Preek Openbaring 9:13-21 Een helse cavalerie brengt oordelen van vuur, rook en zwavel over de aarde

06-02-2017 07:30

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 139:1,2,11

Lezing van de wet

Psalm 15

Schriftlezing: Romeinen 1: 18-32

Gebed

Collecte

Psalm 147:4,5,6,7

Tekst: Openbaring 9:13-21

Preek

Psalm  68:1,7

Dankgebed

Gez 22:3,7

Zegen

 

Geliefde gemeente van de Drie-enige God, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Wat is goed? Wat is bijvoorbeeld een goede opvoeding? Je hoort heel vaak dat goed is wat werkt.  Als jij met iets  je doel niet bereikt hebt, was het niet goed. Dan moest je het anders gedaan hebben. Als je kinderen later bepaalde dingen in de opvoeding negatief ervaren hebben en daarom dingen anders doen dan je als vader en moeder graag zou willen was dat element van de opvoeding volgens velen niet goed. Zonder om maar op een of andere manier te zeggen dat je niet kritisch naar je eigen werk moet kijken en je hand in eigen boezem moet steken, is deze redenering in zijn algemeenheid niet juist. Het is niet zo dat wat niet uitwerkt zoals wij willen dus fout is. Dan rekenen we namelijk niet genoeg met het verzet dat tegen het goede in ieder mens leeft. Dan rekenen we te weinig met de zonde in de harten van ons mensen.

Je ziet dat heel duidelijk in onze tekst. Niemand van ons zal de euvele moed hebben om te zeggen dat  de manier waarop God werkt niet goed is, dat die gebrekkig zou zijn. Hij is de enige die echt goed is! Hij is ook de enige die alles overziet. Die alles wat een rol speelt in de geschiedenis en in het leven  speelt tot in de finesse kent. Als je het over opvoeding hebt, is Hij de volmaakte opvoeder.

Dan zie je dat de HERE oordelen over deze wereld laat komen juist met de bedoeling om de mensen te laten zien dat ze anders moeten gaan leven. Hij roept ze daarin op om hun oude zondige leven zonder Hem, zonder Christus los te laten en naar Hem te komen. Ook in de oordelen die God over de wereld laat komen, zoekt Hij mensen te redden. Toch lezen we dat bij heel velen dat niet dat effect heeft. Kijk maar eens in vers 20,21: “En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.” Gods oordelen stuiten hier af op de hardheid en verknochtheid van de mens aan de zonde en het leven in de zonde. Daarmee kun en mag je niet zeggen dat God het dus verkeerd gedaan heeft. Hij heeft met diepe liefde ook in Zijn oordelen het hart van de mensen gezocht. Hij heeft gestraft om  daarmee te trekken in liefde. Zijn oordelen waren ook rechtvaardig. Weer komen we er bij uit dat onze vingers niet beschuldigend naar God kunnen gaan maar dat we onze vingers naar onszelf moeten wijzen. Je ziet hier ook dat je niet zomaar kunt zeggen dat wat volgens ons niet werkt daarom dus niet goed is. Als mensen zich blijven verzetten tegen wat hen met liefde geleerd wordt omdat ze dat niet willen ligt dat daarom niet altijd aan het middel. Dan kan het ook heel goed aan het hart liggen dat niet wil luisteren en dat geen liefde wil opmerken. Laten we samen luisteren naar het evangelie dat in onze tekst naar ons toekomt. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het thema:

 

EEN HELSE CAVALERIE BRENGT OORDELEN VAN VUUR, ROOK EN ZWAVEL OVER DE AARDE.

 

Het zijn oordelen over

  1. een leven met andere goden
  2. een goddeloze levensstijl

 

  1. Een leven met andere goden

 

We hebben in de vorige preek gezien hoe in de tijd tussen Jezus hemelvaart en Zijn terugkeer de demonen over de wereld gaan. Hoe ze met demonische verleiding en kracht de mensen op aarde gaan pijnigen. Dat doen de sprinkhanen die ook schorpioenen zijn. Je ziet in de  hoofdstukken 8 en 9 hoe er sprake is van een opklimming van ellende die er in de bazuinen over de aarde komt. Kijk maar eens met mij mee:

