Preek 2 Tim 3:16b De hele Bijbel is van het grootste belang

02-12-2019 13:18

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  123:1  (Psalm van de week)

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 29:13-24

Psalm 12:4,5

Viering van het Heilig Avondmaal

Tafel gereed:                                                                               Gezang 38:4

 1. Lezen: Efeze 4:9-16                                                     Gezang 38:5                   

Slot formulier                                                                              Gezang 38:6

Tekst: 2 Timotheus 3:16b

Verkondiging van het evangelie

Psalm 25:2,7

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 19:3,6

Collecte

Psalm 86:4,7

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De vorige keer hebben we ons met een klein stukje van 2 Tim 3:16 bezig gehouden. Een klein gedeelte maar wat zijn die woorden van God beslissend voor ons als kinderen van God en voor ons als gemeente van Christus. Wat raken die kern van ons geloof, van ons leven. De Bijbel is maar geen boek, de Bijbel is niet in bepaalde delen Gods eigen Woord. Nee, in heel de Bijbel komt Gods adem, Zijn stem zuiver naar ons toe. Dit kunnen we niet vaak genoeg horen. Wat is ons hart altijd weer slim om ons dit te laten vergeten, om er onze maar’s bij te hebben.

We hebben gezien dat de Bijbel als Woord van God voor ons hele leven van het grootste belang is. In heel je leven als christen horen de woorden van God beslissend voor je te zijn. Dat is leven in het spoor van de Geest. Ons leven, ons denken, ook het werken in de wetenschap mag niet in strijd komen met wat de enige God ons in de Bijbel zegt. Toch word je teleurgesteld als je denkt dat je in de Bijbel de antwoorden vindt op al je vragen. De Bijbel is geen encyclopedie en ook geen handboek voor de wetenschap. Ik weet dat dit een zin is die vaak verkeerd gebruikt wordt. Gebruikt om van het gezag van Gods Woord af te doen. Toch moeten we dat blijven zeggen. De Bijbel is geen soort wetboek tot in de kleinste details waarbij het alleen er om gaat om je aan de regels te houden. De HERE laat nog een grote ruimte voor onderzoek. Voor ontdekkingen die we als mensen kunnen doen. We hebben zelfs de opdracht van God gekregen om de aarde en de mogelijkheden die de HERE in de schepping gelegd heeft te ontdekken en te ontwikkelen. Als we dat doen en daarbij eerbiedigen wat de HERE ons in de Bijbel zegt, komt alles in een goed geheel te staan.

Dan gaan we samen de grootheid en heerlijkheid van God zien. Dan zie je ook dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is maar het Woord van God dat ons gegeven is als een levensboek.  De Bijbel is voor jouw en mijn leven van elke dag ontzettend belangrijk en waardevol. We zien dat in het tweede deel van 2 Timotheus 3:16. Ik verkondig jullie daaruit het evangelie van Jezus Christus onder het thema:

 

 DE BIJBEL IS VAN HET GROOTSTE BELANG

 

Want de hele Schrift is nuttig

 1. om onderricht te geven
 2. om te weerleggen
 3. om te verbeteren
 4. om op te voeden

 

 1. om onderricht te geven.

 

Wat doe je nu eigenlijk als in de Bijbel leest? Wat doe je als je met Bijbelstudie bezig bent?  Het eerste wat je bij Bijbelstudie altijd moet doen is heel rustig kijken naar de tekst, naar het gedeelte dat je gelezen hebt en dat je of persoonlijk of samen bestudeert. Het eerste en het belangrijkste is dan dat je wilt weten wat er werkelijk staat. Je moet je Bijbelstudie niet verwarren door eerst de vraag te stellen hoe dat wat je leest bij jou overkomt. Of wat je leest je hart in beweging zet of niet. Je moet je niet eerst afvragen welke gevoelens dat wat je leest bij je oproept want dan is de kans groot dat je in de gevoelens en het praten daarover blijft hangen. Dat je niet uitkomt bij wat de HERE echt zegt in het gedeelte waarmee je bezig bent. Als je wilt weten wat de Geest jou en ons in dat bepaalde deel van de Bijbel te zeggen heeft en hoe je daar in je leven mee omgaat,  moet je eerst weten wat er echt staat. Wat er echt gebeurd is en dan komt de vraag aan de orde wat dit voor ons vandaag te zeggen heeft. Die vraag mag je nooit vergeten want in de Bijbel spreekt de HERE ons aan. De Bijbel is als Woord van God geen theorieboek maar het boek waarin de HERE ons als Zijn kinderen aanspreekt om ons tot verwondering en liefde voor Hem te brengen. Om ons te brengen tot een leven waarin Zijn eer het grote doel van ons leven is.

