Preek over Lukas 1:76,77 Johannes brengt ons heel dicht bij het Licht

05-12-2016 07:40

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 91:1,2

Lezing van Gods wet

Gezang 13:2,4 

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1:57-80

Tekst: Lukas 1:76,77

Verkondiging van het evangelie

Psalm 32:1,3

Viering van het heilig Avondmaal

Voor Avondmaal :  Gezang 7:1

1.                               Gezang 7:2

Tussen de tafels      Gezang 7:3

2                                Gezang 7:4

Tussen de tafels      Gezang 7:5

3                                 Gezang 7:6

Slot formulier

Psalm  60:2,5 (vers 5 de kinderen)

Dankgebed

Collecte

Psalm149:1,2

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We gaan weer terug naar het stadje in het bergland van Judea. Waar de oude Zacharias en Elisabeth wonen. De oude Elisabeth is bevallen. De kleine Johannes is geboren. Het was maanden heel stil in het huis van deze twee oude mensen. Zacharias kon niet praten. Hij was stom omdat hij niet geloofde wat Gods boodschapper in de tempel tegen hem gezegd had. Dat oude Elisabeth de moeder zou worden van de voorloper van de beloofde Verlosser. Elisabeth was volgens Zacharias te oud om nog een kind te krijgen.

Toen liet de HERE zien dat Hij de God is die wonderen doet. Dat alles in Zijn hand is. Dat laat Hij Zacharias ook voelen. Zacharias merkt het elke keer als hij wil gaan praten. Dat lukt niet. Daarmee zegt de Here God tegen hem: Zacharias zie je dat Ik de God ben die wonderen doet! Ik laat de beloofde heraut van de Verlosser echt uit jouw vrouw Elisabeth geboren worden. als Zacharias thuis is, gaat hij het ook al meer zien. Hij ziet het aan de groeiende buik van zijn vrouw, hij voelt het als de kleine Johannes in de buik van zijn moeder schopt. Allemaal tekenen van de trouwe en almachtige Vader in de hemel. Dan wordt de kleine Johannes geboren. Hij krijgt op de achtste dag bij de besnijdenis zijn naam. Dan zorgt de HERE er voor dat ineens Zacharias weer kan praten. Dat hij hoorbaar begint te jubelen. Dat er een geweldig lied uit zijn mond komt.  

Hij zingt van de grote verlossing, van de beslissende redding. Hij prijst de HERE  hiervoor. Hij laat zien dat de echte redding die hoop geeft niet uit onszelf komt maar van buiten. Die komt van de HERE uit de hemel. Het was dan ook Gods boodschapper die naar hem toekwam in de tempel. De verlossing, de genade is geen menselijke uitnodiging maar is Gods reddende bezoek aan ons. Door Christus. Daarvan mag deze kleine Johannes de aankondiger zijn. Iets van Zijn geweldige taak zien we in onze tekst. Ik verkondig jullie het evangelie van de Verlosser onder het volgende thema: 

 

 

JOHANNES DE DOPER BRENGT ONS HEEL DICHT BIJ HET LICHT

 

1. Als laatste profeet voor Christus

2. Door kennis aan Gods volk te geven

 

1. Als laatste profeet voor Christus

 

Zacharias zingt. De dankbaarheid voor God spreekt er vanaf het begin uit. Zoals die dankbaarheid, die diepe verbondenheid met de HERE er ook in elke kerkdienst vanaf het begin is. Als we samen belijden: “Onze hulp is in de naam van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.”

Zacharias begint zijn lied met de woorden: “Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.” HSV

