Openbaring 4:6b-11 De schepping en de kerk loven de HERE in de hemel

18-01-2016 14:02

 

 

Votum

Vrede-Zegen groet

Psalm  96:4,5

Lezing van Gods wet

Psalm  111:5,6

Doop   Jonathan Gerard   Pieter Schuurman

Psalm 105:5

Schriftlezing: Ezechiël 1:1-21

Psalm 29

Tekst: Openbaring 4:6b-11

Verkondiging van het evangelie

 Psalm  148:4,5,6

Dankgebed

Collecte

Gezang 30:1,2

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De kleine Jona Schuurman is in deze kerkdienst gedoopt. De HERE heeft als de Drie-enige God Zijn naam met de naam en het leven van Jona verbonden. Dat klinkt de meesten van ons heel vertrouwd in de oren. Als iets vertrouwd klinkt wil dat nog niet zeggen dat ons altijd duidelijk voor ogen staat wat het betekent, wat de inhoud daarvan is. Wat heeft de doop nu voor betekenis voor Jona en voor ons hier allemaal. Dan heb ik het ook echt over ons allemaal. Voor jou en voor u die gedoopt zijn. Misschien al wel heel lang geleden. Wat betekent het dat jij gedoopt bent terwijl  jij 10 of 30  bent en midden in het leven staat?  Wat betekent de doop voor je als je in de avond van je leven op aarde gekomen bent? Wat betekent het dat je in deze kerkdienst de doop gezien hebt en zelf  niet gedoopt bent? Heeft dat ook voor jou dan nog een boodschap?

Als wij aan dopen denken dan is dat iets dat bij de kerk, bij geloof hoort.  Heeft dat wel iets met je gewone leven te maken? Geloven doe je toch in de kerk en misschien als na je werk of andere dingen weer thuis komt en de deur achter dicht trekt. Geloven hoort voor veel mensen, als het er al is,  niet bij het zogenaamde gewone leven.

Geloven heeft toch niets te maken met de manier waarop je vakantie houdt? Het heeft toch niets te maken met uitgaan en genieten van dat gewone leven?  Genieten en geloven heeft voor veel mensen eigenlijk niets met elkaar te maken. Dat zie je op meerdere manieren. Ik noem er twee.

Veel mensen zeggen: ik wil niet geloven want geloven is zo saai. Als je gelooft dan mag je allerlei dingen niet. Geloven is dat je op zondag allerlei dingen niet mag, dat als je uitgaat je niet helemaal  uit je bol mag gaan enz.  Volgens wie zo denkt kan geloven niets met genieten te maken hebben en daarom willen ze ook niet gaan geloven.

Aan de andere kant heb je ook gelovigen die denken dat je als kind van God eigenlijk niet mag genieten. Zo was er lang de mening bij velen, en je komt het ook in onze tijd nog tegen,  dat je seksuele gemeenschap met je man of vrouw mocht hebben om kinderen te krijgen maar je mocht er niet van genieten.  Als je geen kinderen meer kon krijgen moest de seksualiteit voorbij zijn want dan deed je het alleen voor het genot en dat was zonde. Geloven en genieten van Gods schepping is dan een combinatie die niet kan.  Die verkeerd is en dus zonde. Als dat zo is dan heeft je doop eigenlijk niets te zeggen voor het gewone leven. Dan zou je je daar als christen zo ver mogelijk uit moeten terug trekken. Is dat zo?  O.a.  hierop krijgen wij in onze tekst een heel duidelijk antwoord. Ik verkondig jullie vanuit onze tekst het Woord van God onder het volgende thema: 

 

DE SCHEPPING EN DE KERK LOVEN DE HERE IN DE HEMEL.

1. DE SCHEPPING LOOFT

2. DE KERK  AANBIDT

 

1.  De schepping looft

We hebben de vorige keer vanuit de eerste 6 verzen gezien dat het grote regeringscentrum  over de hele schepping in de hemel is. Daar troont de HERE als de grote Koning. We hebben toen ook gezien dat Hij op de troon zit en dat vertegenwoordigers van de kerk op 24 tronen zitten. De gelovigen mogen in de hemel samen met Christus mee regeren. Zij ontvangen dan in Gods schepping weer heel duidelijk de rang van koningen. Onderkoningen die als beeld van God in Gods schepping regeren. Dat is ook een belofte die we op andere plaatsen in het Nieuwe Testament lezen. O.a. in 2 Timotheus 2:12: “Indien wij volharden, zullen wij ook met Christus als koningen heersen”. 

