Openbare Geloofsbelijdenis Preek over Psalm 110:3 Koning Christus heeft een strijdend volk

20-05-2016 07:30

 

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  118:1,5

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 87

Schriftlezing: Psalm 110

                     Efeze 6:10-20

Gebed

Openbare Geloofsbelijdenis

Psalm 18: 9,10

Tekst  Psalm 110:3

Verkondiging van het evangelie

Psalm 144:1,5,6

Dankgebed

Collecte

Gezang 25

Zegen 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Drie jonge mannen hebben belijdenis van hun geloof gedaan.  Nou zeg ik hun geloof. Daar kun je mee op de loop gaan.  Je kunt zeggen het is niet hun geloof.  Het komt niet uit ze zelf voort. Het is het werk van de Heilige Geest aan en in ze. Dat is waar!  Dat mogen we ook nooit uit het oog verliezen. Dan pas zie je het wonder dat hier gebeurd is. Gods eigen werk was nodig om deze jonge broeders tot belijdenis van hun geloof te brengen. Daarom past ons de dank aan de HERE en aan Hem alleen.

Toch is het ook wel degelijk hun geloof. Wij zijn en blijven persoonlijk verantwoordelijk voor wel of niet geloven in ons leven. Dat kunnen en mogen we nooit op de HERE afschuiven. Hij is niet de schuld van de HERE dat mensen niet tot belijdenis van hun geloof komen. De Here Jezus zelf roept ons met ernst op om te gaan geloven. Geloof en je bent gered.

Geloven betekent als het om het echte geloven gaat echt iets in je leven. Iets is nog veel te zwak gezegd. Geloven in Christus betekent dat je in Zijn dienst wilt staan. Dat Hij de Redder van je leven is maar ook meteen de Heer, de Koning van je leven is. Geloven is ook Christus volgen in je leven als je Koning. Je hoort mensen bij het doen van belijdenis van je geloof ook wel zeggen: “Welkom in de strijd”.

Toch roept ook dat in onze tijd vragen op. Want is geloven dan strijd? Dat past toch niet bij Christus die juist uit liefde naar de wereld gekomen is. Strijd en liefde staan toch tegenover elkaar? Is het niet zo dat mensen in de kerk in vroegere jaren veel te veel gestreden hebben? Is het niet zo dat we juist vredemakers moeten zijn en geen soldaten? Is het niet zo dat we ons veel meer naar de wereld moeten keren in plaats van tegenover de wereld staan en een werelds leven moeten bestrijden? Moeten we echt een christelijke levensstijl hebben die op veel punten anders is dan mensen die niet geloven?   Allemaal vragen die spelen rond de vraag wat je geloof belijden is. Die ook van belang zijn als je vandaag belijdenis van je geloof hebt gedaan. Als we naar onze tekst kijken, krijgen we door de Geest op meerdere vragen antwoord.

Ik verkondig jullie van evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

KONING CHRISTUS HEEFT EEN STRIJDEND VOLK

1.            Zij strijden graag

2.            Ze doen het feestelijk

3.            Ze doen het als jonge mensen.

 

1. Zij strijden graag

 

 Psalm 110 is de Psalm die het meest in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. De Geest laat dan zien dat deze Psalm ten diepste in Christus vervuld is. Dat deze Psalm van Christus spreekt. Deze Psalm  spreekt van het koningschap van Christus. Het laat zien dat het koningschap onder Gods volk vooruit wees naar die ene grote Koning die komt! Die koning die niet alleen koning zal zijn maar ook hogepriester. Zoals Melchisedek dat was zonder voor en nageslacht. De bedoeling van die woorden zonder voor en nageslacht zoals we die in Hebreeên 7 vinden,  is dat zowel Melchisedek als Christus geen voorouders hadden en geen nakomelingen hadden die koning en hogepriester waren! Melchisedek had wel ouders en de Here Jezus is echt uit Maria als mens voortgekomen maar in hun ambt hadden zij geen voor en nageslacht.  Het gaat in Psalm 110 om de unieke Koning die komt en die God beloofd heeft.

