Preek over Lukas 1:78,79 Johannes gaat de vrede die in Christus komt verkondigen

21-12-2016 19:09

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  85:1,2

Lezing van Gods wet

Samenvatting Matt 22

Psalm  119:40,61,62

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 49:8-21

                        Jesaja  60:1-7                       

Gezang 8

Tekst: Lukas 1:78,79

Verkondiging van het evangelie

Gezang 10:2,3

Dankgebed

Collecte

Psalm  29:1,5

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Je kinderen komen thuis. Ze zijn na de middelbare school begonnen met een vervolgopleiding. Je hoort ze praten over competenties. Ze moeten  bepaalde dingen kunnen om verder te gaan met hun opleiding. Ze praten daarover op een andere manier dan wij dat vroeger deden. Een van de dingen die je vaak hoort is dat je echt moet zijn. Je moet echt overkomen. Vaak wordt dat met een moeilijker woord genoemd. Je moet authentiek zijn. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Ook hier komt er heel snel een soort verwarring tussen ouderen en jongeren.

Als je er eens goed op let wat er 30 jaar geleden met echt zijn bedoeld werd en nu is er nogal een verschil. Wanneer was iets echt, kon je er op aan, was het authentiek 30 jaar gelden?  Als je vanuit het verleden kon laten zien dat het echt betrouwbaar was. Je moest een goed verhaal hebben en kunnen bewijzen met dat verhaal dat het echt zo was.  Je moest kunnen laten zien dat er echt kennis van zaken was. Dat je dat al een hele tijd bewezen had. Het ging er om wat je al had laten zien.

Dat is niet wat er vandaag in een opleiding met echt zijn, met authentiek zijn wordt bedoeld. Het gaat er nu om dat je jezelf bent. Dat je dicht bij jezelf blijft. Dat je vooral ook op de toekomst gericht bent. Het verleden is niet zo belangrijk. Het gaat er om wat je nu laat zien van jezelf voor nu en de toekomst. Het gaat er dan om dat je dicht bij je gevoel blijft en  echt overkomt. Bij verschillende opleidingen wordt het op het internet zo onder woorden gebracht:

“Visionair: Je hebt vooruitstrevende ideeën
Eerlijk:  je gedraagt je transparant
Gepassioneerd: Je hebt passie en commitment. Je gaat er voor!
Integer: Je bent oprecht en consistent. Mensen kunnen op je aan.”

Het gaat er om dat duidelijk is dat dingen uit je hart, uit je gevoel komen.

Nu kunnen we onze schouders hierover ophalen.  We kunnen het flauwekul vinden. Zo zijn wij het niet gewend en laten ze eens gewoon doen.  Vraag maar aan mijn kinderen dat ik ook geneigd ben om dat te zeggen. Maar daarmee helpen we onszelf en het jonger deel van de gemeente niet. Wij zullen samen als gemeente vanuit het Woord antwoord moeten geven op wat er in onze tijd gezegd en geleerd wordt. Niet vanuit hoe wij het gewend zijn maar vanuit het Woord. Daarbij moeten we ook goed luisteren naar wat er echt bedoeld wordt met wat onze jeugd, ons jonger deel van de gemeente heeft meegekregen. Ook het ouder deel van de gemeente krijgt daar mee te maken want we leven in de wereld van 2016 in ons eigen land. Als we dan letten op wat de Heilige Geest door Zacharias over de komst van Christus als Verlosser zegt, zien we ook wat echt authenticiteit is.  Wanneer ben je echt!  Dat leren we als we God, onze schepper in Zijn leren kijken. Laten we dat doen als we samen luisteren naar de boodschap van God uit Lukas 1:78,79.