We lezen in de eerste vier bazuinen dat het leven van de mensen moeilijker wordt omdat hun bestaansmogelijkheden getroffen worden. De natuur wordt getroffen. 8:7 De zee en de scheepvaart ondervindt grote moeite. 8:9 De drinkwatervoorziening wordt getroffen en ook het licht wordt voor een deel verduisterd. 8:11,12. Dan lezen we bij de vijfde bazuin, die ook meteen de eerste wee is,  hoe mensen zelf heel direct getroffen worden. Een deel van de mensen wordt door de demonen gepijnigd. Bij de zesde bazuin, de tweede wee zien we hoe mensen niet alleen pijn moeten lijden maar ze als gevolg van demonische, helse krachten het leven verliezen. In de tijd tot de terugkeer van de Here Jezus gaan de machten van de duivel ook rond om mensen de dood in te jagen. Om ze de dood in te jagen zonder dat ze in Christus geloven. Zonder dat ze vrede met God in hun leven gekregen hebben. Voordat we zien dat dit gebeurt, trekt de Heilige Geest onze aandacht terug naar het altaar dat we in de hemel zien staan.

Kijk maar in vers 13. We lezen daar dat er een stem uit de vier horens van het gouden altaar komt. Dat gouden altaar hebben we ook in het eerste deel van Openbaring 8 gezien. Op dat altaar worden dan de gebeden van de gelovigen gebracht. Die gebeden worden dan door veel wierook schoongemaakt,  aangenaam voor God gemaakt. Het bloed van de Here Jezus maakt onze gebeden ook schoon van zonden en gebreken. Die gebeden van de heiligen worden dan verhoord. De verhoring is dat de HERE met Zijn oordelen over de wereld komt. Dat Hij daarin heel duidelijk op weg gaat naar het laatste oordeel waardoor de hele aarde van zonde en mensen die in zonde willen leven schoongemaakt wordt. Juist hier bij het begin van de zesde bazuin wordt nog een keer heel duidelijk dat de inhoud van de bazuinen verhoring van het gebed van de gelovigen is. De stem komt uit het altaar. Het is gevolg van de gebeden die van dit altaar naar God zijn gegaan.

Deze stem komt uit de hemel en geeft aan de zesde engel het bevel om vier engelen die vastgebonden zijn bij de Eufraat los te maken. De Eufraat was voor Israël en was ook in het Romeinse Rijk toen een grensrivier. Die rivier moest bewaakt worden want achter die rivier woonden de vijanden. De engelen die bij deze rivier staan zijn geen goede engelen. Het zijn engelen die gebonden moesten worden. Engelen die van God afgevallen zijn en niets liever doen dan mensen en vooral Gods volk kwaad doen. Deze engelen die tot nu toe gevangen gehouden worden, moeten nu losgelaten worden. Let erop dat dit niet gebeurt omdat God ze niet meer vast kan houden. Het ligt niet aan een soort onmacht van de HERE. Nee, het bevel komt uit de hemel zelf en is ook helemaal zo gepland. Kijk maar eens in vers 15: “En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.”  

Let er dan op hoe het de HERE is die de demonen, de duivelse machten maar niet hun gang laat gaan. Terwijl wij niets anders verdiend hebben. Nee, de HERE in de hemel heeft de duivelse macht aan banden gelegd. De demonen kunnen maar niet doen wat ze zo graag willen: dood en verderf zaaien. Mensen tegen God en elkaar opzetten. De HERE zorgt ervoor dat heel, heel veel van de ellende en oordelen die wij als zondige mensen verdiend hebben niet over ons komt! Hij maakt ruimte voor de verkondiging van de blijde boodschap, voor de komst van de Verlosser, voor de gelovigen om in deze wereld te kunnen geloven. Zelfs als deze slechte engelen worden losgemaakt is dat precies op het uur dat de HERE dit toelaat en geen uur, geen minuut eerder. Alles is en blijft in Zijn Vaderhanden. Juist daaraan mogen wij ons en mag bijvoorbeeld ook de kerk die vervolgd wordt zich vasthouden. Je mag ook in de grootste ellende, ook als je ziet hoe medegelovigen om je heen door mensen in dienst van de duivel uitgemoord worden,  weten dat alles ondanks al die ellende in Christus handen is. Ook dan loopt het de Verlosser niet uit de hand. Ook dan kun je bij Hem schuilen en ook dan zorgt Hij ervoor dat de duivel Zijn kerk niet van deze aarde kan uitroeien. Hij blijft zorgen. De duivel kan God, kan Christus niet overwinnen.