Als je dan dit lied van Zacharias leest, valt de volgorde op. Denk eraan dat dit lied gezongen is op de dag  dat Johannes besneden is en zijn naam gekregen heeft. De Here Jezus is nog niet geboren. Hij groeit nog in Maria’s buik. Toch begint Zacharia niet met de kleine Johannes die hij als zijn schat al in zijn armen heeft kunnen sluiten. Nee, hij begint met dat kleine baby’tje dat in de buik van Maria groeit. In de verzen 68-75 gaat het om die Redder die God beloofd heeft en bezig is om te komen. Daarna is het Zacharias die de kleine Johannes die al geboren is aanspreekt. De volgorde is hier dus niet de volgorde van geboorte maar de volgorde van belangrijkheid. Zacharias laat meteen al zien dat het uiteindelijk niet om Johannes gaat maar om Jezus. De plaats van Johannes in de geschiedenis wordt bepaald door wie de Here Jezus is. Daar zien we ook voor ons vandaag  om wie het in ons leven gaat. Het leven draait als het goed is om Jezus Christus, om de HERE als de enig levende God. Hij is de God en Redder. Leven in dienst van Hem is zinvol leven en dan komt alles op de goede plaats terecht.     

Dan laat de Heilige Geest Zacharias zijn eigen zoontje aanspreken: “En jij, kind”.

Wat is nu jouw plaats in dat machtige verhaal van de verlossing die zo dichtbij is? Dit kleine jongetje van deze twee oude mensen is echt een bijzonder kind. Zacharias mag in de naam van God nu zeggen: “ jij zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden”.

Zo zegt de Heilige Geest tegen ons en tegen de mensen die deze woorden hebben gehoord: “Let op de woorden die deze jongen gaat uitspreken als hij straks volwassen is. Let op wat hij in de toekomst gaat doen. Hij is namelijk een profeet. Dat is de taak die Ik de HERE hem in het leven geeft.’

Dat is niet niks dat Johannes profeet wordt. Een profeet is iemand die God roept om Zijn boodschap aan de mensen te vertellen. Het is iemand die maar niet met zijn eigen verhaal rondloopt maar Gods verhaal vertelt. Er waren in die tijd veel mensen die door anderen als profeten gezien werden. Als mensen die met hogere machten, met goden in contact stonden. Zoals in onze tijd er zogenaamde mediums zijn. Mensen die in contact staan met een spirituele wereld. Maar dat is nog heel iets anders als wat Johannes was. Johannes is namelijk profeet  van de Allerhoogste. Hij is profeet, spreekbuis van de enige echte en levende God. Hij spreekt straks namens de Ene die boven alles en iedereen uitstijgt. Het is echt een geweldige titel voor de HERE. Het laat zien hoe we kinderen mogen zijn van die Ene die echt boven alles uitstijgt. Hoe we ons aan Hem mogen toevertrouwen. Dan zie je dat je bij Hem veilig en geborgen bent. Want als de Allerhoogste om je heen staat kan niks en niemand jou aantasten. Als je daarover nadenkt, kom je bij de woorden van Psalm 91: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” vs 1,2 HSV

De Here Jezus die komt,  is de Zoon van de Allerhoogste. Johannes gaat voor Hem uit als de profeet van de Allerhoogste. Het is het werk van die ene God!

Die ene God heeft ook vertelt dat net voordat de grote Redder komt er een profeet zal zijn die hem zal aankondigen. Je moet het je zo voorstellen. De HERE heeft al duizenden jaren geleden gezegd dat er de Verlosser komt die we nodig hebben.  Al heel kort nadat het met ons als mensen door onze eigen schuld misging. Steeds weer in de geschiedenis heeft de HERE als een vader die om Zijn kinderen geeft die belofte herhaald. Hij weet hoe klein en zwak ons geloof  als mensen vaak is. Hij weet hoe snel wij de moed verliezen. Hij weet hoe wij snel toch weer onszelf proberen te redden. De andere godsdiensten op deze wereld en het geloof van de mens in zichzelf in onze tijd zijn daarvan duidelijke bewijzen.

Wij vergeten zo snel, wij gaan zo snel een andere kant op. Wij zoeken het zo snel in ons eigen gevoel, in onze eigen gedachten. Juist omdat de HERE ons kent in onze zwakheid. Een zwakheid, een kleingeloof, een ongeloof dat ook steeds onder Gods volk de kop opsteekt. Juist daarom waren er in de geschiedenis steeds weer die profeten. Steeds weer die mensen die in dienst van God ons er aan herinnerden wie de enige echte God is, wat Hij beloofd heeft, welke weg Hij ons wijst. Wat hadden en hebben we dat nodig. Wat had het volk van God, de kerk het nodig om naar Christus als het Licht van de wereld te blijven uitkijken. In al die profeten hoe streng ze voor ons gevoel ook gesproken hebben, en wat was dat nodig, zien we de genade, de liefde van onze hemelse Vader.

