Preek Openbaring 5:8-14 Het Lam neemt de boekrol aan en de lof klinkt van alle kanten

01-02-2016 07:22

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 33:1,2

Lezing van Gods wet

Psalm 119:174-176

Psalm  7:1,4,7

Schriftlezing:   Psalm 141

                       Openbaring 19:1-10

Gebed

Collecte

Psalm 141:1,2,3,4,5

Tekst:  Openbaring 5:8-14

Verkondiging van het evangelie

Gezang 14

Dankgebed

Psalm  150

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Als je naar het leven op aarde kijkt lijkt het een cirkel. Een cirkel waar je niet uitkomt. Een cirkel waarin heel veel verdriet, onrecht, oorlog en haat steeds weer terugkomen.  Wij denken wel eens dat we als mensen zulke grote stappen vooruit doen. Als we achterom kijken dan waren de mensen van honderden en vooral van duizenden jaren vaak maar primitief. Ze hadden  ook nog van die achterlijke ideeën. Dan zijn we in onze tijd toch heel wat verder. Dan is het in onze tijd toch veel beschaafder, veel ontwikkelder en veel beter.

Zijn we op weg naar een echt betere wereld? Is dat zo? Als je dan eens goed kijkt met al de ontwikkelingen die er zijn dan zie je dat het verdriet, het onrecht, de oorlogen, de wanhoop, de honger enz niet uit onze wereld weg is. Helemaal niet zelfs. Denk aan al die vluchtelingen in de wereld. Wat een wanhoop is er bij deze mensen tijdens hun vlucht! Denk ook eens aan de vorige eeuw. Het was de eeuw waarin het aantal mensen dat in oorlogen stierf groter  wasdan ooit tevoren. Denk eens aan het haat zaaien en het ongelooflijke egoïsme die je ziet bij mensen als Wilders en de mensen die hem volgen.  Als je op mensen let hoe beschaafd en hoe ontwikkeld ook toch lijkt de geschiedenis een cirkel waarin er geen echte vooruitgang is.

Mensen staan nog altijd tegenover elkaar en doen elkaar de ergste dingen aan.

Die cirkel lijkt er ook te zijn als je naar het leven van personen kijkt. Ook als je naar je eigen leven kijkt. Hoe graag je het ook wil  toch kun je je niet losmaken van allerlei moeilijke, verdrietige, onrechtvaardige dingen in je leven. Ziekte, onrecht, eigen verkeerde dingen raken ook jouw en mijn leven. Het lukt ons niet om daar echt vrij van te komen. Dan is er voor iedereen het moment van het sterven. Wij kunnen het leven niet vasthouden. Hoe graag we dat ook zouden willen. De dood laat altijd weer zien dat die sterker is dan het leven. Het leven lijkt een grote cirkel die eens eindigt in de dood. Zonder Christus zie je niet meer dan dat. De Prediker beschrijft dat uitgebreid en schrijft dan: “Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftobt onder de zon,  wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs des nachts zijn hart geen rust vindt? Ook dit is ijdelheid.” Prediker 2:22,23   

Het leven als een cirkel die eens doodloopt in de dood. De geschiedenis als een cirkel die doodloopt in de dood en ook nog de eeuwige dood.  Is dat de toekomst voor alle mensen en voor heel de schepping? Gelukkig niet!  Het lam die ook de Leeuw uit Juda’s stam is neemt de boekrol uit Gods hand. De hemel veert weer helemaal op. We zien dit als ik jullie de blijde boodschap van Christus aan jullie onder het volgende thema breng:

 

 HET LAM NEEMT DE BOEKROL  AAN EN DE LOF KLINKT VAN ALLE KANTEN

1.  Van de lijfwacht en de kerk

2. Van de engelen en van heel de schepping   

 

1. De lijfwacht en de kerk

 

De HERE zit op de troon. God heeft de boekrol in Zijn rechterhand. Met daarop Zijn plan en Zijn besluiten die uitgevoerd moeten worden voor het laatste deel van de geschiedenis op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Zoals in de tijd van Ezechiël  de HERE Zijn oordelen over Zijn volk in een boekrol  had laten schrijven. Wat daarin stond moest Ezechiël het verbondsvolk vertellen.

