Preek Lukas 1:30 13 november 2016 Maria onder de vrouwen door God begenadigd

14-11-2016 07:31

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 130:3,4

Lezing van Gods wet 

Samenvatting Matt 22

Psalm 4:1,2

Schriftlezing: Lucas 1:26-38

Gebed

Psalm 11 (kinderen vers 2)

Tekst: Lukas 1:30

Verkondiging van het evangelie

Psalm 119:14,16,17

Dankgebed

Collecte

Gezang 2:2

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We gaan van het donker naar het licht. Zo donker in de tijd van koning Herodes. Deze koning had om zich heen ook en walm van geweld, onrecht en allerlei andere donkerheid. In die tijd is het de HERE, die zelf licht is en in wie niets is dat donker is, die ondanks alles voor Zijn volk zorgt. Hij zorgt door alles heen dat Zijn belofte van de komst van de Redder die het Licht van de wereld zal zijn echt werkelijkheid wordt.

De HERE zorgt in de geschiedenis er altijd weer voor dat er een rest van Zijn volk overblijft. Het donker, de duivel die zo van het donker houdt, krijgt nooit de kans om het licht op aarde uit te roeien. Altijd blijven er mensen op aarde die hun hart op de HERE richten. Die echt persoonlijk met de Here God leven en daarom licht verspreiden.

Zo was het ook in de tijd van Herodes.   We zien dat in het leven van Zacharias en Elisabet. Een leven in diepe en tere liefde voor de HERE en daarom juist zo strikt volgens de geboden van de HERE. Een leven waarin het grote doel is om de HERE plezier te doen met je leven. Omdat je zijn onverdiende liefde in je leven kent.

De Here Jezus die gekomen is,  heeft ook beloofd dat er tot Zijn wederkomst mensen zullen zijn die in verbondenheid met hem zo zullen leven. De wereld zal een wereld zijn waarop Christus’ kerk die in Zijn licht leeft altijd zal blijven bestaan. Hoe klein soms ook. Een kerk die ondanks alles om haar heen  schittert in het Licht. Dat licht is Christus!

Dat licht van God  gaat in het donker nog meer schijnen in Maria. De jonge vrouw die te horen krijgt dat zij de moeder van de beloofde Verlosser zal zijn. We zien Gods genade in haar schitteren als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema breng:

 

MARIA ONDER DE VROUWEN DOOR GOD BEGENADIGD

 

1. Daarom is angst niet nodig

2. Daarom is de toekomst veelbelovend

 

1. Daarom is angst niet nodig

 

We gaan vanmorgen van het bergland van Juda naar Nazareth. Dan zijn we helemaal in het noorden van Israël. Dat was in die tijd met de benenwagen een flinke reis. Voor het gevoel van de mensen was het ook een groot verschil of je nu in het bergland van Juda woonde  of in Nazaret. Dat hoge noorden van Israël en ook Nazaret als plaats stonden niet positief bekend. Het is niet voor niets dat later in de Bijbel gezegd wordt: is er ooit iets goeds uit Nazaret gekomen? Joh 1:47  Je zou het kunnen vergelijken met bepaalde wijken die als slecht en gevaarlijk bekend staan in ons land. Daar wil je liever niet wonen. Het is zeg maar in de ogen van de mensen in Israël het donkerste deel van het land.

Over het noorden van Israël heeft de profeet Jesaja al gesproken. Hoe donker het daar ook is toch zal juist vanuit dat noorden het licht van God gaan schijnen. Luister maar: “Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.  Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.” 8:23,9:1

