Preek over Marcus 4:26-29 Het Koninkrijk groeit automatisch

14-03-2017 07:36

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  119:64,66

Lezing van Gods wet   Exodus 20 

Lezen in verband derde gebod: Mattheus 10:32,33

Psalm  37:11,12

Schriftlezing:   Johannes 3:1-13

                          Mattheus 16:13-20 

                         

Gebed

Gezang 27:3,4,5,6,9

Tekst:  Markus 4:26-29

 Verkondiging van het evangelie

Gezang 38:4,5,6,9

Dankgebed

Collecte

Psalm  86:4,5

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Opvallende woorden zijn in vers 28:  “De grond brengt vanzelf vrucht voort”.   In het Grieks staat hier het woord automatisch!  Het koninkrijk van God heeft iets te maken met automatisch vrucht voortbrengen. Wij hebben het wel eens over verbondsautomatisme. Daarmee wordt dan bedoeld dat als je gedoopt bent en je gaat redelijk trouw naar de kerk dat het dan eigenlijk vanzelf wel goed met je zit. Dan is echt bewust leven met Christus niet zo nodig. Dan zorgt je doop en je kerkgang er wel voor dat je automatisch in de hemel komt. Dan is je bekeren, dan is een nieuw mens worden, dan is wedergeboorte iets dat eigenlijk geen rol speelt. Meerdere keren horen we ook het verwijt dat onder ons dat soort verbondsautomatisme er zou zijn.  Dat zou onder ons leven en zou ook verdedigd worden. Wij zouden eigenlijk niet leren en leven met de noodzaak van de wedergeboorte. Dat zijn ingrijpende vragen. Vragen waar we ons verleden jaar ook op een gemeentevergadering intens mee bezig gehouden hebben. Toch merk je dat de vragen blijven.

Dat zijn maar niet alleen vragen die met de leer te maken hebben. Ze hebben ook alles te maken met je leven voor Gods ogen. Ben ik een kind van God? Mag ik dat van mijzelf wel zeggen? Stel eens dat jij met die vraag zit en je noemt dat en je krijgt dan bijna verontwaardigd het antwoord; natuurlijk ben je dat want je bent gedoopt. Als daarmee het gesprek dan af is, is de kans groot dat je nog steeds levensgroot met jouw vraag en jouw gevoel blijft zitten. Het zijn vragen die onze liefdevolle, geduldige aandacht verdienen. Die ook zo beantwoord moeten worden dat we het Woord van God recht doen en het een echt bewust leven met de HERE bevorderen. We zullen in deze preek ook meerdere van deze vragen aanraken en juist bij de HERE in Zijn Woord antwoord zoeken. Het antwoord dat Vader aan Zijn kinderen waar  Zijn liefde naar uitgaat wil geven. Laten we samen kijken naar de gelijkenis die de Here Jezus in onze tekst vertelt en die over het algemeen niet zo bekend is. Ik verkondig jullie het Woord van God onder het volgende thema:

 

 

Wat is het geheim van het Koninkrijk van de hemel? Het Koninkrijk groeit automatisch

 

1.  Niet door mensen te zien

2. Zichtbaar bij de oogst

 

 

1.   Niet door mensen te zien

 

Vorige week hebben we gezien dat er over het Koninkrijk van de God of het Konikrijk van de hemel heel veel te zeggen is. Het is als een diamant die aan alle kanten schittert. De Here Jezus legt nu weer op een ander element van dat koninkrijk de nadruk. Hij nodigt ons zo uit om nu daarop te letten.

Hij vergelijkt het Koninkrijk van God nu met  iemand die het zaad op de aarde gooit. Dat is een beeld dat voor ons bekend voorkomt. Het bijzondere van deze gelijkenis komt als de boer na het zaaien gewoon zijn gang gaat. Hij kijkt als het ware niet meer naar het gezaaide om.  Het moet nu vanzelf opkomen. De boer kan er nu ook niets meer aan doen. Deze gelijkenis gaat niet over de verdere verzorging van het land. De gelijkenis gaat niet om water dat nodig is of extra bemesting dat kan helpen. Dat zijn allemaal dingen waar deze gelijkenis niet over gaat.  Daarom moeten we het daar vanmorgen ook niet over hebben. Er is iets anders waar de Here Jezus, waar de Heilige Geest vanmorgen onze aandacht voor vraagt.

Voor de groei van het Konikrijk van God nadat het zaad van het evangelie gezaaid is. Er komt zaad op, er valt zaad in de goede aarde. Dat is zeker. Maar hoe kan het nu dat het Koninkrijk van God groeit. Hoe kan het nu dat de kerk van Christus er is en er ook zal blijven? Hoe is dat nu mogelijk?

