Preek Nieuwjaarsdag 2017 0ver Openbaring 7:4-10 Gods volk uit alle volken staat voor de troon van het Lam

05-01-2017 08:13

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/zegengroet

Psalm 80:1,10

Lezing van Gods wet

Tekst:  Openbaring 14:12,13

Psalm  71:8,9,13  (vers 8 kinderen)

Schriftlezing: Openbaring 7

Gebed

Psalm  87

Tekst: Openbaring 7:4-10

Verkondiging van het evangelie

Gezang 13:3,4,5

Dankgebed

Collecte

Gezang 18

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Een nieuw jaar. Een nieuw jaar dat begint met een zondag. Een jaar dat begint met die dag die laat zien dat de dood het laatste woord niet heeft maar Christus die is opgestaan. Christus die leeft en de dood achter zich gelaten heeft.

Een nieuw jaar waarin we niet weten wat er gaat gebeuren. Een jaar waar je misschien heel veel van verwacht. Waarin dingen staan gepland die jou heel goed en mooi lijken. Een jaar waar je echt naar uitziet. Het kan ook zijn dat je met zorgen en misschien wel met angst het nieuwe jaar ingaat.

Een jaar ook waar ook op kerkelijk terrein heel veel kan gebeuren. Hoe staan wij als gemeente er in en wat is onze toekomst als gemeente en als kerken met wie we samen een kerkverband vormen. Wij kunnen als het om ons persoonlijke leven gaat, als het om het kerkelijke leven gaat, als het om ons werk en ons leven in de wereld gaat de zaken niet plannen. Toch hoeven we niet onzeker en bang 2017 in te gaan. Juist omdat we weten dat Christus is opgestaan. Omdat niemand aan de macht van Christus kan tippen. Zelfs  alles in de schepping samen kan dat  niet.

Het belangrijkste en beslissende voor je leven is dat je bij het volk van God hoort. Dat je bij hen hoort waarover we het gisteravond gehad hebben. Bij de mensen die als Gods knechten verzegeld zijn. De mensen die op deze aarde soms heel hard getroffen worden door ellende. Samen met mensen die niet met hun hart de HERE dienen. Soms voor je gevoel zelfs nog veel harder dan mensen die openlijk zonder Christus leven. Hoe het ook zal gaan in dit nieuwe jaar het belangrijkste is dat we persoonlijk en samen vasthouden aan het leven dicht bij de HERE en daarom heel dicht bij Zijn Woord. Niet wat mensen denken en willen is dan beslissend maar de weg die Christus wijst. 

Als het goed is, is dat beslissend voor jouw leven in het nieuwe jaar, voor het kerkelijke leven en voor ons leven in de samenleving. Dan sta je ook altijd open voor anderen die net als jou samen de HERE volgens Zijn Woord willen dienen. Samen Hem volgen als Gods ene volk staat dan altijd weer boven aan onze agenda. Laten we er naar kijken wie Gods volk is en hoe Christus Zijn volk leidt om daar met ons hart in het nieuwe jaar deel van te zijn. Het is zo geweldig als je in je eigen leven weet wat we lezen in 2 Tim 2:19: ‘En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: de Here kent de zijnen, en: een ieder, die de naam van de here noemt, breke met de ongerechtigheid.”

De HERE kent Zijn volk. Hij draagt Zijn volk. We zien dat als ik jullie het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

GODS VOLK UIT ALLE VOLKEN STAAT VOOR DE TROON VAN HET LAM

 

1. De  144.000

2. Met witte kleren en palmtakken in hun handen

 

1 De 144.00

   

 De HERE heeft in de wereld waarin van alles gebeurt en waarin er aan jou en mij als mens heel erg getrokken wordt mensen verzegeld. Mensen waar de duivel uiteindelijk geen grip op kan krijgen. Mensen die leren om juist hun eigen verkeerde verlangens niet te volgen. Die juist dat verkeerde dat van buiten en van binnen aan ons trekt de strijd te verklaren.

Christus die hoort als het ware de vragen van Johannes en van ons.  Dan laat Christus ons horen dat de 144.000 er zijn. Wanneer Johannes dat gehoord heeft met steeds 12.000 voor elke stam en dat 12 keer. Daarna hoort Johannes niet alleen namen en aantallen maar dan ziet hij daarna de menigte die niemand tellen kan die uit alle volken komt.