We zijn nu in het donkere noorden van Israël waar ook veel heidenen wonen. Mensen die de HERE niet dienen maar wel andere goden. We gaan naar het huis waar de jonge vrouw Maria woont. Een vrouw van Koninklijke afkomst. David is haar voorvader. Maar ze zijn helemaal verarmd en hebben geen belangrijke positie meer. Maria leeft als een heel gewone jonge vrouw in Nazaret. Een vrouw die hard moet werken om te zorgen dat ze elke dag te eten heeft. Ze heeft verkering met Jozef. Jozef die als timmerman hard werkt om brood op de plank te krijgen. Ook hij stamt als je in de stamboom teruggaat af van David. Het plan is om samen door het leven te gaan. Om te gaan trouwen en dan als hardwerkende mensen het hoofd boven water te zien houden. Maria is maagd. Ze is een jonge vrouw die in liefde en eerbied voor de HERE leeft. Ze heeft al jong de HERE echt leren kennen. Ze wil in een persoonlijke band van liefde voor Hem leven en Hem gehoorzaam zijn. Alles wijst erop dat dat bij Jozef niet anders is.

We zien hier als we op Maria en Jozef en ook op Zacharias en Elisabet letten iets heel opvallends. Ze leven met hun hart gericht op de HERE. Daarin vinden ze als man en vrouw, als twee geliefden juist  hun eenheid. Het grote medicijn tegen echtscheiding, tegen spanningen in onze huwelijken die te groot worden, het echte medicijn voor een goede voorbereiding op jullie huwelijk is het samen in liefde dienen van de HERE.  Samen leven voor Christus en samen dat met je hart doen en samen daarover praten en je blijdschap in de HERE vinden. Om samen dan ook uit liefde voor Christus en voor elkaar te leven.

Zo wilde Maria en Jozef leven in voorbereiding op hun huwelijk leven. Strikt uit liefde volgens de regels van de HERE. Daarom was Maria nog maagd.  Leven dicht bij de HERE in voorbereiding op je huwelijk en in je huwelijk is zo goed en nodig. Laat het voorbeeld van Maria en Jozef en van Elisabet en Zacharias ook voor ons vandaag een bemoediging en stimulans zijn.

Maria is nog maagd. In het huis waar ze woont komt er bezoek. Hemels bezoek. Ineens staat de engel Gabriël bij haar in de kamer. Het is zo bijzonder, zo onwerkelijk, zo overweldigend. Ze ziet het goed dat er een engel bij haar is. Ze hoort woorden uit zijn mond komen: “Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.”  HSV (laatste deel in Statenvertaling en HSV vanuit de meerderheidstekst)

Een engel spreekt met haar. Hemels licht komt naar Maria toe. De komst van Gabriël maakt Maria bang. Wat staat haar nu te wachten?  Wat betekent zij als ze in dat hemelse zuivere licht staat?  De rust is uit het leven van Maria weg. Ze voelt de onzekerheid,  de angst in een keer haar leven binnenkomen.

Is dat zo vreemd? Als je daar eens rustig over nadenkt, is dat heel goed voor te stellen. Zeker op twee punten.

1. Het eerste is dat Maria in het licht van Gods heiligheid komt te staan. Je kunt het je zo voorstellen dat Gods licht zo naar je toekomt dat het voelt alsof er helemaal door je heen gekeken wordt. Je kunt niets verbergen. Soms heb je van die mensen die je aankijken en waarvan het voelt alsof ze door je heen kijken. Gods hemels licht doorlicht je leven. Zo dat je voelt dat ook alles wat in jouw leven niet goed is in een keer naar boven komt. Hoe kun je het dan als zondig mens uithouden? Dan voel je de afstand tussen jou en God die alleen maar licht is. Hoe kun je bij hem horen? Je voelt dat je Zijn oordeel verdiend hebt. Dat komt dan  beangstigend over je. Dat kan ook gebeuren als de woorden van Gods liefde heel diep je leven binnendringen. Hoe kan ik bij Hem horen? Waarom zou ik niet voor altijd verloren gaan? 

2. Dan is er nog iets anders. Dat gaat er vooral om als je vooruit kijkt.  Gabriël komt namens God. Hij komt met een boodschap. Wat zal dat zijn? Wanneer Maria de boodschap hoort, staat ze ook met haar oren te tuiten. Zij de moeder van de Verlosser?  En als ze even verder denkt, kan dat toch eigenlijk helemaal niet. Ze is nog maagd. Hoe moet dat allemaal? 

