Preek Oudjaarsavond 2016 over Openbaring 7:1-3: De HERE garandeert de toekomst van Zijn volk

04-01-2017 07:37

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  147:6,7

Geloofsbelijdenis met  artikel 13 NGB

Gezang 22:1,3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Ezechiël  9

Psalm  135:1,2,3,4

Tekst: Openbaring 7:1-3

Verkondiging van het evangelie

Psalm 42:1,5

Collecte

Dankgebed

Gezang 9

Zegen

 

Geliefde gemeente van de Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Wat gaat het nieuwe jaar brengen? Hoe kijk je terug op het jaar 2016? Hoe sta je er zelf in je eigen leven voor?  Hoe kijk je tegen de wereld aan? Als we even naar het grotere geheel kijken dan zijn er tegenstrijdige geluiden. Kijken we naar ons eigen land en naar de economie dan gaat het veel beter dan een jaar geleden. Ook beter dan verwacht. De mensen krijgen ook weer meer vertrouwen er in. Er wordt meer uitgegeven en dat zorgt ook voor groei van de economie. Voor meer belastinginkomsten en ook voor de meeste mensen voor meer koopkracht. Maar kijk je naar de wereld om je heen is er ook zoveel onzekerheid en groeit het gevoel van onveiligheid. Wanneer zal een aanslag ons land treffen? Wie zullen daarbij betrokken zijn. Overal op de wereld lijkt het geweld en de terreur toe te nemen. Je ziet en voelt dat het mensen raakt. Je ziet hoe ook hoe het mensen in de samenleving tegenover elkaar stelt. Je ziet ook hoe mensen met verschrikkelijke beelden elkaar beschuldigen. Zoals de boodschap van Wilders die na de aanslag in Berlijn het walgelijke, onchristelijke plaatje de wereld instuurt met bondskanselier Merkel die bloed aan haar handen en gezicht heeft. Dat is dan iemand die zegt voor joods-christelijke waarden  op te komen maar laat zien dat hij niet eens weet wat dat is.

We gaan volgend jaar in ons land naar de stembus. Wat zal ons dat brengen? Dat is dan het grotere plaatje maar dan is er ook nog je eigen persoonlijke leven. Hoe sta je in het leven? Ben je onzeker of sta je eigenlijk wel blij en vol verwachting in het leven? Hoe kijk je naar de toekomst? Daarbij komt ook hoe we daarnaar kijken als gemeente. Is er vertrouwen en onderlinge liefde en vertrouwen of is er iets van moedeloosheid, van we moeten het allemaal maar eens zien? Juist nu we het oude jaar als gemeente afsluiten is het zo belangrijk hoe we terugkijken en hoe we vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Laten we dat vanavond en morgenochtend doen vanuit Openbaring 7. Met als bedoeling om in het eerste deel van 2017 te gaan kijken en het evangelie horen vanuit Openbaring 7-9. Vanavond is ons tekst Openbaring 7:1-3. Ik verkondig jullie vanuit dit deel van Gods Woord het evangelie onder het volgende thema:

 

DE HERE GARANDEERT DE TOEKOMST VOOR ZIJN VOLK

 

1.            Door de dosering van Zijn oordelen  vs 1

2.            Door de verzegeling van Zijn volk      vs 2,3

   

1.     Door de dosering van Zijn oordelen

 

Christus heeft in hoofdstuk 6 laten zien wat er op weg naar Zijn terugkeer gaat gebeuren. Hoe steeds weer allerlei ellende over de wereld zal gaan. Om ons te laten zien dat we dan niet moeten denken dat geloven en dus leven met Christus geen zin heeft. Wie van de HERE de God maakt die lievig is en die niets met de ellende in de wereld te maken heeft, zorgt juist voor ongeloof in de wereld. Dan hoor je mensen zeggen dat ze niet kunnen geloven omdat als God zo goed is en Hij echt bestaat  ze het niet kunnen vatten dat er nog zoveel ellende in de wereld en ook in hun eigen leven is. Dat is eigenlijk ook heel logisch.

