Pasen (2017) Preek over Jesaja 53:10 De beloofde Verlosser blijft niet in de dood

19-05-2017 11:43

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gez 25:1,3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 53

Psalm 22:11,14

Schriftlezing: 1 Korinthe 15:20-28

Psalm 21:2,3,7

Tekst: Jesaja 53:10b

Verkondiging van het evangelie

Psalm 91:7,8

Dankgebed

Collecte

Gez 19:1,4

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het is zondagavond. Twee mannen zijn vanuit Jeruzalem op weg naar een klein dorpje net buiten de stad. Deze mannen zijn bedroefd. Ze hadden zich de toekomst zo anders voorgesteld.  Ze hadden hun hoop op Jezus die man die uit Nazaret kwam gesteld. Zo´n bijzondere man. Ze noemde Hem ook de Here Jezus. Hij was echt heel bijzonder.

Als je naar hem luisterde had Hij echt iets te vertellen. Als je zag wat Hij deed was dat ook bijzonder. Als er iemand de Verlosser was die God beloofd had dan zou je toch denken dat Hij het was.

Wat een teleurstelling! Deze bijzondere man van wie ze zulke bijzondere verwachtingen hadden is roemloos gestorven. Oneervol is Hij op de jonge leeftijd van ongeveer 33 jaar gestorven.  Hij is zelfs als de grootste misdadiger gestorven aan een kruis. Terwijl ze het al voor zich zagen dat de here Jezus de Koning zou worden. Hij zou het Joodse volk tot grote hoogte in de wereld brengen. Het zou een geweldige tijd voor het Joodse volk worden. Nu is de teleurstelling zo groot. Dan nog die gekke verhalen van wat vrouwen om hen heen dat Jezus uit de dood is opgestaan.  Hun wens is de vader van hun gedachten. Zij zouden het ook wel willen maar dat is toch niet anders dan kletspraat. Diep teleurgesteld en ontdaan over wat er de laatste dagen gebeurd is gaan ze naar huis.

Dan ineens komt er een man langs ze lopen. Een wat wereldvreemde man. Het lijkt alsof hij niet weet wat er in Jeruzalem allemaal gebeurd is de laatste dagen en Hij komt toch ook uit Jeruzalem. Als ze hem vertellen wat er gebeurd is, komt deze man met iets heel bijzonders. Iets waarvan hun hart in beweging komt. Iets dat ze tot nu toe niet gezien hadden!

Deze man laat ze vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament zien dat al die dingen die met de Here Jezus gebeurd zijn ook volgens het Woord van god met de Verlosser moesten gebeuren! Zou Jezus dan toch?

 Het horen van het echte Woord roept verwachting, maakt een bepaalde geestdrift  bij deze mannen wakker. Dan ineens zien ze het! Zien ze wie Jezus echt is. Laat ook ons hart zo branden als we vanuit het Oude Testament Christus zien oplichten als de Man die opgestaan is uit de dood en de Zoon van god die leeft! Ik verkondig jullie het evangelie van de Levende onder het volgende thema:

 

DE BELOOFDE VERLOSSER BLIJFT NIET IN DE DOOD

 

1. Hij krijgt na Zijn dood kinderen

2. Hij zorgt na Zijn dood voor eeuwig leven.

 

1. Hij krijgt na Zijn dood kinderen

 

Ik kom nog even terug op die mannen waar ik het net over had. Het is Kleopas en zijn vriend. Je leest over hen in Lukas 24. Het is de Here Jezus die zich bij hen voegt en dan de Bijbel, het Oude Testament met hen openmaakt. Hij geeft ze onderwijs vanuit de Bijbel, van het Woord. Het Woord van de Geest, zo spreekt de Geest zelf, zo is Hij ook bij ons als het evangelie aan ons verkondigd wordt. Van dat onderwijs door de Here Jezus lezen we dan: “En Hij begon bij ​Mozes​ en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.” Luk 24:27  Als ze later zien dat de Here Jezus echt de Verlosser en de Opgestane is dan horen uit hun mond: “Was ons ​hart​ niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende.”

Bij al die Schriften die laten zien dat de Verlosser moet lijden en dat Hij zal opstaan hoort ook Jesaja 53. Om juist ons hart te laten branden, om juist te zien hoe geweldig Gods plan is en uitgevoerd is. Om ons te verwonderen over de rijkdom van het Woord van de Geest.

