergrede namelijk duidelijk dat Hij als de Zoon van God Gods wet voor 100% houdt!  De Joodse leiders die het volk hun eigen wetten opleggen, hun eigen tradities boven op het Woord leggen maar niet met hun hart voor de HERE leven. Bij hen ontbreekt juist die liefde voor God. Het is in hun leven een patroon, een traditie, een manier van leven geworden zonder de echte liefdesverhouding met de HERE. Dat is het wat ontbreekt! Het gaat bij hen vooral om de buitenkant zonder dat het vanuit de liefde van God in hun hart en leven komt. De Here Jezus maakt dat op bepaalde momenten zo scherp duidelijk. Ik noem een voorbeeld vanuit Mattheus 23: “Wee u, ​schriftgeleerden​ en ​Farizeeën, u  huichelaars, want u lijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei ​onreinheid. Zo ook u, van buiten schijnt u de mensen wel ​rechtvaardig, doch van binnen bent u vol huichelarij en wetsverachting. Wee u, ​schriftgeleerden​ en ​Farizeeën, u huichelaars, want u bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen, en u zegt: Indien wij geleefd hadden in de dagen onzer vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. U getuigt dus van uzelf, dat u zonen bent van de moordenaars van de profeten. Maakt ook u de maat uwer vaderen vol! Slangen, adderengebroed, hoe zult u ontkomen aan het oordeel der hel?” vs 27-32

Laten we nu we dit gehoord hebben niet alleen maar aan de Schriftgeleerden en Farizeeën denken. Ook niet aan anderen maar laten we allemaal op dit punt onszelf toetsen tot in ons eigen hart!

De Here  Jezus leert ons om niet in de regels te blijven hangen. Om van ons geloof geen uiterlijk geloof te maken. Hij stoot hier door naar war het in ons leven om heeft te gaan. Om ons hart. Om een hart vol liefde voor de HERE en daarom voor Zijn wil. Het is nog niet zolang geleden dat iemand tegen mij zei: ds u spreekt veel over Gods liefde en de liefde tot de naaste maar u moet wel bedenken dat je er met de liefde niet komt. Het gaat om gehoorzaamheid.

Als we zo praten en denken hebben we het niet echt begrepen. Er is niets dat dieper en meer om een gehoorzaam leven roept en het stimuleert tot in de diepte dan de liefde van en voor God. Als die liefde er niet is zien we de diepte van onze zonden niet. Dan zijn we veel te snel tevreden met onszelf. Dan is het uitvoeren van een bepaald levenspatroon genoeg. Dat is het niet. Dat deden de Joodse leiders en wij worden hier aan hun verkeerde leer herinnerd. De Here Jezus ontmaskert het. Niets gaat dieper en niets leert ons meer echt gehoorzaamheid aan de HERE en Zijn wil dan de liefde van en voor Christus. Gods eis gaat nooit dieper dan het gebod om Hem en de naaste lief te hebben. Dat is geen lievigheid maar met je hart en al je vezels van je bestaan de HERE willen volgen omdat Christus zondaren die het allen van Hem verwachten   uit Goddelijke liefde alleen gered heeft.

We zien hier de eis van Gods verbond voor ons. Ik kan me niet meer met allerlei regels aan die eis onttrekken. De HERE vraagt mijn hart, mijn hele leven omdat Christus zich met Zijn hele leven gegeven heeft. Omdat Hij als de enige God daarop recht heeft. Die eis om zo overvloediger te zijn dan die Joodse leiders die uiterlijk zo vroom waren is niet nieuw. Die was er ook in de tijd van het Oude Testament. Dat gold toen ook als het om onze de naaste ging. Luister maar: “U mag in uw ​hart​ uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen ​zonde​ op hem laadt.

U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste ​liefhebben​ als uzelf. Ik ben de HEERE.” Lev 19:17,18 De Here Jezus  maakt later ook duidelijk dat juist die liefde voor God en de naaste Gods de diepste eis is waaraan we ons allemaal steeds weer hebben te toetsen als Hij in Mattheus 22  de kern van Gods geboden weergeeft als liefde voor God en de naaste.  Dat doet niets af aan de concreetheid van Gods gebod. Gods liefde is nooit een excuus om een zondig leven goed te praten. Denk maar eens aan wat de Geest van Christus Paulus laat schrijven in 1 Kor 6: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het ​Koninkrijk van God​ niet zullen beërven?

Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, ​dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het ​Koninkrijk van God​ niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent ​geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere ​Jezus​ en door de Geest van onze God.”vs 9-11

Gerechtigheid is dat we leven volgens de wil van God die goed en heilig is. Dat is leven naar Zijn  Woord. Dat is altijd weer in gedachten, gevoelens en daden veranderd willen worden door de Geest volgens dat Woord. Dat is een levenslang proces. Ik heb altijd weer correctie vanuit het Woord nodig ook als ik 80 of 90 jaar oud ben. Hoe kan ik nu zo leven? Is dat niet veel te zwaar? Dat red ik toch nooit? Wanneer je het zelf wil doen red je dat nooit. Toch heeft Christus de Geest verdiend om je te leren om de HERE lief te hebben en daardoor ook je naaste. Om niet jezelf te willen blijven maar op het gebed door de Geest een nieuw mens te worden en dat al meer. Wie zo eigen zondige hart al meer in Gods kracht door Gods liefde wil  doden mag weten dat zijn of haar gerechtigheid groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën.  Dan zie ik bij mijzelf nog zo’n klein begin van de gehoorzaamheid die God van mij eist maar dan wil ik door Gods liefde al meer volgens al Gods geboden beginnen te leven. Dan leer ik al  meer de zonden in eigen leven te haten en dat wat de HERE mij als goed en rechtvaardig laat zien lief te hebben. Om zo te leven. Dat is een heerlijk leven. Leven van Gods liefde geeft dit uitzicht: “Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 1 Kor 15:58

Jij weigert toch niet om overvloediger in gerechtigheid te leven dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën? Jij bent toch niet op weg naar de hel?   

 

AMEN