Openbaring 6:5,6 Het zwarte paard brengt honger en gebrek

11-04-2016 11:57

 

 

Openbaring 6:5,6

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 107:1,6

Lezing van Gods wet

Psalm  105:8,21

Schriftlezing:   2 Koningen 6:24-7:2

                           Openbaring 13:11-18

Gebed

Collecte

Psalm 10:1,2,3,6,7

Tekst:   Openbaring 6:5,6

Verkondiging van het evangelie

Gez 32:3,4,5

Dankgebed

Gez 25:1,3 

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here  Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De wereld staat op zijn kop. Steeds weer gebeuren er dingen waardoor duidelijk wordt dat wij het als mensen niet in de hand hebben. Wij krijgen het niet voor elkaar om alles zo in de hand te houden dat we morgen en overmorgen en ook over 100 jaar eigenlijk al weten hoe de wereld in elkaar zit. Het was. De laatste preek over Openbaring 6:3,4 over het rode paard werd kort na de preek zo angstaanjagend waar. De Here Christus vertelt ons in het tweede zegel over het rode paard met zijn ruiter dat bloed en geweld over de aarde zal gaan tot Zijn terugkeer op de wolken. Zaventem en Waalbeek maar ook andere plaatsen op de wereld waar daar de laatste weken duidelijke getuigen van. Wij houden alles niet in onze hand. Hoe we de veiligheidsmaatregelen ook verscherpen. Hoeveel soldaten en politie er ook met zware wapens rondlopen.

Mensen op deze wereld vluchten. De een omdat hij of zij bij het geweld en de haat weg wil. Verder zijn er ook mensen op deze aarde die om economische motieven een ander thuis zoeken. Mensen die bang zijn dat er geen toekomst voor hen en hun gezinnen is. Die bang zijn voor grote armoede en honger. Wij zien op deze wereld van tijd tot tijd ook heel schrijnende voorbeelden van honger en hongersnood. Dan wordt ook duidelijk dat wij als mensen de geschiedenis niet in de hand hebben. Dan zien we mensen sterven en wij lijken dan niet in staat om er samen voor te zorgen dat dit voorkomen wordt. Dat er genoeg hulp komt om te voorkomen dat veel mensen van de honger sterven. Zo zie je dan mensen die in bepaalde streken van de wereld al meer verzwakken. Al vatbaarder voor ziekten worden en uiteindelijk in grote aantallen sterven. We vinden het heel erg en toch gebeurt het. Het is duidelijk dat wij als mensen, al zijn we met miljarden en al vinden we dat we het zo goed doen, er zoveel vooruitgang is het niet voor elkaar krijgen om er in de eerste levensbehoefte voor elkaar te zijn. De invloed van de zonde en de gevolgen zijn zo groot! Al zijn er genoeg mogelijkheden om ieder mens op aarde genoeg eten te geven toch ontbreekt bij ons de liefde, ontbreekt het eraan om zelf van tijd tot tijd iets minder te hebben om voor die ander te kunnen en willen zorgen. Dat zal er blijven tot de Here Jezus terugkomt en Hij op de nieuwe aarde zal regeren. Dan ga je zien wat er gebeurt wanneer niet meer zondige mensen regeren en niet meer zondige mensen de aarde bevolken. Jezus Christus laat ons zien wat er nog over de wereld zal gaan en dat Hij door alles heen de aarde en Gods volk op weg laat gaan naar de toekomst waar ook deze ellende verdwenen is.

Ik verkondig jullie vanuit onze tekst het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

HET  ZWARTE PAARD BRENGT HONGER EN GEBREK

 

1.Over de wereld

2.Over de kerk

 

1.Over de wereld. 

 

Het lam van God, Jezus Christus breekt de zegels van het boek open. Het boek dat beschrijft wat er in de geschiedenis moet gebeuren op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Het is Christus die als enige het waard is om dat boek te openen. Om er zelf voor te zorgen dat de geschiedenis onder Zijn Koningschap vanuit de hemel naar de dag van de wederkomst op weg gaat. Dan zien we bij het eerste zegel dat boven alles Christus, de ruiter op het witte paard staat. Alles wat er gebeurt staat onder Zijn Koningschap en daarom kunnen die moeilijke dingen er niet voor zorgen dat het ellende, dood, angst, terreur en honger blijft op aarde.  Christus overwint! Hij brengt de geschiedenis tot Gods doel.