Je vindt hier ook een profetie van Christus hemelvaart. We lezen dat deze Koning zich zal zetten aan de rechterhand van God. Hij zal de Koningstroon in de hemel aan Gods rechterhand bestijgen. Hieraan wordt in het NT o.a. herinnerd in Kollossenzen 3: “ Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.” vs 1 HSV

De Koning-Priester die Zichzelf als het grote offer aan het kruis gebracht heeft, is naar de hemel gegaan. Hij is de Koning.  Toch moeten we daar in onze tijd wel wat meer over zeggen. Want wat is een koning? Wat heeft een koning eigenlijk te zeggen? Wat is de macht van een koning? Als we letten op onze koning en koningin en ook op veel vorsten in Europa dan hebben ze niet echt de macht in handen. Het koningschap is voor een groot deel ceremonieel geworden. Het is zelfs zo dat de koning moet uitkijken wat hij zegt want hij mag eigenlijk geen dingen zeggen die echt tegen de mening en het beleid van de regering ingaan. Het kan er  zelfs toe leiden dat hij dan als koning niet in functie kan blijven. Als wij dus tegen mensen die de Bijbel niet of nauwelijks kennen, zeggen dat Christus de Koning is dan is het maar de vraag of ze snappen wat jij daarmee wilt zeggen.

Dat koning als vervulling van Psalm 110 de Koning is die aan Gods rechterhand zit, wil zeggen dat Hij de absolute of soevereine Koning is.  Hij heeft echt alle macht in hemel en op aarde! Hij kan niet afgezet worden, Hij kan in Zijn beleid niet gestopt worden. Hij is echt Koning over alles en iedereen. Hij heeft de overwinning behaald en dat heeft Hij laten zien door uit de dood op te staan en door tijdens Zijn hemelvaart zelfs door dat deel van de schepping te gaan waar de duivel en Zijn helpers de meeste macht hebben.

Psalm 110 zegt dat die Koning komt en dat Hij de troon zal bestijgen. Als teken van Zijn grootheid en Zijn macht is er dan ook het volk dat bij de koning hoort. Het volk dat klaarstaat om voor Hem te strijden. 

We hebben net gezien dat Jezus Christus die unieke Koning is die geen voorgeslacht heeft en geen nakomelingen heeft als het gaat om de positie die Hij heeft. Toch is Christus een echte Koning met een volk. Toch heeft Hij door het werk van de Heilige Geest mensen die Hem volgen, die kinderen van Vader in de hemel zijn. Die zelfs als mensen die hun eigen onmacht en schuld belijden en hun vergeving en leven bij Hem zoeken nakomelingen van Hem genoemd worden. We dat in Jesaja 53 over Christus die Zijn werk op aarde gedaan heeft: “ Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.” vs 10

Nu komen we ook bij het belijdenis doen van de drie jongemannen vanmiddag.  Wat betekent het als je belijdenis van je geloof doet? O.a. dat je bij dat gewillige volk van Christus wilt horen. Dat je graag in Zijn leger je plaats inneemt. Juist vanuit de liefde van God en in liefde voor Christus. Wat voor een soldaat ben je dan? Een soldaat die graag op verschillende fronten de strijd voert. Daarover nu een enkel ding.

In de eerste plaats gaat het erom dat je gewillig je plaats onder Gods volk, in Gods leger inneemt. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat herken je misschien wel uit je eigen leven of in je eigen leven nu. Meerderen van ons hebben periodes in hun leven gehad dat ze geloven en naar de kerk gaan niet veel vonden. Ze baalden of balen er van dat anderen jou eigenlijk verplichten om naar de kerk en naar catechisatie gaan. Misschien denk je nu wel dat als je zo oud bent of uit huis gaat je er dan vanaf bent. Je gaat dus eigenlijk onwillig. Je voelt je niet echt in liefde met Christus en Zijn volk verbonden. Weet je wat jouw  probleem is als je het zo voelt?  Dat je Christus niet echt kent! Dat je niet echt ziet wat Hij voor jou wil zijn. Hij biedt je aan om jouw Redder te zijn, om jou onder Zijn Koningschap een fantastisch leven te geven zonder einde.  Als je onwillig bent en blijft dan laat je het mooiste cadeau dat je kunt krijgen liggen. Gods liefde door Christus is zo diep dat Hij jou terwijl je uit jezelf je eigen gang gaat die op ellende zonder einde uitloopt wil redden door zelf de straf die jij en ik verdienen heeft willen dragen in onze plaats. Hij wil jou en mij zo graag onder de indruk brengen van Zijn grootheid en liefde en jou en mij zo de ogen openen dat je gaat zien dat er geen beter leven dan het leven met Christus als je Koning is. Niemand heeft meer en diepere liefde laten zien. Hij klopt op de deur van je hart en als je onwillig blijft dan gooi je Zijn liefde weg, dan doe je Hem verdriet en daarmee roep je Gods oordeel op. Denk er maar eens aan dat je uit liefde veel voor een ander gedaan hebt en na een tijdje doet die ander of jij niet meer echt bestaat.  Alsof jij niets betekent. Dat raakt je dan diep. Christus roept ons in liefde om echt in liefde als Gods kinderen te leven.

