Preek 2 Timotheus 3:16a De hele Bijbel is Gods eigen Woord

18-11-2019 11:47

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 33:1,2,3

Lezing van de wet

Psalm 19: 4,5

Gebed

Schriftlezing:  2 Koningen 22:1-13

                       2 Timotheus 3:10-4:8

Psalm 119:40,51,53,64

Tekst:  2 Timotheus 3:16a

Verkondiging van het evangelie

Gezang 34:1,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 56:3,4

Zegen

 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Jongens en meisjes hebben jullie God wel eens gehoord. Ik bedoel heb je Hem wel eens echt horen praten? Zo echt dat je kunt zeggen: dat heeft God zelf gezegd.

Waarom vraag ik dit? Omdat er veel mensen zeggen dat God niet bestaat. We hebben Hem nog nooit gehoord en nooit gezien zeggen ze dan. Wat je niet met je eigen oren kunt horen of zien is niet echt denken veel mensen.

Ik ga nu tegen jullie zeggen dat jullie allemaal de Here God al hebben horen praten. Ik denk dat jullieHem zelfs elke dag horen. Dat hoop ik echt. Ik denk dat als jullie gegeten hebben jullie vader of moeder zegt: Nu allemaal stil worden. Nu gaan we eerbiedig luisteren. Dan ga je samen heel stil en eerbiedig luisteren naar wat er in de Bijbel staat. Iemand aan tafel leest dan uit de Bijbel. Als jullie elke zondag in de kerk komen en als je een jaar of 7 bent kun je vaak al best twee keer naar de kerk hoor je uit de Bijbel lezen. Dan zijn we allemaal stil. Dan luisteren en lezen we mee. Weet je waarom we dan zo stil zijn? Omdat dan de Here God zelf spreekt. Dan hoor je door de stem van iemand anders de Here God. Dan hoor je de woorden die helemaal waar zijn. Waarvan je nooit kunt zeggen: Is het wel zo. Daarom is het zo belangrijk dat je heel goed weet wat er in de Bijbel staat. Want dan leer je wie God is, dan leer je wie de Here Jezus is. Jongelui daarom is het ook zo belangrijk dat jullie al jong leren om ook elke dag voor jezelf in de Bijbel te lezen en te bidden. Dan hoor je de HERE in je eigen leven spreken. Over zich vertellen, Hij spreekt je dan ook aan als de hemelse Vader. Je ziet hoe belangrijk de Bijbel is. Daarom hebben we het op deze start van de week op zondag  juist over de Bijbel. De Bijbel die het Woord van God is.

Ik verkondig jullie nu vanuit 2 Tim 3:16a het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HELE BIJBEL IS GODS EIGEN WOORD.

 

We gaan nu eerste naar onze tekst. Echte Bijbelstudie is dat we leren zien wat de HERE zegt, wat de Heilige Geest ons vertelt. Dat we leren zien wat de HERE zegt en niet wat wij voelen of denken dat er misschien staat.

Paulus schrijft zijn tweede brief aan Timotheus. Hij heeft met Timotheus die veel jonger is dan hij een heel bijzondere band. Hij noemt Timotheus zijn geliefd kind. Terwijl Timotheus niet zijn eigen kind is. Timotheus ligt heel dicht aan Paulus hart. Paulus kent hem goed. Paulus kent ook de familie waar Timotheus uit komt. Het was een familie waarin met diepe eerbied over de HERE en over de Bijbel gesproken werd. De vader van Timotheus was geen gelovige maar zijn oma en zijn moeder hebben hem steeds met veel liefde de weg van de HERE voorgehouden. Ook dat lezen we in hoofdstuk 1: “en dan komt mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en uw moeder Eunike, en ook – daarvan ben ik overtuigd – (woont) in u” vs 5

Jongens en meisjes de moeder en oma van Timotheus hebben steeds aan hem laten horen en voelen hoe goed en groot de Here God is. Zij hebben hem steeds weer laten horen en merken hoe belangrijk de Bijbel is. Belangrijker dan elk ander boek en belangrijker dan alle mensen op de wereld. Zij hebben Timotheus verteld wat er in de Bijbel staat. Zij hebben vertelt wat de HERE over zichzelf verteld heeft in het Oude Testament. Timotheus wist heel veel van wat er in het Oude Testament staat. Hij wist ook dat de HERE daarin beloofd had dat de Redder van de wereld zou komen. Dat de Here Jezus zou komen. De HERE doet wat Hij beloofd heeft en dus komt eens die geweldige Redder. Hij heeft geleerd wat echt wijs is. Hij heeft geleerd dat het geloof in de Here Jezus er voor zorgt dat je gered wordt. Gered van de straf die je verdiend hebt. Zo heeft Timotheus de hele Bijbel leren lezen.