Het is stil in de hemel. Johannes huilt niet meer. Na de woorden van die ene ouderling in de hemel kijkt iedereen met grote spanning toe. Dan is het het Lam dat naar voren komt. Hij gaat naar God met wie Hij in de troon is. Hij is het namelijk waard als enige om naar God in de troon te gaan en om die boekrol aan ten nemen.  Wat is dat een geweldig ogenblik!  Het moment dat Jezus Christus de boekrol uit de hand van de Vader neemt. Nu wordt het duidelijk dat de Zoon van God niet voor niets mens geworden is. Hij heeft niets voor niets Zijn werk van het dragen van de zonden en het tot in de hel betalen van de schuld voor wie tot Hem vlucht gedaan. Hij zorgt er voor dat Zijn werk tot Gods heerlijke doel komt. Hij zorgt er voor dat de geschiedenis en ook het leven van Gods volk en van de schepping niet in een ellendige cirkel blijft doorgaan. De cirkel van onrecht, ziekte, dood, natuurrampen enz wordt echt en vast en zeker doorbroken!

Het Lam neemt de boekrol aan en gaat er nu aan werken dat wat in de boekrol staat ook uitgevoerd wordt. We zien die uitvoering ook in hoofdstuk 6 en verder. Dan lezen we hoe de zegels van deze boekrol een voor een door het Lam worden opgebroken en Gods plan en Zijn besluiten werkelijkheid worden.

Dat is nu zeker! Dan zie je hoe er in de hemel een intense reactie komt.  Er gaat een golf van geweldige blijdschap door de hemel. Het zijn de 4 dieren en de 24 oudsten die meteen reageren. De vertegenwoordigers van de schepping en de kerk buigen zich allemaal voor het Lam.  Daaraan moet je niet zomaar voorbij lezen. Dat is echt heel bijzonder!

Dat zegt namelijk over Christus als het Lam dat Hij zelf ook God is! God zelf heeft gezorgd dat er voor mensen die in de geschiedenis in een ellendige cirkel terechtgekomen is een verlossende uitweg zijn!  Ook voor heel Gods schepping. Waaraan zie je hier nu dat het Lam ook God is?  Daaraan dat mensen en engelen voor Hem buigen en Hij dat ook laat gebeuren!  Later in het boek Openbaring wil Johannes buigen voor een machtige engel en dan lezen we er het volgende: “En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” 19:10  HSV

De vier dieren en de 24 oudsten werpen zich in aanbidding voor het Lam neer zoals de 24 oudsten  dat in hoofdstuk 4 ook al deden voor God die in de troon zit. Zie 4:10.

Ze doen dat met blijdschap, met dankbaarheid in hun hart!  Ze hebben namelijk allemaal een citer bij zich.  Een instrument dat in die tijd werd gebruikt  om blijde liederen te begeleiden. Het is zo goed  om te zien wat het Lam verdiend heeft. Hij geeft voor een schepping in nood, voor verloren zondaren weer zin aan de geschiedenis en het leven. Daarvoor moet je echt bij Hem zijn.

Dan is er nog iets opvallend. Dat zijn de schalen die de 4 dieren en de 24 oudsten bij zich dragen.  Het zijn schalen die niet erg diep zijn. Ze zijn van goud en dat maakt duidelijk dat ze bij heel belangrijke en kostbare dingen horen. Die schalen zitten vol met reukwerk. Dat doet ons denken aan de tempel. Elke ochtend en elke middag werd in de tempel een reukoffer gebracht. Heel dicht bij de ark. De ark was Gods troon op aarde.  Wat liet nu elke dag dat reukoffer zien?  Dat de rook en de geur omhoog ging en ook echt bij de troon van God, bij de HERE zelf aankwam. Wat stelde die rook en geur nu voor?  We hebben dat in Psalm 141 gelezen: “HERE, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter ore, als ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.” Vs 1,2.    

We lezen het ook in onze tekst: “dit zijn de gebeden van de heiligen.” De heiligen zijn de gelovigen. Zij die hun onheiligheid beleden hebben en door Christus bloed gewassen en door de Geest geheiligd zijn. Het is echt geweldig om te zien wat hier gebeurt. De gebeden van de heiligen komen door het Lam, door Zijn werk echt en zeker bij God in de troon. Ze komen er als gebeden van Gods kinderen waarnaar Vader in de hemel graag luistert! Ze zijn voor Hem een aangename geur die Hij graag in ontvangst neemt. Het is echt geweldig om te zien dat onze gebeden als ze vanuit  een gelovig hart, een hart  vol liefde tot de HERE gebeden worden heel echt bij de HERE als onze Vader uitkomen. Ook al onze gebeden in onze nood, ook al onze gebeden waarbij we uitroepen: Here kom ons ongeloof tegemoet, komen als een lieflijke geur bij de Vader. Zo gaat Hij ook met onze gebeden om. Ook het gebed dat de Here Jezus toch maar gauw mag komen, komt heel echt bij Hem. Net zo goed als al de gebeden over de meest intieme dingen die je in liefde voor God bidt komen bij Hem aan. Ook als ze zo gebrekkig waren, ook als je het eigenlijk niet goed kon formulieren, ook als je je zo slecht voelt, eigenlijk te slecht om bij Christus te horen.  Wie met zijn of haar hart bidt mag het weten mijn gebeden komen echt bij de HERE uit en om Christus luistert Hij er naar als de liefdevolle, genadige Vader. 

