Preek Openbaring 9:1-12 In de vijfde bazuin komt de invloed van de duivel sterk de wereld binnen

30-01-2017 10:13

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 23:1,2

Lezing van de wet

Psalm 7:1,5,7

Schriftlezing: 2 Timotheus 3:10-4:8

Gebed

Collecte

Psalm 121

Tekst: Openbaring 9: 1-12

Preek

Gezang 32:3,4,5

Dankgebed

Gezang 34:2,4

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Drie-enige God

 

Ik kan me voorstellen dat je het maar een vreemde tekst vind. Een tekst die veel vragen bij je oproept. Waarover gaat het bij die put? Wat voor rook is dat die uit die put komt? En dan die sprinkhanen die ook op schorpioenen lijken. Die komen uit de rook te voorschijn. Je ziet dat ze vreselijk werk op aarde doen. Wat is dat allemaal?

Vreemd maar toch ook heel belangrijk. Ook iets dat onze ogen openmaakt en leert om op te letten wat er in deze wereld gebeurt. Je ziet namelijk dat er op deze wereld ook zendelingen van de hel zijn. Zendelingen die opkomen vanuit een helse atmosfeer die op bepaalde momenten van de geschiedenis over mensen en volken komt. Denk maar eens tijd van de Tweede Wereldoorlog. Wij denken nu vol afgrijzen aan wat Hitler gedaan heeft, vol afgrijzen aan de moord op miljoenen Joden en andere mensen. We denken vol afgrijzen aan Hitlers verheerlijking van Germaanse ras. Dan denken we al gauw: Hoe was het mogelijk dat zoveel mensen deze man gevolgd zijn. Je ziet daarin hoe een bepaalde duivelse sfeer mensen zomaar in haar greep kan krijgen. Laten we nog een beetje dichter bij huis blijven. Als je naar veel videoclips op televisie kijkt zie je daar een verheerlijking van seks. Seks lijkt het hoogste goed en ieder moet zoveel mogelijk van elkaar genieten. Iedereen moet het ook op elk moment heerlijk vinden. Hetzelfde zie je met allerlei vormen van geweld die als heel gewoon worden voorgesteld. Denk hierbij ook aan allerlei computerspelletjes waarbij het bloed bijna van het scherm spat.  Meerdere onderzoeken hebben dan ook al uitgewezen dat door dit soort beïnvloeding allerlei misbruik van seksualiteit en geweld bevorderd worden. Het is een walm van duivelse beïnvloeding die over de wereld gaat. Dat zien we heel duidelijk als de vijfde bazuin geblazen wordt.

Ik verkondig jullie van evangelie van Christus bij het blazen van deze bazuin onder het volgende thema:

 

IN DE VIJFDE BAZUIN KOMT DE INVLOED VAN DE DUIVEL STERK DE WERELD BINNEN

 

1.            De rook van de hel komt over de aarde

2.            Helse sprinkhanen doen hun werk

 

 

1.            De rook van de hel komt over de aarde.

 

Vorige week hebben we gezien dat natuurrampen de wereld in de tijd tot Christus terugkeer zullen treffen. We zagen hoe daarin Gods oproep klinkt: Kom tot Christus. Zoek bij Hem je leven. We hebben ook gezien hoe die natuurrampen steeds weer voetstappen zijn op weg naar de terugkeer van de Zoon van God naar de aarde. Hij komt, Hij komt zeker.

Toch is dat niet alles wat er in die tijd aan ellende over de aarde komt. Er zijn dingen die veel erger dan natuurrampen zijn. Het is heel erg als veel mensen sterven omdat overstroming, een aardbeving of een  ernstige vergiftiging hun getroffen heeft. Moet je eens denken aan al dat verdriet, al die rouw bij hen die achterblijven. Denk aan de doodangst die er dan bij velen is. Hoe erg dat ook is toch zijn er dingen in de geschiedenis die erger zijn. Die mensen niet alleen op de weg van de natuurlijke dood brengen maar ook op de weg van de geestelijke dood. Dingen die je meeslepen op een weg die een duivelse weg is. Die de invloed van de hel heel sterk je leven binnen brengt. Dat is wat we bij het blazen van de vijfde bazuin zien.