Wanneer we Jesaja 53 lezen is het heel duidelijk dat hier meer dan 700 jaar voor Jezus kruisdood over Hem gesproken wordt. We zien hier ook heel duidelijk wat Hij als de beloofde Redder komt doen. Waarvan en waartoe Hij mensen zal redden. We zien hier ook hoe zwaar die gang voor Hem zal zijn. Om tot de opstanding te komen, om voor Gods kinderen opstanding uit de dood te verdienen moet de Knecht van de HERE er echt diep onderdoor. Dieper dan een gewoon mens het zou kunnen volhouden. Toch gaat Hij het doen zegt de Heilige Geest door Jesaja. Een paar voorbeelden daarvan in dit bekende hoofdstuk:

 

“ Maar om onze ​overtredingen​ werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. …….

Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de ​overtreding​ van mijn volk is de plaag op hem geweest. ……

Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ​ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.”  vs 5,7,8,10

 

De beloofde Verlosser gaat het grote schuldoffer brengen. Het kost hem Zijn leven. Liefde voor verloren zondaren tot in de dood. Heb je dat ooit meegemaakt? Onvoorstelbaar en toch is het gebeurd daar op Golgotha 2000 jaar geleden. Het onschuldige Lam sterft, offert zichzelf, laat Gods boosheid en straf voor schuldige mensen over zich komen. Hij laat zich echt voor hun kapotmaken. Achter dat alles zat de HERE in de hemel. Hij liet dat over Hem komen. Hij liet zo de Here Jezus de straf dragen. Maar dan is toch alles voorbij?  Dan kan de Here Jezus toch niets meer?

Dan zie je hier in Jesaja al dat dit niet zo is. De Here Jezus wordt uit het land van de levenden weggenomen  niet om er weg te blijven. Niet om niet meer op aarde te leven. Want wat gebeurd er na Zijn dood?  Waarom heeft Hij het schuldoffer gebracht en is daarom gestorven? “Om Zijn nakomelingen te zien en een lang te leven te hebben.”

Dat klinkt eigenlijk heel gek. De beloofde Verlosser offert Zijn leven om Zijn kinderen te zien!  Als je dat leest dan zeg je dat kan niet. Juist dan zie je dat het hier om een werk van God gaat. Dat het hier gaat om de Verlosser die de maat van mensen en wat volgens wat wij in de schepping zien onmogelijk is. Wat bij mensen onmogelijk is, is gelukkig mogelijk bij God.

Juist omdat Christus dat geweldige, dat onnoemlijk zware schuldoffer gebracht heeft daarom zal Hij opstaan uit de dood en weer in het land van de levenden terugkomen. In de opstanding laat de HERE zien dat het offer dat de Here Jezus gebracht heeft helemaal genoeg was en nu de weg vrij is om bij Christus te horen en door hem het leven te krijgen.

Indrukwekkend lees je over de opstanding in Romeinen 1 dit: “aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van ​David​ naar het vlees, 4naar de geest der ​heiligheid​ door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, ​Jezus​ ​Christus, onze Here.” Vs 3,4

De Here Jezus staat op om kinderen te krijgen. Wie zijn die kinderen? Dat zijn de mensen die beseffen dat ze hun leven, hun redding, hun vergeving niet in en bij zichzelf vinden. Niet in hun verstand, niet in hun gevoel, niet in de dingen die ze in eigen kracht doen. Het zijn de mensen die erkennen dat ze het zelf niet kunnen en niet redden en dan bij God, dan bij Christus hun beslissende hulp zoeken. Die bidden om de heilige Geest om hen in heel hun mens-zijn te leiden omdat ze anders verkeerd gaan.   

Het zijn de mensen die zichzelf verliezen om door en in Christus nieuwe mensen te zijn. Ze willen geen kinderen van de duivel meer zijn maar volgelingen van Jezus Christus. Van de Levende die ze voorgaat naar een leven ook met je lichaam waar niets en dan ook niets meer aan mankeert. De kinderen van de levende, opgestane Jezus zijn de mensen die gehoor aan de verkondiging van het evangelie geven en dat zo doen als we in het zendingsbevel lezen: “hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Matt 28:20 HSV

Mensen die het bevrijdende evangelie van Christus als hun levende Heer geloven, uitleven en uitdragen. Zij horen bij Christus. Zij zijn Zijn kinderen, zij horen bij Gods verloste volk.

Daarbij horen ook de gelovigen die geleefd hebben voordat de Here Jezus het offer aan het kruis bracht. Hij heeft ook voor hen geleden en is ook voor hen uit de dood opgestaan. De gelovigen van alle tijden die hun leven hebben gelegd in de handen van de HERE horen bij een nieuwe mensheid. Een mensheid die echt toekomst heeft en die ook altijd blijft leven in diep geluk.