Nu is hij iemand die dat zelf verkondigt. Hij is een van helpers van Paulus. Een van de dominees die in die begintijd het evangelie van Christus in de gemeente brengt. Paulus geeft hem aanwijzingen hoe hij het dagelijkse werk in de gemeente kan en moet doen. Steeds wijst Paulus Timotheus dan weer op de Bijbel. Zonder de Bijbel kan Timotheus zijn werk niet goed doen. Zonder echt vanuit wat de Heilige Geest in de Bijbel zegt te leven kan niemand zijn werk op aarde goed doen. De tekst waarover we het vanmorgen hebben is in de eerste plaats voor Timotheus bedoeld. Toch maakt de Geest hier duidelijk dat de Bijbel voor jou en mij, voor iedereen van het hoogste belang is. Alleen als je luistert naar wat God in de Bijbel vertelt kun je tot je doel komen. Kun je als mens van God op deze wereld goed leven. Wij hebben de wijsheid van het Woord van God nodig om “opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.“vs 17

Wanneer Paulus hier schrijft dat “Heel de Schrift is door God ingegeven” HSV  “Elk van God ingegeven schriftwoord” 1951  gaat het over de hele Bijbel. Dan gaat het ook over wat we in het Oude Testament lezen. Het is niet zo dat het Oude Testament op een of andere manier minderwaardig is. Ook van het Oude Testament is elke tekst door God gegeven. Daar is Zijn adem over gegaan. Elke tekst ook in het Oude Testament is Woord van God. Als Paulus het evangelie, het Woord van God verkondigd, vertelt hij wat in het Oude Testament, in de profetie al door God beloofd is. Dat spreekt Paulus ook duidelijk uit als hij zich moet verantwoorden voor koning Agrippa: “Als een getuige, die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en ​Mozes​ gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk, dat de ​Christus​ zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.” Hand 26:22,23

Als je deze dingen leest als woorden van de Heilige Geest, van God zelf maakt dat het voor ons onmogelijk om het Oude Testament  niet zo belangrijk te vinden. Het maakt het onmogelijk om te zeggen dat wat we in het Oude Testament lezen eigenlijk geen gezag voor ons heeft. Je kunt ook niet zeggen dat Nieuwe Testament veel belangrijker voor ons is dan het Oude Testament. Het gaat om het ene Woord van God. Om het ene Woord waarin elke tekst van de Heilige Geest komt. Het is dus heel praktisch niet zo dat je als gelovige dus maar beter bijna alleen in het Nieuwe Testament kunt lezen en daar intens mee bezig moet zijn. Praktisch gezien is het voor een goede ontwikkeling van je leven met de HERE nodig om de hele Bijbel steeds weer te lezen. Elke Schrifttekst komt van God! Komt van de Heilige Geest. Zeker in een tijd dat we mensen om ons heen horen zeggen dat het toch eigenlijk om het Nieuwe Testament, dat het toch eigenlijk alleen om Jezus gaat, dat het toch eigenlijk alleen om de Geest van Jezus gaat, is het nodig om weer heel gewoon naar de Heilige Geest te luisteren. Niet naar wat mensen over de Heilige Geest zeggen maar wat de Geest zelf zegt. Die zegt: Mensen de hele Schrift, alles in de Bijbel is Woord van God en daarom voor jou zo geweldig belangrijk.           

