Meditasies -meditaties Bergrede

09-12-2014 06:55

JESUS ONDERWYS

 

Matteus 5:1,2 Ons gaan ‘n begin maak met meditasies oor die Bergrede. Die Here Jesus gee hier onderwys dat vir ons baie belangrik is. Jy sou kon sê dat Hy hier die grondwet vir Sy Koninkryk vir ons gee. 
Die Here Jesus het openlik begin optree as die beloofde Verlosser. Hy is deur Johannes die Doper gedoop en vanuit die hemel het die Vader Hom aangewys as Sy eie Seun. Die Seun na wie elkeen moet luister! De Here Jesus is dadelik op die proef gestel. Die duiwel het Hom in die woestyn kom versoek. Dan sien jy die trou en liefde van Christus. Hy bly trou aan Sy Vader om so God se kinders te red. Ons lees dan Matt 4:11: “Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.” 
Dan soek die Here Jesus die mense op. Hy begin om die mense die evangelie van die Koninkryk te verkondig. Hy sorg daarvoor dat Hy leerlinge kry wat elke dag by Hom is en Sy onderwys hoor en sien hoe Hy leef. Jesus verkondig die evangelie en Hy wys dat by Hom ook redding van siekte is. Hy genees die siekes om te wys dat wie Hom op Sy evangelie volg ‘n toekoms kry waaruit ook die siekte verdwyn het. Dan kom die oomblik dat die Here Jesus daarvoor sorg dat Sy leerlinge en groot menigtes by Hom kom. Hy bring hulle saam om hulle Sy onderwys te gee. Die belangrikste onderwys wat ‘n mens kan kry.

 

GELOVEN IS VOLGEN

 

Mattheus 5:1,2 De Here Jezus heeft de mensen bij elkaar gebracht om aan velen onderwijs te geven. Hij is het die aan velen in het openbaar dit onderwijs geeft. In de manier waarop en in het onderwijs zelf laat de Here Jezus zien dat geloven maar geen privézaak is. Geloven is leven met de HERE. Is leven als burger van Gods Koninkrijk op deze aarde. Het is je leven inrichten in alle dingen als onderdaan van de Heer: Jezus Christus. 
Daarbij hoort onderwijs. Daarbij hoort dat je leert leven als burger van Gods Koninkrijk. Je ziet daarin dat geloven niet in de eerste plaats is dat je iets ervaart. Nee, het eerste is dat je iets leert. Het is dat je vanuit het vertrouwen op Christus leert luisteren. Dat je leert om gehoor te geven aan het door Hem gegeven onderwijs. Dat betekent dat je gaat volgen, dat je gehoorzaam wordt. Je luistert en je neemt het aan en je gaat volgens dat onderwijs leven. Vanuit de levende band met Christus als je God en Koning. Dat is geloven. 
Zo ga je ook zien dat het maar niet om een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring gaat. Als het zou gaan om een bepaalde beleving van vertrouwen, van blijdschap of geborgenheid kan het ook zijn dat een islamiet of een hindoe zulke ervaringen kent. Dan zou je kunnen denken dat het eigenlijk niet uitmaakt in wie je gelooft als je die ervaringen maar kent. Nee, wat Christus ons leert, laat zien wat echt christen zijn is. Wat echt geloven is.

 

GEHOORSAAMHEID

 

Matteus 5:1,2 Die Here Jesus lei die mense na 'n berg in die noorde van Galilea. Hy maak duidelik dat Hy die Leraar is. Hy soek leerlinge wat Hom op Sy onderwys volg. Leerlinge wat Hom erken as God se Seun en Sy onderwys as Goddelike onderwys vir alle tye erken. Ons sien hier baie duidelik dat glo in Christus beteken dat ons Hom volg, dat ons in gehoorsaamheid aan Sy onderwys leef. Dit beteken dat 'n mens in liefdevolle gehoorsaamheid aan Hom leef. Ons is nie volgelinge van Christus as ons Sy onderwys gaan beoordeel en dan besluit watter deel van Sy onderwys ons wil volg nie.
Gehoorsaamheid behoort by die ware geloof! Die Here Jesus leer ons om as ons moet kies eerder Sy onderwys te volg as wat ouers of kinders van ons vra. Sien Matt 10:37-39. As Jesus vir die kerk die opdrag gee om oor die hele aarde die evangelie te verkondig, hoor ons ook dat ons die volke moet leer om alles te onderhou wat Christus ons geleer het. Dit gaan daarom dat ons leer om vanuit geloofsgehoorsaamheid te leef en te volg. Sien ook Rom 1:5; 15:18;16:26. By die ware geloof behoort gehoorsaamheid aan Christus wat die waarheid is. Gehoorsaamheid aan Hom en Sy onderwys maak wys en gelukkig. Wie vertel dat gehoorsaamheid nie by die geloof behoort nie is 'n dwaalleraar.

 

GEBED EN GRONDWET

 

Mattheus 5:1,2 Het onderwijs dat de Here Jezus bij de berg gaat geven is van uitzonderlijk belang. We lezen namelijk in Lucas 6:12-19 dat Jezus de nacht voor deze toespraak wakker gebleven is. Hij heeft zich op de Bergrede op een bijzondere manier voorbereid. Hij heeft de nacht biddend doorgebracht. De goede geboden van het Koninkrijk leert Christus de mensen niet zonder gebed tot Zijn Vader. We zien hier ook een prachtig voorbeeld voor ons als we geroepen worden om vanuit het Woord te spreken. Hoe kun je dat goed doen zonder het gebed tot Vader in de hemel? Wat is het ook nodig dat de gemeente als voorbereiding op de zondag bidt voor de dienaren van het Woord dat ze ook echt dienaren van het Woord zijn en niet van hun eigen woord.
De Here Jezus spreekt tot een hele grote groep. Een groep van allerlei mensen. Zijn woorden, de grondwet van God Koninkrijk is voor mensen van allerlei slag bedoeld. Niemand is te belangrijk of te onbelangrijk, niemand is te goed of te slecht voor deze woorden. Ze zijn voor iedereen van levensbelang, voor iedereen van eeuwigheidswaarde. Wie ze hoort en doet zal leven, wie ze hoort en niet doet zal door Gods oordeel getroffen worden. Het zijn de woorden die Goddelijk gezag hebben. Die daarom het echte leven laten zien. Woorden die Jezus dan ook met gezag leert: Zo is het en niet anders!

 

GELUKKIG

 

Matteus 5:3 Waarvoor leef ons? Wat is die doelwit van jou lewe? As jy die vraag vra, sal baie mense die antwoord gee: geluk. Ons wil gelukkig wees. Dis dan ook opvallend dat die Here Jesus in die begin van die Bergrede vertel wanneer jy as mens gelukkig is.
Die mens is deur God vir die ware geluk gemaak. Die paradys was die plek waar die mense regtig gelukkig was. Daar was die vrede tussen God en mens. Toe het die mens in alle vrede die vertroulike omgang met die Here gehad. Toe was daar vrede met jou naaste en met die hele skepping. Die vrede verdwyn op die oomblik dat ons ons eie baas wil wees. As ons op ons eie manier ons geluk wil soek. Dan kom die onvrede, dan kom die rusie, dan kom dat ons ten koste van ander dinge begin doen. Dan kom die dood en die gevaar vanuit die skepping. Mense word ongelukkig. Mense kan self die geluk nie meer op die aarde terugbring nie. Nogtans sien en voel 'n mens die heimwee na die ware geluk. Hoe baie word nie oor liefde en geluk gesing en gepraat nie. Geluk laat ons nie los nie nogtans kan ons die ewige geluk nie op hierdie aarde bereik nie. Die Here Jesus wys nou hoe ons die ware geluk, die verlossing van die ongeluk kan bereik. Hy wys daartoe de enigste weg omdat Hy die enigste weg terug na die Vader is.