Als we verder lezen komt ook dat koning zijn in perspectief te staan.  Hoe zijn we dan koning? Wat is onze plaats als koning dan in Gods schepping? Het mooie is dat als we nu verder lezen we ook zien dat het in het leven niet alleen om God en ons gaat. Wij zijn niet de hele wereld. Want we zien hier bij Gods troon ook nog  vier dieren. We zien dat Gods werk veel meer is dan dat het om ons zou gaan.  Deze vier dieren  zijn geen plotselinge verschijning in de Bijbel. We hebben over bijzondere levende wezens  gelezen in Ezechiël 1. Het gaat in dat hoofdstuk ook om de troon van God. Daar wordt van die troon verteld dat die kan bewegen. De reden waarom de Geest in Ezechiël daarop wijst is dat een groot deel van het verbondsvolk denkt dat hoe ze ook leven de HERE ze zal zegenen. Want de HERE woont toch in de tempel in Jeruzalem en dan kan hun al is een deel van het volk in ballingschap hun eigenlijk niets gebeuren?!  Dan maakt de HERE duidelijk dat Hij met Zijn troon, met Zijn heerlijkheid echt  kan verdwijnen uit Jeruzalem. Hij zit niet vast aan de tempel. De troon van God ons voorgesteld als iets heel moois. Een troon die echt bij de HERE, de enige God past. Bij de troon van God vinden we dan ook vier levende wezens. Vier heel bijzondere schepselen. Ze worden ons hier voorgesteld als wezens, als dieren die ieder 4 gezichten hebben. De gezichten van een mens, een leeuw, een rund en een arend.

In onze tekst zien we grote overeenkomst. Daar heeft ieder dier een ander gezicht maar samen hebben ze weer de gezichten van een leeuw, rund, mens en arend.  Wie zijn nu deze dieren en wat stellen ze voor?  Later in het boek Ezechiël wordt duidelijk dat dit een bepaald soort engelen  zijn. Ze worden in Ezechiël 10 cherubs genoemd. Zie vooral 10:14. Cherubs komen we o.a. ook tegen als Adam en Eva uit het paradijs worden gestuurd en de ingang van het paradijs bewaakt moet worden. Ze staan ook op het gordijn dat in de tempel hangt en duidelijk moet maken dat de toegang tot het Heilige en het Heilige der Heilige voor de meesten verboden toegang is. De cherubs zijn vooral bewakers, vooral soldaten in dienst van Gods leger.

We lezen nu van deze vier dieren dat ze in en om de troon staan. Hoe moet je je dat voorstellen?  We moeten daarbij bedenken dat in de wereld van toen een machtige koning een heel grote troon had. Je ging met trappen omhoog om op het plateau te komen waarop de troon stond waarin de koning of de keizer zat. Er stonden dus dieren op het plateau en op de trappen die naar de troon leiden. Deze vier dieren vormen de lijfwacht van de HERE als de grote koning. Ook deze lijfwacht straalt de grootheid van de Here God uit. Je ziet aan de lijfwachten dat je hier echt met de grote Koning over hemel en aarde te maken hebt. Met Hem valt niet te sollen. Je moet niet denken dat je deze Koning in de troon met een verrassingsaanval kunt verslaan. De lijfwacht, de hemel ontgaat echt helemaal niets! De lijfwachten ontgaat niets als het gaat om de troonzaal waar ze dienst doen. Want ze hebben overal ogen, van achteren en van voren.  Je hoeft niet te proberen om deze Koning aan te vallen en een staatsgreep te doen. Dat is onmogelijk vanwege de grootheid en de kracht van deze Koning. Hij is de enig levende God. Dat is ook al onmogelijk als je let op Zijn lijfwacht.

Van die lijfwacht lezen we  dat ze de gezichten hebben die lijken op een leeuw, een koe, een mens en een arend.  Over wat dat betekent is veel geschreven. Er is geschreven en gedacht aan kracht, gewilligheid, verstand en snelheid. Zo zijn er ook nog een heel aantal variaties op. Je kunt aan heel veel dingen denken. Deze lijfwacht van God verenigt in zich al de bijzondere mogelijkheden die de HERE in Zijn schepping gelegd heeft.  Zij hebben in zich wat je bij de wilde dieren ziet, wat je bij het vee opmerkt, de bijzondere gaven die God een mens gegeven heeft en ook wat Hij gaf aan alles wat vliegt in de lucht. De lijfwacht vertegenwoordig heel Gods schepping in al zijn variaties en mogelijkheden. Deze lijfwacht is ook nooit een bedreiging voor de HERE als God en Koning.  We kennen in de geschiedenis lijfwachten die  de koning ombrachten om iemand anders aan de macht te brengen. Dat gaat in de hemel nooit gebeuren. Deze lijfwachten zijn met hun hart voor 100% aan de HERE verbonden. Ze staan dan ook elk moment met hun zes vleugels klaar om voor de HERE te doen wat Hij wil. Ze zijn in die zin een en al gewilligheid. Ze staan in alles altijd klaar om de HERE als hun Koning te dienen. Je ziet hier voor ogen wat we in Psalm 103 van de engelen lezen: “Looft de HERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn Woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.” Vs 20 HSV

