Mattheus 5:21,22 De Here Jezus leert ons in echte liefde met de naaste om te gaan

27-01-2020 12:07

ORDE VAN DIENST

 

 Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 57:1,5

Lezing van Gods wet

Samenvatting Mattheus 22

Psalm  55:7,8,9

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 12:12-17

                       1 Petrus 2:11-25

Psalm 4 (vers 1 psalm van de week)

Tekst: Mattheus 5:21,22

Verkondiging van het evangelie

Psalm 141:2,3,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 63:2,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters,  jongens en meisjes

 

De Here Jezus heeft gezegd dat we meer uit geloof, uit liefde voor de Here moeten leven als de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Die mensen stonden in die tijd bekend als heel gelovig en vroom. Je zag ze meerdere keren staan te bidden op straat. Dat waren nog eens gelovige mensen toch? Wie echt kind van God wil zijn, wie echt een christen wil zijn moet geloviger leven dat zij het deden.

Vorige keer hebben we gezien dat het niet maar om een uiterlijk dienen van de HERE gaat. De Here Jezus laat zien dat het er om gaat dat je vanuit je hart de HERE dient. Dat je vanuit je hart met liefde voor God wil leven.

Dat is heel belangrijk. Ook als je jong bent. Als je jong bent en je bent een puber dan gebeurt het nogal eens dat je op de kerk moppert. Misschien herken je het bij jezelf. Die verplichting om elke zondag 2 keer naar de kerk te gaan. Je moet er eigenlijk luisteren maar daar heb je niet altijd zin in. Je vindt het misschien wel saai in de kerk. Al dat gepraat over geloof.  Je vindt het heel lastig. Je wil zo graag je eigen ding doen. Je wil zo graag iets dat spannend is, waar je zelf op een andere manier aan meedoet. Je vindt misschien ook wel dat het in de kerk en bij je vader en moeder vooral om regels gaat. Je moet bepaalde dingen en je mag andere dingen juist weer niet terwijl andere om je heen dat wel mogen.

Weet je als het daarbij alleen om regels zou gaan, heb je helemaal gelijk. Maar weet je dat is niet zo! Wanneer we naar de kerk gaan is het de HERE die jou en al die andere hier en eigenlijk nog veel meer mensen hier graag zou zien. Hij wil jou en ons allemaal vanuit liefde zoveel vertellen. Vertellen wat jij en ik echt nodig hebben. Laat ik het met een voorbeeld proberen nog wat duidelijker te maken.

Wij zijn mensen die als we naar onszelf luisteren onszelf al meer vergiftigen. Wij doen, denken en voelen dingen uit onszelf die niet goed voor ons zijn. Die ons al verder op een weg brengen die er voor zorgt dat we voor altijd na ons sterven een heel moeilijk bestaan zullen hebben. Bedenk dat die ellende dan nooit ophoudt. De HERE komt naar ons toe om te laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is. Hij laat ons zien dat er bij de Here Jezus vergeving is en dat Hij juist door wat Hij zegt in de Bijbel en vanuit de Bijbel in de kerkdiensten ons de goede weg wijst. De HERE wil ons zo het juist tegengif geven.  Hij wil in jouw en mijn leven de echte liefde geven. Door de Heilige Geest. De liefde dat je graag wil luisteren als de HERE spreekt. In de kerkdienst gaat het niet om mensen, het gaat er niet om de kerk als een club mensen maar om de Here Jezus die aan het kruis zelfs voor jou en mij heeft willen lijden. Hij komt naar ons toe om ons te leren vanuit ons hart Hem te dienen en dan ook in liefde te leven voor alle mensen om ons heen. Dat is heel praktisch. Dat heeft te maken met het schoolplein, met je werk, met je leven samen in een gezin.  Dat heeft er mee te maken hoe jij met anderen omgaat. De HERE wil jou en mij dat leren juist ook door het Woord van Hem dat nu verkondigd wordt. Ik verkondig jullie Gods Woord onder het volgende thema:

 

DE HERE JEZUS LEERT ONS IN ECHTE LIEFDE MET DE NAASTE OM TE GAAN

 

1.       Daarom geen boosheid

2.       Daarom geen scheldwoorden

 

1.       Daarom geen boosheid

 

 De Here Jezus, de Zoon van God komt in het vervolg met 6 voorbeelden waarin Hij laat zien wat het betekent om overvloediger in het leven met de HERE te staan dan de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Bij de zes voorbeelden komt steeds weer terug dat Christus zegt:  “U hebt gehoord, dat tot (door) de ouden gezegd is ….. Maar Ik zeg U.”