De Heilige Geest laat ons in Openbaring zien dat Gods oordelen vanwege de zonde die we in de wereld hebben gebracht over de wereld blijven gaan tot Christus wederkomst. Die oordelen van God zullen niet alleen de ongelovigen treffen. Ook gelovigen bijvoorbeeld bij natuurrampen en bij vervolging vanwege je leven en getuigen van Christus in deze wereld. Ook het oordeel dat er in de wereld is dat mensen elkaar haten en dan zelfs tot geweld en terreur overgaan. We hebben onszelf zo slecht gemaakt en plukken daar de wrange vruchten van. Dat laat Christus zien als in openbaring 6 dat tweede, dat rode paard de wereld overgaat waarvan we lezen: “En een tweede, een rossig paard, kwam en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat ze elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.” Vs 4

Uiteindelijk lopen de oordelen van God, loopt wat we door eigen schuld in de wereld hebben gebracht uit op de dag waarop Christus terugkeer en het laatste oordeel over de wereld gaat. Een oordeel dat verschrikkelijk is voor wie niet bij Christus zijn of haar leven gezocht heeft. Als je daaraan denkt aan het einde van 2016 kan dat je angstig maken.  Kan dat je onzeker maken. Hoe kan ik omgaan met de moeilijke dingen in het leven. Die ook mij heel persoonlijk kunnen treffen. Die ook meerdere van ons in het afgelopen jaar getroffen hebben. Dan komen we bij Openbaring 7.

Christus onderbreekt hier de serie van de zeven zegels. Er zijn er nu 6 opengegaan in hoofdstuk 6 Het laatste en zevende zegel gaat open in 8:1. We krijgen in hoofdstuk 7 met een tussenstuk te maken.  Een tussenstuk waarin Christus juist wie bij hem horen, juist Zijn volk, Zijn kerk moed wil geven. Hij laat zien dat Gods oordelen niet ongecontroleerd over ons komen. Ook niet in 2016 en 2017. Hij laat zien wat in deze roerige, onrustige wereld de plaats van Gods volk is en waarin ze hun houvast mogen vinden. Dat begint dan met:  “Daarna  zag ik vier engelen staan de vier hoeken van de aarde, die de vier winden van de aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.”

Wat is hier nu het beeld dat Christus aan Johannes en daarmee aan ons laat zien? Vier engelen dus vier belangrijke afgezanten van God zelf staan op de vieren hoeken van de aarde. Het noorden en het zuiden, het westen en het oosten worden door de vier engelen overzien.  Wat doen die engelen? Ze hebben de wind in hun handen. De winden die van alle kanten kunnen komen. Er is geen wind die aan de aandacht van deze machtige dienstknechten van God ontgaat.  Ze houden ze vast, ze beschikken daarover. Een wind kan niet losbreken en op zichzelf als een orkaan of als een wervelwind schade aanrichten waar die maar wil.  Waar staan die winden nu voor? Ze zijn het beeld van de oordelen die over de wereld gaan. Je leest dat o.a. heel duidelijk in Jeremia 49:35,36: “Zo zegt  de HERE van de heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en Ik verstrooi hen naar alle windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenenen van Elam komen zullen.”

De oordelen, de ellende die over de wereld komt en die duivel er zo graag over wil brengen, komen niet in eigen kracht over de wereld. De duivel kan met zijn vreselijke kracht niet ongecontroleerd met de ellende over de wereld gaan. We hebben dat als mensen wel verdiend. Ook door ons leven in 2016. Toch staan er die vier engelen die er voor zorgen dat niet ongecontroleerd en niet ongedoseerd de ellende ons leven zal treffen.  Er zijn wel tijden dat het zo in jouw leven kan voelen. In je persoonlijke leven. Ook als je naar de wereld kijkt en je denkt dan dit is hopeloos. Het wordt nooit meer wat met de wereld en met het leven.   Je moest maar in Aleppo hebben gewoond en de bommen kwamen dag na dag neer, de kogels vlogen je om de oren, het eten werd al minder en het gaat al maanden en maanden zo. Het kan ook in jouw leven zo zijn dat er het ene na het andere moeilijke je leven binnenkomt. Waarom? Hoe moet en kan ik hier nog mee omgaan. Wat moet het nieuwe jaar dan wel niet voor een donker jaar worden. Hoe kan ik, hoe kunnen we als gemeente, hoe kunnen we als mensen verder? 

