Preek Openbaring 5:1-7 Er heerst grote spanning in de hemel

25-01-2016 07:28

 

 

ORDE VAN DIENST

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 18:1,9

Lezing van Gods wet

Lezen andere tekst

Psalm 6:1,2,3

Schriftlezing:  Ezechiël 2:1-3:4           

                      Genesis 49:1-12

Gebed

Psalm  89:6,13,17,18

Tekst:  Openbaring 5:1-7

Verkondiging van het evangelie

Psalm  40:3,4

Dankgebed

Collecte

Psalm  56:3,4

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,  broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Wat is er gejuicht in de hemel. Je hoorde er de hele schepping en Christus kerk met diepe eerbied en uit volle borst de HERE als de Almachtige God en Koning bezingen.  Het klonk er echt hemels. Er was geen valse noot te horen. Niemand zong er vals en ieder zong er met een hart vol liefde en overtuiging. Geweldig wat Johannes in Openbaring 4 hoort. Hemels mooi! 

Dan wordt de aandacht van Johannes door iets anders getrokken. Iets wat hij moet zien en wat er voor zorgt dat het muisstil in de hemel wordt. Het wordt er angstig stil. De spanning wordt groter en groter. Dat hemelse lied klonk wel uit de monden van de schepping en de kerk maar was dat niet te vroeg?  Is het echt zo dat de schepping en de kerk vol hoop kunnen zijn. Is het echt zo dat wij de lof op de HERE kunnen zingen vast en zeker met het oog op de toekomst? Is het werk dat de Here Jezus op aarde gedaan heeft echt wel genoeg om zo blij en zo dankbaar te zijn? Is het echt wel zo dat  we op weg zijn naar de toekomst op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde?  Komt het werk van Christus voor arme zondaren echt tot het doel van de totale verlossing voor Gods schepping en voor allen die met belijdenis van schuld en berouw over eigen zonden tot Christus zijn gevlucht?

Dat zijn de angstige vragen die er in de hemel spelen als Johannes ziet dat de HERE in de troon een boekrol in Zijn rechterhand heeft.

Het zijn belangrijke vragen ook voor ons vandaag. Misschien is het ook wel een angstige vraag in jouw eigen leven. Zal als ik in liefde voor de HERE sterft echt zo zijn dat alles goed is en het eeuwig goede leven mij toelacht?   Misschien is het in jouw leven wel zo dat het je van tijd tot tijd echt bang maakt. Als de oorzaak daarvan is dat je in je leven je eigen baas wilt zijn en Christus niet als je Heer volgt dan is er bekering in jouw leven nodig. Dat je het niet meer bij jezelf zoekt en niet meer door eigen schuld recht op de hel afloopt.  Die liefdesoproep om tot Hem te komen klinkt ook nu voor jou en mij. Het kan ook zijn dat twijfel je leven steeds weer binnenkomt. Dat de duivel steeds weer aan je trekt en tegen je zegt:  Zou Christus werk echt wel voor dat fantastische nieuwe leven voor altijd zorgen?  Zou de geschiedenis daar echt wel zonder einde op uitlopen? Deze vraag klinkt in onze tekst in de hemel en het wordt er o zo spannend stil. We zien dit als ik jullie Gods Woord onder het volgende thema verkondig:

 

ER HEERST GROTE SPANNING IN DE HEMEL

 

1. Niemand kan voor een hoopvolle toekomst zorgen

2. Alleen die Ene!

 

1. Niemand kan voor een hoopvolle toekomst zorgen

 

De ogen van Johannes en daarmee die van ons worden nu gericht op de HERE die op de troon zit. De blik wordt vooral gericht op wat Hij in Zijn rechterhand heeft. De rechterhand is de hand vol kracht. De belangrijkste hand. Daarin houdt de HERE een boekrol vast. Je moet goed bedenken dat er toen nog geen boeken bestonden zoals wij die nu kennen. Het was papyrus waarop geschreven werd en dat was veel dikker dan ons papier nu. Vooral veel dikker dan het fijne papier waarop de meeste van onze kerkbijbels gedrukt  zijn. Er waren alleen boekrollen. Een boekrol werd gewoonlijk aan een kant beschreven. Namelijk als je de rol oprolde de binnenkant. Dat was ook ter bescherming van wat er was opgeschreven. Als je ook de buitenkant beschreef was de kans groot dat het snel beschadigde en je bepaalde delen moeilijk of niet meer kon lezen.

