Openbaring 4:1-6a Jezus Christus laat ons de hemel als Gods paleis zien

04-01-2016 09:01

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gezang 28:1,2

Lezing van Gods wet   Deut 5

Psalm  130    

Schriftlezing:  Genesis 9:8-17
                         Openbaring 4

Gebed

Collecte

Psalm 104:1,9,10

Tekst:  Openbaring 4:1-6a

Verkondiging van het evangelie

Psalm 97:1,5

Dankgebed

Psalm 103:8,9

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Er zijn op deze wereld verschillende regeringscentrums.  Het Witte Huis en het Pentagon in Washington, het Kremlin in Moskou en de regeringsgebouwen in Peking in China.  Daar komt heel veel macht bij elkaar. Daar worden besluiten genomen die verstrekkende gevolgen voor de wereld kunnen hebben en voor het verloop van de geschiedenis.

We kunnen ook denken aan het Binnenhof in Den Haag. Wat daar besloten wordt, is niet iets dat nu de hele wereld in beweging brengt maar voor ons is het best belangrijk. Dan kun je ook nog denken aan wat er in New York in de gebouwen van de Verenigde Naties besproken en besloten wordt. De besluiten die in al deze en nog veel meer regeringscentra genomen worden, botsen meerder keren  met elkaar en zorgen voor spanningen.

Dan zijn er ook nog van die dingen die ons leven heel erg kunnen beïnvloeden maar waar we geen directe invloed op hebben. Denk aan allerlei zaken rond  klimaatverandering. Gaat de klimaatverandering het leven op aarde al meer onmogelijk maken en kunnen wij er nog iets aan doen?  Je hoort ook verhalen over  meteorieten in de ruimte  waarvan een ons zo erg kan treffen dat er een onvoorstelbare ramp over de aarde komt. Zal er iets uit de ruimte komen dat de aarde raakt en alles verandert zoals volgens het verhaal  (dat niet klopt) ongeveer 14 miljard jaar geleden zo’n meteoriet  de aarde raakte en zo voor het eerste begin van leven zou hebben gezorgd.  Is de aarde en de geschiedenis van ons zo afhankelijk van toevalligheden?  Zijn het deze dingen die voor de gang van de geschiedenis zorgen en daarom grillig en willekeurig zijn?  Of is er een echt regeringscentrum dat de hele schepping echt regeert?  O.a. op deze vraag krijgen we antwoord als we samen met een gelovig hart luisteren naar wat Christus ons in onze tekst laat zien. Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Christus onder dit thema:

 

JEZUS CHRISTUS LAAT ONS DE HEMEL ALS GODS PALEIS  ZIEN

1. Daar staat de troon

2. Daar staan tronen     

 

1. Daar staat de troon

 

De apostel Johannes is oud geworden. Hij heeft heel lang in dienst van de Here Jezus op aarde het evangelie kunnen verkondigen. Hij heeft dat ook met liefde en inzet gedaan. Het heeft er op zijn hoge leeftijd zelfs toe geleid dat hij daarom  door de keizer van Rome naar het eiland Patmos verbannen is.  Het is rond het jaar 96 dat Christus Johannes daar opzoekt en hem de opdracht geeft om het boek Openbaring te schrijven. Johannes zelf moet in die tijd een man zijn geweest van bijna 100 jaar. Niet lang voor zijn dood mag hij in dienst van Zijn Verlosser nog het laatste Bijbelboek schrijven.

In de hoofdstukken 2 en 3 heeft Christus laten opschrijven hoe het er met de 7 gemeenten voorstaat aan wie het boek Openbaring gestuurd moet worden. Christus heeft laten zien hoe het er met de kerk op dat moment voorstaat. Hij heeft heel duidelijke aanwijzingen gegeven wat deze kerken voor de toekomst te doen staat. Wat er bij de meeste kerken moet veranderen. Dat zijn aanwijzingen die voor de kerken in onze tijd nog altijd actueel zijn. We hopen samen in de toekomst ook nog afzonderlijk naar wat Christus over elke gemeente laat schrijven,  te kijken. Dan komen we bij hoofdstuk 4 en dan wordt de rode draad die verder door heel dit boek loopt weer opgenomen. De rode draad waarvan we op Nieuwjaarsdag in 1:1 hebben gelezen: “Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om  Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Christus gaat nu verder dan wat er nu op aarde gebeurt.