Omdat het juist die vier engelen van God alles in hun hand hebben. Zonder hun toestemming kunnen de oordelen van God niet over de aarde komen. Ze hebben macht om de aarde te beschadigen. Het is in hun hand. Wat doen nu deze vier belangrijke knechten van God? ze zorgen voor een windstilte. Ze zorgen er voor dat er tijden zijn dat de oordelen van God, dat de verleiding van de duivel niet met kracht over ons leven komt. Zij zorgen voor ruimte voor het volk van God! Dat is het wat wij mogen weten in ons leven. We zijn geen mensen die op aarde zijn overgeleverd aan oordelen en ellende en nu moeten wij maar proberen staande te blijven.   Het is niet zo dat wij in het leven voor een onmogelijke opdracht staan. Christus heeft voor ons verdiend dat wij niet onder zullen en moeten gaan die wij door onze zonden over de wereld en onszelf opgeroepen hebben. Hij heeft verdiend dat er een dosering in de oordelen komt. Een dosering die we kunnen dragen. Een dosering waardoor we tot geloof kunnen komen, waardoor we in liefde voor de HERE kunnen leven. Die dosering lees je bijvoorbeeld ook in Mattheus 24. Luister maar: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” vs 21,22

Zo is de HERE. Hij zorgt dat er gelovigen zijn en zullen blijven. Hij zorgt er voor dat de tijd en ruimte er is om met Hem te leven en te blijven leven en daar zorgt Hij voor. Hij gaat over tot verzegeling. We zien dat in de tweede plaats. 

 

2.  Door de verzegeling van Zijn volk

 

De HERE maakt terwijl de gevolgen van de zonden als het welverdiende oordeel over de wereld gaat voor ruimte en tempering. Het wordt op aarde nog niet de hel die we wel verdiend hebben. Zelfs als het er op aarde heel erg aan toegaat. Als vervolging erg is. Wanneer de verleiding van die duivel om werelds te leven heel sterk en intens naar ons toekomt dan is er toch door Gods werk de ruimte en de kracht om aan Christus verbonden te zijn en te blijven. Daarop mogen en moeten we elkaar wijzen aan het einde van 2016. Dat zeg ik in Gods naam ook tegen jou als je terugkijkt naar het afgelopen jaar en je afvraagt of je eigenlijk nog wel gelooft. Wanneer je je afvraagt of je eigenlijk nog wel wil geloven, of je nog wel met Christus als je Heer en koning wilt leven. Ook wanneer je je afvraagt of je het wel gaat volhouden in geloof, of je het wel kan uithouden bij een leven volgens Gods eigen woord terwijl om je heen er zoveel zijn die zeggen dat je het allemaal veel makkelijker moet nemen. Hou je het vol om bij zo’n klein clubje in de ogen van anderen te horen. Laten we dan aan het einde van 2016 even heel eerlijk met elkaar zijn: Als ik dat zelf voor elkaar moet boksen en volhouden dan ga ik onderuit. Wie nu denkt maar dat zal mij niet gebeuren want ik sta uit mezelf sterk moet zich afvragen of hij wel echt gelooft. Moeten we dan gaan twijfelen en of heel erg tobberig en somber worden?  Gelukkig niet! Want ondanks onze zonden, ondanks de duivel is de HERE er en Hij werkt reddend in alle omstandigheden. We hebben dat ook gelezen in Ezechiël 9.  Het staat er dan voor het verbondsvolk echt slecht voor. Ze hebben van hun leven met de HERE ondanks zoveel waarschuwingen uit liefde er een geweldige puinhoop van gemaakt. Ze nemen het leven met God maar makkelijk op. Je moet gewoon je eigen gang kunnen gaan en de HERE vindt dat echt niet erg denken ze. Ze leven in zonden en denken toch gered te worden. Dan komt Gods oordeel. Heel intens. Dan zie je dat de HERE Zijn kinderen niet vergeet. Die kinderen van Hem die echt in liefde voor Hem en Zijn wil leven. Hoe worden deze gelovigen onder het verbondsvolk dan getypeerd: “de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die in Jeruzalem bedreven worden.”  Het gaat om de mensen die uit liefde voor de HERE het zo erg vinden als er in zonden geleefd wordt. Die met echt verdriet de afval van de HERE om zich heen zien. Tot in de tempel toe. Die niet alleen zo naar buiten kijken maar ook in eigen leven het verdriet over eigen zonden kennen en zo naar de HERE gaan.