Hoe zit dat nu?  Zijn die 144.000 nu gelovigen uit de Joden en is die grote menigte die niemand tellen kan dan de gelovigen die uit andere volken komen? Moeten we op grond wat we hier lezen aannemen dat uit elke stam van Israël er uiteindelijk 12.000 tot geloof zullen komen. Maakt het dan niet uit of het een grote of een kleine stam was? Moeten we hieruit ook de conclusie trekken dat uit de stam  Dan eigenlijk niemand tot geloof gekomen is omdat die stam niet genoemd wordt? Genoeg vragen die ook belangrijk zijn om te zien hoe we het boek Openbaring moeten lezen.

Laten we eerst eens kijken naar die 144.000 die verzegeld zijn door God. We moeten goed bedenken dat in het boek Openbaring beelden en symbolische getallen gebruikt worden.  Denk alleen maar aan de preek van gisteravond. Het ging toen o.a. over de 4 engelen die aan de vier hoeken van de aarde staan. Het gaat er dan om dat de HERE door de engelen de macht over de aarde heeft. Overal!  Geen windstreek uitgezonderd.

Het gaat hier om 144.000. Het gaat er hier niet om dat de HERE zegt dat er 144.000 mensen uit de hele geschiedenis uitverkoren zijn en echt tot geloof komen. Zo vind je het ongeveer bij de Jehovah getuigen. Als dat zo was dan zouden er over de geschiedenis heen maar heel weinig tot geloof komen. 144.000 lijkt wel heel veel maar als je dat neemt over de hele geschiedenis zou dit maar een handjevol zijn. Dat is niet de bedoeling want later wordt juist ook over die menigte gesproken die niemand tellen kan. Zouden het er niet 144.000 kunnen zijn uit het volk Israël? Ook dan zouden het er wel heel weinig zijn. Ik kom daar zo op terug.

Wat wil het getal 144.000 uitdrukken? In de eerste plaats is het de optelling van 12 maal 12.000. Het getal twaalf wijst op het complete volk van God.  De twaalf zonen van Jakob, de twaalf stammen van Israël.  De Here Jezus koos ook 12 apostelen uit die Hem als oor en ooggetuigen op aarde moesten vertegenwoordigen en zo het fundament moesten leggen voor de kerk na Christus hemelvaart. We lezen in Openbaring dan ook van het Nieuw Jeruzalem:  “ En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op (de poorten) geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls.  Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten.  En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalfapostelen des Lams.” Vs 12-14

Dat hier over 12 keer 12.000 gesproken wordt wijst op het complete volk van God.  Het laat ook zien dat het een door God bepaald getal is en dat het er ongelooflijk veel zullen zijn. Je moet daarbij bedenken dat het getal 1000 toen het grootste getal was wat genoemd werd.  Er werd in die tijd nog niet over miljoenen en zeker niet over miljarden gesproken. De hoogste getallen waren altijd duizendtallen.   

Ook in het Oude Testament wordt steeds over de 12 stammen gesproken om het hele volk van God, de hele kerk aan te wijzen. Terwijl er in de praktijk 13 stammen waren. Omdat de stam van Jozef in de 2 stammen was verdeeld namelijk Efraim en Manasse.  De dertien stammen waarvan Levi een heel aparte plaats innam stamde af van de 12 zonen van Jakob.

Maar gaat het hier toch niet alleen om de gelovigen uit de Joden?  Dat lijkt toch het meest logisch? Als we dat denken dan brengen we het onderwijs van Christus en de Geest in het Nieuwe Testament niet goed in rekening. Laten we eerst maar eens kijken in wat Christus eerder in het boek Openbaring schrijft. We gaan terug naar hoofdstuk 2 en 3.

Wie zijn in de ogen van de Here Jezus de Joden, het volk van God? Zijn dat de Israëlieten? Of ligt dat anders? Christus schrijft aan de gemeente van Smyrna o.a. dit:

“Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.”. 