Betekent dit nu dat de Here Jezus zegt het beter te weten dan hoe Zijn Vader het gezegd heeft in de eerder gegeven geboden? Nee, dat is al heel duidelijk  geworden in de verzen hiervoor. Daar maakt de Verlosser duidelijk dat Hij juist niets van Gods wet afdoet. Hij laat juist in Zijn leven en in wat Hij leert zien hoe het leven volgens Gods geboden al meer inhoud krijgt. Hij laat juist de diepte van Gods wet tot in ons hart zien. Er is tot of  zoals het ook vertaald kan worden is door de ouden gezegd. Daarbij gaat het om het onderwijs dat de mensen van de leiders kregen en krijgen. Hun wordt geleerd wat de ouden gezegd of geleerd is door de Schriftgeleerden.

In wat Christus zegt komt heel duidelijk naar voren waarin het onderwijs van de Joodse leiders is blijven steken. Dat komt steeds uit in de woorden die de Here Jezus als de volmaakte Leraar spreekt: “U hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is  ….  Maar ik zeg U”.      

Het eerste voorbeeld gaat over het zesde gebod. Wat is van dit gebod nu de betekenis? Wanneer leef je nu overvloedig volgens dit gebod van de HERE? Het onderwijs dat al generaties gegeven wordt aan God volk komt niet verder dan dat je een ander niet mag doodslaan. Misschien ook nog dat je een ander niet tot bloedens toe in mekaar mag slaan. Als je iemand doodslaat dan verdien je het om voor de rechter te verschijnen en veroordeeld te worden. Dan verdien je het als je het met opzet hebt gedaan om zelf de doodstraf te krijgen. Dat zou de diepte van het zesde gebod zijn. Wanneer je iemand niet doodgeslagen hebt of misschien nog niet bijna doodgeslagen hebt, heb je je aan dat gebod gehouden. Dan zit het op dit punt goed met je. Dan heb je jouw leven lang niet tegen dat gebod gezondigd. Dat heb je op dit punt helemaal volgens Gods wil geleefd. Dat is nu een echt formele, wettische manier van omgaan met Gods geboden. Dan moet je er voor zorgen dat je de regel niet overtreedt en dan is belijden van zonden op dat punt echt niet nodig.

De Here Jezus ontmaskert als de mens die zelf ook echt God is deze manier van onderwijs en van leven. Dat is geen leven met de HERE! Het gaat er om dat jij en ik leren om juist beeld van God te zijn. Dat we juist vanuit ons hart en daarmee vanuit Gods liefde met de naaste omgaan. Dat ook ons voelen en ons denken juist op die liefde voor de naaste gericht is. Dat we leren om dat al meer biddend als onze starthouding tegenover elke naaste aan te nemen. Dat is moeilijk. Dat is voor ons als zondige mensen die voor zichzelf gaan, die uit zichzelf narcistisch zijn moeilijk. Dat vraagt om de verandering van jouw en mijn hart door de Geest. Het onderwijs van de Joodse leiders stond die verandering, dat leven uit echte liefde juist in de weg. Ze waren tevreden als je de ander niet doodsloeg. Dan gaat het niet over pesten, dan gaat het niet om minderwaardig behandelen, dan gaat het niet over hoe we over een ander praten enzovoort. De Here Jezus laat zien dat Gods gebod wel zo diep gaat! Zelfs over je gevoel en over je woorden. We staan echt met alles in ons leven voor Gods ogen. Hij wil ons hart en leven ook in de liefde voor de mensen om ons heen.

Dan gaat het echt om alle mensen om ons heen!  Wij zijn gauw geneigd om onze naaste alleen te zien in de mensen met wie wij een goede verhouding, een goede relatie hebben. Mensen die we mogen. Dat je die liefdevol behandeld en goed over hun praat maar is dat ook echt nodig als het over anderen gaat? Zijn bepaalde mensen en bepaalde groepen mensen het waard om ze echt liefdevol als onze naaste te behandelen? Later maakt de Here Jezus in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan o.a. heel duidelijk dat ieder die we op onze levensweg ontmoeten onze naaste is. Ook op een andere manier wordt dat heel duidelijk. Wij zeggen terecht dat Gods geboden voor alle mensen gelden. Ieder mens zou volgens die geboden moeten leven. Dat betekent ook dat de HERE van ons vraagt om volgens Zijn wil  iedereen te behandelen.