Waarom stel ik deze vraag?  Omdat de groei van Gods Koninkrijk, omdat het bestaan en blijven bestaan van Christus’ kerk echt onlogisch is. Als je namelijk let op in wat voor ‘n wereld we leven dan is de trouwe kerk van Christus iets wat er niet kan zijn.

Waarom niet? Omdat we leven op een wereld waar de zonde en de duivel de baas geworden zijn. De wereld wil niet in het spoor van de Heilige Geest, in het spoor van Gods Woord gaan. Ze heeft liever de duivel als vader dan de HERE.  Dat is vooral zo omdat na de zondeval wij als mensen met een hart, met een houding, met een overtuiging in de wereld komen die van God en van Zijn wil niet wil weten. Wij maken onze eigen goden, onze eigen normen, wij zijn gericht op het doen en bevredigen van onze eigen dingen.  Zo is ons hart vanaf het eerste begin van ons leven. Zo zijn wij als mensen. Als de wereld en ons hart zo zijn dan is het onverklaarbaar dat er mensen zijn die kiezen voor het Koninkrijk van God in plaats van voor het Koninkrijk van de mens. Je zou zeggen het zaad van Gods Koninkrijk moet bij iedereen en op de hele aarde op de harde grond van de zonde vallen. En dus weggepikt worden door de duivel. Echt christen zijn strijd met alles wat er op de wereld na de zondeval is. Echt gelovig zijn en Christus volgen is onmogelijk voor de mensen na de zondeval.

Toch gebeurt er na de zondeval iets bijzonders. Laat ik een opvallend iets noemen dat we lezen in Genesis 4:25,26: “  En ​Adam​ had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam ​Set, want (zeide zij) God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van ​Abel; hem immers heeft ​Kaïn​ gedood.  En ook aan ​Set​ werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam “van de HERE aan te roepen.”

Mensen die immuun en vijanden van God door geboorte zijn geworden, beginnen de naam van de HERE aan te roepen!  De Here Jezus komt naar de wereld en dan gebeurt o.a. dit: “Hij zei tot hen: Maar u, wie zegt gij, dat Ik ben?  Simon ​Petrus​ antwoordde en zei: U bent de ​Christus, de Zoon van de levende God!”   Matt 16:16

Hoe is het mogelijk dat mensen na de zondeval in Christus geloven, van genade willen leven, volgens Gods Woord willen leven. Dan ook zeggen dat ze het leven en de vergeving van hun zonden niet verdiend hebben. Dat de verlossing altijd 100% genade van God is en nooit maar voor 1% mijn werk. Hoe kan dat?

Wanneer je naar jezelf kijkt, wanneer je naar de wereld kijkt dan kan dat ook helemaal niet! Dat is op geen enkele manier uit onszelf of uit onze eigen mogelijkheden of omstandigheden te verklaren. Ik las deze week nog ergens hoe vanuit bepaalde omstandigheden in de 19e eeuw werd verklaard dat mensen in de omgeving van Drachten bij de Afscheiding vanwege de trouw aan Gods Woord de Nederlands Hervormde kerk daar verlieten. Mensen willen de gang van Christus’ trouwe kerk verklaren uit het menselijke. Wie dat wil doen komt uiteindelijk er niet meer uit.  De diepste reden waarom er Christus’ kerk en Koninkrijk op aarde is, waarom er echte gelovigen zijn die zichzelf verloochenen en de zonden in eigen leven haten is niet in de schepping te vinden. Ook niet in de sociologie. 

De boer heeft gezaaid.  Hij gaat niet in de grond zitten te krabben om te kijken wat er gebeurt. Als een boer dat in het gewone geval bij al zijn plantjes zou doen dan is de kans groot dat hij er juist voor zorgt dat de jonge plantjes in hun groei verstoord worden en doodgaan. Ook als je even kijkt, zie je nog niet wat er nu precies gebeurd is. De groei blijft een wonder dat je met het zien niet kunt verklaren.

Voor de verklaring moeten we bij de HERE zijn. De enige die boven het menselijke, die boven wat volgens in de schepping ligt uitgaat. De Here Jezus, hebben we vorige week gezien, is het die als het zaad sterft aan het kruis. Om onverklaarbaar voor ons, maar door een Goddelijk wonder het leven weer te nemen. Om zo voor wie Hem in liefde volgt dat leven te geven. De toegang tot het eeuwig Koninkrijk van God.  Die toegang krijg je door het geloof, door je toe te vertrouwen aan Christus. Die toegang krijg je door het werk van de Heilige Geest in je hart. Hoe is dat nu mogelijk? Alleen door Gods werk aan en in je. Dat maakt de Here Jezus duidelijk nadat Petrus beleden heeft dat de Here Jezus de Zoon van de levende God is, de beloofde Verlosser. Dan horen we de Here Jezus dit zeggen: “Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en ​bloed​ heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.  En Ik zeg u, dat u ​Petrus​ zijt, en op deze petra zal Ik mijn ​gemeente​ bouwen en de ​poorten​ van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. “ vs 17,18 