 

 

VERDER KIJKEN

 

Mattheus 5:3 De laatste tijd hoor en lees ik ook in eigen kring al meer dat we leven voor deze wereld. Of zoals ik het deze week las dat we nu toch niet leven om over een tijd gelovig te sterven. Als dit soort dingen gezegd worden om te protesteren tegen de gedachte dat het alleen gaat om jouw verhouding met God en dat je het daarom niet nodig vindt om je voor je naasten in te zetten, ben ik het met dat protest eens. Dan moet ik ook denken aan Luther die zei dat hij nog een boom zou planten als hij zou weten dat de Here Jezus morgen terugkomt.
Toch is het niet volgens het onderwijs van de Geest om alleen zo'n sterke nadruk te leggen op het leven hier en nu. We zien in ons vers en wat er volgt dat de Here Jesus zelf ons met de belofte voor de toekomst stimuleert om nu als christen te leven. Te leven voor de HERE en daarom voor je naasten! Daar komt nog iets bij. Je verliest de gebrokenheid en de troost die je daarbij nodig hebt uit het oog als bijna alle aandacht naar het leven hier en nu uitgaat. Hoe sta je in het leven als je jong bent en je krijgt te horen dat je sterven gaat? Is je leven dan mislukt? Of mag je door verdriet en worsteling je troost dan daarin vinden dat gelovig sterven betekent dat je leven tot zijn doel komt bij de HERE? Verlost van de gevolgen van de zonde. Gelukkig is Christus mijn enige troost in leven en sterven. Gelukkig mag ik verder kijken dan het leven hier en nu.

 

BEDELAAR

 

Matteus 5:3 Somtyds voel dit asof jy die ware geluk nie meer het nie. Jy soek ook nie 'n ander geluk nie. Alles lyk so donker. Dit voel asof vir jou geen geluk bestaan nie. Dan voel die praat en skryf oor geluk so vreemd. Dit kan voel asof dit jou nog meer in die donker bring. 
As jy so voel is dit opvallend dat die Here Jesus hier oor die armes van gees praat. Dit gaan hier nie om 'n armoede waarby jy net die nodige kos kan koop nie. Dit gaan hier om iemand wat brandarm is, om iemand wat moet bedel en dan hoop dat hy aan die einde van die dag genoeg het om van te kan leef. Jesus praat hier oor armes van gees. Dit gaan hier om armes en rykes wat geestelike bedelaars is. Mense wat erken dat hulle hulself nie kan red nie. Dat hulle self die geluk nie na hulleself kan haal nie. Mense wat by God se troon bedel om genade en geluk. Dan kan dit wees dat jy as depressief mens so bedel. Dis swaar. Nogtans sien jy dat Christus in jou depressiewe gevoelens jou troos, houvas gee. Wie ook in depressiewe tye van sy lewe as bedelaar na God se troon gaan, mag weet dat hy deur Christus by God se Koninkryk behoort. Dat, al voel jy nie so nie, jy tog in die ware geluk deel en dat die dag kom dat jy daar vir altyd volop van sal geniet.

 

STRAATARM

 

Mattheus 5:3 De Here Jezus maakt duidelijk dat je gelukkig bent als je als arme van geest bij Hem je hulp zoekt. Het is goed om er op te letten tegen wie de Here Jezus dit zegt. In het gedeelte voor Matt 5 lezen we dat Christus veel mensen geneest. Zieken komen in grote aantallen naar Hem toe om genezen te worden. Jezus maakt ze allemaal beter. Hij laat zo zien dat bij het Koninkrijk van de hemel dat eens door Hem in volle heerlijkheid komt geen ziekte hoort. Dat is de toekomst die er voor de gelovigen is: een leven zonder ziekte en dood. Eeuwig gelukkig leven.
De Here Jezus neemt ook van deze genezen mensen mee naar de berg. De mensen die nu naar Zijn onderwijs luisteren hebben deze genezingen gezien als machtige tekenen. Nu al laat de Here Jezus zien dat het niet om die opzienbarende tekenen gaat. Jezus verwijt de mensen later dat ze Hem alleen om die tekenen volgen. Ook de mensen die genezen zijn moeten goed bedenken dat ze moeten erkennen dat ze geestelijk straatarm zijn. Dat ze schuldig tegenover God staan en daarom de Here Jezus als Verlosser nodig hebben. Wie zo als bedelaar bij de Here komt, krijgt blijvende genezing. Een toekomst zonder ziekte en dood! De Here Jezus is gekomen voor hen die erkennen dat ze geestelijk ziek en dood zijn. Om ze te genezen, te redden.

 

ARM VAN GEES

 

Matteus 5:3 Ons lees in vers 3-12 steeds weer: “Salig is die wat”. Gaan dit dan steeds weer om ander mense? Is die Here Jesus besig om die mense in allerhande soorte te verdeel? Nee, dit gaan steeds om dieselfde mense. Dit gaan om hulle wat regtig Christen wil wees. Die Here Jesus wys wat jy doen en wat jy is as jy Hom volg. De Here Jesus gee ons hier ’n prentjie waarop ons sien hoe ’n ware Christen leef. 
Daarby behoort dat jy arm van gees is. Wat is dit eintlik? Jy is nie iemand wat die dinge vanuit jouself almal so goed weet nie. Jy is nie iemand wat sê dat jy vanuit wat jy dink en wat mense vertel die wysheid in pag het nie. Jy voel jou ook wat jou gees betref arm. Jy weet so min. Jy lewer jouself ook wat jou gees betref aan die HERE en Sy wysheid uit. Die hoogste wat jy ken en nastreef is om leerling van die HERE te wees. Jy soek elke dag die Heilige Gees as die leraar van jou hart. Die Gees wat jou gees dan steeds weer by die Woord van God, die Bybel, bring. Jy luister eerbiedig na Sy stem om jou gees met God se wysheid te vul en daaruit te leef. Jy wil as arme van gees ryk word deur die wysheid van God. 
Dan is jy nie meer arm nie. Dan het jy ryk geword nie deur na jouself te luister nie maar na Hom van wie ons in Rom 16 lees: “aan die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in eeuwigheid! Amen.” Vs 27

 

GEK?