Dan  ineens ziet Johannes iets bijzonders.  Het is niet alleen bijzonder maar ook heel belangrijk. Daarop wijst Johannes ons met de woorden: “en zie”.  Daarmee zegt hij tegen ons: Let op!

Wat ziet Johannes wat zo belangrijk is: een open deur. Is dat nu zo bijzonder?  Ja, want het is de deur naar de hemel. Jij en ik en geen mens op aarde kan in de hemel kijken. Christus zorgt er voor dat Johannes wel in de hemel kan kijken. De deur van de hemel staat voor hem open. Het is als het ware Gods uitnodiging om naar binnen te gaan. Johannes mag naar binnen, hij mag kijken wat er in de hemel gebeurt om ons op aarde zo te laten meekijken. Het is alsof een cameraman ergens door een deur naar binnengaat en wij via de televisie kunnen meekijken  hoe het er daar uitziet en wat daar gedaan wordt.

Wat Johannes te zien krijgt zijn beelden die duidelijk maken wat er in de hemel gebeurt en wat dat voor Christus kerk op aarde te betekenen heeft en voor de hele wereldgeschiedenis. Johannes ziet niet alleen iets. Er is ook iemand die begint te spreken. Het is de stem van de persoon die in hoofdstuk 1 ook al met hem sprak. Als je leest hoe Hij daar beschreven wordt is het duidelijk dat het hier om Jezus Christus zelf gaat. Het geluid van de stem komt indrukwekkend, helder, luid en duidelijk tot Johannes.  Zoals een bazuin duidelijk klinkt zo is het ook met de stem van Christus hier. Christus geeft Johannes een duidelijk opdracht.  Hij moet niet blijven staan. Johannes moet niet alleen maar op een afstand  naar die open deur blijven kijken. Hij moet omhoog naar die open deur om de hemel binnen te gaan. Waarom? Omdat Jezus Christus hem daar in de hemel zal laten zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij wil jou en mij, ons als kerk laten zien waar wij, op weg naar de wederkomst, op kunnen bouwen.    

Dan zie je weer die rode draad die door dit Bijbelboek loopt want Christus zegt dat Johannes omhoog moet gaan omdat Hij hem zal laten zien wat hierna gebeuren moet.  Johannes wil graag in dienst van Christus en Zijn kerk staan. Het is dan de Heilige Geest die zo beslag op Johannes legt dat hij omhoog gaat en dat  hij door de open deur de hemel binnengaat. De Geest neemt Johannes mee zoals Hij dat ook met andere profeten gedaan heeft zodat hij als in een visioen ziet wat er in de hemel  aan de hand is.

Wat laat Christus Johannes en ons dan als eerste zien? Dit:  “En zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.” Johannes trekt weer onze bijzondere aandacht: “En zie” – let op!    

Mensen het is niet zo dat er alleen regeringscentra op de aarde zijn. Het is niet zo dat we voor de toekomst allen moeten kijken naar de machthebbers op deze wereld. Niet de wereldpolitiek zoals wij die zien met al de spindokters, lobbyisten en diplomaten maken de dienst uit. Het is niet zo dat het alleen maar een chaos van politieke, economische en militaire machthebbers is wat in een grote kookpot uiteindelijk beslist hoe het met de wereld verder gaat. Het is ook niet zo dat er naast deze menselijke machten alleen maar de troon van de duivel is zoals we daarvan lezen in Openbaring 2 lezen: “Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is”. Nee, Christus laat ons zien dat er nog een troon  is. In de hemel.  Daarover kun je je schouders ophalen. Want al is dat een van de tronen die er is wat heeft die troon voor een invloed. Als het er een van de velen is en ze moeten met elkaar de macht delen dan betekent deze troon niet zo veel.