Wat we in het Oude en het Nieuwe Testament lezen,  getuigt van Christus. De HERE vertelt in het Oude en Nieuwe Testament wat Hij als de Drie-enige God gedaan heeft en gaat doen. Hij vertelt ons er hoeveel tegenstand Hij op deze wereld gekregen heeft en hoe dat ons vandaag moet waarschuwen. Paulus schreef deze woorden op. Paulus schrijft dit in de tijd dat het Nieuwe Testament nog in ontwikkeling is. De HERE heeft er voor gezorgd dat ook het Nieuwe Testament een afgerond geheel geworden is. Dat de Bijbel af is. Als je dus ziet dat de hele Bijbel door God gegeven is, is een van de praktische gevolgen in ons leven we de hele Bijbel willen lezen om God echt te leren kennen in wat Hij gedaan heeft, wat Hij beloofd heeft, wie Hij is.

We lezen in onze tekst dat de hele Bijbel “ingegeven is.” Wat betekent dat? Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, betekent dat elke gedeelte van de Bijbel Gods adem is. Als je de Bijbel leest, als je de woorden van God uit de Bijbel hoort voorlezen, komt de adem van God in je gezicht. Dan blaast de Geest Gods adem in je oren. Dan hoor je God ademen, dan hoor je de Geest zelf spreken. Dat is heel praktisch want dat betekent dat je geen scheiding kan maken tussen de Bijbel en het persoonlijk kennen en luisteren naar God. Als ik de stem van God, de stem van de Heilige Geest in mijn leven wil horen, moet ik niet naar mijn gevoel en naar mijn ervaring maar naar de Bijbel. Als ik dan dingen voel en ervaar zoals de HERE mij dat persoonlijk in de Bijbel verteld heeft, zie je dat het echt van God komt. Dan zie je en voel je de HERE in je leven werken.

Als je de adem van God hoort, zie dat God er is, Hij leeft. Dan hoor je de woorden die echt levend maken. Die mensen uit de dood, uit een leven waarin Gods boosheid, Zijn straf over hun leven ligt, kan halen. Die je willen brengen tot een leven met Christus als je Redder. Die je redt, verlost van de straf van God die je verdiend hebt. Als je aan tafel uit de Bijbel leest, als je dat persoonlijk doet. Als er ergens anders uit de Bijbel gelezen wordt,  is het de HERE zelf die met jou praat. Broeders en zusters, jongens en meisjes het is daarom zo belangrijk dat je eerbiedig bent, dat je stil bent en heel goed luistert want het is de HERE zelf die zo met ons praat. Als Hij praat willen we heel stil zijn, dan willen we geen woord missen van wat Hij zegt.

Wat doe je als de HERE op bezoek komt? Als Hij het Woord neemt? Dan wil je luisteren. Dan wil je ook nadenken over wat Hij gezegd heeft. Dan is het goed om ook tijd te nemen om daarover samen te praten als dingen je niet duidelijk zijn of als je iets opgevallen is. Want de HERE spreekt niet een of andere geheime taal. Hij gebruikt heel gewone woorden. Hij spreekt ons door onze eigen Nederlandse vertaling van Zijn Woord aan. Dan is het toch heerlijk om naar die God te luisteren die om Christus jouw God en Vader wil zijn. Dan spits je toch je oren?!

De liefde tot die God, de liefde van Christus brengt jou dan toch wel tot diepe eerbied?  Jullie weten hoe de HERE ons Zijn liefde heeft laten zien. Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon voor ons  willen geven! Als je er aan denkt dat die God met jou wil praten. Dat Hij dat doet als er uit de Bijbel gelezen wordt wil je luisteren. Ook als je dingen leest die je nog niet goed begrijpt. Ook als we lezen dat Gods wil zo anders is als ons gevoel en onze mening op dat moment.  Je wilt al biddend om een hart dat zich wil laten vullen door Gods Woord en Geest al meer de HERE kennen door Zijn Woord. Al meer leven volgens Zijn goede en heilige wil en niet volgens jouw eigen wil als die daarmee in strijd is.  Dan brengt dat je juist tot lezen van de Bijbel met je hart.  Niet om te blijven wat jij denkt of voelt maar om er toe te komen wat de HERE zelf ons leert.