 

Mattheus 5:4 Gek hoor dat de Here Jezus zegt dat de treurenden gelukkig zijn. Je kunt voor je gevoel eigenlijk geen grotere tegenstelling bedenken. Wat kunnen verdriet en echt geluk, wat kan bedroefd zijn en zalig zijn nu met elkaar te maken hebben? Denk er daarbij ook aan dat we gisteren zagen dat de dingen die Jezus in vers 3-12 noemt bij het leven van een echte christen hoort. Bij echt leven met de HERE hoort dus verdriet. Moeten we als kinderen van God dan somber leven? Moeten we uitdragen dat het leven zwaar is en dat je als christen eigenlijk maar weinig moet lachen? Nee, je mag juist de blijdschap van het geloof uitleven. We worden opgeroepen om altijd blij in de Here te zijn en dat ook uit te leven. Ik denk nu o.a. aan Fil 4:4,5. Maar wat dan van dat verdriet in ons vers? Als het goed is, is er in het leven van een kind van God een ding waarover hij altijd weer klaagt en verdriet heeft. We lezen dat in Klaagliederen 3 zo: “Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden.” Vs 39 Het is goed om ons klagen over allerlei dingen en over anderen aan de kant te zetten. Dat belemmert vaak alleen maar in een leven met Christus. Laten we elke dag weer het verdriet over onze eigen zonden kennen. Elke dag daarom met verdriet de eigen verkeerde dingen aan de HERE belijden. Wie dat eerlijk en oprecht doet mag elke dag van het wonder van de vergeving door Christus verdiend leven. Dat is dan je blijdschap. Je troost.

 

VERTROOS

 

Matteus 5:4 Geseënd wees en vertroos word het alles met mekaar te doen. Nogtans lyk dit vreemd want as jy geseënd is, as jy gelukkig is, het jy tog nie nodig om vertroos te word nie? Die Here Jesus wys hier dat ons op hierdie wêreld die ware geluk al het as ons met berou ons sondes by die HERE bring. Dan voel jy op hierdie aarde nie altyd gelukkig nie nogtans is jy dan ’n geseënde van die Vader. Jy staan dan nooit met leë hande nie. Jy kan jou dan altyd gaan vertroos. Hoekom? Omdat as jy hartseer oor jou eie sondes is en jy die verdriet oor die sondes en gevolge van die sonde in die wêreld ken jy jou lewe by Christus soek. Dan weet jy dat wat Christus vir jou en vir die verlossing van die wêreld verdien het nie stukkend gemaak kan word nie. Hy is dan die toevlug en die rots waar jy altyd kan skuil. Dan het die dood en die verdriet in jou lewe nie die laaste woord nie. Die laaste en beslissende woord het Christus dan in jou lewe. 
Ek moet hierby dink aan die eerste deel van die eerste vraag en antwoord van die Heidelbergse Kategismus: “Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie maar aan my getroue Verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos.”

 

WIE KRIJGT DE WERELD?

 

Mattheus 5:5 Brutalen hebben de halve wereld. Daar wordt wel tegenin gebracht dat dan de niet brutalen de andere helft hebben. Toch is het duidelijk dat de brutalen in de minderheid zijn en dan duidelijk meer krijgen dan de anderen. Dat brutale wordt in onze tijd nogal aanbevolen. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet je hart volgen en dan maar doorzetten. Je moet je door anderen niet laten ophouden. Je moet doen wat je wilt. Zo worden ook veel kinderen opgevoed en ook in het onderwijs zijn het vaak dit soort gedachten die gepropageerd worden. Als je zo zou leven, zou je echt gelukkig worden. Dan maak je wat van je leven. Als je dan de Here Jezus hoort zeggen: “Gelukkig de zachtmoedigen” dan ben je in een heel andere wereld. De zachtmoedigen zijn de mensen die niet voor hun eigen rechten vechten. Het zijn de mensen die veel over zichzelf laten komen. De mensen die er voor anderen willen zijn ook als dat betekent dat ze daardoor niet kunnen bereiken wat ze graag zouden willen. Mensen die offers brengen om de vrede te bewaren en daardoor zelf een stap of meerdere stappen terug doen. Zijn deze mensen slechter af dan de brutalen, dan de mensen die sterk voor zichzelf en hun belangen opkomen? Zo lijkt het vaak wel. Toch zegt de Here Jezus die het kan weten dat het niet zo is. Op langere termijn zijn de mensen die vanuit Gods liefde zachtmoedig zijn het die de hele aarde zullen krijgen. Niet de halve maar de hele!
 

RYK

 

Matteus 5:5 Ons hoor in die Here Jesus se onderwys steeds weer wat de HERE ons in die Ou Testament geleer het. As jy ons vers lees, laat dit jou dink aan Psalm 37:11: “Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede.” 
Wie kry die groot erfenis? Die mense wat die sterktes op aarde was, hulle wat op hul eie verstand vertrou het? Is die groot erfenis vir die mense wat op hierdie aarde gesoek het om in die kollig te staan en deur mense belangrik gevind te word? Nee! As jy jouself op hierdie wêreld gesoek het, sal jy na jou sterwe brandarm wees en vir altyd so bly. Ek dink nou aan wat ons in Psalm 49 lees: “Wees nie bevrees as ’n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie; want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie; sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom nie.” Vs 17,18
Wie sagmoedig is, wie nie homself en sy eie belange soek nie maar vir Christus en sy naaste wil leef, is regtig ryk. Dit kan wees dat jy dan hier op aarde in die oë van mense niks het nie nogtans is jy ryk. As jy sterf, kom jy by Christus in die ewige vrede. Dan kom jy as Christus terugkeer op die nuwe aarde. Jy ontvang die nuwe aarde saam met die vrede wat nooit meer versteur sal word nie. Dat is wat jy erf vanweë Christus se werk vir jou.
 

HONGEREN

 
Mattheus 5:6 Je bent gelukkig als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Let er op dat het hier in de eerste plaats om honger en dorst bij jezelf gaat. Je erkent dat jij die rechtvaardigheid niet in jezelf en van jezelf hebt. 
De mensen na de zondeval zijn op dit punt zelf zo leeg. Ze gaan uit zichzelf niet de weg die recht is, die goed is. Ze gaan als ze hun eigen hart volgen op een weg waarbij er ook zoveel onrecht, zoveel verkeerds in eigen leven is. Het is al heel bijzonder als mensen dit erkennen. Als mensen bereid zijn om kritisch naar hun eigen leven te kijken. In het heldere licht van God die in en in goed is. Dan zie je in dat licht je eigen onrecht. Wie dan Gods heldere liefde door Christus ziet en bidt om de Geest krijgt honger. Dan krijg je dorst. Dan zie je er naar uit om door de Geest veranderd te worden. Om door de HERE gevoed te worden. Om zo opgevoed te worden. Nu ik dit neerschrijf gaan mijn gedachten uit naar 2 Tim 3:16,17: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” 
Dan is het de Geest die je dorst en honger geeft naar het Woord van God! Dan zoek ik mijn leven niet bij mijzelf maar buiten mij bij Jezus Christus, het levende Brood.
 

ONREG BESTRY

 
Matteus 5:6 ‘n Kind van God honger en dors na wat reg is. Ons het gesien dat dit begin daarmee dat jy verlang om reg in jou eie lewe te doen Dit begin daarmee dat ‘n mens erken dat jy dit net kan doen as die Gees jou in ‘n nuwe mens verander. 
Nogtans gaan die honger en dors na wat reg is verder. Wie by Christus sy of haar lewe soek wil ook aan sy naaste reg doen. Jy wil in die samelewing ‘n mens wees wat jou naaste help en wat Christus se liefde wys deur die onreg te bestry. Ons lees in die Ou Testament steeds weer dat God se volk vir die wees en die weduwee moet opkom. Hulle was toe die swakkes in die samelewing. Hulle was dit wat dikwels onregverdig behandel en uitgebuit is. Die HERE wys dat wie by Hom behoort daardie onreg nie kan aansien nie. Dat ‘n gelowige die hartseer oor die onreg in die wêreld ken. Somtyds hoor jy mense sê dat ons daar niks aan kan doen nie en dat ons dit net meer na die terugkeer van die Here Jesus laat verlang. Dis reg dat die onreg wat onsself en ons naastes aangedoen word ons leer verlang na die lewe naby die HERE op die nuwe aarde. Nogtans ontslaan ons dit nie van die plig om juis as Christene die onreg op hierdie aarde te bestry en om mense wat onreg aangedoen word met liefde by te staan. Die wêreld moet sien dat ‘n Christelike lewe ‘n lewe is waar die reg en liefde van Christus heers!
 