Wat zien we in onze tekst gebeuren?

Er valt een ster uit de hemel. Die ster is geen ding. We zien al meteen dat het een persoon is. Hij krijgt namelijk de sleutel die op het slot van de put past. We zullen hier aan een engel moeten denken die door God gestuurd wordt. Van hem komt de glans van de hemel af. Hij straalt als een ster. Je zou hier heel goed aan de engel kunnen denken die later in Openbaring 20 optreedt. De engel die de sleutel van de afgrond in zijn hand heeft.  (Er zijn hier ook uitleggers die denken aan de duivel die als gevallen engel uit de de hemel is gegooid. Dan wordt vooral verwezen naar Jes 14;12en Lukas 10:18.  Een probleem bij deze uitleg is dat alle duivelen dan opgesloten zaten in de hel maar alleen de duivel niet. Verder is het woord vallen voor een ster een gewoon wordt dat dan geen negatieve betekenis heeft. Hier moet een keuze in uitleg gemaakt worden terwijl voor allebei iets te zeggen is.)     

De engel gaat naar de put in de afgrond waarin de duivel en zijn engelen opgesloten zitten. De koning van deze gevallen engelen is de engel van de afgrond, de engel van de onderaardse diepten. Zijn naam is Abaddon of in het Grieks Apollyon. Abaddon is een Hebreeuwse naam. Deze naam  betekent verderf.  Apollyon betekent verderver. We zien hier hoe de bedoeling van de duivel en zijn demonen niets anders is dan om Gods goede werk stuk te maken. Ze willen verderven. Ze willen het kwaad, het ellendige, de onvrede, de verdeeldheid, de leugen, de oorlog laten heersen op deze aarde. Ze willen Gods vrede voor altijd op deze wereld stukbreken. De hel die hun woonplaats is, is vol van deze duivelse plannen. Christus heeft de duivel overwonnen. Christus regeert vandaag vanuit de hemel. Toch wil dat nog niet zeggen dat de duivel niets meer doet en kan op deze wereld in de tijd tussen Jezus hemelvaart en Zijn terugkeer. In die tijd is de hel nog niet de plaats waarin de duivel en de demonen zo opgesloten zitten dat ze er niet uit kunnen komen. Het is zo dat vanuit de hemel de hel opengemaakt is. Onder de controle van Koning Christus. Het is heel belangrijk dat wij weten dat we ook in de tijd na Christus overwinning op zonde en dood nog heel goed moet uitkijken. De duivel ligt op de loer en is nog steeds actief op deze wereld en in ons bestaan. Dat zie je heel duidelijk als de deur van de hel opengaat. Achter die deur gebeurt er iets. Het is er heet van duivelse plannen en activiteit. Als de engel dan ook de deur openmaakt komt er een walm uit zoals dat ook gebeurt als je een oven openmaakt. De warme lucht en damp komt je tegemoet.

Het is ook een geweldig grote en dichte rook. Iets dat met veel kracht de wereld ingaat. Deze damp is zo groot en dicht dat het de zon verduisterd. Je ziet de verduisterende werking van de invloed van de hel heel duidelijk in de wereld. Dat is niet maar alleen beeldspraak. Dat is ook wat je heel concreet ziet. Dat is ook wat de Heilige Geest op andere plaatsen in de Bijbel duidelijk naar voren brengt. Juist die andere plaatsen laten ons iets zien van wat die rook, die duivelse walm nu is.