We lezen: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de ​rechtvaardigheid”. In het Grieks lezen we dat heel de Schrift  nuttig, voordelig, bevorderlijk  is om te doen wat er dan verder volgt. Wie de Bijbel in geloof leest,  zal de Bijbel gebruiken om daaraan eigen leven en alles wat er om je heen gebeurt aan te toetsen. De Bijbel is beslissend voor je hele leven van Zondag tot en met Zaterdag.

Het is dan zo dat Paulus met vier woorden in onze tekst het nut van de Bijbel voor je leven van elke dag duidelijk maakt.

De vier woorden die de Heilige Geest door Paulus noemt zijn:

Onderrichten

Weerleggen

Verbeteren

Opvoeden.

Eerst naar het onderricht geven.

We leven in een wereld, in een omgeving waarin heel veel meningen op ons afkomen. We leven niet in een omgeving waarin de meeste mensen in diepe eerbied willen luisteren naar wat Christus ons in de Bijbel leert. Het is niet zo dat we leven in een omgeving waarin algemeen de Bijbel als het hoogste Woord erkent wordt. Jullie jongelui krijgen in jullie leven en vaak in de opleidingen die jullie volgen met allerlei meningen en gedrag te maken die zo anders zijn dan je in de Bijbel leest.

Juist in die omstandigheden heb je de Bijbel nog meer nodig. Juist dan is echt je Bijbel lezen,  echt willen zien wat de HERE zegt nog belangrijker. Want boven al die beperkte menselijke meningen en menselijke wetenschap staat dan het Woord van God. Staat de wijsheid van Hem die alles gemaakt heeft, van Hem die boven ons denken en voelen uitgaat. Hij die in alles de waarheid is. Als je wil weten wat echt waar is,  moet je bij Hem en daarom bij Zijn Woord zijn.

Het is echt funest voor je leven als we wat mensen zeggen boven de Bijbel stellen of daaraan gelijk stellen. De Bijbel hebben we  gezien is de adem, de zuivere stem van de HERE zelf. Als we wat mensen leren boven dat Woord van God stellen zijn we bezig om Gods genade voor ons leven te verspelen. Dat is heel duidelijk in wat we in Jesaja 29 gelezen hebben. Het volk Israël kent de Bijbel maar toch hechten ze in de praktijk van hun leven meer waarde aan allerlei menselijke gevoelens en meningen. Dan zie je hoe de HERE daarop reageert in vers 13,14: “En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn ​hart​ verre van Mij houdt, en hun ​ontzag​ voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan.”

Het gaat erom dat we met ons hart het onderwijs dat de Heilige Geest ons in de Bijbel geeft tot ons nemen. Dat we ons daar door laten leren. De Geest geeft ons in de Bijbel de gezonde leer. ( o.a. 1 Tim 1:10; 6:3; 2 Tim 1:13; 4:3)

Wat betekent het dat we in de Bijbel de gezonde voor ogen krijgen. In ieder geval 2 dingen:

 1. De woorden van God zoals we die in de Bijbel lezen zijn gezond. Je kunt daarin geen gebrek, geen ziektekiemen en kankergewassen vinden. Het is nooit zo dat de Bijbel zwak staat omdat er onwaarheid in zou staan. We lezen in de Bijbel wel woorden van de duivel, van mensen die in ongeloof leven. Dat zijn dan woorden of dingen die echt zo gebeurd zijn. Zij vertellen ons de waarheid waarop de HERE dan reageert. Je kunt op Gods Woord aan!
 2. Het tweede is dat de leer van God, van Zijn Woord maakt je gezond. Het is het volmaakte medicijn en is daarom heilzaam. Het brengt je bij God en een leven met Christus en daarom bij de verlossing door Christus bloed. Bij een leven waarin er vergeving is voor je schuld en  zonden.