Die eerbied, dat diepe respect voor de HERE betekent dat we dan ook echt luisteren naar wat Hij zegt. Dat we het niet maar voor kennisgeving aannemen. We lezen dan niet maar uit de Bijbel omdat het nu eenmaal zo hoort. Dat is een gevaar wat bij een gewoonte, ook bij een goede gewoonte er altijd weer is. De goede gewoonte om samen 2 of 3 keer per dag samen als gezin uit de Bijbel te lezen moet je niet opgeven omdat je merkt dat het bij jezelf alleen maar een gewoonte geworden is. Dan moet je die goede gewoonte niet afschaffen maar je eigen hart aanpakken. Dan is het meer dan tijd om in het gebed de HERE te vragen om met Zijn Geest zo met je aan de slag te gaan dat je hart er weer bij is. Wie die goede gewoonte afschaft zegt eigenlijk: HERE ik wil U niet zo vaak meer horen. Uw stem is voor ons niet meer zo belangrijk.

Het is daarom ook belangrijk dat we er voor zorgen dat  ook als we samen lezen er de tijd is om dat te doen. Dat we niet op het puntje van de stoel zitten en dan zeggen: Even gauw lezen hoor want ik moet zo weg. Laat het zo zijn dat we het lezen uit de Bijbel zo plannen dat ieder er rustig naar kan luisteren. Wie de HERE kent en met Hem leeft, wil zijn leven ook zo plannen dat dit kan. Eerbied voor de HERE die spreekt, vraagt er ook om dat we in rust naar de Vader in de hemel luisteren. Dat we wat Hij ons vertelt ook echt tot ons nemen. Dat je daarvoor ook persoonlijk de tijd neemt. Elke dag weer. Geen dag toch zonder dat je de HERE, dat je Christus tot jouw persoonlijk hebt laten spreken. Wat zijn wij in onze tijd bevoorrecht. Bijna iedereen van ons kan lezen. We hebben allemaal Bijbels thuis. Wij kunnen echt elke dag stille tijd houden waarin we alleen luisteren en spreken met de HERE. Ja, maar dominee: ik heb daar zo weinig tijd voor? Is dat zo? Hoeveel tijd besteed je per dag aan het kijken op internet, aan games op de computer, aan facebook instagram en andere sociale media?  Wil je echt nog volhouden dat je voor de belangrijkste die er is, de Een die de meeste liefde gegeven heeft, geen tijd hebt elke dag?

Dan kunnen we allemaal in ons persoonlijk leven momenten vinden die we voor die persoonlijke omgang, voor dat persoonlijk luisteren naar de Here God reserveren. Daarom heen plannen we dan de rest van de dag.

Het is echt een heerlijk wonder dat we elke dag dat onfeilbare Woord van God kunnen horen en lezen. Het enige boek en de enige woorden in deze wereld waarop we voor de volle honderd procent op aan kunnen. Je hoeft aan de betrouwbare woorden van de Bijbel nooit maar dan ook nooit te twijfelen. Het is niet nodig om die woorden die je de werkelijkheid laten zien, die je de weg naar het leven, naar Christus wijzen,  die je de weg van de verlossing wijzen ergens ver weg te zoeken. Je hoeft er niet voor op reis. Je hoeft er geen gevaarlijke toeren voor uit te halen. De Heilige Geest zegt zelf tegen ons in Deut 30:14: “Maar dit Woord is zeer dicht bij u, in uw mond, en in uw hart, om het te volbrengen.”

Wij kunnen het Woord van God zelf lezen. Het in onze mond nemen en in ons hart bewaren. We kunnen het ons zo eigen maken. Zo wil de Heilige Geest in je leven werken. Het is echt geweldig dat wij de hele Schrift, de hele Bijbel kunnen lezen. Om zo de wil van God te kennen. Om zo God te kennen en te weten wat Hij gedaan heeft. Wat is dat een voorrecht! Broeders en zusters, jongens en meisjes er was een tijd dat zelfs het volk Israël een groot deel van de Bijbel die er al wel was niet meer kende. Niet meer wist dat het er was. Een deel van Gods Woord was weggeraakt omdat de mensen niet meer met hun hart met de HERE wilden leven. Niet met diepe eerbied naar elk Woord van God wilden luisteren.