De engel maakt de vier slechte engelen los. Dan zie je dat de duivel en zijn engelen echt slecht zijn.  Het is echt niet zo dat de duivel en de demonen iets goeds met mensen voor hebben. Nee, ze gaan meteen op weg om een derde deel van de mensen dood te maken. Let erop dat ze niet meer als een derde dood maken. Als de HERE het niet in Zijn hand zou houden, zouden het er nog veel meer zijn. De duivel en zijn helpers willen stukmaken, willen dood maken, willen je de eeuwige dood in jagen en hebben daar plezier in.

Je moet van deze duivelse macht en demonen nooit te klein denken. Je moet niet denken dat die duivels, die demonen nog maar weinig voorstellen. Dat is echt een geweldige macht die vanuit de hel opkomt. Kijk maar in vers 16.

Dan zie je dat die helse cavalerie geweldig groot is. Er zijn hier twee vertalingen mogelijk. Allebei komen ze uit op een leger dat jij en ik nog nooit op deze wereld gezien hebben. Het is of een leger van tienduizend maal tienduizend of  twee maal tienduizend maal tienduizend. Als je die getallen hoort duizelt je in je hoofd aan nullen. Zo verging het Johannes ook. We lezen dan ook dat de uitkomst van dat getal aan hem verteld werd. Dat is of honderd of tweehonderd miljoen. Een leger waarvoor je alleen maar kunt bibberen als het op je afkomt. Dat wordt nog erger als je de verdere beschrijving van deze immense cavalerie leest. Dan zie je dat het bij deze cavalerie niet zozeer om de ruiters gaat maar veel meer om de paarden. Het zijn niet zozeer de ruiters die het gevaar vormen. Die ruiters zijn wel goed beschermd. Ze dragen borstpantsers met de kleuren van de drie plagen die door dit leger over de aarde komen.

             Deze pantsers zijn vuurrood/rossig en dat verwijst naar het vuur.

             Deze pantsers zijn violet/blauw en dat verwijst naar de rook

             Deze pantsers zijn zwavelgeel/zwavelkleurig en dat verwijst naar de zwavel.

En dan die paarden. Als je leest wat ze doen en hoe ze gewapend zijn lijkt het wel alsof een onafzienbare macht van tanks die vuur en rook spuwen en die naar zwavel ruiken op je afkomt. Deze paarden vallen zowel van voren als van achteren aan. Ze hebben koppen als van een leeuw. Ze zijn er op uit om te doden, te verscheuren. Het vuur, de rook en de zwavel die vernietigt, komt uit hun mond. Ze spuwen vuur om voor en rond hen dood en verderf te brengen. Maar ook van achteren zijn ze heel gevaarlijk. Hun staarten hadden koppen die op de kop van slangen lijken. Ook uit die koppen komt de dood en het onheil dat wil vernietigen naar je toe. Er is echt bij deze duivelse machten geen greintje liefde en medelijden aanwezig. Hoe mooi de duivel dingen ook aan je voorstelt. Hij zoekt alleen maar je ondergang, je dood.

Vuur, rook en zwavel spreken ook van Gods oordeel. We zien dat o.a. ook als Gods oordeel over de goddeloze steden Sodom en Gomorra gaat. Het kan zijn dat je nu als het ware zit te bibberen in je stoel. Je ziet hier hoe waar het is wat we in Ef 6 lezen: “wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  Neemt daarom de wapenrustingGods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. ”.  Vs 12,13

Toch is bibberen in je stoel, toch is angst voor wie bij Christus zijn of haar leven zoekt niet nodig. Als je leeft in diepe verbondenheid met Christus en daarom de wapens die God je wil geven gebruikt,  kan dit immense leger jou niet in hun helse klauwen krijgen. Dan is het Christus die jou beschermd. Dan is het Zijn bloed dat voor jou aan het kruis gevloeid heeft dat op je is. Dan moet dit leger jou machteloos voorbij gaan zoals de verderfengel niets kon doen in huizen waaraan het bloed van het Paaslam gestreken was in Egypte. Dan zie je ook iets heel moois, iets dat ook een machtige bemoediging is. Dat helse leger is zo geweldig groot maar ondanks dat is het nog te tellen. 100 of 200 miljoen. Maar het volk van God, de door Christus geredden, de kerk van de Verlosser is nog veel groter dan dit immense leger. Want van dat volk uit de hele geschiedenis dat door Christus offer voor onze zonden van de eeuwige dood gered is, lezen we in Openbaring 7: “Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.” Vs 9