Laten we even naar enkele gedeelten in het Nieuwe Testament kijken:

Eerst 1 Tim 4:1,2: “.Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.”  HSV

Het gaat hier om de duivelse invloed die ook greep krijgt op mensen in de kerk. De oorzaak daarvan is dat er geluisterd wordt naar mensen die dingen leren die op dat moment wel goed in het gehoor en het gevoel liggen.  Maar het is een andere boodschap die een andere manier van leven uitdraagt dan wat de Geest ons in Gods eigen Woord leert. De demonen, de duivels komen naar ons toe in de walm van verkeerde leer, van het voorhouden van een leven dat heel anders is als wat de HERE ons als de waarheid en het goede leven voorhoudt. Dat kan een leven zijn dat veel beperkter is als wat de HERE ons leert. Een leven waarin je niet mag genieten. Waarin genieten van het leven volgens mensen zondig is. Wij kunnen ons dat in onze tijd moeilijk voorstellen. Toch waren er in die tijd grote groepen mensen die daarvoor gevoelig waren.  We lezen dat in het vervolg van 1 Tim 4.

Het  kan ook een leven zijn waarin alles erop gericht is dat  jij kunt genieten van wat jij maar wilt. Jij moet kunnen doen wat jij wil. Je bent eigenlijk aan niets anders gebonden dan aan je eigen gevoel en je eigen genot. Het gaat erom dat jij in eigen vrijheid kan doen wat jij wilt en waarbij jij je goed voelt. Dit laatste is het duivelse levensgevoel dat in onze tijd als een geweldige walm over ons leven in onze maatschappij komt. Als die walm je leven binnenkomt. Als je dat levensgevoel over je laat komen en je laat in je leven zo het licht van Christus, van Gods Woord in je leven  verduisteren. Als dat gebeurt, wil je eigenlijk ook alleen nog maar luisteren naar mensen die een evangelie vertellen dat bij dat gevoel past. Ook daarover schrijft Paulus aan Timotheus als iets waarop hij goed moet letten. We lezen dat in 2 Tim 4. Ik weet dat het een wat lang gedeelte is maar heel belangrijk en heel ontdekkend voor ons vandaag. Laat je ook in je eigen leven door deze woorden van God aanspreken en je zo wapenen tegen de walm van de hel die over de wereld gaat. Luister naar de woorden van de Geest in vers 1-5: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:  verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.  Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.  Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

De walm van de hel komt in onze tijd over ons vooral in de vorm van:  Je moet vooral jezelf kunnen zijn. Het gaat erom dat jij je goed in je vel voelt zitten. Je moet alleen dat geloven en doen wat voor jouw gevoel goed en fijn is. Jij moet zorgen dat jij je eigen vrijheid hebt en houdt en gelooft waar jij voor kiest. Mensen moeten vooral niet zeggen: dat is de waarheid en dat is de enige goede weg. Daar houden we in onze tijd niet van. Je moet het allemaal niet zo goed weten. Deze helse walm heeft in onze tijd en maatschappij zijn miljoenen verslagen. Laten wij dat zien en steeds weer op de knieën gaan en vragen: Here in de hemel wilt U ons maken tot mensen die leerlingen van Christus in alles willen zijn. Maak ons mensen die wat U zegt als de waarheid  uitdragen en die waarheid, dat onderwijs in ons leven ook steeds willen volgen als de enige goede weg. Laat uw Geest ons hart daartoe steeds bereid maken en wapen ons tegen de overweldigende walm van de hel. Uit die walm komen namelijk heel ellendige machten tevoorschijn. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Helse sprinkhanen doen hun werk

 