We hebben gezien dat de tijd van Zacharias en Elisabeth geestelijk gezien een donkere tijd was. Een tijd waarin zo’n profeet van de HERE heel erg nodig was. Om juist het licht van de woorden van God weer helder te laten schijnen.

Hij is de laatste profeet voordat die grote Redder komt. Hij wordt drie maanden voor Hem geboren. Hij zal als hij volwasssen is de periode aankondigen dat de Redder is gekomen en dat Hij heel gauw openlijk het woord zal nemen en Zijn werk zal doen. Het is Johannes die dan zelfs waar anderen bij zijn zal zeggen: Dit is Hem! Hij kan met Zijn vinger Hem aanwijzen en zal Hem dopen. De Geest bevestigt dan wat Johannes zegt door in de vorm van een duif op de Here Jezus te komen. Vader in de hemel bevestigt wat Johannes heeft gezegd door vanuit de hemel dan de volgende woorden te laten horen: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. “ Matt 3:17

Zacharias vertelt nu dat dit kindje, dit zoontje voor de Verlosser zal uitgaan. Daarmee maakt de Heilige Geest duidelijk dat deze kleine Johannes de profeet is die de HERE in o.a. Maleachi 4 beloofd heeft: “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.  Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.” 5,6

Johannes gaat de weg voor de verlosser gereed maken. Wat dat betekent zien we in het tweede punt.

 

2.  Door kennis aan Gods volk te geven

 

Zacharias gaat nu door de Heilige Geest vertellen wat deze kleine Johannes in de toekomst als profeet gaat doen. Hij gaat obstakels die er liggen opruimen. Het gaat hier om de obstakels die er bij ons als mensen zijn om Christus te kunnen ontmoeten. Je zou kunnen zeggen het gaat om belemmeringen om Christus als jouw en mijn Redder te ontmoeten. Het gaat om dingen die er in de levens van mensen voor zorgen dat de ontmoeting met Christus er op uitloopt dat Hij jou of mij juist als Rechter zou veroordelen.

Johannes gaat optreden zoals de profeet Elia dat deed. Als een boetprofeet. Als iemand die vooral geroepen wordt om te waarschuwen, om aan te wijzen waar de verkeerde dingen in het leven van mensen in de kerk zitten. Waar de zonden van het verbondsvolk zitten. Johannes doet straks ook kleren aan die meteen doen denken aan de profeet Elia.

Als we dit zien is het heel belangrijk om er aan te denken dat de HERE juist ook zo in liefde en genade naar Zijn volk komt. Vorige week hebben we dat heel duidelijk gezien in de preek over vers 59-63. De profeet die waarschuwt, de profeet die Gods oordeel aankondigt, is ook de profeet die met diepe bewogenheid en liefde tot omkeer en inkeer in het leven van Gods kinderen oproept. Niet om depressief te maken maar om je bij de Here Jezus als je Redder te brengen. Om je op de weg van de vrede met de HERE te zetten zodat je niet voor altijd verloren gaat. Wat een liefde van God spreekt uit het spreken van zo’n profeet, van zo’n verkondiger van het Woord.

Laten we eerlijk zijn dat zulke obstakels er echt in je leven kunnen zijn. Zonder ons nu in allerlei voorbeelden te verliezen is daarbij de grote vraag: Voor wie leef jij? Voor jezelf, voor het leven nu op aarde of voor de HERE? Als je die vraag stelt zie je ook dat we  in de kerk verschillende mensen zijn.

Als je een waarschuwing vanuit de Bijbel hoort, kan het zijn dat je het  meteen als genade ziet. Als de liefdevolle stem van Vader in de hemel die je gehoorzaam wilt zijn.

Het kan ook zijn dat het je heel moeilijk valt. Je hebt moeite met waarschuwingen en vermaningen. Het voelt zo opgelegd. Je voelt weerstand van binnen. Wat is het dan belangrijk om er aan te denken dat waarschuwingen die volgens de wil van God zijn naar je toekomen vanuit Zijn warme hart voor jou! 