De Here Jezus kijkt nu rond onder de mensen die naar Zijn onderwijs luisteren. Volksgenoten wat in die tijd betekende broers en zussen in geloof. Samen deel van het verbondsvolk. Weten jullie hoe diep het gebod van Vader in de hemel gaat om niet dood te slaan?  Tot in je hart. Tot de boosheid, tot de toorn, tot  de negatieve veroordelende gevoelens die je in je hart hebt tegenover mensen om je heen. Jullie leiders zeggen dat als je iemand niet doodslaat dat het goed genoeg is. Dat is niet zo. Het gaat de hemelse Vader er om dat we echt met liefde de ander tot in ons hart willen behandelen. Het is niet zo dat je alleen de veroordeling tot de eeuwige dood verdiend als je een ander met opzet doodmaakt en daar geen berouw over hebt. Ook als er in je hart de boosheid tegenover de ander is en je wilt de ander niet vergeven, je wilt de ander niet helpen in nood omdat je boos bent. Ook dan verdien je het oordeel van de eeuwige dood! Ook dan verdien je het vonnis van de rechtbank.  Ik hoor nu wel de protesten. Ook in onze eigen hart. Dat is toch wel heel erg. Is dit niet te?

Om daarop antwoord te krijgen moeten we weer naar de HERE zelf kijken. Wat heeft de Vader naar ons toe gedaan? Hij heeft uit liefde alleen Zijn Zoon gestuurd. Ook voor mij en ook voor jou. Had en heeft de HERE reden om op ons boos, toornig te zijn? Nog elke dag!  Toch is Hij het die Christus gegeven heeft voor jou en mij als zondaar. Ik die uit mijzelf een vijand van God ben en van mensen die mij in de weg staan. Toch roept de Vader mij in liefde, toch heeft Hij voor mij Zijn Zoon gegeven tot aan het kruis. De Zoon die hier onderwijs geeft, heeft Zijn leven tot in de hel gegeven om jou en mij daaruit te redden. De Geest wil om het offer van Christus op het gebed mij de liefde voor God en de naaste geven. Hij wil mij veranderen tot een nieuw mens. Tot iemand die die boosheid, dat negatief  denken en voelen over anderen waardoor ik ze alleen veroordeel, al meer uit mijn leven wil wegdoen.

We hebben vaak van die slimme dingen om daar toch wat onderuit te komen. Dat het tot in ons hart gaat, willen we eigenlijk niet. Een noem een levensecht voorbeeld.  “Dominee ik mag best negatief voelen en spreken over een ander als hij met zijn woorden of daden een bepaalde indruk bij mij wekt. Dan geef ik alleen maar een indruk weer en dat is nog geen beschuldiging. Ik kan er niet zoveel aan doen dat die ander bij mij die indruk wekt.” Het klinkt heel aannemelijk. Zo kun je tenminste een beetje je  eigen ding doen.  De Here Jezus zegt zo werkt het niet. Het gebod van de Vader gaat dieper. Niet mijn indruk is beslissend. Ook een indruk moet ik eerst toetsen en de liefde vraagt dat ik die niet zomaar uitspreek. Doe je boosheid weg en behandel die ander in liefde. Ik hoor ook al een ander protest. Je mag toch wel boos zijn over onrecht, er mag toch heilige toorn zijn over wat de HERE wordt aangedaan?

Je moet zelfs boos zijn over onrecht en je mag en moet verontwaardigd zijn als Gods eer door jezelf en anderen wordt aangetast. Dat is heilige toorn.  Die heilige toorn leert je om de zonde te bestraffen maar de zondaar juist in liefde tot Christus te brengen en juist te laten zien hoe de HERE ook hem of haar roept.

Een van de gevaarlijkste dingen in ons leven is dat er bitterheid komt. Dat we vanuit bitterheid anderen behandelen en zo naar dingen om ons heen tot zelfs in de gemeente toe gaan kijken. Wat is het belangrijk dat je blijft zien hoe ongelooflijk veel onverdiende liefde jij van God en anderen moet krijgen. Hoe de HERE alle rede heeft om bitter over jou te zijn en toch ons weer bij de Here Jezus als onze Verlosser wil brengen!  Over dat gevaar van bitterheid zegt de Heilige Geest o.a. dit: “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.” Hebr 12:14,15

Christus leert ons om niet vanuit boosheid met de ander om te gaan en daarom ook de ander niet uit te schelden. We letten daarop in het tweede punt.