Dat helse leger brengt dood en verderf op deze aarde. Ze hitsen volken tegen elkaar op. Zelfs zo erg dat je bijvoorbeeld in Afrika, in de Balkanoorlogen, in Syrië en Irak in de laatste jaren hebt gezien hoe groepen mensen andere groepen uitmoorden.  Honderden duizenden mensen, ook vrouwen en kinderen sterven. Kinderen worden tot moordmachines gemaakt. Gods oordelen ook in de andere bazuinen zijn over deze zondige wereld gegaan. Mensen zien steeds weer dat ze deze wereld niet zelf tot een goede wereld kunnen maken. Daarvoor is de mens van zichzelf veel te veel een slaaf van de duivel. Je zou zeggen dat als je zo sterk bij de dood, bij ellende bepaald wordt je gaat nadenken over je leven. Dat je vooral als je dan het evangelie hoort, de oproep om je tot Christus te komen je je  gaat afvragen of je jouw leven niet moet veranderen om niet in de eeuwige ellende te komen.

Dan zie je hoe diep de zonde in het hart van mensen zit.  Zelfs die heel sterke roepstemmen van God die over de wereld gaan,  stuiten af op de zondige harten van mensen. Mensen willen leven voor wat ze in deze wereld zien. Dat is het gevaar dat steeds weer in ons leven op de loer ligt. Een van de wapens die de duivel in onze tijd gebruikt om mensen weg te houden bij echte bekering, echt weggaan bij het dienen van afgoden is dat hij mensen wijs maakt dat al die moeilijke dingen en al die rampen in deze wereld niet met God te maken hebben. Zo is God niet. We moeten alleen denken aan oorzaken die we vanuit de schepping kunnen beredeneren. We lezen in onze tekst dat de mensen hun zelfgemaakte goden bleven vereren. Dan hoef je bij afgoden niet alleen aan beelden te denken. Dan kun je ook denken aan een leven voor geld, voor je loopbaan enz. Leven voor iets dat aan deze kant van het graf ligt. Dat is voor jou dan belangrijker dan leven voor God, leven voor Christus, leven in dienst van Christus kerk. De dingen in de schepping zijn voor jou dan belangrijker dan leven in dienst van Zijn Koninkrijk. Dat is de grote ellende van ons mensen na de zondeval. We blijven het zoeken bij de dingen van deze wereld. Paulus brengt dat in Rom 1 heel scherp zo onder woorden: “Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.” Vs 25

Mensen blijven het voor hun grote geluk in deze schepping zoeken. De medische wetenschap moet al meer ontwikkeld worden om de dood verder te kunnen terugdringen. Alles wordt er aan gedaan om jong te lijken, om zo gezond mogelijk te zijn. Daaraan wordt heel veel uitgegeven. Daar leven veel mensen voor. De duivel probeert mensen zo te laten denken dat ze eigenlijk niet over de dood en de ellende in de wereld hoeven na te denken. Er niet over hoeven na te denken of ze na hun dood verantwoording hoeven af te leggen. Ze moeten zich vooral niet door doemprofeten laten opschrikken die zeggen dat moeilijke dingen en rampen wel eens oordelen van God kunnen zijn die je oproepen om toch echt met je hele hart voor Christus te leven. Op deze manier had de duivel in het Oude Testament ook een groot deel van Gods volk in zijn greep. Ze leefden voor zichzelf en Gods oordelen kwamen maar dat kon geen boodschap van God voor hen zijn. Zo is God niet voor hen. En dan komt de HERE naar hen toe en laat zien dat er niets in deze wereld zonder Hem gebeurt. Ook rampen stellen je altijd weer voor de vraag: Leef ik met heel mijn hart voor God. Zoek ik bij Hem mijn leven of leef ik zo dat ik eigenlijk voor mijzelf en voor deze wereld leef? De HERE zegt dan door Zijn profeet Amos tegen Zijn eigen volk om hen tot zelfbeproeving te brengen: “Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.” 3:6,7

Wie gevangen zit in het leven voor deze wereld en wie leeft met een eigen beeld van God laat zichzelf zelfs niet door grote ellende en rampen tot God terugroepen. Laten wij toch die stem van Vader in de hemel horen en leren juist bij Christus te schuilen. Ook als het om onze concrete manier van leven gaat. Daarover nu nog een enkele opmerking in het tweede punt.