Het kan ook zijn dat je iemand bent die eigenlijk meteen weerstand voelt als er gewaarschuwd wordt. Je voelt in jezelf dat je je eigen gang wilt gaan. Je ergert je er gauw aan als je in je eigen gevoel, je eigen mening beperkt wordt.  Dan is het zo belangrijk om eerlijk na te gaan of iets wat jou als waarschuwing raakt ook echt volgens de wil van de HERE is. Om je dan echt te verdiepen in wat de God zelf in Zijn woord zegt. Om er ook om te bidden dat de Geest je leert om al meer je leven in overeenstemming met Gods wil te willen brengen.

Hoe leren we dat nu? Dat geldt echt voor ons allemaal. We horen de Geest door Zacharias daarover zeggen: “om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden,”

Wat is de taak van Johannes als profeet?  Wat is de taak in het verlengde hiervan van de verkondiging van het evangelie in 2016? Om Gods volk kennis van de redding, van de verlossing te geven! Johannes en geen enkele prediker voor of na hem kan mensen het geloof geven! Dat is niet een of andere techniek. Waartoe is Johannes en elke verkondiger van het evangelie geroepen om Gods volk in de omstandigheden van de tijd de kennis voor te houden over de verlossing. Om Christus nu als de Redder die gekomen is te verkondigen. Je stalt als het ware Christus uit en zegt: Kom toch elke dag weer tot Hem als je Redder, je Heer, je God. Bij Hem is er redding, bij Hem is er troost, bij Hem is er uitzicht.  

In Christus als de Redder ligt elke dag weer de kern van je geloof. Leef je met en in dienst van Hem?   Waarin ligt dan juist die kern van dat echte geloof, van dat je toevertrouwen aan Hem? Ook daarop geeft de Geest ons hier antwoord: “in  de vergeving van hun zonden”.      

Wat is de echte verlossing, de echte redding die jij en ik nodig hebben?

Is dat dat we veel geld hebben?

Is dat dat we in vrijheid leven en kunnen doen wat we willen?

Is dat dat we niet ziek zijn? Dat we op en top gezond zijn?

Is dat dat we getrouwd zijn?

Is dat dat we de baan hebben die we zo graag willen?

Is dat dat we zonder oorlog leven?

Zo kan ik nog heel veel noemen. Het zijn allemaal dingen die er toe doen. Die je leven raken. En toch ligt daarin niet de echte verlossing. Want als je deze dingen voor elkaar hebt in je leven komt de tijd dat je het weer verliest. Het blijft zelfs als je het hebt tijdelijk en gebrekkig. De echte verlossing, het echte heil, de echte zaligheid ligt echt in niemand anders dan in Hem  die door Johannes de Doper wordt aangekondigd: in Jezus Christus als de drager van onze zonden. Daar ligt de kern van het echte geloof. Er is niets zo bijzonder, zo kostbaar, zo om je dankbaar over te verwonderen dan de vergeving van je zonden door Christus. Door Zijn komen naar de wereld en om diep gebukt onder jouw zonden te sterven en voor jou op te staan om je een gered leven te geven. Dat is de kern van dat echte geloof. Zonder die kern is er geen echt geloof en geen redding. Je ziet hoe in Christus het echte blijvende licht schijnt. Dat laat Johannes zien. Geen licht dat na een tijdje weer uitgaat en je in het donker laat staan. Nee, het echte licht dat niet uit te krijgen is. Johannes en elke trouwe verkondiger van het evangelie brengt je elke keer weer bij Christus als de Verlosser. Hij kan je het geloof niet geven maar je wel oproepen om tot die en Redder te gaan. Laten we dat allemaal in ons eigen leven doen en zo het licht ook buiten de gemeente laten schijnen.

Dan juicht het in onze ziel van dankbaarheid. Zo dankbaar aan de HERE. Dan zijn ook de laatste zinnen van het loflied van Zacharias woorden die ons hart in beweging zetten:

“door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw “van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede.

 

AMEN