Hij schrijft een hoofdstuk later aan de gemeente van Filadelfia: “ Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.” 3:9

Je ziet hier dat de Joden die de gemeente van Christus vervolgen synagoge van de satan genoemd worden. Christus zegt daarom dat ze geen echte Joden zijn. Wie worden er in het Nieuwe Testament de echte, de geestelijke nakomelingen van Abraham genoemd? Wie zijn er samen met de gelovige Joden het volk van God? Wie zijn er geënt op de  boom die het gelovige deel van Israël is? We lezen in Romeinen 11 dat de gelovigen uit de andere volken op de boom van Israël geplant worden. Dat daarom niet op de Israëlieten neergekeken mag worden.  Wie eens ingeplant is maar niet gelooft, niet op Christus bouwt,  wordt van de stam afgebroken. Wie zijn in geestelijke zin de echte nakomelingen van Abraham? Een heel duidelijk antwoord geeft de Heilige Geest in Galaten 3:28,29: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.  En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” HSV

Wanneer Christus in Openbaring over Gods volk spreekt en Hij noemt de twaalf stammen, hebben we te maken met het volk van God uit alle volken. Dat zie je ook in het vervolg. Nadat Johannes de namen en de getallen heeft gehoord, laat Christus hem ook iets zien! Die geweldige massa die je als je ze zo ziet niet tellen kan! Die mensen uit alle volken en rassen die door de Geest tot geloof in Christus zijn gebracht. De 144.000 die genoemd zijn, zijn ook de grote massa die als je ze voor je ziet door jezelf niet te tellen zijn. Je raakt de tel kwijt zoveel zijn er die uit genade in Gods genade mogen delen.

Die 144.000 laat zien dat Gods volk compleet wordt. Niemand zal gemist worden. Die 144.000 en die massa die niemand tellen kan, maakt duidelijk dat Gods volk een geweldig groot volk is. Gods genade is groot!  De HERE zorgt dat een geweldig groot volk van de ondergang, van het eeuwig oordeel gered wordt. Dan blijven er nog wel vragen over. Waarom de stam dan niet genoemd wordt en wel Efraim en Manasse. Daar kun je dingen over zeggen, ook zinnige dingen maar het blijft bij veronderstellingen. Dat ga ik hier nu niet doen. Het belangrijkste op deze Nieuwjaarsdag is nu dat we zien dat de HERE in een onzekere, onveilige, zondige wereld waarin er dingen gebeuren die verschrikkelijk zijn jij je aan de HERE mag vasthouden. Dat als jij jouw leven in Zijn handen geeft dan zorgt Hij er voor dat je voor de troon van Hem en het Lam kunt staan. Dat je met vertrouwen dit nieuwe jaar kunt leven. Dat er in je leven ook de dankbaarheid en de blijdschap van het geloof is of komt. Mensen uit alle volken staan zo voor Het lam van God. We zien dat in het tweede punt.

 

  

2.  Met witte kleren en palmtakken in hun handen

 

Je leeft op aarde. Je komt voor allerlei vragen te staan. Mensen vragen aan jou allerlei dingen en doen allerlei dingen die zo anders zijn als wat je in de Bijbel leest. Waar wil je bij horen? Bij die grote massa die een andere weg gaat, een ander leven leidt dan de HERE in de Bijbel ons wijst? Of wil je horen bij dat volk dat vaak veel kleiner lijkt maar dat volgens de normen en waarde van de Drie-enige God wil leven zoals je die in de Bijbel vindt? Het zijn vragen die ons leven in het nieuwe jaar bepalen. Persoonlijk, kerkelijk, politiek, in je hele leven tussen andere mensen.

Het eerste dat de Geest Johannes laat zien, is dat al lijkt Gods volk zo klein je toch bij een geweldig groot volk mag horen. Gods volk uit alle tijden is echt een geweldig groot volk.  Bedenk daarbij hoe groot de bemoediging hiervan ook voor Johannes was en voor die 7 kerken aan wie het boek Openbaring gestuurd moest worden! Johannes is verbannen naar het eiland Patmos omdat hij het evangelie van Christus bleef uitdragen. De 7 gemeenten zijn kleine gemeenten in heel grote steden. Ze zijn nog veel meer een minderheid als dat wij het zijn en vervolging dreigt voor hen steeds weer. Christus laat zien dat ze echt bij Gods grote volk mogen horen!