Wat leert Christus ons hier? Waarin ligt voor ons de bemoediging en welke weg wijst Christus ons hier?

a.  De geweldige bemoediging is dat wij voor de toegang tot Gods Koninkrijk niet  afhankelijk zijn van onze inspanning. Het is niet zo dat wij in eigen kracht Gods koninkrijk moeten zien binnen te komen. Dat lukt nooit. Wij blijven uit onszelf altijd ver van dat Koninkrijk. Wij blijven ook als we gedoopt zijn in eigen kracht altijd ongehoorzame kinderen van God die zich ondanks de belofte van hem afkeren.

Toch is Christus naar de wereld gekomen om de goede boodschap, de blijde boodschap: het evangelie te verkondigen. Zo begint het boek Markus ook. Zo wordt door de Geest ook het werk van de Here Jezus getypeerd. Luister maar:

“Begin van het ​Evangelie​ van ​Jezus​ ​Christus.” 1:1

“En nadat Johannes overgeleverd was, ging ​Jezus​ naar Galilea en predikte het ​Evangelie​ van het ​Koninkrijk van God,  en Hij zei: De tijd is vervuld en het ​Koninkrijk van God​ is nabijgekomen; bekeer u en geloof het ​Evangelie.” 1:14,15 HSV

Dat geloof dat wil de HERE jou geven. Dat is de inhoud van wat de HERE jou persoonlijk bij de doop beloofd heeft. Als je hier zit en je bent nog niet gedoopt dan zegt de HERE nu tegen jou: Kom tot mij en geloof het evangelie. Ik wil jou dat geloof geven. Ik klop aan jou hart. Hij wil in jou leven geven dat het zaad van Zijn Koninkrijk bij jou onverklaarbaar door het wonder van Gods Geest gaat groeien. Dat het door Gods kracht automatisch, vanzelf groeit.

Betekent dat een soort verbondsautomatisme? Betekent dat dat je eigenlijk zonder echte liefde van en tot Christus gered bent. Het zou echt verschrikkelijk zijn als we dat zouden zeggen, zouden leren, in de praktijk zo zouden leven.  Dat is in strijd met alles wat het echte evangelie is.

Moeten we dan maar zeggen dat je maar moet afwachten en je er niets aan kunt doen of je gaat geloven of niet? Het is Gods werk en je moet maar zien of God jou als een soort uit de loterij het geloof geeft? Wie zo denkt en leeft kent ook het evangelie niet! Verschrikkelijk als mensen zo spreken en anderen daarmee onzeker en bang maken. Christus is gekomen en wat deed Hij? Hij verkondigde het evangelie. Hij riep de mensen met liefde, met indringendheid, gunnend op om dit evangelie te geloven! Bekeer je en geloof het evangelie. Die boodschap kwam zo vol liefde op de mensen af. Ook op de grootste zondaars onder Gods volk. Zo is het vandaag ook hier in de kerk. Wat een voorrecht als je gedoopt bent, deel van Gods verbond. Dat de HERE je dat voorrecht laat zien en tegen je zegt: Wees geen ongehoorzaam kind van mij dat door eigen schuld toch nog verloren gaat maar leg je hand op de belofte die Ik je gegeven heb. Ik wil je door de Geest dat geloof, die tere liefde voor Christus geven. Het geweldig bemoedigende is dat Christus door Zijn lijden onder Gods toorn die wij verdiend hadden de Geest verdiend heeft om dat werk in jou en mij te doen. Om ons onverklaarbaar door een Goddelijk wonder tot andere mensen te maken.  Jij en ik hoeven het zelf niet te doen. De Geest wil je maken tot een nieuw mens. Op het gebed waardoor je zegt: HERE ik ben het niet waard en ik kan het niet wilt u door Uw Geest het mij geven.

b.   We zagen dat we het niet kunnen. Dat God op Zijn manier het zaad, het Koninkrijk wil laten groeien. Dat kun je niet verklaren. Dat is alleen Gods onverdiende liefde in ons leven. Dan maakt Hij je onverklaarbaar tot een nieuw mens. Een mens dat niet meer zichzelf zoekt, een mens die niet meer zegt en denkt ach ik loop de kantjes er af en als ik maar trouw naar de kerk toe kom dan komt het wel goed. Nee, dan zie je en wil je ook dat in jou leven gebeurt wat we in Johannes 3 gelezen hebben:     “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het ​Koninkrijk van God​ niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.”