VERLANGEN

 
Mattheus 5:6 Dorsten en hongeren naar een rechtvaardige wereld. Verlangen naar een wereld waarin mensen elkaar geen verdriet meer aandoen. Een wereld waarin we elkaar geen pijn meer doen. Een wereld waarin iedereen goed met de schepping omgaat. Dat is als het goed is het verlangen van Gods kinderen. Op deze aarde blijft het dorsten en hongeren. Er blijft op deze aarde altijd de dorst en de honger omdat er tot Christus terugkeer onrecht op deze aarde zal zijn. Hoe we ook ons best doen toch krijgen wij het onrecht niet uit de wereld. Daarom blijft ons leven een leven van verlangen naar. Dat geldt niet alleen voor ons als mensen. Dat is zo voor de hele schepping. Op een indrukwekkende manier lezen we dit in Rom 8: “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan de zinloosheid, niet uit eigen wil, door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.” Vs 19-21
Christus werk zal er voor zorgen dat het verlangen van Gods kinderen eens helemaal werkelijkheid wordt! Zelfs het verlangen van de hele schepping. Bij Christus terugkeer is het verlangen naar het goede leven helemaal vol. Dan zijn de gelovigen uit genade verzadigd!
 

BARMHARTIG WEES

 
Matteus 5:7 Geseënd is hulle wat barmhartig is. Die Here Jesus het in die verse 3-6 daarop gewys dat jy gelukkig is as jy op Hom gerig is. As jy in Sy lig na jou eie lewe kyk en dan na jou naastes. Ons sien hier raak wat ons ook in die 10 gebooie sien: Ons hart word eerste op die HERE gerig. By die HERE begin ons lewe. By die HERE begin in ’n mens se lewe die ware geluk. As jy so op die HERE leer let het, kan jy jou naaste nie meer miskyk nie. In die 10 gebooie sien ons hoe vanaf die vyfde gebod de HERE ons wys wat die liefde van Hom vir die liefde tot ons medemense beteken. Die Here Jesus beklemtoon vanaf ons vers in die Bergrede dat ons ons naaste nie kan vergeet nie. Wie met die HERE leef, kan nie anders as om in liefde vir die mense rondom hom of haar te leef nie. Dan leer jy vanuit Gods se barmhartigheid om barmhartig vir ander te wees. Jy het raakgesien dat die HERE jou nie vir ewig gestraf het nie. Jy het jou daaroor leer verwonder dat die HERE Sy Seun gegee het om ook jou uit liefde alleen van die ewige straf te bevry. God se onverdiende barmhartigheid het jou lewe binnegekom. As jy meemaak dat die HERE jou so behandel, gaan jy ook anders na jou naaste kyk. Dan wil jy God se onverdiende liefde ook aan die ander bewys. Dan is jy deur God se Gees vanuit die HERE se bewoënheid juis bewoë oor die ander in nood. Ook al het die ander dit nie verdien nie. Dan is jy bly dat jy die ander kan help.
 

GODS GOEDHEID

 
Mattheus 5:7 Jij bent gelukkig als je Gods barmhartigheid voor jou kent. Als je vanuit die onverdiende zorg ook zelf aan anderen barmhartigheid bewijst. De Here Jezus zegt dat wie zo in het leven staat ook Gods barmhartigheid voor jou zal meemaken. Dan ben jij iemand die de goedheid van God zal ervaren. Onverdiend krijg je dan Gods zorg voor jouw leven door de dood heen. Waar komt die zorg, die zelfs de dood niet stuk kan krijgen, vandaan? Bij Christus die de barmhartige Hogepriester is voor wie bij Hem zijn of haar leven zoekt. Zie Hebr 2:17. Christus die Zijn leven gegeven heeft voor Gods kinderen is dan de garantie en de reden dat God jou barmhartig behandelt! 
Maar wat nu van mensen die veel over Christus en Gods liefde praten en veel van de Bijbel weten maar niet willen geven en vergeven? Die veel over Gods liefde zingen en spreken maar hard zijn tegenover hun naasten? Wie zo leeft kent Gods liefde niet echt. Dan heb je Gods liefde en barmhartigheid niet je leven laten veranderen. Dan is het nodig om heel goed tot je door te laten dringen wat de Here Jezus verderop in de Bergrede zegt: “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” Matt 6:14,15
Wie de minste wil zijn vanuit Gods liefde ontvangt Gods eeuwige liefde!
 

OPREG

 
Mattheus 5:8 Jy is gelukkig as jy rein van hart is. Dit gaan daarom dat jou hart suiwer is, dat jy opreg is. Mense praat in ons tyd dikwels van integriteit. Mense is integer as hulle volledig eerlik en betroubaar is. Jy meen wat jy sê. Jy het nie ’n verborge agenda nie. 
Dit is baie belangrike dinge. Dit gaan in ons teks hieroor. Nogtans kan ons dan die vraag vra: Is elkeen wat integer is gelukkig? Word elkeen wat in hierdie sin eerlik en opreg is salig? Ek dink nou aan mense wat nie in Christus glo, wat nie vanuit liefde vir die HERE leef nie maar die dinge wat hulle doen en sê kom uit hulle hart. Jy kan dit waardeer maar nogtans kan hierdie mense uit oortuiging byvoorbeeld vervolgers van God se volk wees. So was dit ook met Paulus voordat hy tot geloof in Christus gekom het.
Dit gaan in ons teks dus nie net om ’n algemene menslike eienskap nie. Dit gaan daarom dat jy jou hart deur die Gees met die bloed van Christus laat skoonmaak het. Dat jy vanuit die nuwe lewe met Christus opreg vanuit God se liefde gehoorsaam aan Christus wil lewe. Dat dit die rede is hoekom jy integer in de wêreld staan en so ’n getuie van Christus op hierdie wêreld is. Dan is jy ’n mens wat deur jou manier van leef en praat doen waartoe ons in ver 16 opgeroep word: “Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik."
 

