Preek Lukas 1:5a 6 november 2016 Christus komt in de donkere tijd van Herodes

07-11-2016 09:01

ORDE VAN DIENST

 

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 72:1,2

Lezing van Gods wet (Deut 5)

Psalm 1:1-3

Schriftlezing: Mattheus 2:1-18

Gebed

Psalm 132:5,6,7,9

Tekst: Lukas 1:5a

Verkondiging van het evangelie

Gezang 13:1,2

Dankgebed

Collecte

Psalm 89:6,11

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Donker daar houden we over het algemeen niet van. Als het donker wordt, zorgen we dat er licht komt. Het donker maakt mensen zwaarmoedig en zelfs depressief.  We zien dan uit naar het licht, naar warmte, naar de zon.

Het kan zwaar en donker in je leven worden of zijn. De een is van zichzelf veel zwaarmoediger als de ander. De een ziet veel eerder het donker in dan de ander. Toch kunnen we allemaal breken. Het leven kan ieder van ons op een bepaald moment zwaar vallen. Door ziekte, door het gemis van geliefden, door  onrecht dat je aangedaan wordt, door natuurrampen zoals aardbevingen in Italië en de geweldige orkaan die Haïti getroffen heeft.  Mensen kunnen je dingen aandoen die je zo diep raken dat je hart er zeer van doet, je voelt het verdriet, de teleurstelling als een zware steen in je lichaam.  Mensen moorden elkaar uit in verschrikkelijke oorlogen zoals bij Aleppo en Mosul.

Als je jong bent, kun je je dat vaak niet echt voorstellen. Als je ouder wordt krijg je om je heen en ook in je eigen leven daar meer mee te maken. Je ziet ook het donker ook al meer daarin dat mensen elkaar veroordelen zonder de feiten te kennen, zonder met mensen zelf gesproken te hebben. We leven in een tijd waar de tirannie van het gevoel   hoogtij viert en veel mensen onnodig beschadigt.

De donkere kant van het leven zorgt voor veel wonden in de levens van mensen. De donkere kant van het leven zorgt voor veel moedeloosheid en uitzichtloosheid. In het donker kan het lijken alsof er geen goede toekomst is. Meerdere onder ons kennen dit in hun eigen leven. Het lijkt alsof je in het donker tast en er nergens iets is waar je op kunt steunen.

De tijd waarin het volk van God leefde toen Zacharias en Elisabeth leefde was zo’n donkere tijd voor de gelovigen. Een tijd waarin het lijkt dat het  al donkerder wordt voor Gods trouwe kerk. Juist als het zo donker is in de wereld en ook in de kerk is,  komt Christus als het licht van de wereld. We zien in de komende weken hoe het licht al meer begint te schijnen. Hoe we zo ook in het donker van het bestaan vandaag en morgen verder kunnen omdat Christus als het Licht van de wereld gekomen is.

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema

 

CHRISTUS KOMT IN DE DONKERE TIJD VAN HERODES

 

Het is donker

1. Omdat een heiden koning over Gods volk is 

2. Omdat Herodes een slechte koning is  

 

1. Omdat een heiden koning over Gods volk is.

 

Het lijkt zo’n onopvallend zinnetje: “Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea”. Het lijkt niet meer dan een tijdsaanduiding. De tijd dat Herodes koning over Judea was, was van 37 tot 4 voor Christus. Dat lijkt gek want de Here Jezus is toch in de tijd van Herodes geboren? Dat is ook zo. Hoe kan dat als Herodes 4 voor Christus gestorven is? Omdat de Here Jezus in 6 voor Christus geboren is.  Dat komt omdat er fouten met de jaartelling zijn gemaakt.

De Bijbel geeft dan ook geen jaartal maar vertelt ons dat de Here Jezus en Johannes de Doper geboren zijn in de tijd dat Herodes aan de macht is.  In de tijd ook dat deze Herodes met een machtige aanslag op het leven van de Here Jezus komt.

Toch is het noemen van Herodes als koning veel meer als een tijdsaanduiding. Het laat zien hoe het er geestelijk met Israël op dat moment voorstaat. Wie is namelijk deze Herodes?