Dat was in de tijd van koning Josia.  Dat is de tijd dat er gelukkig weer een hogepriester en een koning zijn die echt naar de Here God willen luisteren. Weet je wat er dan gebeurt? Dan vindt de hogepriester in de tempel een boekrol. Een boekrol die al lang niet meer gebruikt was. Die ergens bij de rommel lag. Bij jou, bij jullie ligt de Bijbel toch ook niet op een rommelplekje omdat er eigenlijk niet meer uit gelezen wordt? De hogepriester Hilkia vindt op die rommelplek het wetboek van de HERE. Je moet waarschijnlijk denken aan een groot deel van de eerste vijf Bijbelboeken. Het zou heel goed het Bijbelboek Deuteronomium kunnen zijn geweest. Dit vergeten deel van het Woord van God wordt dan aan de koning voorgelezen. Als de koning dan heel goed en eerbiedig luistert, schrikt hij geweldig. Dan merkt de koning dat hij en het volk de laatste tijd allerlei dingen gedaan hebben die de HERE niet wil. Dan hoort hij dat allerlei dingen die God wil dat ze doen niet door hun gedaan zijn. Ze hebben op veel punten tegen Gods wil ingeleefd terwijl de HERE het allang aan Zijn volk verteld heeft.

Josia scheurt zijn kleren. Dat betekent dat hij heel verdrietig is. Hij ziet hoe schuldig hij en het volk tegenover God staan. Daarom gaat hij samen met het volk naar de HERE. Om samen om vergeving te vragen. Hij zegt tegen het volk: Denk erom dat jullie heel goed luisteren en ook doen wat de HERE van ons vraagt in wat in dit boek staat en wat voorgelezen is en steeds weer voorgelezen zal worden. Josia weet heel goed wie er in dit boek tot hem en het volk spreekt. Dat is de HERE. Hij wil niets anders doen dan wat de enige God zegt. Josia wil uit diepe eerbied en liefde naar de HERE luisteren. Hij kent de HERE als de enige en levende God. Hij kent Hem als de God die nooit liegt. Die zelfs niet kan liegen. Die in alles wat Hij zegt en doet helemaal betrouwbaar is. Wij mensen zijn zo anders, de boeken die we schrijven zijn zo anders. Denk maar eens aan Psalm 12 en zie dan die grote tegenstelling tussen ons als mensen en de HERE.

“Breng verlossing, HEERE, want goedertieren mensen zijn er niet meer, onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vleiende lippen; dubbelhartig spreekt men. ……. De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.”  Vs 23,,7

De Bijbel is het Woord van God en daarom het onfeilbare Woord. Wie aan de betrouwbaarheid van de Bijbel komt,  komt in opstand tegen God. De enige die alles overziet en de enige die in alles betrouwbaar is. Wie niet wil geloven wat de HERE in de Bijbel als geschiedenis, als feiten presenteert. Wie bijvoorbeeld het verhaal van Jona maar als een verhaal en niet als echt zo gebeurd aanvaardt verzet zich tegen God. De HERE heeft mensen gebruikt om Zijn Woord op te schrijven. Hij heeft er door Zijn adem, door Zijn Geest voor gezorgd dat mensen dingen doen en zeggen die anders niet mogelijk zijn. Wij zijn mensen, wij zijn door God gemaakt en kunnen de woorden van God nooit ongeldig maken hoe hard we ook schreeuwen. De HERE is de pottenbakker. Wij zijn door Hem uit de aarde gemaakt. Zouden wij dan zeggen als Zijn maaksel: HERE wij weten het beter dan U?! Dan zijn we zo oneerbiedig, zo ongelovig bezig. Dan gaan we al verder van de enige goede weg af. De weg van Christus. Hij geeft aan wie daarop in liefde voor de HERE en Zijn Woord lopen het altijd geredde leven. De volgende keer willen we zien hoe de HERE ons dan heel concreet aanspreekt met Zijn Woord. Hoe Hij ons als een Vader juist door Zijn Woord op die eeuwige weg van Christus wil laten leven en ons daarop houden.

Laten we eerbiedig met de Bijbel, met het Woord van God omgaan. Dan leven we met Christus. Dan leven we! Als we dat niet doen zijn we levend dood. Gods Woord maakt levend door de Geest die het in je hart wil brengen voor altijd. Laten we zo leven door de Geest.

 

AMEN