Ik verkondig jullie Gods Woord onder het thema:

 

JOHANNES GAAT DE VREDE DIE IN CHRISTUS KOMT VERKONDIGEN

 

1.  Vrede vanuit Gods hart

2.  Vrede voor mensen in het donker

3.  Vrede die ons de weg wijst

 

1.  Vrede vanuit Gods hart

 

De oude Zacharias zingt.  De Geest legt hem de woorden in de mond.  Het is een wonder dat hij nu zingt. Meer dan 9 maanden kon hij niet praten. Net hiervoor had hij nog een schrijftafel nodig om daarop te schrijven: “Johannes is zijn naam.” Hij kon het niet zeggen. Hij moest 9 maanden stil blijven omdat hij niet kon geloven dat de HERE er voor zou zorgen dat uit hem en Elisabet een zoon geboren zou worden. Het leven had toch laten zien dat ze geen kinderen konden krijgen!  Nu ze flink ouder zijn,  kan dat toch helemaal niet meer! Zacharias is hier authentiek, hij is zichzelf. Hij blijft heel duidelijk bij zijn eigen gevoel. Hij kijkt niet verder. Hij is hier de gevangenen van wat hijzelf denkt en voelt. Hij kijkt niet verder dan zijn eigen gevoel en verstand ver is. De engel laat zien dat dit kortzichtig is. Dat je dan jezelf in kleingeloof  gevangenhoudt. Het is de HERE die dit laat voelen. Zacharias kan in de tempel de zegen al niet meer uitspreken. Hij die niet op de HERE en Zijn belofte zijn vertrouwen stelt, kan dan ook niet hoorbaar Gods zegen uitspreken. De HERE laat in de maanden die komen, zien dat Hij Zijn Woord waarmaakt. Elisabet wordt echt zwanger. De beloofde zoon wordt echt geboren. Zacharias is zo blij dat hij geleerd heeft om niet bij zijn eigen gevoel te blijven maar dat de Geest zijn ogen geopend heeft voor Gods wijsheid en werk. Hij kan nu zo blij en dankbaar zingen van Gods grote daden. Die daden waarin ook zijn zoon Johannes een bijzondere plaats mag innemen. Zeker ook naar de toekomst toe. Hij mag mensen weer hoop geven door juist op Jezus Christus te wijzen als het Lam van God dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Johannes mag straks dat anders doen dan alle profeten voor hem. Die spraken steeds over de komst van de Verlosser als iets dat in de toekomst zou komen. Johannes zal over ongeveer 30 jaar met zijn eigen vinger naar de man mogen wijzen die vlakbij hem staat en zeggen: dat is Hem!

Zo zal hij het volk van God kennis geven van het grootste geluk dat er is in de vergeving van hun zonden. Hij die echt voor vergeving gaat zorgen,  is gekomen. Waar komt die kennis van de vergeving nu eigenlijk vandaan?  Waar komt de komst van die Ene die in een donkere wereld voor hoop en uitzicht door vergeving gaat zorgen vandaan?  De Geest zorgt er door Zacharia voor dat we de HERE in Zijn hart mogen kijken!  De ene grote God laat ons zien waar de enige echte hoop in de wereld vandaan komt. Waardoor is er vergeving? “Door de innerlijke barmhartigheid van onze God”.

Dit zijn broeders en zusters, jongelui geweldige woorden! Woorden die de HERE waarmaakt in Zijn daden.

Is er hoop voor de wereld als we letten op de wereld? Is er hoop als we zelf maar echt zijn? Wie om zich heen kijkt in de geschiedenis en hoe het nu op deze wereld gaat, moet zeggen dat er geen echte hoop voor de wereld van morgen en de verdere toekomst is.  De wereld wordt niet beter. De doodsklokken blijven elke dag hoorbaar en de ellende en vijandschap blijven er steeds. Wij kunnen veel uitvindingen doen. We kunnen medisch al meer maar de dood kunnen we niet weghouden. We vinden veel uit maar veel uitvindingen worden ook gebruikt om nog meer mensen te kunnen doodmaken. Massavernietigingswapens worden ingezet. Een stad als Aleppo is daarvan in onze tijd een verschrikkelijk voorbeeld. Wij krijgen het niet voor elkaar om een goede wereld in elkaar te zetten waarbij de dood ook verdwenen is. Daarbij komt als we eerlijk zijn dat we dat als mensen ook niet verdiend hebben. We hebben door onze eigen ongehoorzaamheid aan die HERE die ons goed gemaakt heeft, verdiend om op een uitzichtloze wereld te leven. Er is werkelijk niets in jou en mij en in geen enkel mens op aarde te vinden waardoor we ook maar een beetje recht op vergeving en toekomst zouden hebben. Waar komt dan dat uitzicht, die vergeving waarvan Zacharias over jubelt dan vandaan? Door Gods innerlijke barmhartigheid!