Is dit iemand die David als voorvader heeft? Nee! Hij is zelf op geen enkele manier familie van David. Hij is zelfs geen Israëliet. Hij stamt af van Ezau en niet van Jakob die van de HERE later de naam Israël krijgt. Zijn dat nu alleen maar een paar feitjes? Nee, ze zeggen ons heel veel over hoe het er met Gods volk in die tijd voorstaat.

Want hoe zou het zijn geweest als het volk van God in diepe liefde voor de HERE geleefd zou hebben in de tijd voor Christus? Hoe zou het zijn geweest als het volk dicht bij de HERE had geleefd en zo naar de komst van de grote Verlosser had uitgezien? Hoe zou het zijn geweest als de Koninklijke familie die van David afstamde zo in liefde voor de HERE had geleefd?

Dan zou in die tijd in Jeruzalem er een afstammeling van David koning  zijn geweest. De HERE had namelijk belooft dat zolang de nakomelingen van David Hem als hun God en Heer zouden dienen er een Davidide koning zou zijn. Je ziet dat o.a. in Psalm 132: “De Here heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten.  Als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis, die Ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten.” Vs 11,12

Wat zegt het dus dat er nu geen nakomeling van David op de troon in Jeruzalem zit? Dat er veel afval van de HERE in de familie van David was en is. Zij die de leiders van Gods volk moeten zijn,  geven niet de geestelijke leiding die gegeven moet worden!  Als je naar het huis van David kijkt, is het donker. Is er geestelijk gezien weinig van te verwachten. Als uit die familie de grote Verlosser moet komen is er op dit moment erg weinig hoop.

Heeft de HERE dan tijdelijk een ander uit Gods volk op de troon gezet?  Gaat het hier om een donker geestelijk leven alleen bij David ’s familie? Nee, want koning Herodes is zelfs geen Israëliet. Het is zelfs geen broeder in het geloof die over Gods volk en in het door God beloofde land regeert. Het is zelfs iemand die komt uit een volk dat steeds weer over Israël wilde regeren en vooraan stond met spot en leedvermaak als Gods volk in het nauw gedreven werd. De HERE liet bij de geboorte van de tweeling Ezau en Jakob al zien dat deze strijd er zou zijn. Luister maar: “En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. ” Gen 25:23

Die oudste en dat is Ezau verzet zich daar in de geschiedenis steeds tegen. Het lijkt er nu op dat Ezau het van Jakob gewonnen heeft. Het lijkt er op dat de tegenstanders van Christus’ kerk gewonnen hebben. Dat geloven in de HERE een verloren zaak is. De HERE had gezegd dat een buitenlander geen koning over Zijn volk mag zijn. Deut 17:15. Toch is dat nu wel zo. Dat betekent dat het volk van God zo ver van de HERE af leeft dat het oordeel van God over Zijn volk te zien is. Te zien in het koningschap van de Edomiet Herodes.

Het is dus een donkere tijd voor wie echt in liefde de HERE willen dienen. Het lijkt er op dat de weg naar de Verlosser dicht zit. Hoe zou in zo’n situatie de HERE in Zijn liefde nog voor de ene en geweldige Redder zorgen? Het volk heeft een koning gekregen die ze verdienen. Als je niet verder kijkt dan de omstandigheden dan wordt je moedeloos en depressief. Als je denkt op de manier dat we toch zelf ook een beetje moeten verdienen dat God met Zijn liefde naar ons toe moet komen,  verlies je alle moed. Dan blijft het altijd donker.

Het bijzondere is dat de zin:  “Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea”, is dat het staat in het verhaal waarin de Geest ons vertelt dat de voorloper van de Verlosser en de Verlosser zelf in die tijd gekomen zijn! In die pikdonkere tijd is Christus als het Licht van de wereld gekomen. Midden in het donker van een geweldige geestelijke armoede in de kerk.

We lezen dat ook in Johannes 1 waar we een loflied op Christus lezen. Dan lezen we daar o.a. dit: “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”  Vs 4,5

Wat zegt dit ons vandaag over de HERE en wat betekent dat voor ons vandaag?