 

  1. een goddeloze levensstijl

 

Dat mensen zich niet bekeren, komt ook uit in de manier van leven. Kijk maar in vers 21: “Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.” HSV

Hierover zou nog veel te zeggen zijn. Maar laten we dat deze keer meteen concreet maken naar onze eigen tijd. Over het Westen van Europa zijn de afgelopen 100 jaar twee verschrikkelijke Wereldoorlogen gegaan. Met miljoenen doden. Het vuur, de rook en de zwavel hebben miljoenen en miljoenen de dood ingejaagd. Het werd heel duidelijk dat wij als mensen niet voor een goede wereld kunnen zorgen. Na zo’n oorlog of na rampen zoals de watersnood in 1953,  zitten de kerken voor even voller als de tijd daarvoor. Gods oordeel roept om bekering maar ook in ons land hebben velen zich niet laten roepen. Er is toenemende afval van een leven volgens de goede geboden van Christus.

Denk aan de moord. Ongeboren kinderen worden bij duizenden in Nederlandse ziekenhuizen vermoord. Ik gebruik expres het woord vermoord want dat is wat er gebeurt. Wat voor mooie woorden ook gebruikt worden. Mensen nemen het einde van hun leven in eigen hand. Euthanasie is in ons land met bepaalde voorwaarden gewettigd. Je moet over je eigen leven kunnen beslissen. De mogelijkheden moeten volgens onze regering zelfs ruimer worden.  Zo wordt het genoemd maar in werkelijkheid is het in Gods ogen moord.

Je ziet ook in ons land dat wanneer een volk al meer van Christus en Gods Woord afvalt allerlei occulte zaken weer terugkomen. Allerlei occulte spelletjes zoals glaasje draaien maar ook openlijke hekserij en spiritisme. Ook de ontucht is als openlijke zaak, als iets wat spannend is en waarnaar je kunt verlangen in opmars. Denk aan allerlei vormen van porno die op internet ter beschikking is, hoeveel mensen daarmee hun geld verdienen. De invloed die het ook via televisie heeft. Mensen smullen van programma’s  waarin het juist de bedoeling is om te verleiden tot ontucht. Mensen gaan makkelijke uit elkaar om weer seks met een ander te hebben. Dat moet toch kunnen. Je bent een ouderwetse, saaie bal en een betuttelaar als je daar moeite mee hebt. Diefstal. Als je dat leest moet je niet alleen denken aan wat wij stelen noemen. Denk ook daaraan dat mensen leven voor veel geld. Veel geld hebben, veel geld verdienen. Salarissen krijgen die de pan uit rijzen en voor minder je niet willen inzetten voor mensen in de samenleven. Een totaal op eigen belang en zoveel mogelijk geld en welvaart gerichte samenleving. In zo’n wereld past bekering tot God niet. Jezelf verloochenen en leven voor Christus en Zijn Koninkrijk. Je zonden belijden en willen leven voor de Verlosser van je leven al kost dat je heel, heel veel. Dan ben je toch gek. Dat doe je toch niet. Als er dan iets ellendigs gebeurt dat jou tot bezinning dreigt te brengen ga je gauw maar iets heel moois kopen of  je zoekt bevrediging voor je verlangens om dat andere zo gauw mogelijk te verdringen. Zo reageren velen in deze wereld en zij  geven zich zo over aan de macht van de helse machten.

Juist dan is het zo belangrijk dat we die invloed zien. Dat als we die invloed op onze eigen hart voelen dat we dan altijd weer teruggaan naar de HERE. Dat we ook ons beeld van God niet laten aanpassen tot die lievige god die niets met ellende en rampen in deze wereld te maken heeft. Maar dat we juist bij grote ellende weer die liefdevolle stem van God uit de hemel horen: Kom toch bij Mij, leef voor Christus. Keer je af de dingen die op jou zo’n verkeerde invloed proberen uit te oefenen.

Als je dan naar de HERE gaat en vraagt of Hij door Zijn Geest je leert voor Hem te leven. Om je steeds weer te willen en kunnen bekeren dan geeft Hij dat vast en zeker. Want dat heeft Hij ook jou beloofd. Dicht bij Christus in een biddend leven, dan kan de grootste helse legermacht je niet van God, niet van Christus en dus niet van het eeuwige leven losscheuren. Dat is Gods werk, Zijn genade waarop je dan mag bouwen! Leef toch zo dat de dood je niet in de greep krijgt. Dat leven is er alleen bij Christus en het leven met Hem.

 

AMEN