De rook is het begin. Die rook is echt niet onschuldig voor je leven. Want uit die rook komen de zendelingen van de hel. Uit die rook komen namelijk sprinkhanen. Je moet je goed bedenken dat bij een plaag van sprinkhanen er een donkere wolk komt. Het lijkt alsof er rook opkomt die dan in een keer op het land kan neerkomen en dan de hel oogst opvreet. Sprinkhanen waren gevreesd in die tijd en die omgeving. Wat een ellende en een honger als wolken met deze diertjes over het land komen. Maar hiermee is in dit geval nog lang alles niet gezegd. Deze zendelingen van de hel zijn maar geen gewone sprinkhanen! Ze hebben dezelfde macht als schorpioenen. Wij kennen in ons land eigenlijk geen schorpioenen. Dat zijn dieren om echt voor uit te kijken en bang voor te zijn. Als die jou steekt doet dat verschrikkelijk zeer. Een enkele soort schorpioen is dooreen  bepaald gif dat hij inspuit ook dodelijk. Bij de meeste schorpioenen is dat niet zo maar zorgt zijn steek wel voor een lange tijd voor verschrikkelijke pijn. De krachten, de demonen die uit de helse walm tevoorschijn komen,  willen Gods wereld alleen maar pijn doen. Toch zie je ook weer dat Christus regeert. Toch zie je dat Hij de geschiedenis in de hand houdt. Dat Hij als de Verlosser met Zijn liefde en bescherming de hel maar niet zijn gang laat gaan. Want al zouden de krachten van de hel graag heel Gods schepping willen aantasten toch kunnen ze het niet. De HERE zorgt ervoor dat deze zendelingen van de hel niet aan de natuur kunnen komen. De planten, de struiken en de bomen mogen en kunnen ze niet aantasten. Ze mogen zich alleen op de mensen richten. Nu zeg je misschien: het kan toch niet erger! Als de krachten van de hel hier oprukken en mij mogen steken wie ben ik dan?! Dan loop ik toch groot gevaar! Dan ben ik mijn leven, dan ben ik mijn leven met Christus, dan ben ik en ook mijn kinderen en mijn medebroeders en zusters ons geredde leven door Christus toch niet zeker? Wat laat Christus nu toch toe op deze wereld?

Kijk dan naar het tweede deel van vers 4: “En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.” Als de pijnigende en verleidende machten van de duivel de wereld overgaan, zijn wij als mensen daartegen niet bestand. Dan gaan we daarmee mee omdat we ons bij de zondeval tegenover de duivel onmachtig gemaakt hebben. Maar dan is er weer die machtige genade en liefde van God voor Zijn kinderen, voor de gelovigen. Dan zegt Christus het ook hier! Mensen als jij jou in vertrouwen en met veel gebrek toch aan Mij toevertrouwt dan staat op jouw leven het zegel van God. Als jij jou vasthoudt aan Mijn belofte, Mijn zegel dat Ik bij je doop gegeven heb. De belofte dat Ik  voor jou wil zorgen, jou wil redden dan staat Mijn zegel op jou. Dan kunnen de krachten van de hel aan je trekken maar dan houd Ik je als de Almachtige God en Vader vast, dan houd Ik je bij Christus de Verlosser. Dat zegel laat ons ook weer terugdenken aan de plagen in Egypte. Bij de laatste plaag gaat de engel rond die dood zaait in alle huizen. Behalve als er bloed aan de deurposten van een huis gesmeerd is. Dat bloed is het zegel van God dat dan de bewoners van dat huis tegen de dood beveiligd.

De mensen die hun beveiliging niet bij Christus gezocht hebben. Die zichzelf niet hebben willen verloochenen maar het eigen gevoel en de eigen mening gezocht hebben,  worden nu door de sprinkhanen die ook schorpioenen zijn gestoken. De mensen die de walm van de hel gevolgd zijn worden nu gepijnigd door de vertegenwoordigers van de hel. Je ziet dat de duivel niets goeds met zijn eigen volgelingen voor heeft. Wat is de duivel en wat zijn de demonen in en in bedrieglijk, slecht en gemeen.

De zendelingen van de hel brengen veel pijn. Zelfs zoveel pijn dat mensen die door hen gebeten zijn graag dood zouden willen gaan. Het is bij tijden niet uit te houden. Die pijn is ook niet in een paar dagen voorbij. Die pijn duurt een lange tijd. Dat duurt wel vijf maanden. Mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. Laat me maar dood gaan. Al willen ze dood toch gebeurt het niet.

Deze machten van de hel zijn machtig maar ook heel verleidelijk. Dat zie je in de verzen 7-10. De macht en de gedrevenheid van deze machten zie je als ze in vers 7 ons als een troep machtige soldaten worden voorgesteld. Ze zijn helemaal gereed voor de strijd. Ze lijken zo machtig als koningen. Ze hebben namelijk “kransen als van goud”.  Het zijn niet echt koningen want het is een soort krans en niet een echte koningskroon of krans. Ook in vers 9 zie je hun macht en hun hardheid. Het zijn machten, het zijn soldaten die veel kunnen maar geen liefde, geen meegevoel met andere hebben. Ze komen om de ander pijn te doen. Dat doen ze met macht, met hardheid en overtuiging.