Jij en ik en ieder mens is bij zijn geboorte doodziek. Ieder mens gaat uit zichzelf de verkeerde weg. Uit jezelf ga je een koers waardoor je het doel van het leven mist. Wij kunnen onszelf op geen enkele manier gezond dokteren. Er is maar een manier om te leren gezond te worden. Er is maar een manier om bij Christus te komen en te blijven als de Dokter. Die manier is dat wij de wil van God leren kennen. Dat we de HERE met ons hart leren volgen volgens Zijn wil. Die wil van God, die stem van God vind je in de Bijbel. Daar vind je de hemelse leer. Het is de Heilige Geest die dat hemelse onderwijs in je hart wil leggen. Als je zo met het gebed om de Geest in je hart de Bijbel leest, leidt Hij je tot Christus als de Redder en Zingever van je leven. Dan ga je ook zien dat de leer van Gods Woord niet saai en duf is! Dan ga je juist zien hoe goed het is om wat in de Bijbel staat al meer en dieper te kennen. Dan zie je het hart van God voor je al meer opengaan. Je leert dan de wil van Hem,  die in onnoemelijke liefde naar jou is  toegekomen, al meer kennen. Dan wil je Hem de heilige en genadige Vader met je leven plezier doen. Wie in Christus Gods liefde en grootheid heeft leren zien, wil niet anders dan leven op een manier waarover je Vader in de hemel blij is. Daarom wil je Zijn wil echt en al meer kennen om die te doen. Dan wordt het lezen in de Bijbel, de hemelse leer al meer leren kennen. Dat hoort bijhet liefdesleven met de HERE hoort. Dat is leven in het verbond. De liefde van Christus dringt je daar dan steeds weer  toe.

Bij dat leren nemen de ambtsdragers in de gemeente dan een bijzondere plaats in. Zij hebben de bijzondere opdracht van Christus gekregen om de leer van Christus in en aan de gemeente te leren. Om zo de gemeente steeds weer en meer te brengen tot volwassenheid. Om in geloof al sterker te staan en daarbij de verkeerde leer te ontmaskeren. De Heilige Geest schrijft in Efeziers 4 over het effect wat het heeft als de ambtsdragers de leer van Christus steeds weer aan ons leren en we daarin groeien: “totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van ​Christus.  Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel van de mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in ​liefde​ in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, ​Christus.” Vs 14,15

Dit is het grote en heerlijke doel in ons leven. Ook in ons leven als gemeente. Toch  zie je steeds weer dat daarvan afgeweken wordt. Dat weerlegging ook in de kerk nodig is. Zo komen we bij het tweede punt.

 

 1. Om te weerleggen

 

Timotheus is de dominee die de gemeente de woorden van God moet leren. Hij moet ze het onderwijs vanuit de hemel geven. Hij heeft daardoor een belangrijke plaats in de kerk van Christus gekregen. We hebben net in 1 Timotheus 5 o.a. het volgende gelezen: “De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht. ” vs 17

Timotheus merkt zoals elke ambtsdrager in Christus’ kerk dat die hemelse leer ook op tegenstand stuit. Dat niet iedereen in de gemeente die leer uitleeft. Daarom is het belangrijk om meningen van de wereld om ons heen met Gods Woord te kunnen weerleggen. Ook als de meningen aan de deur van ons hart staan te dringen om binnengelaten te worden. We hebben tegenover elkaar juist vanuit de liefde van Christus de taak om dat te doen. Om elkaar ook door het weerleggen van een verkeerde manier van leven, van een verkeerde mening bij het leven met Christus te bewaren. Het is dan heel belangrijk dat we dat vanuit de Schrift, vanuit de Bijbel doen.