Het komt van God! Het komt van die HERE, van heel diep in Hem!  In ons is er geen enkele aanleiding om medelijden met ons te hebben. Er is niets in ons leven, in ons gedrag  waarbij de HERE een aanknopingspunt heeft en kan zeggen: laat Ik nu maar vergeving geven want zo slecht zijn ze nu ook weer niet. Er is echt helemaal niets. Toch komt er vergeving door de Zoon van God die naar de wereld wordt gestuurd. Waarom stuurt de Vader de Zoon tot redding? Omdat de HERE genadig wil zijn! Wat is de reden?  Gods diepe liefde alleen.  Er is geen andere reden te vinden dan Gods onverdiende goedheid. Het woord dat hier voor barmhartigheid gebruikt wordt wijst heel duidelijk op een woord in het Oude Testament dat ook voor barmhartigheid gebruikt wordt. Het is een woord dat ons herinnert aan wat binnen in je zit. Aan je ingewanden, aan de baarmoeder in de buik van een vrouw. Gods liefde is onvergelijkbaar diep en groot. Als je het nog een beetje ergens mee kunt vergelijken is het met het hart van een moeder dat blijft uitgaan naar haar kind. Ook als het kind er een rotzooi in zijn of haar leven heeft gemaakt. Toch gaat het hart van de moeder naar het kind uit. Toch blijft ze voor haar kind bidden en wil ze haar kind liefde geven. Gods liefde en barmhartigheid is nog groter. We hebben dat gelezen in Jesaja 49: “Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij. “ vs 15,16

De HERE vergeet Zijn volk niet!  Hij denkt aan Zijn volk uit liefde alleen en daarom is er vergeving. Ongelooflijk! Wat een God is de HERE. Hij is God en Hij alleen. Hij gaf Zijn Zoon voor de wereld. Dat mag Johannes gaan verkondigen en dan wijzen op de Here Jezus. Zo is de HERE echt. Hij laat zich in Zijn hart kijken. Wat betekent dat nu voor ons?

Ik wijs vanmorgen op twee dingen.

a. Het eerste is dat we eerlijk met onszelf moeten zijn. Authentiek zijn betekent ook dat ik eerlijk met mezelf ben en zeg dat ik niet voor vrede en vergeving en toekomst kan zorgen. Dat niets en niemand dat op aarde kunnen. Ondanks alle liedjes en feestjes die over liefde en vrede zoeken. Hoe vaak zie je ook niet in de popmuziek dat er gezongen wordt dat je maar uit het leven moet halen wat je nu kunt bevredigen want echt toekomst heb je toch niet. Er is maar een hoop en dat is dat God ingrijpt. Dat de enige die in en in goed is uit liefde zich neerbuigt naar de wereld en naar jou. Dat jij en ik leren zeggen dat we niet dicht bij ons eigen gevoel en verstand willen blijven maar dat we door de Geest tot nieuwe mensen gemaakt willen worden. Dat we  door het werk van de Heilige Geest mensen worden die al meer vanuit ons hart in liefde voor de HERE leven. Die dat met en vanuit hun hart al meer met blijdschap uitstralen in deze wereld als Gods heerlijke werk in ons.

b. Dan is daar ook het tweede. Want wat betekent dat nu voor jouw en mijn leven vandaag en morgen. Wat betekent dat voor ons leven met de mensen om ons heen in het gezin, in de kerk en in de samenleving? Dat wij ook in het geven van liefde en in het willen vergeven beeld van God willen zijn. Die vanuit de innerlijke barmhartigheid met Zijn liefde naar ons toekomt. In aansluiting daarop lezen we in Kol 3:12,13: “ Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.  Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.”