Van die nieuwe mensheid is de Here Jezus de eerste, de bron. Uit hem komt die hele nieuwe mensheid voort. De Verlosser leeft en krijgt kinderen. Hij staat op uit de dood. Als het over Zijn opstanding gaat lezen we in 1 Kor 15 o.a. dit: “Maar nu, ​Christus​ is ​opgewekt​ uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in ​Adam​ allen sterven, zo zullen ook in ​Christus​ allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: ​Christus​ als eersteling, vervolgens die van ​Christus​ zijn bij zijn komst; ” Vs 20-23

Jij en ik hebben meer nodig dan onze voorvader Adam. Door hem zijn we met alle mensen zondig en wacht de dood op ons. Wie dan bij Christus nu zijn of haar leven zoekt wordt deel van die mensheid die door de dood heen eens ook lichamelijk zal opstaan en dan zal leven met Christus en iedereen die echt bij Hem het leven gezocht heeft  op de nieuwe aarde. Christus zorgt door Zijn opstanding voor een nieuw bestaan voor het volk dat Hem volgt. Dat horen we al in het Oude Testament. Zo wordt het plan van God op een geweldige manier uitgevoerd. Dat betekent dat die beloofde Verlosser voor eeuwig leven zorgt. We letten daarop in het tweede punt.

 

2.  Hij zorgt na Zijn dood voor eeuwig leven

    

We lezen in onze tekst dat de Verlosser gaat sterven “om Zijn nakomelingen  te zien en een  lang leven te hebben.” In de herziene Statenvertaling is het zo weergegeven: “Hij zal nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen”.

Wat gaat de Here Jezus als de Opgestane doen? Hij gaat lang leven en Hij gaat ook de levens van Zijn kinderen lang maken. Hun leven verlengen. Het is met de dood niet afgelopen. Het is met de dood niet zo dat er alleen een doods en moeilijk bestaan wacht. Nee, het is deze Verlosser die laat zien dat door Zijn dood en opstaan er leven is. In en door Hem. Nooit zonder en buiten Hem om. Nooit zonder in liefde aan Hem verbonden te zijn.

Wat komt hier een geweldig evangelie naar voren. Wat een geweldige belofte hier in het Oude Testament. Je leven heeft toekomst als je je leven in Christus handen legt, je door de Geest van Christus volgens Zijn Woord laat leiden.

Van dat verlengde leven weten we dat dit het eeuwige leven is. Het leven dat de dood, dat het einde niet meer kent. Het leven waarin nooit meer een kink in de kabel komt. Het leven dat gegarandeerd is door Christus die zelfs bij de grootste verleiding van de duivel staande bleef waardoor er op de nieuwe aarde, in dat nieuwe leven nooit meer een verleiding naar Gods kinderen toekomst.

Het is allemaal geen belofte gebleven. Je kunt zoveel beloven maar het niet kunnen waarmaken. Hoe vaak gebeurt dat niet in deze wereld. Maar zo is het hier niet want die beloofde Verlosser is in de persoon van de Here Jezus gekomen. Hij voert het hele plan van God tot redding van Zijn volk uit. We lezen ook dat al in onze tekst: “En het voornemen van de HERE zal door Zijn hand voortgang hebben.”

Gods plan, Zijn welbehagen, wat Hij in liefde   bepaald had, heeft de Here Jezus komen uitvoeren. In het offer maar ook in het opstaan in glorie uit de dood. De HERE doet wat Hij beloofd heeft. Je kunt op Hem aan. De Here Jezus heeft de Vader en Zijn uitgekozen volk zo liefde dat Hij dat plan is komen uitvoeren. Ook toen het Hem zo zwaar viel dat de druppels bloed Zijn voorhoofd uitkwamen en Hij bad: “Vader, indien U wilt, neem deze ​beker​ van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” Luk 22:42

Toch uit liefde alleen ging de Here Jezus de weg naar het kruis. Hij maakt zo de weg open naar de opstanding. De Vader in de hemel laat zien dat Hij dat offer goedkeurt. De Here Jezus krijgt als loon voor Zijn ongelooflijke werk dat Hij kan opstaan uit het graf, dat Hij mensen krijgt die bij hem hun leven zoeken en eens met zo’n verheerlijkt lichaam zullen opstaan. Kinderen die kinderen van God zijn en die zo blij en dankbaar Zijn met het werk van deze Verlosser, zo blij Zijn met het plan van God dat Hij uitgevoerd heeft dat zij bij hem willen horen en met hun hele leven hem de lof willen brengen. Wat is het paasfeest toch een blij feest. Een feest waarvan de blijdschap niet verwaait, niet voor een tijdje is maar voor altijd! Als de Here Jezus terugkomt en de nieuwe aarde er is, keert Hij loon uit: het eeuwige gelukkig leven ook voor onze lichamen. Loon uit genade voor wie zich gewassen hebben in Christus bloed. Leef zo met Hem dan is ook voor jou wat we lezen in Openbaring 22: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de ​poorten​ ingaan in de stad.” Vs 13,14

Wat een heerlijk Paasfeest dit jaar!

 

AMEN