De hemel is na Christus’ hemelvaart de plaats waar nooit meer een woord gehoord wordt  dat tegen de wil van de HERE ingaat. De hemel is de plaats waar na Christus hemelvaart ook nooit meer een kind van God door de duivel aangeklaagd wordt. Er kunnen nog vragen klinken zoals van de zielen onder het altaar in Openbaring 6. Dat zijn dan altijd vragen die gesteld worden vanuit een hart dat vol liefde voor de HERE en voor Christus als het Lam van God brandt.   

Alles in de hemel spreekt van de HERE als de grote Koning. Je ziet dan ook dat heel de schepping die de werkelijkheid kent de HERE hier de lof brengt!  Want wat doen deze vier dieren die schitteren van Gods macht en heerlijkheid? Ze zijn het die steeds weer de HERE bezingen zoals Hij is. Als de ene God die werkelijk in alles boven Zijn hele schepping uitstijgt. We horen ze zingen wat de serafs in Jesaja 6 ook al zongen. Het drie keer heilig voor de HERE klinkt onafgebroken in de hemel. Steeds weer hoor je de lofzang: HERE wat bent u geweldig! U die meer bent dan de hele schepping samen. Dan hoort Johannes en met hem horen wij het vandaag: “Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.”

De Here God is heilig want Hij is Almachtig. Hij staat boven iedereen en alles! Hij kan alles wat Hij wil. Het is geweldig en het is ook zo vol houvast om bij Hem als je Vader te mogen horen. Je hoeft nooit bang te zijn dat Hij niet voor je kan zorgen en je er niet doorheen kan halen. Je hoeft ook nooit bang te zijn dat Hij op een bepaald moment te oud, te zwak wordt of zelf dood zal gaan. Nee, Hij is de levende God die er altijd was, die er altijd is en er altijd zijn zal. In al Zijn kracht en heerlijkheid. Geweldig wat een God mag je hebben. Zelfs als je Vader!  Om het werk van Christus.

Dat geweldige zie je ook in die 4 dieren want zij vertegenwoordigen de hele schepping in al haar facetten. Wat doet nu de schepping die echt weet hoe de dingen in elkaar zitten? De schepping is het die God als haar God en Heer looft. De schepping die goed door de HERE gemaakt is, kijkt juist vol verwachting naar de HERE als de grote Koning uit. Naar de dag dat Christus op de wolken terugkomt.  De schepping zelf is niet iets wat we als minderwaardig moeten zien. Het hoort heel echt bij God. De schepping  mag je gebruiken en daarvan mag je echt volop genieten!  Ook dat lezen we op andere plaatsen in de Bijbel. Ik denk nu aan 1 Tim 4:4,5: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt; want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed.”

Juist de doop laat ons dan vandaag zien hoe we in de wereld van vandaag kunnen en moeten staan. Niet als mensen die met hun rug naar de schepping staan en zich zoveel mogelijk aan het leven op deze wereld onttrekken. Jij en ik mogen genieten van wat de HERE gegeven heeft. Als het maar met dankzegging gebeurt. Dat wil zeggen dat we ons hart en ons leven op Christus als de Verlosser van onze zonden gericht houden. Dat onze liefde uitgaat naar Hem die aan het kruis heeft moeten hangen vanwege mijn en jouw zonden. Daarom willen we bij die zonden steeds zo ver mogelijk wegblijven. Genieten van Gods schepping betekent niet dat we tot zonden moeten komen, betekent ook niet dat wij ons genot als het grote doel van ons leven stellen. Het betekent wel dat we van het goede dat de HERE geeft echt mogen genieten! Het mag ons blij maken en dan hoef je je niet schuldig te voelen tegenover de HERE maar dan mag en moet je Hem er juist voor danken dat Hij dat aan je gaf.  Als je tot zonde komt dan misbruik je Gods schepping! Als je bijvoorbeeld uitgaat of bij elkaar zit om dronken te worden dan misbruik je het goede dat de HERE in wijn en andere drank gegeven heeft. Om te genieten van de smaak maar niet om daardoor de controle over je leven te verliezen. De wereld vindt plezier in het misbruik van de schepping tot eigen zondig genot. De kerk, het volk van God  wil als het goed is juist genieten van het goede gebruik van wat de HERE in de schepping gelegd heeft. Dan leg je je hand op de belofte die God je in de doop gegeven heeft. Dan kom je door Christus verlossingswerk als mens tot je doel. Dan wordt het echt genieten. Daarnaar kijkt de hele schepping ook uit. De hele schepping kijkt uit naar de dag dat het laatste kind van God op aarde gekomen is en de Here Jezus terugkomt.    Rom 8:19  Wanneer de lof op God dan voor altijd uitbreekt uit alle monden op de nieuwe aarde. Kerk en schepping horen bij elkaar. Dat zien we ook in de hemel want de kerk reageert op het loflied van de schepping.We zien dat in het tweede punt.