De Here Jezus laat aan Johannes dan ook zien dat er iemand op de troon zit en wie dat is. De ene die er in de troon zit, schittert aan alle kanten.  Johannes kijkt naar de troon maar kan niet eigenlijk niet zien wie er op de troon zit. De schittering die van die Ene op de troon zit is zo geweldig dat hij niet door de schittering heen kan kijken. Hij schittert als een diamant. Een diamant schittert van alle kanten en ook een jaspis is een edelsteen die schittert en prachtige kleuren laat zien. Als het een mens was die op de troon daar zat dan kon je hem zien. Hoe machtig hij ook was. Dan was die mens zelf het niet die schitterde. Hij kon een geweldig paleis bouwen waarmee hij zijn macht wil laten zien maar zelf blijft hij bij alle pracht en praal een mens. Als het de duivel was, bleef hij ook een schepsel die je kon zien. De ene die zo uitzonderlijk is dat alles aan Hem schittert en die zo Zijn grootheid en heiligheid uitstraalt is de HERE. Dat Gods heerlijkheid zo geweldig groot is lezen we o.a. ook in Exodus 33 wanneer Mozes vraagt om Gods heerlijkheid te zien. Dan is een deel van Gods antwoord:  “wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan.  Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.” vs 22,23

Het is de HERE zelf die in de hemel op de troon zit en met al Zijn heerlijkheid regeert.  Dat is een heel bijzondere boodschap. Zeker ook voor de mensen in die tijd en ook voor veel mensen op de wereld nu. Toen en ook op grote delen van de aarde nu geloven mensen in een hoofdgod die de aarde gemaakt heeft maar zich er niet echt meer mee bemoeit. Zo af en toe als hij er zin in heeft maar geen God die met Zijn hart  echt de regering van de heel Zijn schepping elke dag in handen heeft en houdt. Zij geloven eigenlijk in een god die ons als mensen en aarde de meeste tijd aan ons eigen lot overlaat.

Christus laat zien dat het niet zo is! De HERE zit in de troon. Hij regeert!  De hemel is het machtigste en belangrijkste regeringscentrum wat er in de schepping te vinden is!  Geweldig de Vader van onze Verlosser Jezus Christus regeert! 

Dat het de HERE is die vanuit de hemel regeert zie je ook in vers 5 als we daar lezen: “En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit”. Dat doet denken aan de HERE die op de berg Sinai aan Zijn volk verscheen om daar met Zijn eigen stem de 10 geboden te geven.

Als je naar de troon kijkt dan zie je net als tempel daar 7 lampen. Dat geeft aan dat ook de Geest daarbij de troon is. Deze troonzaal in de hemel is een geweldig Heilige der heilige. Hier woont de Drie-enige God op een heel bijzondere manier. Vanuit hier regeert Hij echt! Zijn Geest werkt van hieruit verterend en levenwekkend in de schepping.

De regering van de wereld is echt in goede handen. Dat zeg ik nu wel maar als iemand zo machtig is wie zegt mij dan dat er niet willekeurig, grillig, onberekenbaar geregeerd wordt?  Is de HERE wel de regeerder op wie je aankunt?  Van wie je weet wat je aan hem hebt?  De Here Jezus laat Johannes en ons iets zien wat daarop een heel duidelijk antwoord geeft.  Wat ziet Johannes rondom de troon? Een regenboog die schittert als een smaragd. Johannes kan dus de schittering die van de HERE  op de troon komt onderscheiden van de regenboog die als een koepel  over Gods troon schijnt. Het is echt schitterend in de hemel. Alles schittert daar in Gods licht.