Toch lezen we in onze tekst dat de boekrol die de HERE op Zijn troon in Zijn rechterhand houdt van binnen en van buiten beschreven is. Wat hier in staat is echt iets dat heel veel omvat. Het is te groot en te veel om op een gewone boekrol geschreven te worden. Toch staat het op een boekrol want het gaat om iets dat allemaal bij elkaar hoort. Het is echt een eenheid.  Daarbij komt dat  deze boekrol met 7 zegels  verzegeld is. Je kunt deze boekrol niet zomaar lezen. In die zin lijkt het op een romeins testament uit die tijd. Dat was ook vaak met 7 zegels verzegeld. Het testament mocht niet open, niemand mocht er ook maar een beetje in kijken tot de dag dat de man of vrouw die het Testament opgesteld had  gestorven was. Dan kwam wat die ander bij zijn of haar leven bepaald had naar voren en moest het uitgevoerd worden.

De boekrol die de HERE  in Zijn hand houdt, is gesloten. Met 7 zegels. Het getal 7 duidt in Openbaring aan dat het om de HERE gaat. Het getal 7 maakt duidelijk dat het om iets van God gaat dat helemaal af is, helemaal goed is. In deze boekrol staat wat Gods plan met Zijn schepping is. We hebben al eerder van een boekrol gelezen waarin de HERE dingen die in de toekomst gaan gebeuren had opgeschreven. Dat was toen Ezechiël het boekje waarin dat plan van God stond moest opeten. We hebben daarvan o.a. dit gelezen: “Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol.  En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer.  Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen, spreek tot het huis Israëls. 2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig. Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden.” 2:9-3:4   

Hier in onze tekst gaat het om Gods plan tot aan de terugkeer van Christus en de komst van de nieuwe hemel en aarde. Dan komt er de vraag die voor de grote spanning zorgt. Een belangrijke engel stelt luid en duidelijk in de hemel de volgende vraag: ‘Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken.”

Waarom is deze vraag zo belangrijk en spannend? Omdat het boek van de toekomst nog gesloten is. Er moet iemand uit de schepping komen die dit boek openmaakt om de geschiedenis op weg naar de wederkomst en de nieuwe hemel en aarde  echt te laten komen. 

Het moet iemand zijn die het waard is om deze boekrol te kunnen open maken.  Het moet iemand zijn die de bevoegdheid heeft om die boekrol te pakken en die open te maken.  Het wordt nu angstig stil in de hemel.  Er is niemand die een stap naar voren doet. Niemand is er in de schepping die het waard is om dit boek open te maken.  De schepping en daarbij horen ook de engelen zijn het niet waard. Hoe geweldig en goed ze ook zijn. Zij zijn geen beelden van God. Zelfs de engelen als de machtigste schepselen buiten de mens om zijn geen kinderen van God maar knechten van God. Zij hebben niet de grootheid en heerlijkheid die nodig is om het boek van Gods plan te kunnen openmaken.