Wie dat biddend doet. Wie door de Geest een mens wordt die Christus als Verlosser en Koning op waarde schat wordt een gewillige soldaat. Je wilt niets liever als Christus als je Koning volgen. Daar  is strijd voor nodig.

a.  In de eerste plaats tegen jezelf. Ik zeg dat nu ook tegen de jonge broeders die net belijdenis gedaan hebben. Dat gevecht blijft je hele leven nodig. Steeds weer komen er vanuit je binnenste en vanuit de prikkels van buiten de verleiding om toch zo te leven, zo te spreken en te voelen zoals dat niet goed is in Gods ogen. De verleiding om je niet meer echt in het leger van Christus te plaatsen. Om toch meer voor jezelf en voor mensen om je heen te leven. Wat is dan het wapen van het gebed en het toetsen van je leven steeds weer aan Gods Woord en wet belangrijk. Dan leer je steeds weer in je leven bidden wat we lezen in Psalm 139: “Doorgrond mij, o God en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.” Vs 23,24

 

b. Strijden in Christus leger  en dat gewillig doen,  betekent ook dat je steeds weer luistert naar de instructies die jouw Koning je geeft. Je denkt niet slimmer te zijn dan Christus, je wilt je ook niet losmaken van dat leger al zie je in dat leger menselijk gezien best wel zwakke plekken. Je wilt samen het volk zijn dat wil vechten volgens de instructie van de Koning die alles overziet. Die de Zoon van God is, die God zelf is. Je hebt nodig om je te laten bewapenen. Om de wapenrusting aan te trekken die juist Christus je wil geven. Waarom is dat zo nodig?  Omdat de duivel er alles aan doet om je eigen hart, je omgeving zoveel invloed op je te laten hebben dat je geen soldaat in Christus leger wilt zijn of niet meer wilt zijn. Het is juist daarom dat we in Efeze 6 hebben gelezen: “ Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. “ vs 10-12

Een van de belangrijkste dingen is daarbij dat de Bijbel je leven lang een heel bijzondere plaats in je leven inneemt. Als verdedigingswapen en als aanvalswapen. Dat je elke dag weer naar de stem van je God en Koning teruggaat die zuiver en onfeilbaar door de Bijbel tot je komt. Zodat je je laat vullen door Zijn aanwijzingen. Om zelf achter Christus te blijven aangaan. Om van verkeerde wegen weg te blijven of er van terug te keren. Ook om een boodschap naar anderen te hebben. Om vrijuit en met enthousiasme over je God en Koning te spreken. Om anderen te laten zien dat er geen beter leven is dan een leven met Christus als de echte Koning van je leven.

De HERE wil jou door de Heilige Geest die gewilligheid geven om niet eigenwijs te zijn maar naar de stem van de Goede Herder te luisteren. Het gebed om zo soldaat in Christus leger te zijn en te blijven hebben we zo nodig. Want wij zijn niet beter dan de apostelen die niet wakker konden blijven toe de Here Jezus in doodsangst bad in de hof van Getsemane. Dan lezen we dat de Here Jezus van de apostelen zegt: “Kon u dan niet één uur met Mij waken?  Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Matt 26:41 HSV

Al willen we wel toch zijn we vaak zo zwak dat we zo snel toegeven om maar laks en slap te zijn en ons niet echt voor Christus en Zijn gemeente in te zetten. We hebben vaak ook nog heel goed klinkkende excuses. Vooral als we letten op wat mensen in de kerk doen. Dan is het zo belangrijk om te bidden dat de Geest ons weer laat zien wie Christus is hoe geweldig Hij is en dat we op Hem gericht zijn weer als Zijn soldaat ons voegen in Zijn leger. Dan is strijden voor Hem ook een feest. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.    Ze doen het feestelijk

 

 Op de dag van de heerban dat is de dag van de strijd staat het volk klaar. Er is niet beter dan te strijden voor die ene grote Koning Jezus Christus. Ze staan daar in feestkleren. Ze staan er als het volk dat nu al weet dat ze deze strijd als de overwinnaars zullen beëindigen. Daaraan is geen twijfel mogelijk. Christus is de Overwinnaar.

Hoe voer je die strijd nu in feestkleren? Door een soldaat te zijn vol liefde en bewogenheid. Door een soldaat te zijn vol passie voor Christus. Dat betekent dat je een soldaat wil zijn die mensen voor Christus wil winnen. Dat betekent dat je mensen en de wereld om je heen wil laten horen dat Christus Koning is en Hij verdiend om geëerd te worden ook door hun leven.

Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat het geen strijd is waarbij geweld mogen gebruiken. Geweld is in deze strijd uit de Boze. Ik geef daarvan twee duidelijke bewijzen uit het Woord van God:

a.   Zacharia 4:6: “Dit is het woord van de HERE tot Zerubbabel: Niet door kracht noch geweld, maar door Mijn Geest! Zegt de HERE van de heerscharen.”

b. Belangrijk is hier ook wat de Here Jezus zegt als een van Jezus leerlingen het zwaard trekt om de Here Jezus te verdedigen: “En zie, één van die bij Jezus waren, strekte zijn hand uit, trok zijn zwaard en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het oor af.  Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.”  Matt 26:51,52

Waarmee strijd je dan?  Met het Woord van God dat het zwaard van de Geest is. Jij en wij als gemeente mogen feestelijk het evangelie de wereld inbrengen en elkaar steeds weer voorhouden. Als de goede boodschap! Dan wordt ook Gods oordeel verkondigd  voor wie zich niet op het Woord van de Koning  bekeert. Maar het blijft het goede Woord van God waarbij de HERE gunnend volgens Zijn belofte het evangelie laat uitgaan vanuit Christus leger op aarde.

Wie zo in de wereld staat, krijgt als soldaat ook witte kleren aan als teken dat je leven in Christus bloed gewassen is. Dat je vanuit de vergeving vol blijdschap naar de toekomst mag kijken en zo weer door de Geest de energie krijgt om vol eerbied Christus te dienen. Dan wil je blij je leven juist versieren, mooi maken voor Christus die je God en Heiland is. Dan wil je in diepe eerbied voor de HERE leven en goede werken doen. Niet om er iets mee te verdienen maar omdat je weet dat de HERE daar zo blij van wordt. Dat is leven in dankbaarheid. Dat willen we dan ook als gemeente en dan denk ik ook aan wat we in Openbaring 21:2  lezen: “En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.”

Die soldaten komen er en strijden echt als jonge mensen vol van kracht. We zien daarvan iets in het derde punt.

 

3.  Ze doen het als jonge mensen

 

 Waar komt dat leger van Christus nu vandaan? Als je naar de wereld en naar jezelf kijkt dan kun je je niet voorstellen dat er uit zondige mensen zo’n leger komt voor Hem die ons de weg wijst tegen ons eigen zondige hart in. Die ons vanuit Zijn offer voor onze zonden en schuld de weg wijst naar wat echt goed is. Toch komt dat leger er!  Dat zegt de HERE, dat zegt de Heilige Geest hier. Dat volk dat is er voor mensen onverklaarbaar!  Zoals de dauw er op bepaalde ochtenden zomaar is.  Het is de HERE die daar voor zorgt. De HERE die in Zijn genade mensen uitkiest. Zijn geweldige onverdiende liefdeswerk. Het volk van God, dat leger van Christus staat voor de Koning menselijk onverklaarbaar. Het is er door het werk van de Geest die mensen tot nieuwe, wedergeboren mensen maakt. Hij is het ook die er voor zorgt dat dit volk een volk is dat zoals jonge mensen vol van kracht is en blijft. In de band met Christus vloeien de kracht van de Geest naar ze toe en zorgen er zelfs voor als ze oud zijn ze geestelijk nog jong en fris zijn. Psalm 92.

De jonge mensen  horen er ook bij ons in de gemeente als het goed is echt bij. Samen willen we vanuit de kracht van de Geest Gods strijdend volk zijn. Jullie die belijdenis van jullie geloof gedaan hebben gebruik jullie kracht en energie in dienst van Christus en Zijn gemeente. Broeders en zusters die al belijdenis hebt gedaan laat jullie door de Geest vullen met Zijn kracht en laten we zo een bloeiende en enthousiaste gemeente zijn en blijven. Vanuit de band aan Christus als de Verlosser die we zo nodig hebben elke dag.

Jullie die nog geen belijdenis gedaan hebben, ook jullie kinderen bid steeds weer dat de HERE je leert om als Zijn kind te leven. Dat je ziet hoe mooi het is om bij de Here Jezus te horen. Om zo vergeving te krijgen en vrede met God. Om zo te komen tot belijdenis van je geloof en je plaats ook echt te gaan in te nemen in dat leger van Christus. Dan leef je tegen vervolging en dood in van het levendmakende werk van de Geest, van de Overwinning over zonde dood en duivel door Christus behaald.

 

AMEN