In Ezechiël 9 zie je dan de mannen die het oordeel moeten voltrekken maar voordat ze het doen, is er de man in het linnen. Christus die dan nog moet komen. De Man die met Zijn pen een teken op de voorhoofden van de ware gelovigen zet. Zodat zij door de oordelen heen toch gered worden. Je kunt hier bijvoorbeeld ook denken aan de verovering van Jericho. Iedereen in de stad werd om het goddeloze leven dat ze geleid hadden gedood. Maar er bleef een huis staan dat met een rood touw. Daarin woonde Rachab de hoer. Zij had haar zonden beleden en wilde voor de HERE leven. Zij was gemerkt met dat rode touw waardoor het bloed van Christus ook voor haar zou vloeien en haar schoonwassen van al haar zonden. Wie zo tot Christus gaat al was 2016 nog zo vuil in jouw leven  mag weten dat wat we lezen in Openbaring 7 dat je leven verzegeld wordt er ook voor jou is. We zien namelijk in onze tekst dat Gods oordelen moeten wachten tot Gods volk verzegeld is. Er komt een andere engel. Hij komt vanuit de hemel. Hij heeft het zegel van de levende God bij zich. Dat zegel waarmee de zegels van het boek dat in Openbaring 6 opgegaan is verzegeld is. Als teken dat het echt van God komt en in Zijn hand is. Nu laat de Here God met dat zegel mensen, Zijn knechten verzegelen. Zij krijgen het zegel op hun voorhoofd als teken dat ze bij Hem horen. Ook als de oordelen van Gods op het ergst komen, op de dag van het laatste oordeel kan hen dat niet losmaken van god en van Christus die als het Lam voor hen de straf gedragen heeft. Niets en niemand kan hen daarvan scheiden.      

Wat is dat nu dat je verzegeld bent door God? Je bent, denk ik snel geneigd om daarbij aan de doop te denken. De doop heeft er wel alles mee te maken maar is niet het zegel zelf.  Wij praten ook over de doop als teken en zegel. Dat klopt ook. De doop is ook het zegel, het bewijs, de garantie dat de HERE met Zijn belofte naar ons toekomt.  Waar gaat het nu om dat je rust, steunt op die belofte die God aan jou gedaan heeft. Zelfs als je hier zit en niet gedoopt bent: zegt Hij nu tegen jou: “Schuil in deze zondige en onveilige wereld bij Christus!  Zoek je leven niet in wat hier schittert en macht heeft maar bij Christus.” Wie dat doet met alle strijd en gebrek die mag weten dat hij of zij het zegel van God gekregen heeft. Hij heeft je om Christus’ werk de Heilige Geest gegeven die je vastmaakt, verzegeld aan  Christus en zo aan Vader in de hemel. De geest leert je om niet met de wereld te willen meedoen maar teer en vol liefde voor Christus te willen leven. Je zegt daarom heel eerlijk en met verdriet: HERE vergeef mijn zonden van 2016. Je vraagt vol eerbied: Houd me in 2017 staande en laat me als Uw kind leven in het nieuwe jaar als het komt. 

Dan hoor je bij de kudde van Christus die Gods belofte in geloof heeft toegeëigend en die daarom vol vertrouwen verder kan. Omdat Christus de Geest voor je verdiend heeft. Dan mag je rust vinden in deze belofte van Christus aan jou gedaan in Joh 10:  “en ik geef  hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat mijn vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader.” Vs 28,29.

Dan mag ik het terwijl ik bij Christus schuil en breek met een verkeerd verleden ik, dat jij Christus naam draagt en niet die van de antichrist, niet  van het beest. Dan mag jij het weten dat Christus voor jou de winden van Gods oordeel heeft stilgemaakt, dat Hij voor jou de vlammen van Gods toorn over jou leven heeft gedoofd, heeft stilgemaakt. De vlammen van Gods toorn zijn dan door Gods genade en liefde alleen door Christus voor jou geblust.  Wanneer ik het zelf wil doen en mijn eigen leven wil leiden dan komen de vlammen van Gods toorn eens vernietigend over mij heen. Maar wie schuilt bij Christus is verzegeld en wordt onder de oordelen door de HERE er uitgehaald en heeft een geweldige toekomst! Dan kan het moeilijk zijn geweest of worden maar dan weet ik het en vind hierin mij houvast oud en jong. Zo is dan jouw,  jullie God: “U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand bent.” 1 Kor 10:13.

Zo is de levende en eeuwige God echt!  Wees zo Zijn kind dat kun je vol vertrouwen Oud en Nieuw vieren.

 

AMEN