Het is ook een internationaal volk. Alle nationaliteiten en kleuren zijn vertegenwoordigd! Dat volk zal in de hemel en op de aarde weer de ene taal spreken zoals voor de torenbouw van Babel de mensen een taal spraken. Het bijzondere van het volk dat in verschillende talen en landen in eerbied en liefde voor Christus geleefd heeft is dat ze voor troon van God en  het Lam staan. Dat is ook onze toekomst wanneer we echt met liefde voor de HERE en Zijn Woord op aarde leven. Wanneer we ons al biddend niet laten meenemen door wat de wereld tegen Gods Woord in leert. We hebben in het boek Openbaring al eerder gezien dat er schepselen zijn die voor de troon van God en het Lam mogen en kunnen staan. De 24 oudsten als vertegenwoordigers van de kerk uit de hele geschiedenis, de engelen en ook de vier dieren als vertegenwoordigers van de hele schepping. Nu wordt duidelijk dat niet alleen zij maar ook Gods hele volk bij Christus in de hemel mag komen. Wie je ook was op aarde. Hoe eenvoudig ook in de ogen van mensen. Hoe arm en gehandicapt ook. Al heb je nog zo’n donker en duister verleden waarvoor je je schaamt. Wanneer je met berouw over je zonden tot Christus bent gekomen en in alle eenvoud met een hart op de HERE gericht samen met Gods volk ook in 2017 trouw naar Hem komt luisteren, mag je zonder angst eens voor de troon van God en het Lam verschijnen. Niet om bang te zijn, niet om veroordeeld te worden maar om daar in witte feestkleren te staan.

Zijn jouw kleren vandaag zo mooi wit? Is jouw leven nu zonder schuld en zonden? Is jouw hart in dit nieuwe jaar met alle goede voornemens zo schoon? Ik wou dat het zo was. Als je eerlijk bent is het niet zo. Moet je dan bang zijn om in 2017 te sterven? Wel als je het eigenlijk wel goed vindt zo. Als je gewoon wil leven zoals jij voelt.  Wanneer geloven in Christus er in jouw leven  een beetje bijhangt. Als je dat niet verandert, sta je eens met doodsangst voor de troon van Christus als je Rechter. Maar wie bij Christus vergeving en vernieuwing van zijn of haar leven zoekt in dit jaar die mag weten dat jouw leven gewassen is in het bloed van Christus. Dat je dan als je sterft van God die nieuwe spiksplinternieuwe witte kleren zonder enige smetje aankrijgt. Jij mag onbekommerd vol blijdschap leven bij jouw  Koning en Verlosser. Je mag samen met heel Gods volk bij Hem zijn. Dat is echt een feest. Dat is een feestelijk leven voor altijd. Daarop wijst de Heilige Geest doordat er hier gesproken wordt over de palmtakken die Gods volk in handen heeft. Die palmtakken herinneren aan het Loofhuttenfeest. Dan werd er het feest gevierd dat de HERE Zijn volk uit de slavernij van Egypte bevrijd had. Dat ze een vrij volk waren door Gods ingrijpen en Hij hen op weg naar het beloofde land beschermd, bewaard en geleid had. Hij had hun in het beloofde land dat overvloeit van melk en honing gebracht!

Zo is het ook met het volk dat in de hemel voor de troon van het Lam staat!  Dat volk roept uit: “De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam.”  Dat jij vol vertrouwen het nieuwe jaar in kunt gaan. Dat jij zelfs in deze wereld met vertrouwen naar de toekomst mag kijken,  is het genadige werk van God. Die Zijn Zoon als het Lam naar de wereld heeft gestuurd. Dat is omdat Christus als het Lam Zijn leven aan het kruis gegeven heeft. Hij heeft door Zijn offer de Geest verdiend voor wie zegt: ‘ik kan zelf niet verder. Leidt mij toch op de enige goede weg naar de hemel en de nieuwe aarde.’  Dan is het Lam Jezus Christus het die voor jou, voor Gods kerk verdiend heeft dat je door het leven op een zondige aarde heen naar het hemelse Kanaän geleidt wordt! Naar de wereld waar de zaligheid, het volle geluk, de volle verlossing er is. Waar alles wat verleidelijk en zondig is verdwenen is. Dat mag je nu al weten, daaruit mag je nu in 2017 al leven! Christus laat het ons nu zien om  moed te vatten ook in het nieuwe jaar. Om echt met Christus te leven. Om bij de moeilijkste dingen in je leven op Christus te bouwen, om bij Hem vergeving te zoeken, om door de Geest te leren voor de Vader en de Zoon te willen leven. Dan kan ik blij zijn ook als verdriet mijn leven verscheurt. Het verdriet is dan niet het laatste en het alles beheersende. Christus heeft als het Lam voor mij dan ook voor 2017 de angel uit het leven gehaald. Laten we dan met Christus leven in dit jaar, zo gemeente zijn. Laat de dankbaarheid en de blijdschap dan van ons persoonlijke leven maar ook van ons leven als gemeente afspatten! Daar is alle reden toe als we echt met de HERE leven!

Zo dankbaar dat ik, dat wij kind van God mogen zijn en dat de zaligheid van Hem en Hem alleen komt.

 

AMEN