Als zij zwanger wordt zonder dat ze met Jozef getrouwd is, zal dat schande over haar leven brengen. Er zullen zeker in de wereld en omstandigheden van toen praatjes komen. Mensen zullen haar mijden en veroordelen. Hoe zal Jozef reageren?  Zal haar geliefde haar verlaten, zullen ze knallende ruzie krijgen? Hoe moet het allemaal verder? Het is iets om het heel benauwd van te krijgen. Om nachten wakker van te liggen en als je wegdommelt de beklemming en benauwdheid te voelen. Dat kan in ons leven in bepaalde periodes ook zo zijn.

De HERE kent Zijn kinderen. Hij kent ook Maria. Daarom klinkt Gods tere liefde door in de stem van Gabriel: “Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.”

De HERE laat merken dat ieder kind van Hem belangrijk voor Hem is. Hij is persoonlijk bij Zijn kinderen betrokken. Hij noemt Maria bij haar naam!

De HERE gaat grote dingen met Maria doen. Daarom is Gabriel ook als hemelse bode naar haar toegekomen. Maar bang zijn is nu niet nodig. De HERE komt naar haar toe in liefde en genade. De HERE komt met Zijn vriendelijk aangezicht naar haar toe. Waarom is het voor Maria niet nodig om bang te zijn?  Bij het antwoord op deze vraag zien we het geweldige geheim van het leven met de HERE. Ze hoeft niet bang te zijn omdat Gods genade over haar leven komt. Die genade betekent vergeving voor alle die zwarte plekken in haar leven. Die genade betekent dat de HERE voor haar zorgt als zij de opdracht uitvoert die Hij haar  gegeven heeft. Dan zorgt de HERE in liefde voor haar als Zijn geliefd kind. Daar hoeft Maria niet aan te twijfelen.  Wat dat concreet voor de  toekomst betekent zien we in het tweede punt.

Maar nu nog naar wat betekenen deze dingen voor ons leven vandaag? Wij zijn geen Maria. Zij was uniek in de geschiedenis als moeder van de Verlosser. Toch moest zij net als ons als een gewone gelovige in de wereld staan. Ook zij moest door haar Zoon Jezus Christus van Gods oordeel gered worden.

Als wij in het licht van God gezet worden en we kijken eerlijk naar onszelf zien ook wij wat er aan ons leven mankeert. Dan kun je bang worden. Als je dan alleen let op wat er in je leven niet goed is, slaat de angst om je hart. Als jij in tere liefde voor de HERE wilt leven, als je Christus zoekt in je leven zegt  Hij nu tegen jou net als toen tegen Maria: Wees niet bang! Wie Mij zoekt die laat ik delen in de liefde die en vergeving die Christus voor Mijn kinderen verdiend heeft. Als je bang bent omdat je weet dat je niet echt in liefde voor de HERE leeft, zegt Hij tegen jou: Kom toch! Kom naar Christus als je Redder en Heer. Laat je oude leven los dan is er voor jou ook die liefde en genade. Dan kan de angst je leven uit en kun je echt rust vinden in je leven. Bij Christus!

Voor wie zo bij de HERE zijn of haar leven zoekt,  is er ook voor de toekomst rust. Dan hoef je ook daarvoor niet echt bang te zijn. We zien ook dat nog duidelijker in het tweede punt.

 

2.  Daarom is de toekomst veelbelovend

 

“Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.”  Woorden van onverdiende liefde van de hemelse Vader voor Maria. Van de ene God die er altijd is als de Almachtige. Van de ene God die trouw is en blijft aan Zijn woorden. In de woorden die de HERE hier door Gabriël spreekt klinken die woorden van diepe liefde voor heel Gods volk, voor heel Christus kerk door zoals we die lezen in Jes 43: “Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats.  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.  Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen” Vs 3-5

De HERE zegt tegen Maria dat ze de toekomst in kan zonder angst omdat Hij met Zijn liefde bij haar zal zijn. Niet alleen met Zijn liefde maar ook met Zijn bescherming, leiding en kracht. Dat laat de HERE ook zien. Ik noem daarvan nu een paar voorbeelden.