Dan begrijp je ook dat de 4 dieren en de 24 oudsten samen een geweldig loflied gaan zingen. Het opvallende is dat het een loflied op het Lam is. Het is ook een nieuw lied. Waarom een nieuw lied? Omdat het hier gaat om iets  dat tot dat moment nog niet bekend was. Er gebeurd hier iets wat nieuw is in de geschiedenis van Gods heil. We krijgen te zien hoe het Lam er voor zorgt dat de geschiedenis ook echt op weg gaat naar die heerlijke toekomst door Christus verdiend. Daarbij past een nieuw lied. Ons psalmen en gezangen mogen de gang van de geschiedenis die God met Zijn schepping gaat bijhouden. Daarop steeds weer betrokken worden. Er zijn zoals in onze tekst prachtige Nieuw-Testamentische liederen die ook in ons zingen mogen doorklinken.

Hier komt dan de lof op het Lam. Daarin zie je ook waarom Christus het waard was om de boekrol en zo de geschiedenis in gang te zetten naar het grote doel. Dat hebben we te danken aan het offer dat de Here Jezus vrijwillig gaf. Hij gaf Zijn leven en zo kocht Hij mensen vrij. Hij kocht ze los. Wij als mensen hebben onszelf door de zonden aan de duivel verkocht. Wij zijn uit onszelf slaven van hem geworden. Wij staan door de zonden in de schuld bij God en kunnen die in ons leven nooit zelf afbetalen. Daarom is de schepping aan de straf, aan de sterfelijkheid, de ellende overgegeven. Uit die cirkel kunnen we zelf nooit komen!  Dan komt de Zoon van God die mens wordt. Jezus Christus is bereid om voluit Zijn leven als het beslissende offer te geven en zo wie als zondaar tot hem vlucht en bij Hem vergeving en nieuw leven zoekt ook echt los te kopen. Voor hen heeft Hij de volle losprijs betaald en ze zo bevrijdt uit de gevangenis van de zonde en de duivel! Zo verdiende de Here Jezus dat Hij de geschiedenis volgens Gods plan van verlossing verder kon brengen. Bevrijden uit die cirkel van ellende, onrecht en dood.

Christus is als het Lam echt geweldig want wat Hij verdiend heeft, is er maar niet voor èèn volk of èèn of andere geheim clubje. Nee,  Hij geeft de opdracht om het evangelie over de hele wereld overal te verkondigen. Hij geeft de Heilige Geest zodat Zijn kerk dat ook echt kan doen. Dan gaat het evangelie echt naar alle stammen, naar mensen die allerlei talen spreken, naar  volken die uit meer stammen bestaan, naar  natiën.   Dat zijn rijken of landen waarin meer volken en stammen wonen die vaak ook nog meerdere talen spreken. Het evangelie gaat doordat Christus als het lam geleden heeft en toch weer leeft en regeert over de hele wereld. Overal klinkt in de geschiedenis de oproep: “Geloof in Christus en je bent gered!” Christus zorgt door Zijn Geest dat Gods volk gaat bestaan uit mensen uit alle stammen, talen volken en natiën!  Dat hebben we na de Pinksterdag ook gezien. Hoe de Geest er voor heeft gezorgd dat het evangelie de wereld overging en de Geest mensenharten openbreekt en ze zo met belijdenis van schuld bij Christus als hun enige Verlosser en Heer brengt! Dat is de weg van de ware bekering die de Geest ook in jou en mij wil werken!  Dat is de weg waarin Christus arme zondaren die niets anders dan de hel verdiend hebben tot koningen en priesters wil maken!  Tot mensen die als priesters hun leven wijden aan de HERE en aan een leven waarin de eer van Christus boven alles gaat. Waar we onze leven als een levend dankoffer voor Christus willen leven. Toegewijd niet aan onszelf maar met diepe liefde aan Christus. Dan horen we ook bij de gemeenschap van koningen.  Dat betekent juist niet dat wij allemaal zo nodig koning op ons eigen plekje willen zijn en het zelf voor het zeggen willen hebben. Nee, dat we echt weer beeld van God op aarde willen zijn. Dat we op de nieuwe aarde weer die schepselen zijn die in alles de heerlijkheid en grootheid van God als onze Schepper en God willen uitstralen. Dan staan we door Gods genade  zelfs boven de engelen en stralen naar hen die grootheid van God ook uit. We lezen daarover o.a. in  1 Kor 6: “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?”  vs 2,3   Zie ook Ex 19.     