De HERE is die geweldige God die Zijn trouw boven onze ontrouw als mensen laat gaan. De komst van Christus als onze Verlosser is niet afhankelijk van hoe wij als mensen het doen. De HERE is trouw en zelfs als het geestelijke zo donker is, als ook de kerkmensen op geen enkele manier vol geloof op Christus staan te wachten, stuur Vader in de hemel hem volgens Zijn belofte.

We zien hier dat Gods liefde, Zijn genade, Zijn vergeving niet afhankelijk is van hoe wij het er van afbrengen. Het is niet zo dat er bij mij of jou in ieder geval zoveel geloof, zoveel goede dingen moeten zijn voordat de HERE jou of mij wil vergeven en ons in Zijn liefde wil dragen. Nee, de HERE komt ook in de meest donkere periodes van jouw leven met Zijn liefde, met Christus als de Verlosser naar je toe. Hij laat het licht in het donker van je leven schijnen. Hij zegt in liefde tegen je kom met jouw schuld en zonden, met jouw verdriet, met jouw vragen en moeiten naar Mij. Je ziet het licht, je hoeft niet rond te blijven tasten in het donker. Je mag Christus vastgrijpen. Ik nodig je daartoe met liefde uit! Om juist zo ook uit het donker te komen en het licht weer te zien. Om juist in liefde en geloof naar Christus toe te groeien en weer in een rijker geestelijk leven te staan. De HERE komt met Zijn liefde, wil met Zijn Geest in je werken. Hij komt naar je toe terwijl je het door jezelf niet waard bent. Wat een heerlijke en geweldige God hebben we. Kom tot Hem. Dan kom je tot een fantastische Koning. We zien dat in het tweede punt.

 

2. Omdat Herodes een slechte koning is 

    

Herodes is koning. Je kunt nog een wijze koning hebben. Dat was Herodes niet. Hij was in zekere zin een goede bestuurder. Hij wist dingen die gedaan moesten worden voor elkaar te krijgen. Hij had een fijne neus voor de politieke verhoudingen. De verhoudingen in Rome veranderde tijdens zijn leven meerdere keren. Hij wist het steeds zo te spelen dat hij in de gunst bleef bij de keizer in Rome en koning kon blijven.

Als we naar Herodes als mens kijken,  zien we hoe slecht deze man was. Hoe die slechtheid zijn regering ook typeerde. Ik noem enkele van deze dingen. Dan zie je wie er koning over Gods volk was. Daartegenover laat ik dan zien hoe de grote Koning die tijdens zijn regering op aarde geboren wordt, is. Dan zie je meteen wat de keuze is waar wij elke dag weer voor staan.

a. Herodes was een man die uit was op macht. Die allerlei sluwe spelletjes speelde om aan de macht te komen en aan de macht te blijven. Hij ging daarbij over lijken. Velen in zijn omgeving hebben dat moeten meemaken. Ik kom daar zo nog op terug.

Herodes de koning die het om de macht voor zichzelf gaat en dat bepaalt zijn regering.

Christus komt in de wereld als de Koning die gekomen is om te dienen. Om het goede voor Gods volk te zoeken. Zijn dienen als koning zie je het diepst en het duidelijkst aan het kruis. Als daar dat bordje aan het kruis hangt waarop staat: Koning van de Joden.

Hij maakt het kruis tot Zijn troon. Hij verslaat door te dienen tot in de dood de duivel en onttroont hem als overste van de aarde. Christus verdiend door te dienen tot in de dood de Geest die in  jou en mij wil bewerken dat we Christus als Koning erkennen en volgen. Als door Hem geredde mensen. Om voor altijd in Zijn hemels Koninkrijk vol geluk en vrede te zijn.

b. Herodes was een man waarbij het altijd om hem zelf ging. Hij was het centrum van de wereld. Alles moest dienen tot zijn bevrediging en welzijn. Dat heeft levens van andere mensen gekost.