Je zou zeggen en wat dan van de oudsten die als vertegenwoordigers van de kerk op de 24 tronen zitten?  Zij zijn als mens beeld van God.  Zij zijn door het bloed van Christus van hun zonden en schuld gewassen. Ze zitten daar met witte feestkleren als teken dat al de zonden en schuld door Gods genade uit hun leven verdwenen is. Toch is er ook van hen niemand die naar voren kan stappen om de boekrol te pakken en open te maken. Heel Christus kerk is het zelf niet waard omdat ze verlost moesten worden. Uit zichzelf zijn ze het niet waard om dit te doen. Onze onwaardigheid is er door de zonden die we zelf ons leven hebben binnengehaald. Niemand van ons kan tegen de HERE zeggen: HERE ik ben het uit mijzelf waard om de geschiedenis te brengen naar de komst van de nieuwe hemel en aarde.   Ik ben het waard om mijzelf en de schepping naar die totale verlossing in de toekomst te leiden.

Wat is het stil in de hemel. Angstig stil. Wat een ellende! De stilte wordt doorbroken doordat Johannes in huilen uitbarst.  Niemand die het boek van Gods plan naar de toekomst kan openen. Niemand is het waard om dat te doen! Het laat ons zien dat wij als mensen, als kroon van Gods schepping. Dat wij zelfs wanneer we bij Christus ons leven gezocht hebben het uit onszelf niet waard zijn om toekomst te hebben!  Het laat ons ook zien dat wij als mensen het niet voor elkaar krijgen om  zelf voor een wereld te zorgen waar er echt toekomst is. Wij kunnen als mensen, zelfs als kerk er niet voor zorgen dat er een leven zonder moeite, zonder ziekte, zonder dood komt. Dat kunnen we niet en dat zullen we ook nooit voor elkaar kunnen krijgen. Wie zegt dat het wel zo is liegt en is overmoedig. Johannes kijkt rond en huilt!  Ondanks het werk van de Here Jezus is er geen echte toekomst voor Gods schepping. Ondanks het evangelie dat Johannes heeft gebracht lijkt de hoop die hij heeft verkondigd toch lege, ijdele hoop te zijn geweest. Wat van al die martelaren die hun leven over hadden voor het leven met Christus. Waarvoor is dat allemaal geweest?  Verschrikkelijk!

Dan ineens is er die stem van een van de oudsten die de stilte doorbreekt. Die laat zien dat huilen en verdriet en hopeloosheid niet nodig is. Hij wijst op die Ene die daar in de hemel staat. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Alleen die Ene!

 

Een broeder in de hemel zegt tegen Johannes: “Huil niet!” Dat is niet nodig. Let op! Je hebt die Ene die hier ook is over het hoofd gezien. Kijk daar staat Hij:  ‘de leeuw uit Juda’s stam’.  Je kijkt Hem zo gauw over het hoofd want als je naar Hem kijkt dan zie een lam dat nog de tekens van de slacht  draagt.

Zo is het ook vandaag broeders en zusters, jongelui.  Als wij over een prachtige toekomst spreken, als wij  het er over hebben dat Christus regeert dan komen er ineens de vragen en de opmerkingen. Dat kunnen vragen en opmerkingen vanuit je eigen hart zijn, dat kunnen ook de opmerkingen zijn van mensen met wie je samen in gemeente leeft of anderen die samen met jou in geloof opgroeien. Het kan ook zijn dat het de kritische vragen zijn van anderen die niet geloven of niet meer geloven. Je kunt wel van die grote dingen zeggen, van de grote verhalen vertellen maar is het toch niet allemaal gebakken lucht want moet je eens kijken wat er op de wereld en in mijn eigen leven allemaal voor ellende is. Waar is Jezus?  Voor de ogen van de wereld is het laatste wat ze gezien hebben dat Hij gekruisigd  is.  Als je alleen let op wat er in de wereld gebeurt, lijkt het alsof de Here Jezus niets meer is als een dood lam. De ellende is in de 2000 jaar nadat Hij gekruisigd is niet minder geworden. Als je alleen let op wat er nu in de wereld voor ellende is en misschien ook in je eigen leven dan kom je niet verder dan dit. We hebben nodig dat iemand anders ons daar bovenuit tilt. We hebben nodig dat de Geest ons door deze ouderling in de hemel op die Ene wijst die als gewond Lam lijkt maar die in werkelijkheid ook de Leeuw uit de stam van Juda is.  Hij is het Lam en ook de Leeuw. Hij is Lam van God en Leeuw uit Juda’s stam. Hij is de vervulling van wat Jakob aan het einde van zijn leven mocht profeteren:  “Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen?  De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.” Gen 49:9,10