Het werk van Jezus Christus als het Lam is echt fantastisch. Zo groot, zo diep, zo breed. Daarom kunnen de engelen die er staan ook niet stil blijven. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2. Van de engelen en van heel de schepping

 

Wat Johannes ziet is zo geweldig. Er is geen enkele reden meer om te huilen maar alle reden om te juichen en nog eens te juichen. We zien nu de engelen in de hemel. Het zijn er miljoenen. Niet te tellen. De oudsten en de vier dieren nemen ook deel aan het geweldige koor. Het loopt uit op het loflied op het Lam van de hele schepping. Niets uitgezonderd. De schepping in al haar delen ziet hoe ze tot haar doel komt alleen maar door het Lam. Hij verdiend echt alle lof.  Hij is het waard. Wat wordt Hem door de schepping dan een lof toegezwaaid!  De engelen, de kerk, de vier dieren, de hele schepping  ze zien het Lam en er klinkt een groot loflied op Hem!  Woorden schieten tekort. Je ziet dan ook een opeenstapeling van woorden om het Lam de lof te geven die Hem toekomt. Hij is het waard om de geschiedenis uit de cirkel te halen en te brengen tot Gods grote doel. Door Zijn offer aan het kruis zo ongelooflijk, zo diep, zo groot. Geweldig. Daarom Hij het waard om te ontvangen de

a. macht

b. de rijkdom

c. de wijsheid

d. de sterkte

e. de eer

f. de heerlijkheid.

Dan klinkt het weer uit de mond van de hele schepping!  Van alle soorten, van alle variaties die de HERE goed geschapen heeft!   Ze brengen het Lam de lof, de eer, de heerlijkheid en de kracht! Dat maar niet voor even!  Het is niet maar een tijdje en het is ook niet een paar jaar dat iemand in de volksgunst staat. Nee, Hij krijgt de lof met alles wat er bij hoort  tot in alle eeuwigheden!  Dat houdt nooit meer op! Dat is wat het Lam verdient. Let dan ook op dat woordje de  wat er voor al die geweldige dingen staat die Hij verdiend!  Het is echt alles wat Hij verdiend. Dat wat boven alles uitstijgt!

De vier dieren, de lijfwacht die met de lof begonnen is, sluit die nu af met dat woordje Amen: Zo is het en niet anders! De kerk valt diep eerbiedig in liefde voor de HERE die op de troon zit en voor het Lam die de boekrol aangenomen heeft neer. Zij willen alleen maar koningen en priesters zijn  in diepe eerbied, in een teer leven vanuit geloof en bekering elke dag in onderworpenheid aan God en het Lam.  Dan is het leven goed, dan kan het niet beter. Alleen door het Lam, alleen door het werk van God, alleen door het werk van de Geest in ons. Wie dat in liefdevolle verbondenheid aan Christus als het Lam ziet die jubelt het uit.

Wat geeft Christus ons hier geweldige dingen te zien!  Wat is het belangrijk om dit te zien. Ik hoor mensen wel eens zeggen:  “Maar dominee er moet toch ook ruimte blijven voor mijzelf,  het gaat toch niet allemaal om Christus.  Ik moet wel mezelf kunnen blijven. Iets waar ik gewoon zelf de baas ben.” Wie heeft leren zien hoe goed het leven is waarin Christus de Koning echt van alles in je leven is en over alles op deze wereld  die wil niets voor zichzelf houden. Dan wil je tot in de kleinste schuilhoek van je eigen leven dat de Geest dat openbreekt en Christus daarvan bezit neemt.  Leven voor en met Christus is het mooiste en het beste wat er is. Het enige ook dat er voor zorgt dat je bij dat volk van God hoort dat met een blij hart in de hemel en op de nieuwe aarde de lof op de Drie-enige zingt en niet voor eeuwig klaagt en huilt in de hel.

De Geest wil ons tot Christus leiden. Doe dan alles weg waarover je eigen baas wilt zijn. De Geest wil jou dat op het gebed leren. Dan leer je de lof te zingen niet op iets dat voorbijgaat maar op God en het Lam en dan deel je in een leven dat eeuwig goed is en niet stuk kan. Laat je meenemen door Christus op weg naar dat machtige sluitstuk van de geschiedenis dat eeuwig duurt. Dat leven op de nieuwe aarde door Christus verdiend juichend en blij met de hele schepping.

 

AMEN