Het is belangrijk om daarbij te weten en te beseffen dat het tot Christus terugkeer nog geen hemel op aarde zal zijn. Het rode paard met zijn ruiter zal tot Christus terugkeer over de aarde gaan maar niet overwinnen. Dat betekent nog veel oorlog, veel misdaad, veel vervolging van Christus trouwe kerk. Toch zal het bloed van geweld en haat door Christus bloed overwonnen worden en voor altijd van de wereld verdwijnen.

We krijgen niet alleen met geweld, misdaad en vervolging te maken in de tijd op weg naar de nieuwe aarde. Dat zien we als weer onze aandacht gevraagd wordt voor het openen van het volgende, het derde zegel. Het boek van Gods plan tot aan de dag dat Christus terugkomt, kan verder gelezen worden. Weer is het een van de 4 lijfwachten die rond Gods troon staan die onze aandacht vraagt. Hij richt weer de aandacht van Johannes en ons voor het openen van een zegel.

Dan komt bij het openen van dit zegel een zwart paard tevoorschijn.  Het belooft niet veel goeds dat dit paard zwart is. Zwart is in de Bijbel de kleur van verdriet, uitzichtloosheid dood en ellende. Ik denk dan o.a. aan psalm 42; “Ik wil tot God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege de onderdrukking van de vijand?? Vs 10

In onze tekst geeft het zwarte paard met zijn ruiter de ellende aan die honger en schaarste op de wereld brengen. Je moet er daarbij ook op letter wat de ruiter in zijn hand heeft. Een weegschaal.

Een weegschaal wordt gebruikt om het voedsel goed te kunnen wegen. Heel precies. Dat precieze wegen is niet nodig als er meer dan genoeg is. Als er weinig voedsel is, is elke gram van belang.  In het vervolg wordt duidelijk dat het hier om een tekort aan dagelijks voedsel gaat.

Er komt nu een stem uit het midden van de 4 lijfwachten rond Gods troon. De HERE zelf spreekt: “Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling”. 

Het lijken voor jou misschien wat raadselachtige woorden. Laten we samen kijken wat hier nu staat. Een maat tarwe is de hoeveelheid tarwe die je per dag nodig hebt om goed te kunnen leven. de prijs van die maat tarwe verandert als het zwarte paard met zijn ruiter voorbijkomt. Dan gaat een maat tarwe een schelling kosten. Dat betekent dat de prijs 10 tot 20 keer de normale prijs geworden is. Een schelling is het loon dat een arbeider op een dag verdiende. Als je dan voor vrouw en kinderen moet zorgen is het duidelijk dat je daarvoor niet kunt zorgen. Je hele loon gaat op aan het voedsel dat een persoon per dag nodig heeft om goed te kunnen leven. Het betekent dus dat tarwe voor de gewone man onbetaalbaar geworden is.  Dan zou je kunnen overgaan naar het goedkopere gerst. Gerst was in die tijd het graan voor de armen en de dieren. De ellende is dat als het zwarte paard met zijn ruiter voorbijkomt zelfs de gerst heel erg duur wordt. We horen de HERE namelijk zeggen: “en drie maten gerst voor een schelling”.  Het wordt op deze manier voor velen zelfs heel moeilijk om genoeg gerst te kunnen kopen om als gezin in leven te kunnen blijven. Een voorbeeld dat het opdrijven van de prijzen voor de eerste levensbehoefte ellendige gevolgen heeft hebben we in 2 Koningen 6 gelezen.  Ze komen er zelfs toe hun gestorven kinderen te koken en te eten. Je ziet in deze zelfde geschiedenis ook hoe de situatie in een keer kan veranderen. We lezen namelijk in 2 Kon 7:1: “Toen zeide Elisa: Hoort het woord des Heren. Zo zegt de Here: Morgen omtrent deze tijd zal een maat fijn meel een sikkel kosten, en twee maten gerst een sikkel, bij de poort van Samaria.”