Johannes, gemeente van de Here Jezus kijk verder dan wat je op aarde aan ellende ziet. Let op de Here Jezus die als het Lam van God de zonden van de wereld op zich genomen heeft. Let op Hem want Hij is het Lam van God dat het beslissende offer gebracht heeft en Hij leeft!  Hij is nu in de hemel als de Leeuw uit Juda’s stam. Hij regeert vanuit de hemel. Dat laat de Geest door Johannes ons nu zien. Hij is het die uit David als de grote beloofde Nakomeling is voortgekomen. Hij is ook meer dan David en daarom wordt het hele huis van David door Hem gedragen omdat Hij de eeuwige Koning is. 

Als de ellende op je af komt en het lijkt alsof de dood het einde is, laat je dan weer wijzen op de Leeuw uit Juda’s stam die in de hemel is. De dood is niet het einde, de wereld vol sterfelijkheid en vol verdriet en onrecht is niet het einde. Laat je dat ook niet aanpraten. Bid steeds weer dat de Geest je leert met ogen en een hart dat door Hem verlicht is te kijken. Verder te kijken dan de pijn en het verdriet dat je nu voelt.

Dan zie ik, dan zie jij de Here Jezus in de hemel als die Leeuw uit Juda’s stam.  Dan zie je Hem daar als het onschuldige Lam dat de zonden en schuld van Gods uitverkoren kinderen op zich genomen heeft. Hij de zondeloze die het werk van verlossing volledig heeft gedaan en de Zoon van God is, is het als enige waard  om die boekrol uit Gods rechterhand aan te pakken. Om een voor een de zegels van dit boek te verbreken en zo steeds een ander stuk van de geschiedenis te laten zien dat ook echt komt. Komt op weg naar de nieuwe hemel en aarde.  Het Lam van God heeft door Zijn werk de waardigheid verdiend om de schepping als de Leeuw uit Juda’s  stam tegen alle tegenstand in te brengen naar het grote doel. Het doel dat God op de nieuwe aarde onder Zijn volk woont zonder nog een zonde en zonder nog een klein gevolgje van de zonde!

Wat is het een geweldig moment als de hemel en de hele schepping in de hemel dat Lam naar voren ziet stappen. Hij leeft!  Hij is vol van de Geest die de Geest van het leven is. Die 7 horens en die 7 ogen wijzen op de Geest die zonder mate aan de Here Jezus gegeven is.  De Geest van het leven, de Geest ook van het nieuwe leven die alleen door Christus als de Levende wordt uitgedeeld. Uitgedeeld aan zondaren die waar ook op een  wereld vol onrecht, zonden en schuld   met berouw over eigen zonden tot Hem komen en in het nieuwe leven willen staan.

Jezus Christus die het waard is, gaat naar de Vader en pakt het boek aan. Geweldig. Dan is Gods volk echt getroost!  Ik hoef niet meer te huilen. Ik mag uitzien naar de toekomst die goed is en komt omdat mijn God en Redder het boek in de hemel heeft aangenomen om Gods plan tot het einde toe uit te voeren. Dan juicht mijn hart, dan juicht heel Gods schepping en heel Christus kerk. Dat zien we dan vooral volgende week.  Ik wil nu afsluiten met het lezen van Kolossenzen 2:13-15. Daar zie je Christus als het Lam en als de Leeuw.  Belijdt je zonden en laat je wassen door het bloed van het Lam en voeg je bij Hem als de Leeuw, als de Heer over je leven, als de eeuwige Koning! Want Hij heeft overwonnen luister maar:

“Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,  door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.”

 

AMEN