ZUIVER VAN HART

 
Mattheus 5:8 Je wilt met een zuiver hart in deze wereld staan. Vanuit Gods liefde in liefde voor je naaste. Je wilt integer zijn. De kans is groot dat je dan ook teleurstellingen meemaakt. Dat jou integriteit meerdere keren betwijfeld wordt omdat wat jij zegt en doet mensen niet uitkomt. Wat is er dan makkelijker en ook voor jezelf heel erg als mensen zeggen dat je een verborgen agenda hebt. Dan kan de verleiding er zijn om maar niet meer zo zuiver van hart te zijn. Om toch maar voor een deel met een verborgen agenda te gaan werken omdat je dan waarschijnlijk meer bereikt. Wat is het belangrijk om dan weer te letten op Gods onverdiende liefde en op het genadeloon dat Hij geeft aan wie ondanks alles zuiver van hart willen leven. Zij zullen God zien! Dat is echt heel bijzonder. De gelovigen hier op aarde kunnen het niet aan om de HERE in Zijn volle heerlijkheid te zien. Mozes kreeg maar een heel klein stukje van God te zien. De mensen in Jezus’ tijd zagen God in de gedaante van een mens. Het is voor de zondige mens niet mogelijk om God in Zijn heerlijkheid te zien. Wij kijken nog in een spiegel, wij kunnen de HERE nog niet zien van oog tot oog. Wie op aarde als kind van God leeft, zal de HERE gaan zien in Zijn heerlijkheid zonder dat je bang bent. Heerlijk om uit te zien naar wat we in Openbaring 21 lezen: “Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zal bij hen zijn en hun God zijn.” Vs 3
 

VREDE EN WAARHEID

 
Matteus 5:9 Jesus vertel vir ons dat die vredemakers gelukkig is. Hulle kry God se seën. Waaraan moet ons dink as dit om vredemakers gaan? Gaan dit hier om mense wat altyd die kompromis soek? Gaan dit om mense wat vrede tussen mense soek omdat hulle nie van duidelike standpunte hou nie? Ek het ongeveer ’n jaar gelede ’n boek gelees wat die volgende titel het: “Eers die waarheid dan die vrede”. Wat vra die Here Jesus nou van ons? Wanneer gaan ons nou die regte pad?
Staan vrede en waarheid teenoor mekaar? Nee, want die HERE wat niks anders as die waarheid sê en doen is die God van die vrede. Ons lees dit bijvoorbeeld in 1 Tes 5:23: “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus!” 
Die spesiale van God se kinders wat vredemakers is, is dat hulle nie die waarheid geweld wil aandoen nie. Hulle soek nie ’n vrede wat ten koste van die waarheid gaan nie. Hulle wil met liefde mense wat teenoor mekaar staan by mekaar bring en hulle saam in liefde gehoorsaam aan Christus maak. Hulle wil mense waar dit nodig is sondes laat bely om dan weer in vrede met mekaar en so ook in vrede met God te leef.
 

VREDEMAKERS

 
Mattheus 5:9 Een christen is een vredestichter. Waarom eigenlijk? Omdat Christus naar de wereld kwam om voor vrede, echte vrede te zorgen. Zijn leven op deze aarde was gericht op de vrede met God en van daaruit op vrede tussen de mensen. Als je daar eens wat over nadenkt, zie je ook dat het niet om de lieve vrede gaat. Het gaat niet om een vrede die een soort wapenstilstand is waardoor mensen nog net met elkaar kunnen leven. De vrede van Christus is zelfs niet zonder strijd! De Man die zelf de vrede is, horen we ook zeggen: “Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.” Matt 10:34-36
De vrede die Christus brengt, zorgt voor verschillende keuzes. Wie in de door Christus verdiende vrede wil delen, moet Hem als zijn of haar Koning willen volgen. Dat betekent dat je botst met wie dat niet willen. Ook als het je naaste familie is. Je staat dan tegenover elkaar. Toch zal wie Christus volgt dan niet de wapens opnemen, niet beginnen te slaan. Wie Christus volgt zal dan met woorden en daden die ander willen overtuigen om Christus te gaan volgen. Om geen vijand van God meer te zijn maar Gods kind te worden.
 

VREDESBEWEGING

 
Matteus 5:9 Die vredemakers sal kinders van God genoemd word. Let daarop dat ons die woord ‘sal’ hier lees. Mense wat vanuit God se vrede onder mense vrede wil maak, word dikwels weggestoot. Jy behoort dan nie by die sterkes op hierdie wêreld. Partykeer is dit juis die vredemakers wat deur die geweld van altwee partye getref word. Dan lyk dit asof die regte vredemakers die slagoffers word. Die Here Jesus bemoedig hier elkeen wat hulle vanuit die vrede met God daarvoor inspan om mense in vrede te laat leef. Dan kan dit wees dat jy afgewys word. Dan kan dit wees dat mense jou beskuldig. Nogtans sê die Here Jesus dat die HERE jou Sy kind sal noem. As jy by die HERE kom, sal Hy jou as Sy geliefde kind verwelkom. Dit is ’n groot stimulans vir God se kinders om op hierdie aarde jou vir vrede tussen mense in te span. 
Hoe belangrik is dit dan dat ons juis in de gemeente in Christus in vrede saamleef. Dat mense juis in ons lewens sien dat ons in die kerk vol liefde met mekaar omgaan. Dat mense hulle daaroor kan verwonder. As dit by ons nie so is nie wat het ons dan nodig om mekaar vanuit God se liefde te soek. Om ons lewens te verander. Jesus se woorde roep ons op om Sy vredesbeweging op aarde te wees. Ek moet nou ook dink aan Fil 4: “Laat julle vriendelikheid aan die mense bekend word. Die Here is naby.” Vs 5
 

INTOLERANT

 
Mattheus 5:10 De woorden die de Here Jezus hier spreekt, komen in onze tijd wel heel dichtbij. We weten in het vrije Nederland dat christenen op de wereld vervolgd worden. Toch voelt het vaak onwerkelijk. Maar als je dan leest dat bijvoorbeeld Asia Bibi in Pakistan ter dood veroordeeld wordt omdat ze van Christus getuigt. Als je dan leest dat een christelijk echtpaar in hetzelfde land door een groep Moslims gelyncht wordt. Als je in je eigen gemeente een gezin hebt waarvan familie in Pakistan gedood wordt omdat ze de HERE willen dienen dan voelt het al veel dichterbij. Het gaat ook niet alleen om het doodmaken. Wij leven wel in vrijheid maar ook in ons land staat de vrijheid om Christus te volgen volgens Zijn Woord onder druk. Ook hier hoor je geluiden dat in het onderwijs kinderen eigenlijk zonder het christelijke geloof opgevoed moeten worden. De normen van de staat zouden eigenlijk boven de wil van God moeten staan. Geloven zou iets zijn voor achter de voordeur van je eigen huis. Het al meer deze dingen vorm geven, is ook een vorm van vervolging. Is een vorm van ontkenning van de belangrijkste die er is: De enige God, de Schepper van hemel een aarde. Zulke dingen worden dan gezegd in naam van de menselijke vrijheid. Je ziet dan dat juist de zogenaamde tolerante mensen erg intolerant zijn. Deze vervolging is heel geraffineerd. Toch kan zelfs dit soort vervolging het echte geluk bij Gods kind niet weghalen.
 