Waarom wordt de situatie in het leven zo schrijnend als het zwarte paard met zijn ruiter in de geschiedenis langskomt? Dat zie je in de volgende woorden die de HERE spreekt: “En breng geen schade toe aan de olie en de wijn.”

Wat wil dat zeggen? Dat er bij schaarste aan de eerste levensbehoefte vaak geen gebrek voor de rijkere is. Zij kunnen ondanks alles nog hun olie en wijn kopen. Olie en wijn waren in de tijd van de Bijbel belangrijke producten. Ze werden ook vaak bij de maaltijd gebruikt. Toch hoorden ze niet bij de eerste levensbehoefte. Je kon en kan zonder.  Het ellendige is als de prijzen van de eerste levensbehoefte erg stijgen de gewone man geen olie en wijn meer kan kopen en zelfs niet genoeg eten om goed van te kunnen leven. De rijkere houden bij de gestegen prijzen nog altijd genoeg geld over om olie en wijn, om luxere dingen te kopen. Al kost brood en gewoon eten veel meer zij kunnen gewoon doorgaan met lekker eten en drinken. Je ziet dan de tegenstellingen tussen mensen groeien. De begint honger te lijden terwijl de ander ondanks alles meer dan genoeg heeft. Je ziet dan een heel schrijnende tegenstelling. Wij zien dat op dit moment niet zo sterk in ons land. De een heeft het wel veel beter dan de ander maar toch zien we niet zo gauw iemand die echt honger lijdt. Deze tegenstelling zie je wel als je in landen komt waar je heel rijke buurten ziet en een paar kilometer verderop krottenbuurten waar mensen het heel moeilijk hebben om genoeg te eten te krijgen. Deze tegenstelling zie je ook als je naar de wereld in zijn geheel kijkt. Dan zie je hoe delen van de wereld zoals wij in Nederland waarin veruit de meeste mensen in welvaart leven. Dat betekent niet altijd zonder zorgen maar wel elke dag meer dan genoeg om van te eten en met een goed dak boven ons hoofd. Een ander deel van de wereldbevolking leeft daar op de wereld waar velen bijna niet kunnen rondkomen. Waar elke dag weer een gevecht is om maar net genoeg te krijgen om te kunnen leven. Vaak daardoor ook nog een wereld die heel gevoelig is voor misdaad, alcoholisme en drugs.

Het is heel duidelijk dat ook in onze tijd het zwarte paard met zijn ruiter nog altijd over de wereld gaat. Dit paard en zijn ruiter maken gebruik van de ruimte die God aan ze geeft. Als ik dat nu zeg, herhaal ik ook wat in de vorige preek gezegd is. Toen ging het erom dat het rode paard en zijn ruiter van de HERE ook een bepaalde ruimte kregen voor hun dodelijke en misdadige werk.

Wij zijn dan heel gauw  geneigd om te protesteren, om te zeggen hoe kan dit nu?! Wij wijzen dan snel naar de HERE om Hem de schuld van armoede, honger en geweld op aarde te geven. Als we zo reageren, vergeten we het belangrijkste.  Dan vergeten we de echte oorzaak voor alle armoede en honger op deze wereld. De oorzaak daarvan is de zonde die wij in de wereld gebracht hebben. Dat is onze schuld tegenover God. Dat zijn onze eigen zonden. Daarmee hebben wij de ruimte gemaakt voor armoede, voor honger, voor schrijnende tegenstellingen tussen mensen. De HERE zou ons niet oneerlijk behandelen wanneer Hij alle mensen, ook ons in ellende zonder hoop op deze wereld zou laten leven. In armoede, honger enz. Dat hebben ook wij door onze zonden echt verdiend. Dat zou een door ons verdiend antwoord op onze zonden zijn. Wanneer wij het zwarte paard met zijn ruiter over de aarde zien gaan, past ons geen kritiek op de HERE. Dan past daarbij wel kritiek op onszelf. Op ons eigen leven. Dan past bij ons belijdenis van onze schuld. Dan past daarbij dat wij ons schuldig weten tegenover Christus dat Hij die alle eer en rijkdom verdiend voor ons arm moest worden. Voor ons vervolgd en gedood moest worden. Om ons van de eeuwige ellende te redden.