 

2.       Daarom geen scheldwoorden.

 

 De Here Jezus gaat verder. Hij laat zien dat de HERE veel meer van ons vraagt in het zesde gebod dan om iemand niet dood te slaan. In ons hart mag boosheid, haat en bitterheid geen vaste plek meer vinden. Want die gevoelens en gedachten vanuit het hart leiden juist tot het pijn doen, het stukmaken en doodmaken van  anderen. Dat geldt ook voor onze woorden. Je kunt ook met woorden een ander beschadigen in plaats van lief te hebben en de ander het beeld van God laten zien.

Je staat echt schuldig en verdiend het om door de hoogste rechtbank veroordeeld te worden als je een ander voor leeghoofd uitmaakt. Je verdiend echt het oordeel in de hel als je een ander voor dwaas uitmaakt. Laten we er eens goed naar kijken wat de Here Jezus hier zegt.

In de oorspronkelijk tekst staat als eerste scheldwoord: Raka. Dat woord betekent dat je iemand voor een leeghoofd, voor een waardeloos mens uitmaakt. Met zulke woorden tast je een ander aan. Maak je iemand naam stuk. Hoe vaak klinken zulk soort woorden en vaak nog veel erger en grover op deze wereld. Hoe vernederend wordt er niet over iemand gesproken of tegen iemand gepraat die gepest wordt! Je bent misschien zelf wel gepest. Of je hebt misschien wel meegedaan om een ander te pesten. Om iemand tot je eigen plezier aardig de grond in te boren. Dan hebben we vaak als excuus of om het zelf weg te wuiven de woorden:  Schelden doet geen zeer.

We weten wel beter. We weten hoe mensen hierdoor voor hun leven verwoest worden. Ja, maar die   ander heeft het er zelf naar gemaakt. Die ander is ook heel vervelend. Die ander past niet bij ons in de groep. En nog zoveel meer.

De Zoon van God is hier heel duidelijk over. Wie zo met een ander omgaat staat schuldig aan het oordeel. Die leeft tegen het zesde gebod in. Weet jij hoe vervelend en  ergerlijk jij je tegenover God hebt gedragen? Heeft Hij jou uitgescholden? Jou al verder in de hoek geduwd? Nee, de Zoon van God kwam naar de wereld uit liefde voor jou en mij. Hij als enige zondeloze mens werd mishandeld, uitgescholden alsof Hij een misdadiger was. Wat deed Hij? Hij ging uit liefde alleen verder op weg naar het kruis om voor onze verwoestende, pijnlijke woorden, voor onze schuld in onze plaats de straf te dragen. Gods oordeel, het oordeel van de hel. Hij deed wat we lezen in 1 Petrus 2: “Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.” Vs 21-24

Dan spreekt de Here Jezus er nog over dat de een de ander een Dwaas noemt. Echt in de zin om de ander te willen beschadigen. Wie woorden gebruikt om een ander te vernederen, om een ander verdacht te maken en af te breken die staat diep schuldig voor de HERE. De HERE vraagt in Zijn gebod juist het tegenover gestelde. Heel mooi  wordt dat verwoord in de Heidelbergse Catechismus bij de uitleg van het zesde gebod: “Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden?

Antwoord: Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze naaste liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat wij ook onze vijanden goed doen.” vraag  en antwoord 107

De Here Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde ook doorZijn leven dit gebod vervuld. Hij was het die aan het kruis de mensen die Hem aan het kruis hadden gebracht niet uitschold en verdoemde. Nee, Hij bad voor ze:  Vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.

Laten wij in deze wereld door in liefde met Christus verbonden Zijn licht in deze wereld verspreiden. Door voor elkaar en voor de andere mensen in liefde te leven. Door Christus getuigen te zijn door juist niet te pesten, door tegenover de pesters het voor de gepeste op te nemen. Door juist het goede van de ander te vertellen. Door op te houden met roddel waarin de kritiek op anderen heel duidelijk klinkt en de naam van een ander afbreekt. Vaak zelfs zonder de echte feiten te weten. Laten we bouwen in liefde. Laten we voor de mensen om ons heen juist die mensen zijn die anders zijn. Waaraan gevraagd wordt: waarom doen en praten jullie zo? Zodat we naar de Here Jezus als onze Verlosser en ons Voorbeeld kunnen verwijzen. Met de oproep kom ook tot Christus zodat je van je schuld verlost wordt en een nieuw mens wordt. Een mens dat altijd weer de vrede, de verzoening met de naaste zoekt. Daarover spreekt de Here Jezus in de verzen hierna. Daarover volgende keer. Laten we bidden en werken in Gods kracht om mensen te zijn die God liefde kennen en verspreiden.

 

AMEN