GOEIE WERKE EN LYDING

 
Matteus 5:10 Jy is geseënd as jy doen wat reg is. Beteken dit dat elkeen wat in ons oë goeie dinge doen daarby behoort? Dit is wonderlik as jy mense sien wat ander help, wat ander troos, wat vir mense opkom wat onreg ly. Watter mense dit ook al is jy moet hulle daarvoor prys. Nogtans praat Christus hier nie oor elkeen wat in ons oë goeie dinge doen nie. Dit gaan in Matteus 5:3-11 oor die prentjie van ‘n ware Christen. Dit gaan hier daarom dat jy vanuit die verbondenheid met en liefde van Christus in hierdie wêreld leef. Ek moet nou ook dink aan wat ons in die Heidelbergse kategismus oor goeie werke bely: “Wat is goeie werke? Slegs die wat uit ’n ware geloof, volgens die wet van God tot Sy eer en nie die wat op ons goeddunke of op oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie.” 
Die Here Jesus wys daarop dat die ware geloof ’n liefdesband met de HERE is waardeur jy uit liefde vir die HERE wil doen wat reg is. Daarby behoort ook lyding. Dikwels waardeer mense nie dat jy doen wat reg is in die HERE se oë nie. Die Heilige Gees noem jou selfs gelukkig as jy om daardie rede moet ly. Dis goed om tot ons te laat deurdring wat ons daaroor lees in 1 Petrus 3: “Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees glad nie, en wees nie ontsteld nie ….. Want dit is beter, as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen as wanneer julle kwaad doen.” Vs 14,17
 

HEMEL ALS STIMULANS

 
Mattheus 5:10 Wie deze weken in de kranten het kerkelijk nieuws leest, leest veel over N.T. Wright. Veel van zijn boeken worden in Nederlands vertaald. Hij brengt een bezoek aan ons land o.a. in verband met de verschijning van zijn boek: “Hoe God Koning werd.” Ik heb het boek besteld en hoop het de komende weken te lezen. Het is heel duidelijk dat hij een van de meest invloedrijke theologen op dit moment is. Ook toenemend in de kerken waar ik dienaar van het Woord mag zijn. Hij is een man die tegenover de vrijzinnigheid aandacht vraagt voor de Bijbel als het Woord van God. Iets om dankbaar voor te zijn. 
Toch blijven er wel vragen als je leest wat hij schrijft. Ik moest daaraan denken toen ik vanmorgen weer onze tekst las en overdacht. Hij verzet zich er namelijk heel erg tegen als je zegt dat Gods kind na zijn sterven thuiskomt in de hemel. Dat zou er voor zorgen dat mensen op deze aarde niet meer echt voor Gods recht op aarde zouden gaan. Toch valt het in ons vers en ook de verzen daarna op dat de Here Jezus juist de mensen die Gods recht op deze aarde verkondigen en daarvoor willen leven met de hemel troost. Hoe onrechtvaardig je dan ook op deze aarde behandeld wordt je mag weten dat je na je sterven bij de HERE in de hemel mag thuiskomen. Om eens zelfs met je nieuwe lichaam op de nieuwe aarde te leven. Het is een verkeerd gebruik van Gods belofte dat Gods kind bij zijn sterven bij Christus thuiskomt als je zegt dat we op deze aarde niet Gods recht moeten uitleven. Maar dat mag ons de troost van het goede gebruik niet ontnemen!
 

VERVOLGING

 
Matteus 5:11 Beledig word ter wille van Christus. Mense praat slegte dinge van jou omdat jy Christus in jou lewe volg. Die Christene in die eerste eeue na Christus is daarvan beskuldig dat hulle vyande van die mensheid was. Hulle is daarvan beskuldig dat hulle seksuele gemeenskap met familielede het omdat hulle mekaar broers en susters noem. Hulle is beledig en vervolg omdat hulle anders was. Omdat hulle nie volgens die gees van die tyd geleef het nie maar Christus as hulle Heer gevolg het. Dit het vervolging tot gevolg gehad. 
Is dit vreemd? Is vervolging omdat jy Christus volg iets wat ons nie kan verwag nie? Is dit so dat as sleg van ons gepraat word omdat ons volgens die HERE se Woord leef en praat ons dan moet dink dat ons moet verander? Dat ons dan maar meer volgens die smaak van die wêreld moet gaan leef? Die verleiding is altyd daar en verseker in ons tyd. 
Dan is dit nodig om te luister na wat die Here Jesus in Joh 15 sê: “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat Ek vir julle gesê het: ’n Dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.” Vs 18-20 Wie in diens van Christus vervolg word, is ondanks al die lyding salig, geseënd.
 

LIJDEN OM CHRISTUS

 
Mattheus 5:11 Lijden omdat je een christen bent, omdat de stem van de Goede Herder je zo lief geworden is. Hem wil je volgen. Hij die Zijn leven onder het door jouw verdiende oordeel van God ook voor jou heeft willen dragen. Vanuit de liefdesband met Christus kun je geen gehoor geven aan wat in de wereld gezegd en van je gevraagd wordt tegen de leiding van de Goede Herder in. 
Hoe moet je dan met mensen omgaan die het daarom in de kerk zo bekrompen vinden? Hoe moet je omgaan met mensen die je na staan maar die de normen van Gods eigen Woord verstikkend vinden? Als mensen het zo voelen moet je zorgen voor meer ruimte anders is het onze schuld dat ze weggaan, hoor en lees ik dan. Is dat zo? Dat is zo als het om mijn eigen mening gaat, dat is zo als ik mensen een juk opleg dat verder gaat of anders is dan de HERE het in Zijn Woord ons leert. Maar als mensen zich stoten aan wat de Geest ons in het Woord leert dan mag ik niet meer ruimte geven dan die Christus in Zijn liefde geeft. Wat doet het zeer als je dan van iemand afscheid moet nemen. Dan is er het lijden om Christus. Dan worden banden verbroken omdat Gods liefde zo sterk op je hart gebonden is. Dan wil je die ander altijd weer trekken, dan houd je gebed niet op. Toch wil je die ander zo trekken dat die gaat zien dat wat de HERE zegt echt de enige goede weg en de enige waarheid is.
 

GELIEFD KIND

 
Matteus 5:11 Mense kan baie sleg oor ‘n mens as Christen praat. Dit kan vir jou ook baie sleg voel. Dit kan jou moedeloos maak. Veral as jy eintlik nie die kans kry om te vertel hoe die werklikheid is nie. Veral ook as jy vertel dat die dinge nie waar is wat hulle oor jou sê nie maar jy voel dat die anderes jou daarin nie vertrou nie. Somtyds is dit so dat wat jy ook al vertel mense nie wil glo wat jy sê nie. Hulle bly jou beskuldig, hulle bly onder mekaar negatief oor jou praat. Juis omdat jy uitleef en uitdra wat Christus ons leer. Omdat jy volgeling van Christus wil wees. Die Here Jesus sê dan dat jy nie moedeloos hoef te word nie. Dat jy mense maar kan laat praat. As jy in liefde vir Christus praat en leef is jy ondanks al die beskuldigings en die skinder van mense gelukkig. Jy is dan die HERE se geliefde kind. Ek moet dan ook dink aan wat ons lees in 1 Petrus 4: “As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ’n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as ’n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie maar God verheerlik in hierdie opsig.” Vs 14-16 Laat nie wat mense sê en wil vir ons die belangrikste wees nie maar wat de HERE ons in Sy liefde gee en leer.
 

CHRISTELIJKE JIHAD?

 
Mattheus 5:12 De Here Jezus horen we steeds weer zeggen dat een volgeling van Hem gelukkig is. Dat die gezegend of zalig is. Ook als je christen-zijn op deze aarde je voor moeilijke dingen stelt. Dingen waarvan je als mens zegt daar moet ik zo gauw mogelijk van af zien te komen. Het gaat hier in het onderwijs van de Here Jezus zelfs zo ver dat Hij zegt dat je blij moet zijn en moet juichen als je als kind van God vervolgd wordt. Is dat niet vreemd? Is dat niet een ongezonde verheerlijking van moeite en vervolging? Gaat dat niet in de richting van een soort fanatisme? Zoiets als jihadstrijders die het martelaarschap zoeken. Die daarom tot verschrikkelijke terreurdaden in staat zijn. Ga je zo niet krijgen dat mensen het martelaarschap zoeken? Zo ga je in onze tijd gauw denken. Toch gaat het onderwijs van de Here Jezus op geen enkele manier in die richting. Waarom niet? Omdat het daarbij gaat om Gods ongelooflijke liefde. Omdat het er daarbij om gaat dat we juist voorbeelden zijn in het bewijzen van liefde aan onze medemensen. Ook aan de medeburgers die niet in Christus geloven. De Here Jezus leert ons in dezelfde toespraak: “En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.” Matt 5:44,45 Waarom roept de Here Jezus ons op om blij te zijn als we vervolgd worden? Omdat die vervolging niet het laatste woord heeft. Omdat die onze rijkdom niet kan wegnemen. De beloning uit genade in de hemel ligt klaar.
 