De regenboog laat zien dat vanuit Gods troon er in absolute trouw geregeerd wordt. Trouw aan Gods gegeven Woord, trouw aan Zijn gegeven beloften. Daarvan is de regenboog het teken dat God zelf gegeven heeft. We hebben dat net zelf in Genesis 9 gelezen: “Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt,  zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven.  Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is.  En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.” vs 14-17

Er komt een geweldige boodschap naar ons vandaag toe.  Wij mogen weten dat wat er ook gebeurt in deze wereld en in je eigen leven dat God regeert. In diepe trouw en liefde aan wat Hij beloofd heeft. Wie zijn of haar leven met belijdenis van schuld en berouw over eigen zonden aan Christus toevertrouwd mag weten dat God je meeneemt naar de nieuwe hemel en aarde. Dat heeft Hij beloofd. Dat doet Hij, zo regeert Hij!  Dan zijn de machtigste mensen of aarde en de duivel uiteindelijk maar kleine jongens. Als je je aan die machthebbers toevertrouwt kom je bedrogen uit in de eeuwige dood. Vertrouw je toe aan de HERE die vanuit de hemel als Zijn paleis regeert dan is Hij het die jou en heel Christus kerk redt, behoudt!  Dat Christus kerk echt bij de HERE hoort zien we in het tweede punt.

 

2. En tronen.

 

 Gods troon staat in de hemel. Johannes mag in de troonzaal kijken. Wij kijken mee. We zien dan ook nog voor de troon een glazen zee die schittert als kristal. Dit is nog zo’n element dat de grootheid van God die regeert laat zien.  Tussen Gods troon en de 24 tronen die Johannes ook te zien krijgt ligt deze schitterende zee. De glans van God  weerspiegelt in deze zee. Dat komt allemaal op ons af. Deze zee ligt tussen de troon en de 24 tronen en maakt zo duidelijk dat er echt een groot verschil is tussen die ene troon en die 24 anderen. Er blijft een eerbiedige afstand tussen de HERE en de anderen in de hemel. De HERE is God en al de anderen zijn en blijven schepselen.

Wat doen nu die 24 tronen in de hemel voor de troon van God?    Deze 24 laten zien dat de HERE Christus’ kerk bij de regering van de wereld inschakelt.  Deze 24 tronen vertegenwoordigen de kerk van Christus van alle tijden. De kerk vanuit het Oude Testament en de kerk van Christus na Zijn werk op aarde.  Zij krijgen in de hemel de hoge positie van  koningen en mogen samen met Christus regeren.

De kerk kan vervolgd worden, de gelovigen kunnen onthoofd en gemarteld worden. Er kunnen heel veel dwalingen op ons afkomen. De wereld kan sterk aan ons trekken en het belachelijk vinden dat we in Christus geloven.  Maar de HERE die regeert laat ons zien dat juist Christus trouwe volk zal regeren. Ze krijgen witte kleren aan. Dat laat zien dat ze door het bloed van Christus van hun zonden gewassen zijn.  Ze krijgen gouden kronen op hun hoofd als teken dat ze echte die hoge rang van koningen ontvangen. Zij die met Christus geleefd hebben en misschien daarom beledigd, achteruitgezet  en mishandeld zijn. Zij die hulpeloos leken tegenover de machthebbers worden uiteindelijk koningen!  Koning over o.a. de machthebbers die Christus niet met liefde hebben gediend.

Hier zien we wat Christus ook al belooft in o.a. Openb 3:21:  “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”

De HERE regeert en wie in geloof sterft zal samen met Christus regeren. Wat een uitzicht, wat een houvast in de wereld van vandaag. Houd je aan Christus vast en kijk steeds weer door die open deur en vertrouw je toe aan de HERE die regeert. Dan is je leven nooit hopeloos. Dan heb je zelf wanneer jij het niet meer ziet toekomst! De Here regeert Zijn koninkrijk staat vast. Keer je leven tot Hem en dan kan door Zijn regering je leven niet meer stuk wat machthebbers op deze aarde ook doen of beslissen.

 

AMEN