Dat geweldige, onverklaarbare werk waardoor je rijp gemaakt wordt voor Gods koninkrijk wil de HERE door de Geest in jou en mij doen op het gebed. Het is zo’n heerlijk, fantastisch werk van God. Hij maakt je tot iemand die echt kind van God wil zijn. Op een prachtige manier belijden we het zo in de Dordtse Leerregels: “Wanneer God dit welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en in hen de ware bekering tot stand brengt, laat Hij hun niet alleen het evangelie door middel van de prediking horen en hun verstand door de Heilige Geest zo sterk verlichten, dat zij goed begrijpen en onderscheiden wat Gods Geest hun wil leren.”

Let er op dat geloven niet alleen is dat we begrijpen wat de HERE in de Bijbel zegt. Dat is nog geen geloven als het niet verder komt. Als het in het hoofd blijft hangen en niet in ons hart wortel schiet en we niet met handen en voeten volgens het evangelie leven is er geen sprake van echt geloof. Het werk van God in de wedergeboorte gaat dieper en verder. Luister maar:

“Maar Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt; Hij opent het gesloten hart, Hij maakt het harde zacht, Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de wil: van dood maak Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zover en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.” III/IV, 11

Dat wil de HERE in jou leven doen! Dat werk dat diep van binnen gebeurt en dat wij menselijk niet kunnen verklaren. Dat werk wordt ook voor de wereld echt zichtbaar bij de oogst. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.   Zichtbaar bij de oogst

 

Het zaad van het evangelie is gezaaid. Christus heeft Zijn leven gegeven onder Gods oordeel voor de gelovigen. Hij is als het zaad gestorven en staat op, gaat naar de hemel en stort de Heilige Geest op de Pinksterdag uit. De Geest die er voor zorgt dat het evangelie over de hele wereld verkondigd gaat worden. Die er voor zorgt dat mensen zichzelf gaan verloochenen en naar Christus als hun God en Koning gaan. Bij Hem verlossing zoeken en voor Hem willen leven. Zo groeit het geloof zoals we daarvan lezen in Spreuken 4: “Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht,

dat steeds helderder straalt tot de volle dag.”

Dan leren we door het werk van Gods Geest al minder onszelf als zondig mens te willen zijn en al meer beeld van God te willen zijn. Dan is in ons leven het woord verbondsautomatisme een vloed geworden terwijl we juist door het werk van de Geest het voorrecht van Gods verbond vanaf het begin van ons leven al meer zijn gaan waarderen. De HERE daarvoor intens danken. Dan willen we door Gods werk op het gebed Gods belofte elke dag weer in tere liefde tot Christus en in de strijd tegen de zonden vastgrijpen. Dan rijpt in ons het koren. Niet voor niets. Want wat zegt de Here Jezus?  Dit: “Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de ​sikkel​ in slaan, omdat de oogsttijd aangebroken is.”vs 29

De vrucht, de oogst is rijp op het moment dat het laatste uitverkoren kind van God tot geloof komt. Dan komt de dag dat de Here jezus terugkomt. Dan wordt er geoogst. Het laatste vers van onze tekst wijst ook terug naar Joël 3:12-13:  “Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten.  Slaat de ​sikkel​ erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de ​perskuip​ is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot.”

Dat is de dag van de beslissing.  Dan wordt de oogst binnengehaald. Dan wordt het graan het koninkrijk van God op de nieuwe aarde binnengebracht. Dan wordt het onkruid en het afval verbrand. Dat wordt voor altijd naar de hel gebracht. Het is zeker dat Christus de oogst zal binnenhalen. Al zie je er menselijk gezien weinig van. De oogst, Gods volk gaat God koninkrijk binnen. Het Koninkrijk met daarin dat Gods volk dat niet te tellen is. Christus verlossingswerk draagt vrucht al is dat menselijk op geen manier te verklaren. De bruid van Christus is er al is dat schepselmatig en menselijk onmogelijk. Gods werk gaat Zijn schepping en ook ons als mensen te boven. Gelukkig! Dank U HERE!!!

Wat is het dan belangrijk bij welk deel van de oogst je hoort. Bij dat deel dat niet naar Christus wilde luchten en n iet door de Geest een nieuw mens wilde worden? Dan ga je als je zo leeft met de belofte verloren en blijft Gods toorn voor altijd op je. Of bij het graan dat echt rijp geworden is door geloof en liefde tot de HERE. Dan heeft Christus voor je verdiend dat je zonder die angst die dag kunt verwachten. Dan heeft Christus voor jou dit heerlijke verdiend dat we lezen in Openbaring 14: “Hier zien we de volharding van de ​heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in ​Jezus​ in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” Vs 12,13

Bedenk dit dat de Here Jezus beloofd heeft en verdiend heeft: wie bid zal gegeven worden!  Je hebt nooit een excuus voor eigen ongeloof! Bid om als door God veranderd mens door Zijn Geest te leven.

 

AMEN