OPEN BRIEF AAN DE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT 22 MEI 2017

23-05-2017 07:32

OPEN BRIEF AAN DE SYNODE VAN GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT BIJEEN IN ELSPEET

 

Staphorst 22 mei 2017

 

Beste broeders

 

Het is voor mij ruim anderhalf jaar geleden dat ik de GKV verliet om predikant te worden bij de Gereformeerde Kerk Nederland van Zwolle e.o.  Dat was een moeilijke stap die veel verdriet met zich meebracht. Die stap had o.a. te maken met een punt dat een belangrijk onderdeel van uw agenda vormt: de openstelling van de ambten voor vrouwen. Het duidelijke verzet daartegen vanuit de Schrift was een van de belangrijkste punten van een al grotere verwijdering.

Er zijn van die dingen die in je leven met je meegaan. Dat zijn in mijn leven o.a. vragen rond het gezag van de Schrift en daarmee verbonden de openstelling van de ambten voor vrouwen. Ik was 15 jaar toen wij als gezin  de Gereformeerde kerken synodaal verlieten. De concrete aanleiding  was de invoering van de vrouw in het ambt in de gemeente waar we bij hoorden.  Het gevolg is geweest dat dit punt bij mij altijd een bijzondere belangstelling had. Ik heb me ook vaak weer afgevraagd of dit nu wel zo belangrijk is. Steeds weer nieuwe publicatie gaan lezen om te kijken of toch op grond van de Schrift er goede argumenten zijn om vrouwelijke ouderlingen en predikanten te krijgen. Tot nu toe doe ik dit en heb dan ook met belangstelling het rapport gelezen dat op uw synodetafel ligt en o.a. ook het boek: ´Zonen en dochters profeteren´. Verder ook veel artikelen die hier omheen verschenen zijn.

Het bijzondere is dat als je je er al jaren mee bezighoudt je weinig echt nieuwe argumenten meer leest. Het wordt als duidelijker dat de argumenten die zich voor de vrouw in het ambt uitspreken uiteindelijk uit de cultuur komen waarin we leven. Als er gesproken wordt over nieuw inzicht in de Schrift dan moeten we bedenken dat wat nu als nieuw inzicht wordt gepresenteerd de laatste 100 jaar op allerlei manieren al naar voren is gebracht. O.a. het proefschrift  van K.K. Lim  ‘In het spoor van de vrouw’ maakt dit duidelijk. Er is geen sprake van een nieuw inzicht maar van een door ons andere manier van lezen van de Schrift. Al meer een lezen vanuit de mens en onze eigen ervaring. Het is waar dat onze ervaring en gedachten heel erg met de Schrift kunnen botsen. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is als de Here Jezus in Mattheus 19 spreekt over het huwelijk. Hij maakt duidelijk dat het huwelijk er is voor 1 man en 1 vrouw en dat daarin het gaat om levenslange trouw aan elkaar.  De leerlingen van de Here Jezus zeggen als het zo moet kun  je maar beter niet trouwen. Toch wijst de Here Jezus ze de weg die de HERE al in het paradijs wees. Christelijk leven is leven volgens de wil van God zoals Hij die in de Schrift aan ons gegeven heeft. Daar komt de cultuur niet altijd mee uit. Dat blijkt ook in het rapport als er gezegd wordt dat de Schrift wijst op de koppositie van de man maar dat we daar nu in onze tijd niet goed vorm aan kunnen geven. Een andere uitvlucht is dat je over twee lijnen in de Schrift gaat spreken. Volgens het verslag van het RD wordt er dan opgemerkt dat aan de ene lijn in de afgelopen eeuwen genoeg recht is gedaan en dat het nu tijd is voor de andere lijn. Dan is mijn vraag: Is de HERE en daarmee Zijn betrouwbare Woord iemand van twee tegenstrijdige lijnen? We belijden toch vanuit de Schrift dat de HERE een is. Dat Hij eenvoudig is. Dat betekent dat er bij Hem echte eenheid en geen tegenstrijdigheid is.

Broeders met liefde en verbondenheid roep ik u op om de HERE volgens Zijn Woord te volgen. Om met dat Woord dapper in de samenleving te staan en recht te doen aan de Schrift die laat zien dat vrouwen niet in het ambt in de kerk horen. Dan doet u ook recht aan de goede positie van de vrouw zoals de HERE die bij de schepping heeft gegeven.

Als u zich gewonnen geeft aan het zogenaamde  “nieuwe inzicht” komt u in strijd met de uitleg die de Geest o.a. in 1 Tim 2:9,10 van Genesis 1-3 geeft. Dan slaat u de uitleg van de Geest in de wind. Het gevolg zal zijn dat in de loop van de jaren op veel meer punten de cultuur en de ervaring het gaan winnen in de kerken van de weg die de Geest in de Schrift wijst. Het zal ook betekenen dat u zich in feite bij een andere familie van kerken gaat voegen.  Kerken die niet meer alleen staan op het fundament van Schrift en belijdenis. Kerken waar de vrijzinnigheid hoe voorzichtig ook een wettige plaats gaat krijgen. Broeders houd hier de wacht!

 

Broeders ik schrijf deze brief in liefde en bewogenheid. Ik zie uit naar de dag dat u vanuit liefde en trouw aan de Schrift nee zegt tegen het rapport en vanuit de Schrift duidelijk koers kiest. Ik zie uit naar de dag dat we op grond van die trouw aan het door God gegeven Woord weer een kunnen zijn. Met velen die ook zo vanuit Gods Woord in liefde tot Christus willen leven. Daarvoor bid  ik. Daarop hoop ik tot eer van God. Ik bid u de leiding van Gods Geest de komende tijd toe.

 

Ds Rob Visser

Oosterparalelweg 5

Staphorst