Wanneer jij iemand aanspreekt op zijn leven of op wat hij zegt mag de reden daarvoor niet zijn dat we het nu eenmaal anders gewend zijn of altijd anders gedaan hebben en hij daarom verkeerd zit. Niet onze gewoonte of wat wij lang gedacht hebben is beslissend. Beslissend in ons denken en doen, in ons aanspreken van elkaar moet steeds weer zijn wat de HERE zegt en leert. Wat Hij ons in de Bijbel vertelt. Dan is het nodig om een verkeerde mening, een verkeerde manier van leven vanuit de Bijbel te weerleggen. Dat vraagt dus om een goede kennis van Gods Woord. Een kennis met ons hart. Dan probeer je vanuit het gebed de ander te bewegen, de ander tot bekering te bewegen vanuit wat de HERE ons met liefde zegt. In de Bijbel vind ik Gods stem die in mijn leven en het leven van anderen de zonden ontmaskert. Om ons samen te brengen naar een leven volgens Gods wil.

Als je met iemand spreekt en dingen wil weerleggen, vraagt dat om voorbereiding. Vraagt het erom dat je eerst heel eerbiedig zelf naar de HERE geluisterd hebt. Alleen dan kun je met vrucht dat verkeerde en gebrekkige bij de ander aanwijzen. Dat vraagt om gebed voor een gesprek waarin je met liefde voor de ander dit naar voren kunt brengen. Ook met vriendelijke woorden. Woorden die vol zijn van Gods warme liefde, van Christus ontferming. Niet op een manier dat je eigenlijk jezelf beter voelt dan de ander.

Let erop wat het doel van het weerleggen, van het terechtwijzen is. Niet om daarna onder elkaar te gaan zeggen dat die ander wel heel slecht was en het wel heel verkeerd gedaan heeft. Nee, het doel is dat we dan allemaal naar onszelf kijken en ons zelf gewaarschuwd weten om niet op die weg te gaan. Juist zo’n terechtwijzing van een ander moet ons er toe brengen om echt vanuit de Bijbel te leven en te denken. Om alles wat daarmee strijd te willen weg doen. Om anderen daarvoor ook te waarschuwen. Zo bouwen we elkaar in de gemeente van Christus echt op. Dan willen we vanuit de Bijbel ons leven ook verbeteren. Daarover in het derde punt.

 

 1. Om te verbeteren

 

Wanneer je de mening of het gedrag van een ander weerlegt heb je aangewezen wat niet goed is. Heb je laten zien: zo is het niet!  Dat is goed om dit te doen maar daar mag je niet stoppen. De Bijbel is niet alleen een boek om het verkeerde aan te wijzen. De HERE is veel groter dan dat.

Als iemand vanuit Gods eigen Woord gezien heeft dat wat hij doet of zegt niet is zoals de HERE het zegt, is het nodig om je mening te herzien. Om anders te gaan leven. Om je dus op dat punt te bekeren. Dat betekent dan ook dat je je leven gaat beteren. Zo zal ook in preken moeten worden aangewezen hoe de HERE dan positief wil hoe wij denken, voelen en doen. Dat is ook voor de opvoeding van onze kinderen een heel  belangrijk element. Het moet niet zo zijn dat we de Bijbel tegenover onze kinderen bijna alleen maar gebruiken om te zeggen wat er allemaal niet mag en wat ze allemaal verkeerd doen.