LET OP CHRISTUS!

 
Matteus 5:12 Baie profete word nie op waarde geskat nie. Hulle kry met teenstand onder God se volk te doen. Dikwels het die HERE deur hulle Sy oproep tot geloof en bekering laat hoor. Dit het o.a. vir Elia en Jeremia lyding beteken. Dit maak seer om vanweë die boodskap wat jy moet bring verwerp te word. Veral as dit deur jou broers en susters gebeur. As ons hoor wat die Here Jesus hier sê, moet ek dink aan wat met ons Heiland self gebeur het. Hoe ons Hom behandel het. Hy is die groot Profeet. Hy het die boodskap van geloof en bekering gebring. Hy het dit so vol van liefde gedoen. Hy het dit volmaak gekommuniseer. Wat het gebeur? Ons het Sy boodskap verwerp. Ons het Hom aan die kruis geslaan. Ons wou nie na Hom luister nie omdat Hy ons aan onsself ontdek het. Niemand het by Sy graf gestaan om Hom te verwelkom en te eer op die derde dag na Sy dood nie. Niemand het soos profeet gely as die Here Jesus nie. Hoe goed is dit dan as ons om Christus naam moet ly om dan op Hom te let. Om dan bemoedig te word deur Hom wat tot die einde volgehou het. Hoe goed is dit om altyd weer die evangelie met die oproep tot geloof en bekering te verkondig soos die Here Jesus dit gedoen het. As jy op Christus bly let dan kan jy dit bly doen. Dan weet jy dat Hy oorwin het en Sy kerk by God se Woord bewaar. Dat Hy vir wie dit trou doen ’n heerlike plek by Hom in die hemel en op die nuwe aarde verdien het.

ZOUT VAN DE AARDE

 
Mattheus 5:13 De Here Jezus zegt tegen Zijn leerlingen dat ze het zout van de aarde zijn. Daarbij zijn verschillende dingen van belang. Bijvoorbeeld dat over bepaalde offers zout gestrooid moest worden. Lev 2:13; Ez 43:24; Fil 4:18, 1 Tim 2:3. Het zout zorgt ervoor dat de offers die de mensen brengen voor God aangenaam zijn. De HERE geeft aan hun leven dan Zijn zegen. Het is dan een leven waarin Hij als je Vader en Redder met je meegaat en je draagt. Het zout laat zien dat de HERE graag naar je leven kijkt. Het zout wijst op het bloed van de Here Jezus waardoor het leven van de gelovigen voor God aangenaam is. Het zout dat jouw en mijn leven in Gods ogen goed maakt, is het leven van Christus in onze plaats. De HERE ziet in jou dan het leven van Christus. Je smaakt naar Hem de Zondeloze. Hier zie je hoe je dan van de rest van wereld, van de mensen apart gezet bent. God laat de wereld nog bestaan en gaat met de aarde op weg naar de nieuwe hemel en aarde omdat op deze aarde het zout van de aarde leeft. Als wij bij Christus ons leven zoeken, als we Hem vragen om door de Geest een ander leven te gaan leiden, is dat in Gods ogen echt goed. Dan is jouw leven om het bloed van de Here Jezus kostbaar in Zijn ogen. De HERE gaat dan met jou om als iemand die voor Hem veel betekent, van wie Hij de enige God als Zijn kind zielsveel houdt. Dan kun je ook het zout van de aarde zijn. Daarover maandag verder.
 
 

SMAAKLIK


Matteus 5:13 “Julle is die sout vir die aarde.” Hoe is ons nou in Christus se opdrag hierdie sout? As ons in liefde vir God leef! As ons volgeling van Christus op hierdie aarde is. Dan is ons lewe smaaklik. Die sout ontbreek in ons lewe as ons vir onsself leef. Jou lewe smaak nie lekker nie as ons die sterkstes en die rykstes op hierdie wêreld wil wees nie. Die regte smaakmiddel is in ons lewe as ons in diens van Christus wil staan. Dit gaan daarom dat ander mense uit ons lewe kan sien en hoor dat ons Christene is. Dit gaan daarom dat ons lewe nie flouerig is nie. Dit kan vir ’n kind van God nie so wees dat jy wil doen en sê wat die meeste mense wil sien en hoor nie. Ek moet nou dink aan wat ons lees in Efese 6: “Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie; werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen.” Vs 6 Dit gaan hierby nie net om slawe nie maar om die manier waarop elke Christen leef. Jy wys so dat die lewe goed is as ’n mens Christus as die Koning van sy lewe volg. Dan leef jy anders as baie ander mense. Dan laat jy in liefde vir God sien wat ’n regtig goeie lewe is. Dan smaak jy na meer! Dan hoor mense dit ook in die dinge wat jy sê en hoe jy dit sê. Ons lees daaroor in Kol 4:6: “Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.”
 

KOELKAST

 
Mattheus 5:13 Het zout had in de tijd van de Here Jezus en nog heel lang daarna de functie van een koelkast. Als je iets langer wilde bewaren. Als je wilde zorgen dat groenten en vlees niet zouden bederven gebruikte je zout. Dan at je bijvoorbeeld zoute boontjes en vlees dat ingezouten was. Het zout hield het bederf en het verrotten tegen. Soms wordt het verbond dat de HERE met Zijn volk sluit ook het zoutverbond genoemd: Num 18:19. Zie ook in een ander verband 2 Kron 13:5
Zout zorgt ervoor dat het bederf dat de zonde, het niet leven volgens de wil van God gestuit wordt. Dat we weer gezond kunnen worden. Dat de wereld gaat zien wat een gezond leven is. Een leven dat uiteindelijk niet vergaat maar voor altijd blijft bestaan. Een leven waarop de eeuwige dood geen vat heeft. Een leven dat echt goed voor de wereld en goed voor de mensen om ons heen is. Dat leven wil de Heilige Geest ons geven. Hij wil leren zo te leven. Zodat we ook anderen kunnen roepen tot dat leven. Hen kunnen laten zien hoe goed zo’n leven is. 
Het is belangrijk dat er met dat zout gewerkt wordt. Het is niet de bedoeling dat we een soort zoutklomp worden die zich in de wereld achter dikke muren opsluit en waarvan heel weinig mensen weten. Nee, de Here Jezus zegt: Jullie zijn het zout van de wereld. Ga dus met het evangelie en een leven volgens dat evangelie de wereld in.
 

LAAT DIE SOUT NIE LAF WORD NIE!