Vanuit die erkenning van eigen schuld en ook schuld aan de honger en de armoede op deze wereld zie je dan als kind van God dat hulp aan armen en mensen in honger onze taak en opdracht is. Wij zijn geroepen om vanuit de liefde van Christus armen te helpen en om schrijnende tegenstellingen in eigen omgeving en ook verder op de wereld te bestrijden. Om er alles aan te doen dat wij voor onze welvaart niet overal op de wereld heel goedkoop aan ons eten en aan onze grondstoffen komen ten koste van de mensen daar. De mensen die wat ze daar hebben en verbouwen zo goedkoop moeten verkopen dat ze zelf bijna geen droog brood hebben om van te eten. Dat vraagt zeker van ons als gelovigen keuzen in de dingen die we kopen en waar we ook politiek in deze wereld voor staan. Ook daarin zal duidelijk moeten worden dat wij niet maar strijden voor eigen welvaart maar voor een goed leven op aarde voor alle mensen. Dat we ons juist ook vanuit Gods liefde inzetten voor de zwakken in de eigen samenleving en ook voor de zwakken en armen op deze wereld. Ook als dat voor ons minder olie en wijn betekent, minder luxe als wat we misschien nu gewend zijn.  Ook deze dingen horen bij onze roeping als volgeling van Jezus Christus op deze wereld.

Bij deze roeping past dan o.a. vanuit onze tekst ook een stuk nuchterheid. De nuchterheid dat we niet moeten denken dat wij weleens er voor zullen zorgen dat armoede en de schrijnende tegenstelling tussen rijk en arm van de wereld zal verdwijnen. Wij krijgen dat voor Christus terugkeer niet voor elkaar. Wij krijgen het niet voor elkaar om het egoïsme waarbij we zelf of we in groepen in de eerste plaats aan onszelf denken van de  aarde kunnen uitbannen. Dat kunnen we niet. Hulp aan zwakken, hongerende en werken aan schrijnende verhoudingen blijft tot aan de wederkomst nodig. Juist daarin hebben we als gelovigen, als gemeente van Christus een lichtend voorbeeld in deze wereld te zijn. We lezen dat bijvoorbeeld in Galaten 6:10: “Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.” Ik hoor nog weleens dat deze tekst gebruikt wordt om te zeggen dat we eigenlijk alleen de mensen in eigen gemeente moeten helpen en ondersteunen. Dat zegt de HERE hier niet!  Het begint bij de geloofsgenoten en die mag je niet vergeten maar het sterkt zich juist tot alle mensen om je heen! Zoals Christus in Zijn liefde ook de hele wereld opzocht. Toen wij nog zondaren waren! Zo zoeken wij juist iedereen steeds weer vanuit Gods liefde om Zijn liefde aan de hele wereld te laten zien en ze naar Christus te verwijzen.

Het zwarte paard met zijn ruiter treft in de geschiedenis ook Christus kerk. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.Voor de kerk  

 

 Het is goed om er ook eens op te letten hoe het zwarte paard met zijn ruiter meerdere keren ook juist de gelovigen in de geschiedenis treft. Hoe de duivel zo ook probeert om mensen bij het leven met Christus als hun Redder en Koning weg te halen.

Je ziet in de eerste paar honderd jaar na Christus dat mensen voor hun beroep bij een bepaald gilde horen. Een soort vereniging. Je moest lid van zo’n vereniging zijn om je beroep te kunnen doen. Om door anderen in een baan aangenomen te worden. Bij zo’n gilde hoorde ook een bepaalde beschermgod. Je moest van tijd tot tijd je personeelsfeestvieren in de tempel van die god. Dan moest je samen met de anderen aan die god offeren. Als je daaraan niet meedeed, als je vanuit je leven met Christus als de enige Verlosser dat niet wilde, werd je uit de vereniging gegooid. Dan kon je geen goede baan meer vinden. Dan moest je financieel en economisch grote offers brengen omdat je bij Christus en Zijn kerk wilde horen.   In die tijd waren en bleven de gelovigen vaak arm en toch hielpen ze juist de armen en de stervenden of ze nu gelovig waren of niet.