Christus komt in de wereld als de Koning die er juist voor anderen wil zijn. Die in Zijn leven liet zien dat je juist het goede belang van anderen moet zoeken. Zijn leven werd vanuit de liefde voor God beheerst door de liefde voor de naaste! Dat is het licht dat van Christus als Koning de wereld in schijnt. Niet leven voor jezelf maar juist voor je naaste om samen een goed leven te hebben en te houden.

c. Herodes is een gewelddadige koning. Heel vaak doet hij dat uit achterdocht. Hij treft daarbij dan vele onschuldige mensen omdat hij zichzelf wil handhaven. Het leven van Herodes  zit er vol van. Het voorbeeld dat we hiervan kennen uit de Bijbel zelf is de kindermoord in Bethlehem.  Hij hoort van de komst van de grote beloofde Koning en komt met een duivels plan om de beloofde Verlosser te doden. Hij laat in Bethlehem alle zoontjes tot 3 jaar doodmaken. Wat een verdriet, wat een onrecht, wat een donkere dagen daar in Bethlehem. Een verschrikkelijke koning! De Here Jezus kon door Gods macht vluchten. De HERE zorgt er voor dat niet zulke slechte koningen het laatste woord hebben maar uiteindelijk die ene goede Koning Jezus Christus. Door Hem is er toekomst. Door Hem heeft zuchten onder het onrecht van zoveel koningen en regeerders die zichzelf zoeken zin. Wie op Christus bouwt onder het vreselijke onrecht hem of haar aangedaan, mag weten dat de regeerders die dit onrecht doen hun verdiende straf krijgen. Christus herstelt het recht. Hij zorgt er ook voor dat wie bij hem schuilt eens van alle onrecht bevrijdt zal zijn en onder Hem een heerlijk en vrij leven zal hebben.

d. Herodes zocht zijn eigen eer. Hij was zo op zichzelf gericht dat de keizer van Rome van hem zei: “Je kunt beter het varken van Herodes zijn dan zijn familie”.    Een varken was veiliger voor Herodes dan zijn familie. Waarom juist een varken? Omdat Herodes zich uiterlijk aanpaste aan de Joden. Hij liet geen varken slachten om te eten om zoveel mogelijk door de Joden als koning geaccepteerd te worden. 

Herodes heeft in zijn leven meerderen uit zijn  naaste familie dood laten maken omdat hij dacht dat ze een bedreiging voor zijn troon waren. Niemand was voor hem veilig. Zelfs toen hij heel ziek was en zijn sterven heel dichtbij was, ging het nog om zijn eer. Hij was bang dat als hij zou sterven er weinig gerouwd zou worden in Israël. Om er voor te zorgen dat er bij zijn sterven veel rouw was,  gaf hij het bevel om de veel leiders van het joodse volk gevangen te nemen. Ze moesten in een gebouw in Jericho gevangengezet worden. Als het bericht kwam dat Herodes gestorven was, moest al die mensen doodgemaakt worden. Dan was er tenminste net na het sterven van hem overal rouw in het hele land.   

Onder de regering van deze man is de Here Jezus geboren. Hij die gekomen is om mensen te redden. Om mensen zo te redden dat na berouw over de zonden in ons leven er het feest van de vergeving is. Om er voor te zorgen dat de gelovigen op weg zijn naar een leven dat nooit meer bedreigd wordt en een groot feest is. Christus is de Koning die de dood verslagen heeft en het leven zo graag uitdeelt. Ook als je ziek bent, ook als je op je sterfbed ligt. Hij geeft echt toekomst. Hij geeft je zo graag door Zijn lijden onder Gods toorn de vrede met God. Hij is uit op je leven en niet op je dood. Hij heeft Zijn leven gegeven en regeert nu om jou en mij uitzicht te geven. Om er zo voor te zorgen dat niet het donker, niet de moeite van het leven jou de baas worden of zijn. Wie met Christus leeft krijgt van hem het geredde leven. Juist daarom komt Hem alle eer toe. Zoals we dat lezen in Fil 2: “Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”   Vs 9-11

Christus de nakomeling van Jakob en David heeft ook Herodes verslagen. Gelukkig heeft niet Ezau maar Jakob de regering voor altijd in handen. In Christus schijnt het ligt voor altijd! Laten we ons troosten en warmen in Zijn licht en zo op pad zijn naar Zijn eeuwig Koninkrijk

 

AMEN