 
Matteus 5:13 Dit is ons roeping om die evangelie van Christus op hierdie aarde te verkondig. Dis baie belangrik op watter manier ons dit doen. ’n Mens sien dit in ons teks as jy lees wat Jesus hier letterlik sê: “Julle is die sout van die aarde, maar as die sout dwaas geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie.” Die sout het dwaas geword! Die sout het laf geword. Die Here Jesus laat hier weet dat ons Sy boodskap, dat ons God se Woord nie aan die kultuur of die smaak van ons eie tyd moet aanpas nie. As ons dit doen is ons besig om die wêreld in die kerk te bring pleks die evangelie vanuit die kerk in de wêreld te verkondig. As ons nogtans aanpas, verspeel ons die HERE se wysheid en beteken ons as kerk in die wêreld niks meer nie. Dan is ons besig om onsself te bederf. Onsself ongeskik te maak om Christus se stem te laat hoor. Sout van die aarde wees, is dat ons mense is wat Christus as die groot Koning ken en op hierdie aarde volg. Dat ons regtig Koningskinders is. Ons sien vanaf die aarde op na die hemel waar Christus in Sy troon sit en alle mag in die hemel en op aarde het. Ons soek by Hom die krag en die wysheid om regtig die sout van die aarde wees. Ons wil heeltemal na Hom proe. As ons nie so leef nie, word ons vertrap en veroordeel. As ons regtig die sout van die wêreld is, is ons ’n seën vir mense en ontvang ons van God die ewige lewe.
 

LICHT VAN DE WERELD

 
Mattheus 5:14 De volgelingen van de Here Jezus zijn het zout van de aarde. Ze zijn ook het licht van of in de wereld. Als je eens aan dat laatste denkt, is er nog iets dat opvalt. Als wie aan Christus verbonden zijn het licht van de wereld zijn dan is het zonder dat licht donker op de wereld. Pikkedonker. Dat is voor wie de Bijbel kent geen vreemd beeld. We lezen dat bijvoorbeeld ook in 2 Petrus 1. Het gaat daar over de Bijbel als het Woord van God. We lezen dan over het Woord van God: “U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.” Vs 19 
Wat zeggen deze dingen ons nu? Dan moeten we beginnen bij de HERE, bij de Drie-enige God. Hij is licht (1 Joh 1:5) en Hij is het die het licht geschapen heeft. Vanuit Hem schijnt alleen het goede heldere licht. De mensen die niet in Zijn licht wilden leven hebben er voor gezorgd dat het donker op aarde werd. We zien de verschrikkelijke gevolgen ervan elke dag. Het is die geweldige God die tot redding van zondaren Christus als het Licht van de wereld naar de aarde stuurt. Joh 8:12. Het is juist het Woord van Christus, de Bijbel waarin dat heldere licht in een zondige en dus donkere wereld tot ons komt. Wie door de verkondiging van dat Woord op Christus zijn of haar vertrouwen stelt, straalt het licht van God in de donkere wereld uit.
 

LIG UITSTRAAL

 
Matteus 5:14 “Julle is die lig van die wêreld”. Let mooi daarop dat die Here Jesus sê dat die gelowiges die lig van die wêreld is. Hy sê nie dat ons dit moet wees nie. Ook nie dat ons dit sal wees nie. Nee, die ware gelowiges is die lig van die wêreld!
’n Mens verstaan dan ook wat die Here Jesus ons in die vervolg van hierdie vers leer: “’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie;” As ’n stad op ’n berg gebou is dan sien jy daardie stad. Wie na Jerusalem gekom het, het van ver die stad raakgesien wat bij en op de berg Sion gebouw is. Die stad kan jy nie miskyk nie. Die Here Jesus leer ons hier dat as jy ’n ware gelowige is dit nie weggesteek kan bly nie. Dan is jou lewe ’n lewe met Christus. Dan leef jy as ’n veranderde mens, as ’n mens wat deur die Gees nuut gemaak is. Dan word ook duidelik dat wie met Christus leef Sy getuie op hierdie wêreld wil wees. Dan wil jy in jou lewe regtig beeld van God op hierdie aarde wees. Dat is dan nie ’n ding wat vreemd vir jou is nie maar iets waarin jy al meer wil groei. Die Gees wil dit in jou werk. Dan hoor ons die Gees in Efese 5 sê: “Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here – wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.” Vs 8,9
Wie leef as Christen straal die lewe deur die Gees uit. Dis dan die doel van jou bestaan!
 

LICHTDRAGER

 
Mattheus 5:15 Wat doe je ermee als je iets weet of ontdekt hebt dat het licht laat opgaan? Wat doe je er mee als je iets ontdekt dat je echt blij maakt? Waarvan je zeker weet dat het ook andere mensen de weg wijst naar die blijdschap. 
Het antwoord lijkt zo logisch. Dan ga je dat aan anderen laten zien, dan vertel je daar dolenthousiast over. Wat zou je er van vinden als ik nu een medicijn tegen ebola gevonden had en ik houd dat voor mezelf? Ik zorg dat het voor mij beschikbaar is als ik ebola krijg maar verder vertel ik het aan niemand. Ik denk dat je dat misdadig zou vinden. Je hebt nog groot gelijk ook. 
Wie Christus kent, wie het evangelie kent, heeft iets ontdekt dat veel meer is dan een medicijn tegen een of andere ziekte. Je hebt in Christus het medicijn tegen de tweede dood gevonden. De tweede dood is in Bijbel dat je voor altijd onder Gods oordeel komt. Dat je in de hel komt. Dat je voor eeuwig verloren bent. Daarvan kun je gered worden als je bij Christus als de drager van je straf en zonden je leven zoekt. Als je Hem als de Heer van je leven volgt. Aan wie de HERE dit Licht heeft laten zien, heeft dan ook de opdracht om dat te vertellen, om Christus aan te bevelen. Om mensen met de oproep tot geloof in het licht van Christus te zetten. Wie Christus echt kent, kan niet anders. Dan ben je lichtdrager!
 

GOD SE BEELD WEES 

 
Matteus 5:16 As ek hierdie woorde van die Here Jesus lees, moet ek dink aan Genesis 1. Ons lees daar dat die HERE die mens as Sy beeld gemaak het. Hy het ons gemaak om Hom op aarde te wys. Hoe Hy is! Die groot doelwit daarvan is dat die hele skepping Hom die eer en lof sal bring. Dat elkeen in de skepping Hom sal verheerlik. Die mens het die opdrag gekry om na God te verwys,
Jy sou op ’n manier kon sê dat dit nou nog belangriker geword het. Ons leef na die sondeval en baie mense verwys nie meer na God nie. Baie mense wys in hulle lewe na ’n lewe sonder God. Wie Christus ken wat die beeld van God is, kan weer wys wie die HERE is. Wie Christus ken, leer deur die Gees weer om op aarde beeld van God te wees. Nog altyd gebrekkig maar nogtans kan uit jou lewe weer die heenwysing na die HERE kom. Die Here Jesus roep ons op om dit met ons dade te doen. Dit beteken dat jy vanuit die lewendige band met Christus jou lewe regtig as ’n Christen wil inrig. Jy wil vanuit God se liefde die mense rondom jou liefde bewys. Dan maak dit nie saak of hulle glo of nie glo nie, dan maak dit nie saak watter velkleur hulle het of hulle ryk of arm is nie. Jy wil die HERE wat goed is vir elkeen wys. Jy wil hulle trek tot die goeie verloste lewe. Die groot doel is dat ook hierdie mense tot Christus kom en God as hulle Vader gaan ken en verheerlik!