 

2. De kerk aanbidt

 De vier dieren die de schepping vertegenwoordigen  loven de HERE. Ze raken niet uit gejuicht over de grootheid van de HERE. Die ene die  eeuwig leeft en eeuwig op de troon zit. Dat heerlijke loflied van de schepping maakt ook iets los bij de kerk. In reactie op dat loflied zijn het de 24 oudsten die als vertegenwoordigers van de kerk die voor de grote Koning,  voor de HERE neervallen en hun kronen onderaan Zijn  troon neerleggen.

Gods kinderen zijn koningen geworden. Ze komen weer tot hun doel maar dat betekent nooit dat ze zoals in het paradijs  zelf de hoogste koning willen zijn. Ze hebben geleerd om juist niet als God te willen zijn. Wie vanuit Gods belofte in de doop leeft, wie het evangelie heeft gehoord en nog niet gedoopt is maar wel naar Christus gaat met zijn of haar leven wil juist altijd onder de HERE blijven staan. Als je niet meer eigen baas wilt zijn maar je aan Christus hebt overgeleverd als je Heer en Redder dan wil je juist de HERE eren met je hele leven. Dan wil je in dienst van God leven. Dan vraag je de Geest om je te leren om juist daarvan te genieten!  Dan ga je de HERE aanbidden. Het  is dan het hoogste doel van je leven geworden om de HERE te eren. Om tot Zijn eer te leven. De Geest heeft je bij de doop belooft,  en dat komt steeds weer tot je in de prediking,  dat Geest je wil leren om zo te leven. Om je leven te stellen in dienst van de HERE.

Dat is niet iets wat je nu eenmaal moet doen. Jongelui, broeders en zusters leven met de HERE is echt geweldig!  Het is iets dat je iedereen aanraadt want je komt tot je doel. Er wordt je niet iets afgenomen nee je leven wordt er zo goed, zo rijk, zo vol hoop en uitzicht van. Want de God die in de hemel en ook door de kerk daarboven aanbeden wordt,  is die ene geweldige God. Hij die zelfs Zijn Zoon voor zondaars naar de wereld stuurde, die de wereld zo liefhad dat Hij dat deed. Die God die eens de hele schepping zal bevrijden van sterfelijkheid en moeite. Die ene levende God verdiend het om door ons steeds weer verheerlijkt, geloofd, aangebeden te worden. Hij heeft recht op al onze eer. Hij heeft alle macht! Waaraan kun je dat o.a. zien? Aan de schepping om je heen want de Drie-enige God is de Schepper van alle dingen! Niets is uit eigen kracht of  door iemand anders ontstaan. Wat verkeerd in de wereld is, is gevolg van onze zonden en zijn dingen die wij verkeerd gebruiken. De Vader is de Schepper, door de Zoon is alles ontstaan en de Geest zweefde heiligend over het water bij de schepping. Zo goed, zo geweldig. Die God wil ook jouw God en Vader zijn. Bij Hem komt je tot het heerlijke doel van je leven door Hem in je leven te verheerlijken met heel je leven. Laten we ons met hart en ziel aansluiten bij de 24 oudsten en ons leven met alles wat we hebben in dienst van God stellen als onze grote Koning. Dan is het leven bij alle tranen en moeite goed en wordt het alleen maar beter. Wie dit weigert en voor zichzelf leeft,  gaat verloren en mist voor altijd het doel van zijn of haar leven. Leg je hand en hart op Gods belofte. Zo wil de Geest je echt laten leven! Tot eer van God.

 

AMEN