Ze doen hun best om niet zo over te komen. De duivel weet dat hij vaak meer bereikt als hij zich vriendelijk voordoet. Zo was het al in het paradijs. De duivel doet zich voor als de reddende engel. Hij doet dan alsof God het goede niet met de mens voor heeft. Hij doet zich voor alsof hij er er voor zal zorgen dat de mens het goed krijgt. De mens moet juist eten van de vrucht van die ene boom dan zal hij gelukkig zijn. Dan wordt hij als God. De duivel doet zich zegt Paulus ook later oor als een engel van het licht. Hij doet alsof hij je een leven wil geven waarin je volop kunt genieten. Mensen laat je toch niet knechten. Laat je niet inperken door wat Gods wet zegt. Wat Christus in het evangelie zegt. Zo willen de zendelingen van de hel ons verleiden. Kijk maar in vers 8: “ze hadden haar als vrouwenhaar”.  De duivel wil als een knappe en vriendelijke vrouw je aanspreken en je in zijn slavendienst brengen. Wat klinkt de boodschap van leven voor jezelf en leven zoals jij dat zelf wilt vaak goed. Wat spreekt dat aan! Maar besef dat de gevolgen helemaal niet zo lieflijk is. De bedoeling van de duivel en de demonen is niet zo vriendelijk. Dat is alleen maar een masker. Als jij je hebt laten verleiden tot hem zie je meer dan dat een knap gezicht: “.hun tanden waren als die van leeuwen. ” Ze zijn uit op jou ongeluk, om je te vermoorden, om je in het verderf, in de hel te brengen.

Als je voor jezelf gaat leven. Als het je om ons menselijk genot gaat, loopt het mis. Dan kom je in allerlei ellende en uiteindelijk kom je onder Gods straf waar je nooit meer onder weg komt. Een voorbeeld daarvan vinden we in 1 Tim 6. Het gaat daar om mensen die hun leven richten op zoveel geld verdienen dat je kunt doen en kopen wat je wil. Als je dat kunt dan leef je pas echt, dan leef je pas goed. Dat is ook een boodschap die ons o.a. via allerlei reclames wordt voorgehouden. Daarvan maken de zendelingen van de hel graag gebruik. Dan zegt de Here zelf in Zijn Goddelijke wijsheid tegen ons: “Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.  Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.” Vs 9,10

De zendelingen van de hel komen steeds weer in de geschiedenis. Ze spreken mensen in hun tijd vaak heel erg aan maar bedenk dat ze je voor altijd in het verderf willen brengen. Daar waar de ellende nooit meer van je leven wijkt. Daartegenover is er maar een beveiliging en een remedie! Dat je je toevertrouwt  aan Hem die echt het goede met je voor heeft.  Met Hem die jou wil heel maken, die jou echt wil redden tot een leven waar geen wonden meer geslagen worden, waar je niet meer gepijnigd kunt worden. Tot een leven wat echt zo goed is, waar Gods oordeel voor altijd verdwenen is omdat de zonde, omdat het willen zondigen, omdat  alle gevolgen van de zonden er voor altijd verdwenen zijn. Vertrouw je toe aan Christus die daarvoor in de plek van de gelovigen, in de plaats van de mensen die tegen de zendelingen van de hel verzegeld zijn Zijn offer aan het kruis gebracht heeft. Het beste middel om je tegen deze zendelingen van de hel ook vandaag te wapenen is je toevertrouwen aan de HERE en steeds weer met diepe eerbied, biddend te luisteren naar zijn Woord. Doe dat,  dan leef je! Anders is het ellende en nog eens ellende. Luister naar Hem en leef met Hem die je eeuwige Dokter wil zijn, de enige die je echt voor altijd heel kan maken. Luister en doe door de kracht van de Geest wat Hij al tegen Israel in de woestijn zei: “Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.” Ex 15:26

 

AMEN