Laat de innerlijke ontferming van God die naar ons toe komt ons ertoe bewegen om juist uit liefde alleen er voor anderen te zijn. Om niet op onze strepen te staan, om elkaar graag te vergeven en dan ook niet meer daarop terug te komen later. Om elkaar niet vanuit een kritische houding op alles te willen beoordelen maar om in alle liefde er juist voor elkaar te zijn vanuit een nieuw hart. Als we dat niet willen, als we daar niet echt om bidden dan slaan we Gods innerlijke barmhartigheid weg. Dan blijven we ons eigen zondige ik die echt verloren gaat. Dan leven we nog in de duisternis hoeveel vrome woorden we ook gebruiken. De Here liet Zijn innerlijke barmhartigheid die we zo nodig hebben juist zien in de Opgang uit de hoge die tot ons is gekomen. Daarover nu in het tweede punt.

 

2.  Vrede voor mensen in het donker

 

Johannes zal later verkondigen dat er vergeving is, dat er toekomst is door deze vergeving. Hij wijst juist aan wie die vergeving gaat geven en voor wie die vergeving er is. In het tweede deel van vers 78 lezen we dan een bijzonder beeld. Een beeld dat juist doordat het zo vreemd is benadrukt dat de vergeving, dat de toekomst die je hebt niet vanaf de aarde komt maar vanuit de hemel.

Kijk maar eens mee. Die vergeving komt van “de Opgang  uit de hoge”.  Het woord dat we hier voor Opgang lezen  wordt gebruikelijk gebruikt voor de zon die opgaat. Als iets opgaat dan gaat het normaal gesproken van beneden naar boven.  Hier gaat de zon op een heel bijzondere manier op. Het licht is er al en schijnt op een heel bijzondere manier en komt van boven naar beneden naar ons toe. Het maakt duidelijk dat we hier met een beeld voor een persoon te maken hebben. Het herinnert ons aan de eerdere profetie in Maleachi 4 waar we lezen: “maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; u zult uitgaan en springen als kalveren in de stal.”  Vs 2

Het gaat hier om Christus die als de Zoon van God naar de wereld komt. Het licht dat we nodig hebben komt niet van de aarde, ook niet van onder de aarde maar vanuit de hemel. Van God zelf. Het hemels, Goddelijke licht komt ons beschijnen. Voor wie komt dat Licht? Voor wie zitten in duisternis en schaduw van de dood. De hele wereld, de hele mensheid zit in het donker na de zondeval. Voor ieder mens geldt dat over jouw leven al de schaduw van de dood valt. Eens komt er in je leven de dag van je sterven. Dat is niet uit je leven weg te houden. Het is donker in ons leven ook als het in het leven van een mens schittert van spotlichten van de bekendheid en beroemdheid. Ook als je geld in overvloed hebt en je leven daarvan schittert. Wat zien we ook bij rijken en beroemdheden een ellende, een verdriet, een uitzichtloosheid.  Wanneer we het licht zoeken in deze wereld gaat het licht eens uit om nooit meer terug te komen. Dan is het Gods oordeel dat voor altijd over ons leven ligt.

Dan zijn wij het die Gods licht dat in Christus gekomen is niet wilden. Dan hebben we het donkere leven zonder Christus meer liefgehad dan het leven in het licht van Christus. Dan wilden we niet ontmaskerd worden als zondaren die vergeving nodig hebben.

Wanneer sta je nu echt in het licht? Als je erkent wie je van jezelf bent. Als je echt erkent dat je van jezelf kanten op wil gaan die niet goed zijn. Als je erkent dat je niet je eigen authentieke licht nodig hebt maar het licht van God. Om te zien wie je echt bent, om te zien dat als je dicht bij je oorspronkelijke zelf blijft je in het donker en de schaduw van de dood blijft hangen!    Om echt tot ons doel te komen, om echt mens te zijn zoals het goed is, is het nodig dat we Gods licht over ons leven laten vallen. Dat we ons niet laten leiden door onze persoonlijkheid waarmee we geboren zijn maar ons laten veranderen volgens de woorden van Christus door de Heilige Geest. Zijn woorden laten echt licht in het donker zien. In Zijn Woord schittert de vergeving en ook het leven dat door de dood niet weg te krijgen is. Je laten leren en leiden door Christus die gekomen is en dan met je hart te belijden en je laten leiden door wat we o.a. in Psalm 119 lezen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.”