Als je dat doet dan lijkt de Bijbel en lijkt de HERE alleen maar negatief. Dan gaan onze kinderen de HERE zien als de God waarvoor je alleen maar bang moet zijn. Dan krijg je vaak ook het vreemde dat mensen de Here Jezus zien als iemand vol van liefde en de HERE in de hemel als de strenge God bij wie je bijna nooit iets goeds kan doen. Dan vervreemden we onszelf en onze kinderen van de echte Christus, van de echte Vader in de hemel. Als je aanwijst dat iets niet goed is, is het zo belangrijk dat je laat zien waarom het niet goed is. En dan ook vanuit de Bijbel laten zien hoe het wel is en dat het echt goed is om zo te denken en te doen. Dat je daarin de liefde en zorg van de hemelse Vader voor ons leven ziet. Het is zo belangrijk dat we zien dat Christus zelf die verbetering in ons leven wil zien. Dat Hij die zelf wil geven door de Geest die Hij voor de gelovigen verdiend heeft. Het is zo belangrijk om elkaar te laten zien dat het leven met Christus en in Zijn dienst goed is. Dat we daar de verbetering van ons leven op willen richten. Daarvoor de Bijbel steeds weer gebruiken. Een leven waarin de Bijbel je dagelijkse medicijn is, is het enige leven waarin je echt gelukkig bent. Waar dat geen kick voor een ogenblik of voor een beperkte tijd is. Wanneer we elkaar zo de weg van Christus wijzen, voeden we elkaar op in de gerechtigheid. Nog een enkele opmerking daarover in het vierde punt

 

 1. Om op te voeden.

 

In het Grieks wordt nu een woord gebruikt dat je ook met onderwijzen zou kunnen vertalen. Maar dan onderwijs met een bepaald doel. Het doel is niet in de eerste plaats verstandelijke kennis. Niet om allerlei weetjes te weten. Het gaat bij dit onderwijs om een ander op een goede manier te vormen. Iemand zo op te voeden dat hij leert om op een goede manier te leven. Wanneer de Heilige Geest hier laat opschrijven dat de hele Schrift nuttig is om op te voeden in de gerechtigheid. Om op te voeden tot een leven dat goed, dat recht is in Gods ogen. Dat daarom een deugdzaam leven is. Als de Heilige Geest dat zegt, is dat het doel van het onderricht geven, het weerleggen en verbeteren.

Steeds weer moeten we vanaf de kansel, van de ambtsdragers, van elkaar vanuit de Schrift horen wat de HERE zegt. Zo moet Gods stem steeds weer tot ons komen en invloed op ons uitoefenen. Steeds weer met het gebed dat de Heilige Geest ons hart zo wil bewerken dat we ook echt ons willen laten vormen door Gods eigen stem. Zodat de Schrift, de Bijbel ons leven, ons denken en doen steeds meer vormt.

Om zo al meer als een mens te leven die laat zien wat goed is. Die in leven, denken en spreken al meer beeld van God wil zijn. Dan merken we bij onszelf wanneer we weer uit dat rechtvaardige, deugdzame leven voor God stappen. Dan horen we weer die vormende stem van de Geest in de Bijbel die zegt: Kom, niet zo. Kom toch weer en laat je weer in het spoor van de Geest, van het Woord voegen. Wie Christus kent wil zo leven. Dan kun je niet zonder de Bijbel. Dan ga je altijd weer naar de Bijbel terug. Dan laat je je door de Bijbel door God opvoeden elke dag van je leven. Wat hebben we een Vader!

Broeders en zusters, jongens en meisjes houd aan de Bijbel als Gods onfeilbare Woord in je leven vast. Wees persoonlijk en ook samen intensief met dat persoonlijke Woord van God aan jou en aan ons als Gods volk bezig. Kom trouw om juist elke zondag weer die verkondiging van dat Woord te horen. Als we dat niet doen vallen we terug in eigen meningen en gevoelens. Dan gaan we een weg die van de enige echte God wegdrijft. Wees een mens, laten we een gemeente zijn die de weg van Christus gaan door ons te laten leren door de Bijbel en dus door de Geest. Wees zo door Christus lijden voor de gelovigen een kind van God dat Vader  in de hemel echt liefheeft.

 

AMEN