a. Als Maria in verwachting raakt en het na drie maanden al meer zichtbaar zal worden, geeft de HERE haar een plek waar ze helemaal begrepen wordt. Waar twee mensen precies weten wat er met haar aan de hand is. Mensen die dicht bij de HERE leven. Dan gaat ze op Gods aanwijzing voor drie maanden naar Zacharias en Elisabet om daar gesterkt en bemoedigd te worden.

b. Het is de HERE die Gabriël naar Jozef stuurt om hem te vertellen wat er met Maria aan de hand is. Zodat er geen knallende ruzie komt en Jozef niet met Maria breekt. Zodat ze samen met het kind Jezus een gezin zullen vormen wat de mensen er ook van zeggen.

c. De HERE zorgt dat er ondanks alle drukte in Bethlehem toch nog een plaats is waar Maria rustig kan bevallen.

d. Hoe moeten Jozef en Maria verder leven met de kleine Jezus?  Dan komen daar de wijzen uit het oosten met hun kostbare geschenken. Zo kunnen Jozef en Maria een tijd vooruit. Ze moeten naar Egypte vluchten met de kleine Jezus. De Here heeft er voor gezorgd  dat er geld is om de tijd dat ze in Egypte zijn te kunnen overleven.

e. Als ze in Egypte zijn, is het de HERE die laat weten dat ze terug kunnen gaan. Hij laat ook weten dat ze niet naar Bethlehem moeten gaan omdat het daar niet veilig is. Hij leidt ze naar Nazaret omdat ze daar dan veilig zijn.

f. Nog een laatste voorbeeld uit het latere leven van Maria. Ze staat op Golgotha. Ze ziet hoe de Here Jezus aan het kruis hangt en gaat sterven. Alles wijst erop dat Jozef niet meer leeft. Hoe moet het met Maria verder? Dan zie je hoe de HERE in gunst naar Maria kijkt. De Here Jezus wijst de apostel Johannes aan als de man die als oudste zoon voor zijn moeder moet zorgen.

Maria heeft  genade gevonden bij God. Heerlijk.

Maria had een heel bijzondere en mooie taak om moeder van de Verlosser te zijn die juist die genade van God voor Gods kinderen verdiend heeft.

Wij zijn met Maria mensen die echt gelukkig zijn als we met Christus als onze Verlosser en God in liefde verbonden zijn. Dat is meer als alleen moeder van de Here Jezus zijn. Luister maar naar wat we lezen in Lukas 11:27,28: “Terwijl Jezus dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem: “Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan U gedronken hebt!’ Maar Hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het Woord van God luisteren en ernaar leven.”

Je bent gelukkig als je in tere liefde de HERE in je leven zoekt, naar Hem luistert en Hem met je leven plezier wilt geven. Dan kijken Gods vriendelijke ogen je aan. Dan slaat Hij Zijn armen vol liefde om je heen. Dan is er elke dag om Christus offer vergeving voor jou. Dan hoef je niet bang te zijn voor de toekomst. Dan kan er veel moeilijks zijn. Dan kunnen er veel tranen zijn. Dan kan er veel verwarring zijn. Dan is er die Ene die tegen je zegt: Wees niet bang! Dat is dan de HERE. Hij draagt je door het donker naar het licht.  Dat heeft de Here Jezus voor je verdiend. Bij Christus is er rust. Door Hem ben je dan familie van die Here Jezus en zijn we familie van elkaar die vanuit de liefde en het licht van God in Gods gunst delen en elkaar daardoor liefdevolle bescherming kunnen en willen geven. Dat geweldige horen we ook uit de mond van de Here Jezus: “Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn Mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar Zijn leerlingen en zei: ‘Zij zijn Mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.” Mat 12:47-50

Ga vol goede moed het leven weer in als familielid van de Here Jezus. Als leerling van Hem. Dan zegt je Vader in de hemel ook tegen jou heel persoonlijk: Wees niet bang, …… want u hebt genade gevonden bij God”.

 

AMEN