Het geweldige van de komst van Christus is dat wij niet in het donker hoeven te blijven leven. Wie eigen donkerheid en verkeerde dingen in eigen leven erkent,  is er toekomst. Je weg is dan open naar de toekomst omdat Christus voor jou de dood en het oordeel gedragen en weggedragen heeft. Hij laat je zien in Zijn Woord wat het goede leven is. De Geest wil jou om Christus werk tot iemand maken die niet in de donkerheid van je eigen hart meer leeft maar door de Geest Christus en Zijn Woord al meer gaat liefhebben. Je al meer als kind van God laat leven. Dan sta je niet alleen in het licht maar dan ga je ook op de weg van de vrede. Dat zien we in het derde punt.

 

3.       Vrede die ons de weg wijst

 

Het licht schijnt in Christus op de wereld. Johannes heeft aangekondigd dat Hij kwam. Johannes heeft Hem zichtbaar aangewezen als het lam van God. Het Lam dat het offer kwam brengen dat voor echte vrede zorgt tussen God en mens. Tussen de zondaar die niet zichzelf wil blijven, die geen vijand van God wil blijven, die met berouw zijn of haar zonden erkent en belijdt.  Die zich laat leiden door Christus en Zijn Woord. Dan valt het licht van Christus over je leven. Dan wil je leven vanuit de vrede met God. Die vrede door het kruis van Christus, die vrede door Christus verdiend. Die vrede die betekent dat je niet jezelf wilt blijven, die vrede die betekent dat je vooruit kijkt om juist zo te leven zoals Christus je de weg wijst.  Dat licht dat het goede leven voor jou maar ook voor alle mensen op de wereld laat zien. Dat zuivere licht zoals we daar ook over gelezen hebben in Jesaja 60: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.  Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.”vs 1-3

Waarom is Christus als het Licht van de wereld naar de aarde gekomen? Met welk doel hoor jij vandaag deze boodschap? Om jouw voeten te zetten op de weg die Hij je wijst!   Om op die weg vanuit de echte vrede met God te leven op weg naar een eeuwig prachtige toekomst. Om echt eeuwig kind van God te zijn in diepe vrede met God en mensen op de nieuwe aarde.

Wat betekent dat voor jezelf? Dat je op de toekomst gericht bent vanuit wat Christus 2000 jaar geleden als Redder en Here gedaan heeft. Vanuit de vrede die Hij toen voor altijd voor wie in geloof met Hem leven verdiend heeft. Dat betekent dat je eerlijk wilt leven. Dat aan jou te zien is dat je niet voor jezelf leeft maar als kind van God, als volgeling van Christus. Daarin wil je transparant, duidelijk zijn. Dat wil je ook met overtuiging, met passie doen want wat Christus voor je gedaan heeft is onnavolgbaar. Zoveel liefde zelfs voor jou en mij! Zou ik dan niet echt voor Hem leven en een nieuw mens willen zijn! 

Daarin wil ik dan ook consequent zijn. Integer. Echt kind van God. Dat is lang niet altijd makkelijk want dat donkere heeft vaak nog zoveel aantrekkingskracht op jou en mij.  De onvrede, het oude trekt nog vaak aan ons. Toch zegt de HERE als jouw Vader: mijn kind loopt niet bij me weg, wees niet authentiek zoals de  wereld het graag ziet. Ga weer staan in Christus’ licht en vrede. Laat je door de Geest meenemen. Dan sta je in de vergeving van al dat oude. Dan heb je vrede met God. Dan sta je door Gods werk, door het werk van de Geest van boven in het nieuwe leven. Dan ben je echt, echt kind van God door Christus die gekomen is en vrede met God gemaakt heeft. Heerlijk!

 

AMEN