In de tijd van de reformatie zien we op veel plaatsen een situatie die daarop lijkt. Als je toen de Roomse kerk vaarwel zei liep je grote kans om uit het gilde waar je toe behoorde te worden gestoten. Dan werd je van de ene op de andere dag brodeloos. Je ziet hoe een volgen en leven met Christus als je God en Koning je heel diep in je portemonnee kan raken. De duivel, de antichristus wil dit gebruiken om je bij Christus weg te trekken of mensen bij de HERE als de enige God weg te houden. Dat lees je heel duidelijk in Openbaring 13. De mensen die ondanks alles in liefde voor Christus blijven leven, krijgen dan van de antichristus geen stempel op hun voorhoofd of op hun rechterhand. Zij horen niet bij de wereldse club. In sommige delen van de geschiedenis heeft het dan het gevolg zoals we erover lezen in in Openb 13:17: “dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”

Deze dingen broeders en zusters, jongens en meisjes maken duidelijk dat het leven met Christus, het echt in liefde volgens Gods wil blijven leven je in geldelijke problemen kan brengen. Het kan menselijk gezien je carrière kosten.   Bijvoorbeeld omdat je in een bepaald bedrijf niet wilt meewerken aan dingen waarbij de belasting of andere mensen opgelicht worden. Of omdat je op zondag niet wilt werken omdat de HERE die dag als rustdag gegeven heeft. Je kunt daardoor bijvoorbeeld niet uit leven waarvan mensen zeggen dat jij daarvoor een talent hebt. Bijvoorbeeld profvoetballer of formule 1 racer. Het kan zijn dat je zelfs om je leven met Christus echt in de financiële problemen komt.  Er zijn broeders en zusters die om hun geloof helemaal berooid moeten vluchten en niets meer hebben.

Als die dingen ons overkomen worden we door de HERE via het zwarte paard en zijn ruiter op de proef gesteld.   Wat kan de verleiding dan groot zijn om Christus vaarwel te zeggen en weer een baan te kunnen krijgen waarin je goed verdiend. Waardoor je misschien wel rijk wordt. Wat kan de verleiding groot zijn om dan een beetje christen in het verborgene te willen zijn maar in het openbaar zonder hem te leven.

Maar broeders en zusters, jongelui wat verlies je dan veel! Dan verlies je Christus als je Verlosser, de HERE als je Vader, de Geest als je Goddelijke helper. Dan verlies je de vergeving van je zonden, dan verlies je het eeuwige leven. Dan raak je Christus kwijt die voor jou en mij het levende Brood wil zijn. Ga tot Christus, blijf bij hem wat er ook gebeurt. Vader in de hemel wil jou en mij daarvoor Zijn Geest geven. Laat Christus in jouw leven boven alles en iedereen staan. Dan mag je weten dat geen honger, geen hongerdood je zelfs bij het rijkste en mooiste leven voor eeuwig kan weghouden. Dan wacht je een leven in overvloed voor eeuwig. Eeuwig omringt en gedragen door Gods overvloedige liefde. Dat roept dan weer op de lof op de Drie-enige!  Lof op de eeuwig rijke God die Zijn rijkdom altijd weer uitdeelt. Hoe het zwarte paard en zijn ruiter ook over de aarde gaan ze kunnen er nooit voor zorgen dat dat leven niet komt. Wie Christus kent als het levende Brood voor zijn of haar eigen leven is voor altijd rijk in God.

Dan zie je de honger en het gebrek. Dan zie je economische verdrukking en hebzucht. Dan wil, je daaraan niet meedoen. Dan zie je deze dingen ook als voetstappen die Christus verlossende terugkeer voor Gods schepping en Gods volk. Voetstappen op weg naar Christus terugkeer. Hij komt, hij komt zeker op de wolken. Verwacht hem in geloof!

 

AMEN